Význam slova "samo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 133 výsledkov (2 strán)

 • samobytne prísl.;

 • samobytnosť -i ž.

 • samobytný príd. kniž.

  1. nezávislý, slobodný: s. národ

  2. svojrázny, osobitý: s. umelec, s-á kultúra;

 • samochvála -y -vál ž. vychvaľovanie seba samého

  s. smrdí vychvaľovanie sa je nepekná vlastnosť

 • samočinne prísl.: zaznamenávať s.;

 • samočinnosť -i ž.

 • samočinný príd.

  1. prebiehajúci bez zásahu človeka, živelný: s. vývin, s-á kontrola (organizmu)

  2. poháňaný vlastnou silou, automatický: s. počítač, s-á brzda, s-é napájadlo;

 • samočistenie -ia s. prirodzené čistenie bez umelých zákrokov: s. vína, rieky, ovzdušia

 • samočistiaci príd. spôsobujúci prirodzené, samočinné čistenie: s. proces, efekt; s. filter

 • samoderžavie -ia s. rus. kniž. absolutistická vláda v cárskom Rusku;

 • samoderžavný príd.: s-á vláda

 • samodruhosť -i ž.

 • samodruhý príd.: s-á žena ťarchavá, tehotná;

 • samohláska -y -sok ž. lingv. hláska znejúca ako tón: krátka, dlhá s., vysloviť s-u;

 • samohláskový príd.: s. systém

 • samohybný príd. majúci vlastný pohon: s. vozík, kombajn, s-é delo

 • samoindukcia -ie ž. elektrotech. indukcia vo vodiči, ktorým prechádza elektr. prúd;

 • samoindukčný príd.: s. odpor, s-é napätie

 • samojediný príd. zastaráv. celkom sám, iba jeden: s. strom

 • samokontrola -y ž.

  1. interná kontrola: s. v závode

  2. zastar. sebakontrola

 • samolepiaci príd. obsahujúci lepiacu vrstvu, kt. netreba pred použitím zvlhčovať: s-a páska, nálepka

 • samolepka -y -piek ž. samolepiaca nálepka: reklamná s.;
  nalepiť s-y na tašku

 • samoliečba -y ž. liečenie bez lek. pomoci;

 • samoliečebný príd.

 • samoľúbo prísl.: tváriť sa s.;

 • samoľúbosť -i ž.: urazená s.

 • samoľúby príd. nekriticky spokojný so sebou, namyslený, márnomyseľný; svedčiaci o tom: s. človek;
  s. úsmev;

 • samonabíjací príd. schopný obnovovať potrebnú energiu pripojením do el. siete: s. strojček, s-ia batéria

 • samonosný príd. nezávislý od iných konštrukcií: s-á karoséria, priečka

 • samoobsluha -y -lúh ž.

  1. obsluhovanie seba samého: s. v reštaurácii, v jedálni

  2. predajňa, kde si kupujúci vyberá tovar sám: nakupovať v s-e;

 • samoobslužný príd.: s-á jedáleň

 • samoodmrazovací príd. kt. sa sám odmrazuje: s-ia chladnička

 • samoopelenie -ia s. opelenie vlastným peľom

 • samoopelivosť -i ž.

 • samoopelivý príd. opeľujúci sa vlastným peľom: s-é rastliny;

 • samooplodnenie -ia s. oplodnenie vlastným semenom: s. živočíchov, rastlín

 • samopal -u m. osob. automatická strelná zbraň, automat

 • samopalník -a mn. -ci m. vojak, ozbrojenec vycvičený v streľbe samopalom

 • samopaš -e obyč. iba jedn. ž. nespútaná veselosť, bujarosť, pochabosť, samopašníctvo: mladícka s., vystrájať s.

 • samopašiť, samopašiť sa nedok. robiť samopašné kúsky, pochabiť sa, vystrájať

 • samopašne prísl.: s. pokrikovať, pobehovať;

 • samopašnica -e -níc ž.;

 • samopašnícky príd. i prísl.: s. kúsok, výčin;
  správať sa s.;

 • samopašníctvo -a s. samopaš

 • samopašník -a mn. -ci m. samopašný človek, obyč. dieťa;

 • samopašnosť -i ž.

 • samopašný príd. kt. nerešpektuje výchovné úsilie, spoloč. normy ap., roztopašný; svedčiaci o tejto vlastnosti: s. šarvanec, s-é dieťa;
  s. smiech, s-á hra;

 • samoplatca -u mn. -ovia m. samoplatiteľ: byť na liečení ako s.;

 • samoplatcovský príd.

 • samoplatiteľ -a mn. -ia m. kto si sám platí liečebnú starostlivosť, obyč. kúpeľnú liečbu, samoplatca;

 • samoplatiteľka -y -liek ž.;

 • samoplatiteľský príd.

 • samoplatkyňa -e -kýň ž.;

 • samopohyb -u m. filoz. samočinný pohyb hmoty

 • samorast -u m. neživ. ozdobný predmet z úlomkov konárov, koreňov ap., ktoré majú zaujímavý vzhľad: opracúvať, hľadať s-y;
  pozoruhodná zbierka s-ov;

  samorast -a mn. -i m. živ. kto dosahuje výsledky v oblasti, na kt. sa pripravoval sám bez odb. školenia

 • samorastlosť -i ž.

 • samorastlý príd. kniž. kt. sa odborne neškolil, neškolený; osobitý, svojský, originálny: s. talent;
  s. výtvarný prejav;
  s-é umenie;

 • samoregulácia -ie ž. regulácia vlastného konania, správania ap.: etická s.;

 • samoregulačne prísl.

 • samoregulačný príd.: s-é princípy;

 • samorodák -a m. vin.

  1. vinič vypestovaný krížením amer. a eur. sort

  2. víno z hrozna tohto viniča

 • samospád -u m. prirodzený spád: odtok vody s-om;

 • samospádový príd.: s-é potrubie, zavlažovanie

 • samospasiteľnosť -i ž.

 • samospasiteľný príd.

  1. náb. ako jediný zaručujúci spasenie: s-á viera

  2. kniž. iron. zaručujúci sám osebe úspech, jedine správny: s-á teória, metóda, myšlienka;

 • samospráva -y -ráv ž. samostatné vykonávanie správnych vecí: územná, politická, družstevná s., s. podniku, internátu;

 • samosprávne prísl.

 • samosprávny príd.: s. orgán, s-e združenie;

 • samospúšť -e ž. mechanizmus na samočinné stlačenie spúšte

 • samostatne prísl.: riaditeľ rozhoduje s., konať s., podnikať s., vyvíjať sa s.;

 • samostatnosť -i ž.: štátna s., umelecká s., priúčať dieťa s-i

 • samostatný príd.

  1. spoliehajúci sa na vlastné sily: s. človek, s-é dieťa

  2. vykonávaný bez cudzej pomoci, pôvodný: s-é myslenie, konanie, dielo

  3. nezávislý, slobodný: s. štát, národ, s. remeselník, podnikateľ

  4. existujúci oddelene, osobitný: s. vedný odbor, s. vývin;

 • samosudca -u mn. -ovia m. práv. sudca súdiaci bez senátu;

 • samosudkyňa -e -kýň ž.

 • šamot -u m. materiál vyrábaný zo žiaruvzdorných hlín; výrobky z nich: obložiť, vymurovať pec š-om;

 • samota -y -môt ž.

  1. iba jedn. odlúčenie od iných ľudí, opustenosť: pocit s-y, žiť v s-e

  2. dom, domy ďaleko od väčších obývaných celkov: horské s-y, bývať na s-e

 • samotár -a m. človek žijúci osamote: žiť životom s-a;
  mn. N a A neživ. -e živočích žijúci osamote: diviak s.;

 • šamotár -a m.

  1. robotník pracujúci pri výr. šamotu a výrobkov z neho

  2. murár vymurúvajúci šamotom

 • šamotáreň -rne ž. továreň na výr. šamotu a výrobkov z neho

 • samotárka -y -rok ž.;

 • samotársky príd. i prísl.;

 • samotárstvo -a s. sklon k samote

 • samotka -y -tiek ž. hovor. cela, v kt. je väzeň sám: zavrieť väzňa do s-y

 • šamotka -y -tiek ž. hovor. šamotová tehla al. dlaždica

 • samotný príd.

  1. bez spoločnosti, osamotený, sám: pri jazere sedí s., s-ému je clivo

  2. sám (význ. 5): už s-á výhra prekvapila, s. priebeh niečoho

  expr. s. ako palec, prst úplne, celkom sám

 • samotok -u m.

  1. odb. samovoľné tečenie tekutiny

  2. vin. mušt al. víno získané z rozmliaždeného hrozna precedením bez lisovania

 • šamotovať nedok. zatierať, vymazávať šamotom: š. pec

 • šamotový príd.: š-á malta, tehla

 • samoúčel -u m. čo nemá iný účel okrem seba: kritika nemá byť s-om;

 • samoúčelne prísl.: postupovať s.;

 • samoúčelnosť -i ž.

 • samoúčelný príd.: s-á veda, s-é umenie;

 • samouk -a mn. -ovia m. kto sa učí, učil sám, náturista: vzdelaný s., dielo utvorené s-om

 • samourčenie -ia s. právo na samostatnosť, nezávislosť, sebaurčenie: zásada s-ia národov

 • samovar -u m. rus. prístroj na varenie čaju: postaviť s., posedenie pri s-e;

 • samovarček -a m. zdrob.

 • samoväzba -y -zieb ž. uväznenie väzňa osamote: dať niekoho do s-y

 • samoviazač -a m. stroj na kosenie a viazanie obilia do snopov

 • samovláda -y -lád ž. neobmedzená vláda jednej osoby, absolutizmus, despotizmus: cárska s., zvrhnúť s-u;

 • samovládca -u mn. -ovia m. kto má neobmedzenú moc, absolutista, despota

 • samovládny príd.: s. systém

 • samovôľa -e ž. svojvôľa, ľubovôľa: panská s.

 • samovoľne prísl.;

 • samovoľnosť -i ž.

 • samovoľný príd.

  1. svojvoľný, tvrdohlavý: s-é dieťa, s-é konanie

  2. mimovoľný, spontánny: s. pohyb, s-é čistenie vody;

 • samovrah -a mn. -ovia m. kto sa dobrovoľne sám usmrtil;

 • samovrahyňa -e -hýň ž.

 • samovrava -y ž. hovorenie so sebou samým

 • samovražda -y -rážd ž. dobrovoľné usmrtenie seba samého: spáchať s-u, pokus o s-u;

 • samovražedne prísl.

 • samovražedný príd.: s. úmysel, nástroj;

 • samovyšetrovanie -ia s. vyšetrovanie prehmatávaním a skúmaním častí vlastného tela

 • samovzdelávací príd. určený na sebavzdelávanie: s. krúžok, s-ia spoločnosť, s-ie spolky

 • samovznietenie -ia s. odb. zapálenie látky bez vonkajšieho zásahu: nebezpečenstvo s-ia

 • samovznietivosť -i ž.

 • samovznietivý príd. odb. samozápalný: s-é uhlie;

 • samozápal -u m. pokračovanie chodu motora po vypnutí spúšťacieho mechanizmu: s. motora, odstrániť s.

 • samozápalnosť -i ž.

 • samozápalný príd. zapaľujúci sa bez vonkajšieho zásahu, samovznietivý: s. plyn, s-á tekutina;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vnz, mhz, dpp, ifc, etm, bsd, gatt, vsb, réb, oda, ďupa, ä es, ifs, fok, vkr
Slovník skratiek: pez, pss, pnr, smt, sml, blz, rst, v, vkm, szh, xch, ttw, i07, afh, jlp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV