Význam slova "kor" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 136 výsledkov (2 strán)

 • kôra -y kôr ž.

  1. povrchová vrstva drevín: k. stromu, dubová k., zlúpať k-u

  2. kôre podobná povrchová vrstva: ľadová k.;
  citrónová k. šupa;
  geogr. zemská k.;
  anat. mozgová k.;

 • koráb -a/-u m. v min. veľká drevená loď: Noemov k.;
  publ. kozmický k. kozmická loď;

 • koral -a mn. N a A -y m. drobný morský živočích žijúci v súvislých útvaroch;
  zool. koraly Anthozoa;

  koral -u L -e mn. -y m. kríčkovitý útvar z vápenatej látky vylučovanej koralmi a použ. v šperkárstve;

  koráľ -a m.

  1. guľkový, valčekový ap. útvar z rozlič. materiálu použ. v bižutérii, hovor. granátka: navliekať k-e

  2. korále -ov mn. náhrdelník z koráľov;

 • korálik -a mn. koráliky -ov m. zdrob.: sklený k., detské k-y;
  elektrotech. izolačný k.

 • koralový príd.: k. útes;
  k. náramok

  koráľový príd.: k. materiál;
  k-á niť;

 • korán -u m. kniha obsahujúca zákl. učenie islamu

 • korba -y -rieb ž. časť (cestného) vozidla, do kt. sa nakladá dopravovaný materiál ap.

 • korbáč -a m. bič upletený z remienkov al. prútov: vyšľahať psa k-om

  (u)pliesť na seba k. pripraviť, pripravovať si naliehavú povinnosť;

 • korbáčik -a m.

  1. zdrob. ku korbáč

  2. obyč. mn. korbáčiky -ov výrobok zo spletených pásikov ovčieho syra

 • korbáčový príd.;

 • korček -a m. nádoba (rýpadla ap.) na naberanie sypkého al. kašovitého materiálu;

 • korčekový príd.: k. transportér

 • korčuľa -e -čúľ obyč. mn. ž. šport. náčinie na kĺzanie po ľade, príp. na pohyb po zemi: pripevniť k-e na topánky;
  kolieskové k-e

 • korčuliar -a m. kto (sa) korčuľuje;

 • korčuliarka -y -rok ž.;

 • korčuliarsky príd.: k-a príprava

 • korčuľovanie -ia s. jazda na korčuliach

 • korčuľovať, korčuľovať sa nedok. pohybovať sa na korčuliach: k. sa na klzisku;
  dobre (sa) k-je ovláda techniku jazdy na korčuliach

 • kord1 -u m. dlhá bodná zbraň (dnes použ. v šerme): tasiť k.;
  súťaž v šerme k-om

  kord2 -u m. text. trvanlivá tkanina s keprovou väzbou;

 • kordón -u m. rad vojakov al. príslušníkov bezpečnosti brániacich prístup niekam: policajný k., postaviť, preraziť k.

 • kordován -u m. namäkko vypracovaná kozia koža: čižmy z k-u;

 • kordovánový príd.

 • kordový príd.: k-é vlákno

 • korec -rca m. stará dutá i plošná miera

 • koreferát -u m. dopĺňajúci referát: predniesť k.

 • kórejčina -y ž. kórejský jazyk

 • kórejský príd. ku Kórejčan, Kórea: K-á republika

 • korekcia -ie ž. odb. oprava, úprava (nameranej hodnoty ap.): k. dráhy letu;

 • korekčný príd.

 • korektne prísl.;

 • korektnosť -i ž.

 • korektný príd.

  1. správny: k. jazykový prejav

  2. dodržiavajúci spoloč. zásady, slušný; svedčiaci o tom: k. človek;
  k-é správanie;

 • korektor -a m. živ. kto robí korektúry (význ. 1): tlačiarenský k.;

  korektor -a L -e mn. -y m. neživ. inform. program na automatickú korektúru textu;

 • korektorka -y -riek ž.;

 • korektorský príd.: k. zásah

 • korektúra -y -túr ž.

  1. oprava chýb v rukopise al. v sadzbe; oprava, úprava vôbec: jazyková k., robiť k-u;
  k. znenia zákona

  2. obyč. mn. odtlačky sadzby určené na opravu: stĺpcové, stránkové k-y, zaslať k-y autorovi

 • korelácia -ie ž. kniž. vzájomný vzťah, súvzťažnosť: k. javov;
  k. medzi nameranými hodnotami;

 • korelačný príd.: k-á závislosť

 • koreň -a m.

  1. podzemná časť rastliny, ktorou je rastlina upevnená v zemi a čerpá z pôdy živiny: hrčovité k-e, jedlý k. mrkvy;
  zapustiť k-e ujať sa i fraz. udomácniť sa

  2. časť niekt. orgánov, ktorými sú spojené s organizmom: k. jazyka, nosa, zuba

  3. odb. zákl. časť: lingv. k. slova;
  mat. k. rovnice číselné vyjadrenie neznámej

  mať k-e v niečom koreniť1

  mať zdravý k. mať pevné zdravie;
  to je k. (všetkého) zla podstata, príčina;
  to má hlboké, hlbšie k-e vážnu príčinu;
  ísť na k. veci skúmať podstatu;
  vykynožiť, vytrhnúť niečo aj s k-mi úplne odstrániť;

 • korenárka -y -rok ž. predavačka korenia, korenín a liečivých bylín

 • korenený príd. obsahujúci (pri)veľa korenia: k-é jedlá;

 • korenička -y -čiek ž. nádobka na korenie, na koreniny

 • korenie -ia s.

  1. sušené bobuľky exotického kra použ. ako zákl. korenina; čierne korenie: celé, mleté k., pridať do jedla k-ia

  2. korenina: voňavé k., polievkové k.

 • korenina -y -nín ž. prísada dodávajúca jedlu výraznú chuť a vôňu, korenie;

 • koreninový príd.: k-á paprika

 • koreniť1 nedok.

  1. mať (zapustené) korene: k. hlboko v zemi

  2. kniž. mať pôvod, tkvieť: zaostalosť k-í v biede

  koreniť2 nedok. upravovať pridávaním korenín: k. jedlo, mäso do klobás

 • korenito, korenisto prísl.: k. voňať

 • korenitý, korenistý príd. pripomínajúci chuťou ap. korenie, štipľavý, ostrý: k-á chuť (reďkovky), k-á vôňa zeme;

 • koreňový príd.: k-é výhonky;
  k-á zelenina;

 • korepetícia -ie ž. nacvičovanie (spevu, baletu) opakovaním

 • korešpondencia -ie ž.

  1. písomný styk: úradná k., prerušiť k-iu

  2. súhrn listov (význ. 3), listy: odoslať k-iu;
  k. štúrovcov

  3. kniž. al. odb. súladný vzťah, súlad, zhoda

  viesť k-iu korešpondovať;

 • korešpondenčný príd.: k. styk;
  k. lístok karta s natlačenou známkou

 • korešpondent -a m.

  1. kto vybavuje úr. korešpondenciu

  2. spravodajca: stály, vyslaný k., zahraničný k. rozhlasu

  3. člen k. nižší stupeň členstva vo vedeckej inštitúcii: člen k. SAV;

 • korešpondentka -y -tiek ž.;

 • korešpondentský príd.

 • korešpondovať nedok.

  1. písať si; viesť korešpondenciu: k. s cudzinou

  2. kniž. byť v súlade, súhlasiť, zodpovedať: literatúra (ne)k-je s potrebami spoločnosti

 • korheľ -a m. hovor. pejor. opilec, pijan;

 • korheľský príd.;

  korheľsky prísl.

 • korida, pôv. pís. corrida -y -ríd ž. (špan.) býčie zápasy

 • koridor -u m.

  1. priestranná dlhá chodba: k. paláca

  2. vyčlenený pás územia na cudzom štátnom území

  3. voľné miesto, priechod, ulička na prejdenie (vozidla ap.): demonštranti utvorili k.

 • korienok -nka m. zdrob. k 1, 2: mladé k-y

  začervenať sa po k-y vlasov veľmi

 • korigovať nedok. i dok.

  1. (u)robiť korektúru: k. text v počítači

  2. opravovať, opraviť, naprávať, napraviť: k. chyby;
  k. svoje tvrdenie, správanie

 • korintský príd. ku Korint (v starom Grécku): k. stĺp vysoký a štíhly s bohato zdobenou hlavicou

 • korisť -i ž. násilím získaná, ulúpená ap. vec; ulovené zviera, úlovok: bohatá, vojnová k.;
  vrhnúť sa na k. i pren. bezohľadne sa zmocniť niečoho

  padnúť za k. byť ukoristený;

 • koristiť -sť/-i! nedok.

  1. kniž. získavať korisť, lúpiť, drancovať: nemilosrdne k. vo vojne

  2. pejor. ťažiť (význ. 2): k. z nevedomosti iných

 • koristne prísl.

 • koristnícky príd. i prísl.: k-e ciele;
  k. ťažiť;

 • koristníctvo -a s.

 • koristník -a mn. -ci m. kto koristí: vojnový k., obete k-ov;

 • koristný príd.;

 • koriť sa nedok. prejavovať prepiatu úctu, pokoru, uctievať, klaňať sa: všetci sa mu k-li ako božstvu

 • kôrka -y -rok ž.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. kôra (význ. 2): sušená, kandizovaná (pomarančová) k.

  3. tvrdší povrch na upečenom chlebe, mäse ap.: suché k-y, chrumkavá k.;

 • korkový príd.: k-á zátka;
  k-é topánky

 • korma -y korm ž. zadná časť lode

 • kormidelnícky príd.

 • kormidelník -a mn. -ci m. kto kormidluje;

 • kormidlo -a -diel s. mechanizmus, ktorým sa určuje smer vozidla, najmä lode al. lietadla

  byť pri k-e mať vedúce postavenie;

 • kormidlovať nedok. usmerňovať kormidlom: k. loď

 • kormidlový príd.

 • kormorán -a mn. N a A -y m. väčší vodný vták tmavej farby, zool. Phalacrocorax

 • kôrnatieť -ie -ejú nedok. pokrývať sa kôrou; tvrdnúť: starý sneh k-ie;
  lek. k-enie tepien artérioskleróza

 • kornút -a m. hovor. papierové vrecúško zúžené smerom nadol; iný obal takéhoto tvaru;

 • kornútik -a m. zdrob.: k. cukríkov;
  k. zmrzliny

 • kôročka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • korodovať nedok.

  1. podliehať korózii: kov vlhkom k-je;
  k-júce časti vozidla

  2. spôsobovať koróziu: kyseliny k-jú plechy

 • korok -rku m. ľahký materiál z kôry duba rastúceho pôv. v Stredomorí použ. najmä na izoláciu, podlahy a drobné výrobky; takýto výrobok;

 • koróna -y ž. najvrchnejšia časť slnečnej atmosféry javiaca sa pri zatmení ako žiara

 • koronárka -y -rok ž. hovor. koronárna jednotka: ležať na k-e

 • koronárny príd. lek.: k-e tepny vyživujúce srdcový sval, vencové;
  k-a jednotka oddelenie intenzívnej starostlivosti o postihnutých náhlymi srdcovými príhodami

 • kôrovie -ia s. suchá byľ kukurice: podstielka z k-ia

 • kôrovitosť -i ž.

 • kôrovitý príd. pokrytý kôrou, stvrdnutý: k. povrch plodov;
  k-á pôda;

 • kôrový príd.: k-é bunky;

 • korózia -ie ž. rozrušenie (povrchu) materiálu chem. vplyvmi a prostredím;

 • koróziovzdorný príd. vzdorujúci korózii, antikorózny: k. materiál

 • korózny príd.

 • korporácia -ie ž. kniž. združenie, spolok: verejné, dobročinné k-ie

 • korporatívne prísl.: k. odísť

 • korporatívny príd. kniž. spoločný, hromadný: k-a účasť;

 • korpulentnosť -i ž.

 • korpulentný príd. tučný, telnatý, objemný: k-á postava;

 • korpus -u m.

  1. kniž. telo (význ. 1): kríž s k-om

  2. podstatná časť niečoho: k. skrine, k. hudobného nástroja, k. torty

  3. odb. súbor skúmaných prvkov: štatistický k.;
  textový k. súbor textov v počítačovom spracovaní určený na ved. výskum

 • kortešovať nedok. hovor. pred voľbami agitovať, získavať voličov (často za odmenu): ísť k.; k. za vládnu stranu, za predstaviteľa pravice

 • koruna -y -rún ž.

  1. ozdoba hlavy ako odznak panovníckej hodnosti: kráľovská k.

  2. zákl. peňažná jednotka a platidlo vo viacerých štátoch: slovenská, dánska k.;
  nová, kovová k.

  3. hist. kráľovstvo: uhorská, česká k.

  4. časť stromu utvorená vetvami: košatá k., k. jablone, preriediť k-u

  5. bot. súhrn vnútorných (farebných) lístkov kvetu

  6. hud. znamienko predĺženia tónu

  nemá ani k-u nemá peniaze;
  za k-u by voš cez Tatry hnal je lakomý;
  k. mu z hlavy nespadne nestratí dôstojnosť;
  to je k. všetkého vyvrcholenie;

 • korund -u m. veľmi tvrdý nerast so vzácnymi farebnými odrodami (rubín, zafír ap.);

 • korundový príd.

 • korunka -y -niek ž.

  1. zdrob. k 2, 4, expr. k 1: zarábať k-y peniaze;
  ukladať k-u ku k-e i fraz. sporiť

  2. časť zuba vyčnievajúca z ďasna; jej umelý obal: zlatá k.;

 • korunkový príd.: k. uzáver (fliaš) tesne priliehajúci plechový krúžok

 • korunný príd.

  1. k 3, 5: k-é územie, k. princ;
  bot. k-é lístky

  2. k. svedok hlavný;

 • korunovácia -ie ž. korunovanie (význ. 1); slávnosť pri tejto príležitosti;

 • korunovačný príd.: k-é obrady;
  k-é mesto, k. chrám, k-é klenoty

 • korunovať nedok. i dok.

  1. slávnostne vkladať, vložiť korunu na hlavu panovníka pri jeho nastúpení na trón: k. za kráľa, za cisára

  2. úspešne (za)končiť: práca k-ná úspechom

  expr. k-ný blázon, hlupák veľký

 • korunový príd. k 1, 2, 4: k-á minca;
  k-á časť kmeňa;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV