Význam slova "ces" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • česáč -a m. text. kto češe vlnu, priadzu ap.;

 • česací príd. určený na česanie (vlny, priadze): č-ie stroje

 • česačka -y -čiek ž. stroj na česanie ľanu, vlny, priadze

  česáčka -y -čok ž.

 • česadlo -a -diel s. česák (význ. 1)

 • česák -a m.

  1. nástroj na čistenie srsti domácich zvierat: konský č.

  2. nástroj na česanie ľanu, konopí, vlny ap.

 • česaný príd. upravený česaním (význ. 3): č-á vlna, priadza

 • česať -še -šú nedok.

  1. hrebeňom, kefou uhládzať vlasy, srsť; zbavovať nečistoty: rada sa č-e;
  č. dcéru;
  nečesané vlasy;
  č. kone, psa

  2. česaním tvarovať: č. sa dohora, č. si pútec

  3. česačkou čistiť, uhládzať ľan, vlnu ap.: č. konope, č-nie kúdele;

  4. správ. zberať, oberať: č. chmeľ, správ. zberať chmeľ;

 • opak. česávať -a

 • česko-slovenský príd. český a slovenský al. slovenský a český; k názvu býv. štátu Česko-Slovensko: č-é hranice;
  bývalí č-í štátni občania;
  č-é vzťahy;
  dvojjazyčný č. slovník

 • československý príd. hist. český a slovenský v jednote, t. j. (v duchu čechoslovakizmu) popierajúci národný princíp v slovensko-českom vzťahu, skr. čs.: (jednotný) č. jazyk, národ

 • českosť -i ž. český ráz

 • český príd. k Čech, Česko, Čechy: č. národ, jazyk, č. štát;

  česky prísl.: rozprávať (po) č.;

 • cesnak -u m. zelenina pestovaná pre podzemnú guľovitú časť, ktorej aromatické strúčiky sa používajú ako pochutina, bot. Allium;

 • cesnakovica -e ž. cesnaková polievka

 • cesnakový príd.: c-á vôňa, c-á polievka

 • česť cti ž.

  1. vysoko hodnotený kladný spoloč.-morálny stav: občianska, osobná, stavovská, vojenská č.;
  urážka na cti;
  utŕhať na cti;
  prisahať na svoju č.;
  to nám (ne)robí č. (ne)svedčí o nás dobre

  2. prejav, výraz úcty, pocta: vzdať niekomu č.;
  pokladať si niečo za č.;
  je to vec mojej cti;
  č. jeho pamiatke! vzdanie úcty zomretému

  nemá v tele ani kúska cti je nečestný;
  všetka č. výraz kladného hodnotenia;
  s kým mám č. koho mám pred sebou;
  komu č., tomu č., pastierovi trúba každého treba uctiť tak, ako si zaslúži

 • cesta -y ciest ž.

  1. užší pruh zeme upravený na premávku: asfaltová, poľná, prašná c., ísť po c-e;
  bočná, vedľajšia c.;
  astron. Mliečna c. galaxia

  2. dráha, trať na dopravu; priechod niekam: pozemná, vodná, letecká c.;
  obchodné c-y;
  raziť si c-u;
  ukázať niekomu c-u;
  postaviť sa niekomu do c-y, stáť v c-e i fraz. prekážať;

  3. cestovanie, chôdza, jazda, plavba za istým cieľom: c. na pracovisko trvá 20 min., c. vlakom, lietadlom;
  c. po mori, c. do cudziny;
  pracovná, študijná, svadobná c.;
  byť stále na c-ách veľa cestovať;
  šťastlivú, šťastnú c-u! pozdrav pri rozlúčke pred cestou;
  vydať sa na dlhú c-u;

  4. postup, spôsob konania ap.: pokojná, mierová, revolučná c.;
  odb. úradnou, diplomatickou c-ou úradným postupom, diplomaticky;
  tech. chemickou c-ou chemicky

  dieťa je na c-e má sa narodiť;
  posledná c. pohreb;
  → zlatá stredná c.;
  všetky c-y vedú do Ríma k cieľu sa dá prísť viacerými spôsobmi;
  ísť c-ou-necestou bez ohľadu na ráz cesty al. iné okolnosti;
  ísť vlastnou c-ou postupovať samostatne;
  je to na dobrej c-e má to dobrý postup;
  niet inej c-y je to jediné východisko;

 • cestár -a m. kto sa stará o údržbu ver. ciest;

 • cestársky príd.: c-e práce

 • cestička -y -čiek ž. zdrob. k 1, 2: lesné c-y chodníky;
  hľadať, využívať bočné, postranné c-y i pren. nečestné spôsoby

 • cestíčko -a -čok s. zdrob.

 • čeština -y ž. čes. jazyk; ako učebný predmet i čes. literatúra

 • čestne prísl. k 1: č. žiť, č. obstáť;

 • čestnosť -i ž.

 • cestný príd.: c-á sieť, doprava, c-é spoje;
  c-á správa;
  šport. c. beh;

 • čestný príd.

  1. statočný, poctivý, počestný; svedčiaci o cti: č. človek, mať č. úmysel;
  č-á práca, č. boj;
  č-é vyhlásenie

  2. určený na poctu, udelený ako pocta (za zásluhy ap.): č. titul;
  č-é uznanie;
  č-á funkcia neplatená;
  č. člen, č. doktorát;
  č-á stráž, č-á rota

  č-é slovo! výraz uistenia;

 • cesto -a ciest s.

  1. polotuhá látka z múky, tekutiny a rozlič. prísad: kysnuté, chlebové c., miesiť, vaľkať c.

  2. čo sa podobá na cesto: urobiť c. z hliny a vody

  byť z iného c-a byť iný;
  byť z → mäkkého c-a;

 • cestopis -u m. lit. dielo opisujúce dojmy a príbehy z ciest;

 • cestopisný príd.: c. román, c-á literatúra

 • cestovať nedok. bud. bude c./pocestuje konať cestu, byť na ceste (-ách): c. vlakom, lietadlom, autom, c. do cudziny, po svete, c. na dovolenku;
  časté c-nie

 • cestovateľ -a mn. -ia m. kto cestuje do cudzích krajín s poznávacím, výskumným cieľom;

 • cestovateľka -y -liek ž.;

 • cestovateľský príd.: c-á vášeň

 • cestovina -y -vín ž. sušený tvarovaný výrobok z nekysnutého cesta: vaječné c-y;
  zavariť c-u

 • cestovka -y -viek ž. hovor. cestovná kancelária: dovolenkovať s c-ou

 • cestovné s.

  1. poplatok za dopravu osôb ver. dopr. prostriedkom: polovičné c., zľava na c-om

  2. suma na náhradu cestovných výdavkov na prac. ceste

 • cestovný príd. súvisiaci s cestovaním: c. poriadok, c. pas, c. rozkaz;
  c-á kancelária;
  c-á horúčka napätie pred cestovaním

 • cestujúca ž.

 • cestujúci m. kto cestuje, pasažier;

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: ces, embargo, bl skavica, zamĺka, , zasmiaãƒâ, vylo, os, disk, obra, nede, napr, bl�skavica, fúr, cviker
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV