Význam slova "um" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 89 výsledkov (1 strana)

 • um -u m. rozum (význ. 1): ľudský um, mať bystrý um

  niečo mu prišlo, zišlo na um spomenul si na niečo;
  ustavične mu čosi chodí, behá po ume, neschádza mu to z umu stále na čosi, na to myslí;
  zišlo mu to z umu zabudol (na) to

 • umáčať -a dok. zamáčať2: u. si sukňu, topánky

  // umáčať sa: u. sa pri praní, v rose

 • umakart -u m. papier tvrdený syntetickou živicou (použ. ako krycia al. izolačná látka);

 • umakartový príd.: u-é obloženie

 • nedok. k 1 umárať -a, k 2 umorovať

  // umoriť sa veľmi sa vyčerpať; utrápiť sa: u. sa pri robote;
  u. sa výčitkami;

 • nedok. umárať sa

 • umastiť -sť/-i! dok. zamastiť: u. si ústa;
  papier u-ený od salámy

  // umastiť sa: klobúk sa nosením u-í

 • umazať -že -žú dok. zašpiniť, zamazať: u. si šaty

  // umazať sa: pri robote sa celý u-l;
  dieťa u-né až po uši veľmi

 • umelec -lca m. autor al. interpret umel. diela: tvorivý u., výtvarný, koncertný u.;
  národný, zaslúžilý u. titul umelcov v min.;

 • umeleckohistorický príd. týkajúci sa dejín umenia: u-é pamiatky

 • umeleckopriemyselný príd. týkajúci sa umeleckého priemyslu: u-á škola

 • umeleckosť -i ž.

 • umelecký príd.

  1. k umelec: u-é nadanie, u-é meno

  2. k umenie: u-é dielo, u-é pamiatky;
  u-é remeslá, u. priemysel;

  umelecky prísl.: u. spracovať;

 • umelkyňa -e -kýň ž.

 • umelo, umele prísl.: u. zhotovený;
  u. zveličovať niečo;

 • umelohmotne prísl.: výrobky pôsobia u.

 • umelohmotný príd. plastový: u. pohárik, štítok;

 • umelohodvábny príd. kt. je z umelého hodvábu: u-e tkaniny

 • umelosť -i ž.

 • umelý príd.

  1. kt. vznikol zásahom človeka, op. prírodný, prirodzený: u-é hmoty plastické látky, plasty;
  u-á družica Zeme;
  u-é osvetlenie, u-é dýchanie, u. sneh;
  u-á inteligencia odbor skúmajúci procesy vnímania, myslenia, rozlišovania, rozhodovania, riešenia úloh, riadenia ap. a ich uplatnenie v počítačových programoch

  2. vytvorený profesionálnym umelcom, op. ľudový: u-á pieseň, u-á slovesnosť

  3. neopierajúci sa o skutočnosť, neprirodzený, strojený: u-é rozdiely, u-á pretvárka;

 • umenie -ia s.

  1. schopnosť tvoriť lit., hud., výtvar., tanečné a iné diela ako esteticky pôsobiaci obraz skutočnosti: dramatické u., reprodukčné u.

  2. súhrn umel. výtvorov: staviteľské u., výstava súčasného u-ia;
  ľudové u.

  3. zručnosť (význ. 1), obratnosť, majstrovstvo: rečnícke, kuchárske u.;
  u. získať si ľudí

  (rozkazovať,) to nie je u. to je ľahké

 • umenohistória -ie ž. história umenia;

 • umenohistorička -y -čiek ž.;

 • umenohistorický príd.

 • umenohistorik -a mn. -ci m. odborník v umenohistórii;

 • umenoveda -y ž. veda o umení, teória umenia;

 • umenovedec -dca m. odborník v umenovede;

 • umenovedkyňa -e -kýň ž.;

 • umenovedný príd.: u-é disciplíny, u-á esej

 • úmera -y ž. mat. vyjadrenie rovnosti dvoch pomerov

 • úmerne prísl.: ú. široký;

 • úmerne k predl. s D, úmerne s predl. s I vyj. pomer: ú. k množstvu prípadov, ú. s požiadavkami;

 • úmernosť -i ž.

  1. mat. závislosť dvoch veličín: (ne)priama ú.

  2. primeraná miera, náležitý pomer

 • úmerný príd. kt. je v správnom pomere k niečomu, primeraný: u. výkon, odmena nie je ú-á vynaloženej námahe;
  mat. (ne)priamo ú-á veličina;

 • umieračik -a m. menší (kostolný) zvon oznamujúci smrť niekoho: zvoní mu u.

 • umierajúci m. človek, kt. umiera: ujať sa ranených a u-ich

 • nedok. umierať -a

  expr. u. strachom, nudou veľmi sa báť, nudiť

 • umiernene prísl.;

 • umiernenosť -i ž.

 • umiernený príd. zachovávajúci mieru, zdržanlivý: u-á politika, u. vo svojich prejavoch;

 • umiesiť -i dok. miesením utvoriť: figúrka u-ená z hliny

 • umiestenka -y -niek ž. písomné pridelenie miesta (absolventovi školy): dostať u-u na vidiek

 • umiestiť, umiestniť -i dok.

  1. dať na (určené) miesto: provizórne u-ený nábytok;
  u. loptu do siete

  2. dať, prideliť, určiť miesto: u. dieťa v (materskej) škole, u. absolventov;
  u. hospodárske zvieratá (do nových priestorov);

 • nedok. umiesťovať sa, umiestňovať sa

 • nedok. umiesťovať, umiestňovať

  // umiestiť sa, umiestniť sa

  1. zaujať miesto: u-li sa na tribúne

  2. zaujať isté miesto v poradí: mužstvo sa u-lo na prvom mieste;

 • umlčať -í -ia dok.

  1. prinútiť mlčať: u. rozvraveného

  2. nedovoliť prejaviť sa: u. svedkov, u. city, u. prejavy nespokojnosti;
  cirk. u-ná cirkev v komunistických režimoch;

 • nedok. umlčiavať -a, umlčovať

 • nedok. umĺkať -a

 • umĺknuť -e -u -kol dok. stíchnuť, zamĺknuť, zmĺknuť: hlasy u-li, streľba u-la;

 • umne prísl.;

 • umnosť -i ž.

 • umný príd.

  1. rozumný (význ. 1, 2), múdry: u. človek;
  u-é oči

  2. zručný, šikovný: u. remeselník, u-é prsty;
  u-á robota dobrá;

 • umocniť dok.

  1. mat. vyrátať mocninu (čísla al. symbolu)

  2. kniž. urobiť účinnejším (umelecky, ideologicky), posilniť, zintenzívniť: u. svoj prejav;

 • nedok. umocňovať

 • umolestovať dok. hovor. expr. unaviť, umoriť: u-lo ho celodenné cestovanie

  // umolestovať sa unaviť sa, umoriť sa

 • úmor -u m.

  1. únava, vyčerpanosť: expr. (robiť) do ú-u do úplného vysilenia;
  byť na ú. smrteľne chorý

  2. peňaž. umorenie (význ. 2), umorovanie, amortizácia

 • umordovať dok. hovor. expr. zmoriť, umoriť, zmordovať: u-né kone

 • umoriť dok.

  1. veľmi vyčerpať; utrápiť, usužovať: choroba ho u-la;
  u-ený od horúčavy

  2. peňaž. splatiť pravidelnými splátkami, amortizovať: u. dlh, pôžičku;

 • úmorne prísl.;

 • úmornosť -i ž.

 • úmorný príd. vyčerpávajúci (význ. 1), vysiľujúci, únavný: ú-é horúčavy, ú-á robota;

 • umožniť dok. dať možnosť, urobiť možným: u. pracovníkovi odborný rast;
  kozmonautika u-í lepšie poznávať vesmír;

 • nedok. umožňovať

 • umrieť -ie -ú umretý dok. zomrieť: náhle u. (na leukémiu), u. v mladom veku;
  u. hrdinskou smrťou, u. hladom, od hladu;

 • umrlčí príd.

 • umrlec -lca m. zastar. mŕtvy človek, mŕtvola;

 • úmrtie -ia s. smrť (význ. 1), zomretie: vysoké percento ú-í, deň ú-ia;

 • úmrtnosť -i ž. priemerný počet úmrtí (na počet obyvateľov): vysoká ú., dojčenská ú.

 • úmrtný príd.: ú-é oznámenie, ú. list;

 • umŕtviť -i dok.

  1. zbaviť citlivosti, znecitliviť: u. nerv, zub, okolie rany

  2. potlačiť; urobiť neúčinným: u. dobrú snahu;
  ekon. u. kapitál vyňať z obehu;

 • nedok. umŕtvovať

 • umučenie -ia s.

  1. mučenícka smrť

  2. kríž s telom Krista

  expr. (vyzerať, sedieť) ako Božie u. veľmi strápený

 • umučiť dok.

  1. mučením pripraviť o život: u. vzbúrencov, u-ení väzni koncentračného tábora

  2. expr. utrápiť: u-í ma svojimi rečami

 • umúdriť sa -i dok. stať sa múdrejším, rozvážnejším: konečne si sa u-l! uvažuješ rozumne

 • úmysel -slu m. zámer, cieľ, plán, predsavzatie: pevný, čestný, vážny ú., bočné ú-y

  mať v ú-e zamýšľať

  mať zajačie ú-y chcieť ujsť

 • úmyselne prísl.: u. poškodiť niekoho;

 • úmyselnosť -i ž.

 • úmyselný príd. konaný s úmyslom, zámerný, op. mimovoľný: ú. čin;
  práv. ú-é ublíženie na tele;

 • umyť -je -jú umy! dok.

  1. zbaviť nečistoty vodou al. iným prostriedkom: u. riad, oblok, auto, u. ovocie pod tečúcou vodou, u. si ruky mydlom;
  u. sa v studenej vode

  2. takto odstrániť z povrchu, zmyť: u. špinu z dvier, blato z topánok;

 • umývač -a m. živ. kto sa zamestnáva umývaním niečoho: u. oblokov;

  umývač -a mn. -e m. neživ. umývací stroj, umývačka: automatický u.

 • umývací príd. určený na umývanie: u. prostriedok;
  u. drez

 • umývačka -y -čiek ž.

  1. osoba zamestnávajúca sa umývaním niečoho: u. vozňov

  2. umývací stroj, umývač: automatická u. riadu

 • umývadielko -a -lok s. zdrob.

 • umývadlo -a -diel s. nádoba na umývanie (obyč. pripevnená na stenu): napustiť vodu do u-a;

 • umývadlový príd.: u. sifón;

 • umyváreň -rne ž. miestnosť, priestor vyhradený na umývanie: u-e so sprchami

 • nedok. umývať -a

  ruka ruku u-a;
  u. si ruky zbavovať sa zodpovednosti;
  kniž. u. → murína

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: um, kri, prerod, obyčajný, neobratne, primát, pásk, vsať, tóga, periť, vetroplach, rubín, nadať, hadík, surový
Pravidlá slovenského pravopisu: vzor, poobede, dum, gyps, zoznam, oné, priaznivy, valach, kolegyňa, čile, pôlka, me, a, žurnál,
Ekonomický slovník: sad, mhl, bbd, toi, mpg, aba, lda, opa, green, zrpã, mu, zj, ivh, tow, fcoj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV