Význam slova "pas" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • pas -u m. úr. preukaz oprávňujúci na niečo: cestovný p. oprávňujúci cestovať do zahraničia;
  zbrojný p. oprávňujúci nosiť zbraň;

  pás -a/-u m.

  1. dlhý užší pruh nejakého materiálu: úzky p. plátna, plechu, filmový p.;
  tech. bežiaci p.;
  voj. nábojový p. v kt. sú uložené náboje (význ. 1)

  2. dlhšia užšia plocha: p-y polí a lúk

  3. opasok: kožený p., záchranný p.

  4. miesto ľudského trupu nad bokmi: prehnúť sa v p-e, vody bolo po p., do p-a, vyše p-a;
  úder pod p. nedovolený úder, zásah (v športe) i fraz. nekorektné konanie

  5. časť oblečenia obopínajúca toto miesto: šaty naberané v p-e

  robiť niečo ako na bežiacom p-e mechanicky, neprestajne;

 • paša1 -e ž. pastva (význ. 1 – 4): statok sa vrátil z p-e;
  vyhnať ovce na p-u;
  šťavnatá, žírna p.;
  expr. p. pre oči, pre uši

  paša2 -u mn. -ovia m. hist. titul vys. hodnostára v osmanskej ríši: turecký p.;
  expr. žiť (si) ako p. blahobytne

 • pasáčik -a/-čka mn. -ovia/-čkovia m. zdrob. expr. k 1

 • pasáčka -y -čok ž. k 1;

 • pašák -a mn. -ci m. hovor. expr. chlapík: to sú p-i!

 • pasák -a mn. -ci m.

  1. hovor. pastier: p. husí

  2. pejor. ochranca prostitútok nimi platený;

  pásak -a mn. -y m. hovor. pásový traktor

 • pašalík -a m. hist. územie spravované pašom: Budínsky p.

 • pasát -u m. meteor. vietor smerujúci zo subtropických oblastí k rovníku;

 • opak. pásať sa, pásavať sa -a

 • opak. pásať, pásavať -a

  // pásť sa

  1. kŕmiť sa pašou na pasienku: kravy, husi sa p-ú (na tráve)

  2. expr. kochať sa: p. sa (očami) na peknej postave, na niečích rozpakoch

  expr. môže sa ísť p. je bez prostriedkov;

 • pasátový, pasátny príd.

 • pásavka -y -viek ž. drobný hmyz škodiaci najmä zemiakom, zool. Leptinotarsa

 • pásavý, páskavý, pásikavý príd. na kt. sú pásy, pásiky, pás(i)kovaný: p-á perina, látka, p-é šaty

 • pasáž -e ž.

  1. priechod cez budovu medzi dvoma ulicami

  2. časť, úryvok (slovesného al. hud. diela): zaujímavá p. poviedky, zahrať p. z romance

 • pasažier -a m. hovor. cestujúci: čierny p. kto cestuje bez lístka;

 • pasažierka -y -rok ž.

 • pasca -e ž. nástroj na chytanie (škodlivých) zvierat, osídlo, klepec: p. na myši, nachystať, nastaviť, nastražiť niekomu p-u

  nachystať, nastaviť, nastražiť niekomu p-u úskočne ho dostať do zlej situácie;
  dostať sa, padnúť do p-e stať sa obeťou intríg

 • pascal [-sk-] -u m. fyz. hlav. jednotka tlaku v sústave SI, zn. Pa

 • paseka -y ž. subšt. zmätok, trma-vrma, neporiadok: urobiť niekde p-u;
  to bola p.!

 • pašeráčka -y -čok ž.;

 • pašerácky príd.: p-e chodníčky;

 • pašeráctvo -a s. činnosť pašerákov, pašovanie

 • pašerák -a mn. -ci m. kto pašuje: p-i zlata;

 • pasia -ie ž. hovor. záľuba: mať p-iu v niečom, z niečoho, urobiť niečo (len tak) z p-ie;
  robiť niečo s p-ou s chuťou

 • pasians -u m. kartová hra pre 1 osobu: vykladať si p.

 • pašie -ií ž. pomn. text evanjelia o Kristovom umučení; jeho hud. spracovanie, prednes: spievať p.;

 • pasienkar -a m. pracovník v pasienkarstve;

 • pasienkarský príd.: p-é družstvo, p-á pôda

 • pasienkarstvo -a s. odbor zameraný na pestovanie a hosp. využívanie pasienkov;

 • pasienkový príd.: p-é hospodárstvo, p. chov dobytka

 • pasienok -nka m. trávnatý pozemok určený na pasenie dobytka, pastvina, pastva: horské p-y;

 • pásik -a m. zdrob.: p. kože, p-y polí;

 • pásikový príd.: tech. p-á izolácia;
  archeol. p-á keramika zdobená pásikmi

 • pasionál -a/-u L -i mn. -y m. cirk. zbierka životopisov svätcov, najmä mučeníkov: čítať z p-a

 • pašiový príd.: p-é spevy, p-á hra

 • pasírovať nedok. pretláčať cez sitko al. na strojčeku: p. zeleninu

 • pasivita -y ž.

  1. trpná poddajnosť, nečinnosť, op. aktivita: upadnúť do p-y

  2. úmyselná neúčasť vo ver., najmä polit. činnosti: byť v p-e, vyhlásiť p-u

  3. fin. stav, keď sú pasíva vyššie ako aktíva

 • pasívne prísl.: p. sa správať;

 • pasívnosť -i ž.

 • pasívny príd.

  1. neprejavujúci aktivitu, nečinný, trpný, op. aktívny: p. človek, p. postoj k udalostiam, p. účastník schôdzky;
  p. odpor prejavovaný úmyselnou nečinnosťou;
  práv. p-e volebné právo právo byť volený;
  gram. p-e tvary, p-e príčastie

  2. fin. pri kt. sú pasíva vyššie ako aktíva: p-a bilancia;
  p. obchod stratový;

 • pasívum1 -va obyč. mn. pasíva -sív s. súhrn dlžôb, záväzkov, op. aktíva;

  pasívum2 -va s. gram. trpný rod slovesa; súbor pasívnych slovesných tvarov, op. aktívum

 • páska -y -sok ž. úzky pruh, pásik (tkaniny, papiera ap.), stužka: lepiaca, izolačná p.;
  šport. pretrhnúť cieľovú p-u i pren. dosiahnuť cieľ, dovŕšiť niečo;
  magnetofónová p., p. do písacieho stroja, čierna p. na rukáve;

 • paškál -u m. cirk. veľká veľkonočná kostolná sviečka

  expr. vziať niekoho na p. prísne ho vypočúvať al. karhať

 • páskovaný, pásikovaný príd. na kt. sú pásiky, pás(i)kavý: p-á košeľa

 • páskovať nedok.

  1. obopínať páskou: pošt. p. balíčky bankoviek

  2. plniť do (nábojového) pása: p. náboje

 • páskový príd.: tech. p. kábel ktorého žily sú usporiadané vedľa seba;
  p-é železo

 • paskuda -y -kúd ž. expr. potvora (nadávka človeku, zvieraťu): ideš, ty p.! p. jedna!

 • paskudník -a mn. -ci m. expr. potvora, paskuda (o človeku): ty p. paskudný!

 • paskudný príd. expr. potvorský: je to paskuda p-á

 • paškvil -u m.

  1. výsmešný, urážlivý spis

  2. nepodarená napodobnenina niečoho

 • pásmo -a -sem/-siem s.

  1. oblasť, zóna majúca obyč. isté charakteristické znaky, pás, pruh územia: pohraničné p., lesné ochranné p., horské, stepné p., p. kosodreviny (vo Vys. Tatrách), okupačné p., zakázané p.;
  geogr. mierne, tropické (klimatické) p.;
  poľnohosp. obilné p.;
  šport. útočné, obranné p.;
  voj. operačné p., p. obrany

  2. súvislý rad častí tvoriacich celok: dejové p. románu, rozhlasové (literárne, folklórne) p.

  3. zvinuteľné meradlo: oceľové, plátenné (meracie) p.

  4. text. časť pradena so 120 ovinutiami nite;

 • pásmový príd.: geogr. p. čas platný v istej zemepisnej šírke;
  dopr. p-á tarifa platná pre isté pásmo;
  šport. p. turnaj

 • pásomnica -e -níc ž. parazitický červ, hlísta v črevách, zool. Taenia

 • pasovačka -y -čiek ž. hovor. zápas, boj: junácke p-y

 • pašovať nedok. i dok.

  1. protizákonne prepravovať, prepraviť cez hranice: p. zbrane, p-ný tovar

  2. tajne dod(áv)ať niečo zakázané: p. listy do väzenia

 • pasovať1 nedok. i dok. hist. slávnostným obradom povyšovať, povýšiť do rytierskeho stavu: p. niekoho na, za rytiera;

  pasovať2 nedok. hovor. byť vhodný, hodiť sa, pristať, svedčať: kravata p-je ku košeli, kľúč p-je do zámky, p-jú k sebe

 • pasovať sa nedok. hovor. zápasiť: chlapci sa p-jú, poď sa so mnou p.;

 • pásovka -y -viek ž. hovor. pásová píla

 • pasový príd.: p-á kontrola

  pásový príd.: p-é železo, p-á výroba, p. traktor;

 • päsť -e ž.

  1. ruka so zovretými, zaťatými prstami: zvierať, zatínať p-e i fraz. búriť sa;
  udrieť p-ou na stôl, hroziť p-ou

  2. pancierová p. (v 2. svet. vojne) nemecká ručná protitanková zbraň

  expr. je to ako p. na oko neprimerané;
  robiť niečo na svoju, na vlastnú p. a) svojvoľne b) samostatne;
  zdvihnúť p. proti niekomu a) vzbúriť sa b) brániť sa silou;
  vládnuť (železnou) p-ou tvrdo, kruto;

 • pásť pasie pasú nedok.

  1. dozerať na zvieratá na paši: p. ovce, husi, v hore neslobodno p.

  2. expr. sliediť za niekým, striehnuť na niekoho; bažiť po niekom, po niečom: žandári p-li po ňom, p-ie po tom dievčati, za tým dievčaťom už dávno;
  p. po cudzích peniazoch, za cudzími peniazmi

  ja som s tebou husi, kravy, svine nep-l nie si mi roveň;
  žart. ja → pán, ty pán, kto bude kozy, svine p.? p. (si) oči na niekom, na niečom kochať sa;

 • pasta -y pást ž. polotuhá látka na čistenie, na roztieranie ap.: zubná p., p. na parkety;
  sardelová p.;

 • pastel -u L -i mn. -y m. technika maľovania farebnou kriedou; takto namaľovaný obraz;

 • pastelka -y -liek ž. farebná ceruzka na kreslenie

 • pastelovo prísl.

 • pastelový príd.: p-á ceruzka pastelka;
  p-á kresba;
  p-é farby majúce mäkké, jemné odtiene;

 • pasterizovať nedok. i dok. zahrievaním na teplotu blízku bodu varu (z)ničiť v tekutine mikróby: p. ovocnú šťavu, p-né mlieko

 • paštéta -y -tét ž. jedlo z pomletej pečene al. mäsa: pečeňová, hydinová p.;

 • paštétový príd.

 • pastevný príd. k 1, 2: p. odchov dobytka

 • pästiar -a m. športovec pestujúci pästiarstvo, boxer;

 • pästiarsky príd.: p-e rukavice;

 • pästiarstvo -a s. šport. zápasenie päsťami

 • pästička -y -čiek ž. zdrob.: detské p-y

 • pastička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • pastier -a m. kto pasie (z povolania) hosp. zvieratá: p. oviec, kráv;
  obecný, družstevný p.;
  cirk. duchovný p. biskup al. kňaz

  žart. komu česť, tomu česť, p-ovi trúba každému patrí primeraná úcta;

 • pastierik -a mn. -ci/-ovia m. zdrob.

 • pastierka -y -rok ž.;

 • pastiersky príd.: p. pes, p-a tematika;
  cirk. p. list list biskupa veriacim;

 • pastierstvo -a s. hosp. odvetvie zamerané na pasenie a chov hosp. zvierat;

 • pästný príd.: p. súboj, zápas;
  práv. a publ. p-é právo vymáhanie nárokov silou;

 • pastor -a m. protestantský kňaz

 • pastorácia -ie ž. cirk. vykonávanie duchovnej správy;

 • pastoračný príd.: p-á činnosť

 • pastorála -y -rál ž. pieseň, skladba, hra s motívmi z pastierskeho života

 • pastorále neskl. s. hud. inštrumentálna skladba s pastierskymi motívmi;

 • pastorálny príd.: p-a hudba, p-e motívy

 • pastorkyňa -e -kýň ž. nevlastná dcéra

 • pastorok2 -rka m. neživ. stroj. koliesko s riedkymi zubmi v ozubenom súkolesí

  pastorok1 -rka mn. -ovia m. zastaráv. nevlastné dieťa;

 • pastovať nedok. natierať pastou: p. parkety

 • pastový príd.;

 • paštrnák -a m. zelenina podobná petržlenu, bot. Pastinaca

 • pastva -y -tiev ž.

  1. iba jedn. pasenie: v jeseni sa p. končí

  2. pasienok, paša1: vyhnať statok na p-u

  3. iba jedn. porast ako potrava pasúcich sa zvierat: výdatná p.

  4. iba jedn. expr. čo príjemne pôsobí na zmysly: to bola p. pre oči!

 • pastvina -y -vín ž. pasienok, pastva: zelené p-y, horské p-y;

 • pastvinný, pastvinový príd.: p. porast, p. chov oviec

 • pastvisko -a -vísk s. pasienok, pastvina

 • pastvový príd.: p. porast;

 • pasus -u m. kniž. úsek reči, textu

 • pasy -ov m. pomn. hovor. obyč. iba v spoj. dať sa, chytiť sa, pustiť sa (s niekým) za p. začať zápasiť

 • dvojzápas -u m. 2 šport. zápasy hrané po sebe na jednom mieste

 • predzápas -u m. šport. zápas pred hlav. zápasom: p. dorastencov

 • zápas -u m. zápasenie: krvavý, dramatický z.;
  býčie z-y;
  konkurenčný z., z. o mier boj;
  futbalový z., finálový, odvetný z.;
  gréckorímsky z. zápasenie v gréckorímskom štýle

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV