Význam slova "sl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 398 výsledkov (4 strán)

 • slabičnosť -i ž.

 • slabika -y -bík ž. časť slova tvorená nositeľom slabičnosti (samohláskou ap.) a vyslovovaná ako celok: prízvučná s., vysloviť slovo po s-ách;

 • šlabikár -a L -i mn. -e m. učebnica čítania pre prvákov;

 • šlabikárový príd.

 • slabikotvornosť -i ž.

 • slabikotvorný príd. lingv. schopný byť nositeľom slabiky: s-á hláska (v slovenčine samohláska, dvojhláska, slabičné l, ĺ, r, ŕ);

 • slabikovať nedok. vyslovovať každú slabiku slova samostatne: s. titulky

 • slabikový, slabičný príd.: s-ová krížovka;
  s-ný predel, verš;

 • slabina -y -bín ž.

  1. mäkké citlivé miesto medzi stehnom a bruchom: udreté s-y, bolesť v s-e

  2. slabé miesto, nedostatok: mať s-y v obrane, poznať niečie s-y;

 • slabinger -a m. subšt.

  1. mľandravý, slabý človek

  2. kto sa nevyzná vo svojom odbore: je to s., neporadí nám

 • slabinka -y -niek ž. zdrob.

 • slabinový príd. k 1: s. väz;

 • slabnúť -e -ú -bol nedok. stávať sa slabším, slabým: nohy mi s-ú, nadšenie s-lo

 • slabo prísl.: s. zakašlať, vzdychnúť, s. platiť;
  s. svietiť, spievať;
  obchod ide s.;

 • slabobelasý príd. svetlomodrý, svetlobelasý, bledomodrý

 • slaboch -a mn. -si m. nerozhodný človek so slabou vôľou: nie je zlý, len veľký s.;

 • slabomyseľne prísl.;

 • slabomyseľnosť -i ž.

 • slabomyseľný príd. majúci málo duš. schopností, duševne menejcenný;

 • slaboprúdar -a m. hovor. kto pracuje v odbore slaboprúdovej elektrotechniky; kto študuje tento odbor;

 • slaboprúdarka -y -riek ž.;

 • slaboprúdarský príd.

 • slaboprúdový príd. elektrotech.: s-á elektrotechnika používajúca elektr. prúd s nízkym napätím

 • slaboška -y -šiek ž.;

 • slabošský príd.: s-á povaha, s-é konanie;

  slabošsky prísl.: správať sa s.;

 • slabošstvo -a s.

 • slabosť -i ž.

  1. k slabý: telesná, duševná s.

  2. slabá stránka: fajčenie je moja s.;

 • slabôstka -y -tok ž. zdrob. expr. slabosť (význ. 2)

 • slabota -y -bôt ž.

  1. telesná slabosť: zachvátila ju s., znak s-y

  2. expr. niečo slabé, nevyhovujúce: ten román je s.

 • slabozrakosť -i ž.

 • slabozraký príd. majúci slabý zrak;

 • slabučko, slabuško, slabunko, slabulinko prísl.

 • slabučký, slabušký, slabunký, slabulinký príd. expr. veľmi slabý: s. hlas, vánok, s-é svetlo;

 • slabý príd.

  1. majúci málo fyzickej sily, op. silný: s-é dieťa, s. organizmus

  2. nedostačujúci: s. dôkaz, s-á úroveň

  3. malý, čo sa týka množstva, počtu, op. veľký: s-á úroda, účasť

  4. majúci malú intenzitu: s-á strela (na bránu);
  s. dážď

  5. (o roztokoch) obsahujúci málo požadovaných látok: s-á kyselina, s-é víno

  6. majúci málo predpokladaných schopností: s. hráč, remeselník

  7. kvalitatívne nevyhovujúci: s. prednes, s-á dráma

  8. málo energický, málo vplyvný: s-í rodičia, s. vychovávateľ, riaditeľ

  9. útly (význ. 1), tenký: s. mládenec, s-á doska

  byť s. ako mucha veľmi;
  mať s-ú chvíľku okamihy slabosti, nepozornosti;
  to je jeho s-á → stránka;

 • šľacha -y šliach ž. pevné vláknité väzivo pripájajúce svaly ku kostiam: natiahnuť si š-u;
  odstrániť z mäsa š-y;

 • šľachetne prísl.;

 • šľachetnosť -i ž.

 • šľachetný príd. kt. má dobré charakterové vlastnosti; svedčiaci o tom; ušľachtilý, dobrý, čestný: š. človek;
  š. čin, úmysel;

 • šľachovitý príd. kt. má výrazné šľachy; kt. má veľa šliach, žilnatý: š. človek, š-é ruky;
  š-é mäso

 • šľachový príd.

 • šľachta -y ž. hromad. vládnuca vrstva za feud.: vysoká, stredná š.;

 • šľachtenec -nca m. záhr. rastlina kultivovaná štepením, šľachtením

 • šľachtic -a m. príslušník šľachty;

 • šľachtický príd.: š. titul;

  šľachticky prísl.;

 • šľachtičná -ej mn. -é -čien ž.;

 • šľachtictvo -a s.

 • šľachtiť -chť/-i! nedok.

  1. zlepšovať vlastnosti krížením, výberom ap., zošľachťovať: š. ovce, stromčeky;
  š-ené osivo

  2. hovor. ošetrovať (význ. 2), upravovať, skrášľovať: š. si tvár, š. sa pred zrkadlom

  3. dodávať šľachetnosti, zošľachťovať: úsmev jej š-í tvár, práca š-í človeka

  // šľachtiť sa stávať sa šľachetným, ušľachtilým, zošľachťovať sa

 • šľachtiteľ -a mn. -ia m. kto niečo šľachtí: š. koní, osiva, zemiakov;

 • šľachtiteľka -y -liek ž.;

 • šľachtiteľský príd.: š. podnik, š-á stanica;

 • šľachtiteľstvo -a s.

 • sláčik -a m. nástroj na vyludzovanie tónov na husliach, viole ap., slák: ľahký s., ťah s-om;

 • sláčikový príd.: s. orchester, s-é nástroje

 • slad -u m. surovina na výr. piva získaná klíčením a sušením jačmeňa;

 • sladidlo -a -diel s. sladiaci prostriedok: umelé, prírodné s.

 • sladiť nedok. robiť sladkým: s. kávu, čaj

  // sladiť sa neos. hovor. obyč. v zápore (ne)chcieť sa: nes-lo sa mu rozprávať, žiť

 • sladkasto, sladkavo prísl.: s. sa usmievať

 • sladkastý, sladkavý príd. trocha sladký: s. zápach, s-é víno;
  s. hlas;

 • sladko prísl. i vetná prísl.: s. chutiť, spať;
  je mi s. dobre, príjemne;

 • sladkobôľne prísl.

 • sladkobôľny príd. kniž. príjemný a smutný zároveň, sentimentálny: s. úsmev, s-a báseň;

 • sladkokyslý príd. sladký a kyslý zároveň: s. nálev, s-é uhorky

 • sladkosť -i ž.

  1. k sladký: s. medu, hlasu;
  nepríjemná s. reči

  2. obyč. mn. sladké jedlo (cukríky, zákusky ap.): mať rád s-i

  II. sladké s. hovor. sladkastý alkoholický nápoj

 • sladkovodný príd. súvisiaci so sladkou vodou: s-é jazero;
  s-á ryba žijúca v sladkej vode, op. morská

 • sladký

  I. príd.

  1. majúci chuť ako cukor; obsahujúci cukor: s. koláč, s-á šťava;
  s-á voda v riekach a jazerách

  2. príjemný, milý: s. spánok, hlas, s-á vôňa;

  3. vzbudzujúci falošnú citlivosť, (povrchne) sentimentálny: s-é verše, s. šláger

  4. pejor. neprirodzene milý, úlisný, sladkastý: s. úsmev;

 • sladnúť -e -ú -dol nedok. stávať sa sladkým: ovocie s-e

 • sladovňa -e ž. výrobňa sladu

 • sladovnícky príd.: s. priemysel, jačmeň

 • sladovníctvo -a s. výr. sladu a piva;

 • sladovník -a mn. -ci m. odborník v sladovníctve;

 • sladový príd.: s. cukor, jačmeň

 • sladučko, sladuško, sladunko, sladulinko prísl.

 • sladučký, sladušký, sladunký, sladulinký príd. expr. veľmi sladký: s-é slivky, s. hlások;

 • šláger -gra L -i mn. -e m.

  1. obľúbená módna pesnička, hit: tanečný š.;
  spievať š-e

  2. hovor. expr. obľúbená módna novinka: š. sezóny v ženskej móde, v divadle;

 • šlágrik -a m. zdrob. expr.

 • šlágrový príd.;

 • šľah -u m. šľahnutie: š. biča;

 • šľahač -a m. prístroj na šľahanie (smotany, vajec ap.): ručný, elektrický š.;

 • šľahačka -y -čiek ž. sladká smotana na šľahanie; ušľahaný výrobok z nej: káva, jahody so š-ou

  š. na torte, čerešnička na š-e a) čo predstavuje vrchol, vyvrcholenie niečoho b) čo je navyše;

 • šľahačkový príd.: š-á torta

 • šľahačový príd.

 • šľahať nedok.

  1. prudko (niečím pružným) pohybovať, švihať: š. prútom

  2. tým zasahovať, šibať, švihať; biť, udierať: š. kone bičom, š. otroka korbáčom;
  dážď, vietor š-á do tváre;

  3. hádzať (význ. 1), vrhať, metať: š. kamene, granáty

  4. (o ohni) prudko vyrážať: plamene š-li do výšky

  5. prudkými pohybmi spracúvať na sneh, šľahačku: š. bielky;

 • šľahavý príd. šľahajúci: š-é plamene;

 • dok. k 1 – 4 šľahnúť -e -ú -hol

 • šľahúň -a m. plazivý výhonok, bot. poplaz: jahodové š-e;

 • šľahúňový príd.: š-é rastliny

 • šľak1 -u m. hovor. zastaráv. stopa (význ. 1)

  neostal po ňom ani š. zmizol bez stopy

  šľak2 -u m. hovor. expr. porážka (význ. 2), mŕtvica

  expr. š. ho trafil dostal porážku;
  išiel ho š. trafiť veľmi sa zlostil;
  nech ho (to), bodaj ho (to) š. trafí zahrešenie

  šľak3 -a m. hovor. expr. čert, parom, diabol: š. ho vie;
  bolí, páli ako š. veľmi

  expr. ber ho š., choď do š-a kliatby;
  ký š., kýho, kieho š-a výrazy nespokojnosti

 • slák -a m. sláčik: pritlačiť s., zatiahnuť s-om, hrať bez s-a

 • šľakovať nedok. hovor. expr. kliať, hrešiť

 • slalom -u m. lyžiarske al. vodácke preteky na trati vyznačenej bránkami: obrovský, vodný s.;

 • slalomár -a m. kto sa venuje slalomu;

 • slalomárka -y -rok ž.;

 • slalomársky príd.

 • slalomový príd.: s-á trať

 • slama -y slám ž. suchá nadzemná časť obilia: ražná, stelivová s., stoh s-y

  mlátiť prázdnu s-u;
  nepreložiť → krížom s-y;
  s. mu → trčí z topánok;

 • šlamastika -y -tík ž. hovor. expr. nepríjemná situácia, trampoty: dostať sa do, zo š-y, byť v š-e

 • slamenáčik -a m. zdrob.

 • slamenák -a m. slamený klobúk;

 • slamenica -e -níc ž. nádoba zo slamy, slamienka

 • slamený príd.

  1. zhotovený zo slamy: s-á strecha, s. kôš

  2. žltý ako slama: s-é vlasy

  s. vdovec, s-á vdova manžel(ka) majúci (-a) partnera vzdialeného z domu

 • slamienka -y -nok ž.

  1. slamenica

  2. rastlina s nevädnúcim kvetenstvom, bot. Ammobium, Helichrysum

 • slamka -y -miek ž.

  1. steblo slamy: pozametať s-y na dvore

  2. upravené steblá slamy al. rúrka z plastu použ. na pitie: pohár so s-ou

  kto sa → topí, aj s-y sa chytá

 • slamník -a m. slamená výplň do postele: ležať na s-u

 • slamovožltý príd. žltý ako slama: s. poťah, s-á tekutina

 • slamový príd.: s-á farba žltá ako slama

 • slang [-le-] -u m. vrstva nespis. vyjadrovacích prostriedkov použ. istými spoloč., záujmovými ap. skupinami: lekársky, poľovnícky, vojenský, študentský, profesionálny s.;

 • slangovo prísl.;

 • slangovosť -i ž.

 • slangový príd.: s-é slovo;

 • slanina -y -nín ž. podkožná tuková vrstva ošípaných; z nej pripravený pokrm (údením): papriková s., zajesť si s-y

  nebude zo → psa s. (ani z vlka baranina);

 • slaninka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • slaninový príd.;

 • slano prísl.;

 • slanosť -i ž.

 • slaný príd. majúci chuť ako soľ; obsahujúci soľ: s-é pečivo;
  s-á voda v mori

  ani s., ani mastný nevýrazný;
  nezarobiť ani na s-ú vodu zarobiť veľmi málo;

 • šľapa -y šliap ž.

  1. chodidlo (význ. 1), stupaj, šľapaj: mať veľké, poranené š-y

  2. časť ponožky al. pančuchy obúvaná na chodidlo: deravé š-y

  3. stopa nohy, šľapaj: robiť š-y mokrými nohami

  horia mu š-y ponáhľa sa;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kpp, ksa, ucv, ĺľit, trä, zrpš, plq, biv, cvi, bio, ksk, strã, cff, nmj, šíf
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV