Význam slova "vyc" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • vyčačkať dok. expr. vyzdobiť (lacnými ozdobami), vycifrovať: v-ný byt

 • vyčakávať -a nedok. nepríjemne dlho čakať: v. na stanici, dá na seba v.

 • vyčalúniť -i dok. čalúnením obložiť: v. dvere, nábytok

 • výčap -u m.

  1. čapovanie (význ. 1): v. piva a vína

  2. miestnosť, kde sa čapuje (význ. 1): sedieť vo v-e;

 • výčapníčka -y -čok ž.;

 • výčapnícky príd.

 • výčapník -a mn. -ci m. kto čapuje nápoje;

 • výčapný príd.: v-á miestnosť, v. pult

 • vyčaptať -ce -cú dok. expr. čaptaním vykriviť, vychodiť: v-né topánky

 • vyčarať, vyčarovať1 dok. hovor. vymeniť (význ. 2): v. cennosti za potraviny, omylom si v-li kabáty

  je ako v-ný celkom sa zmenil (v správaní ap.)

 • vyčariť, vyčarovať2 dok.

  1. (akoby čarami) vyvolať, spôsobiť: v. úsmev na tvári, mráz v-l kvety na oblokoch

  2. šikovne urobiť: v. hostinu zo skromných zásob;

 • nedok. vyčarúvať -a

 • vyčasiť sa dok. neos. vyjasniť sa (význ. 1): do rána sa v-lo

 • vycediť dok. do kvapky vyliať al. vypiť: v. zvyšok vína z pohára

  expr. v. krv za niekoho, niečo obetovať život;

 • vycementovať dok. pokryť, vyplniť cementom: v-ný chodník

 • vycengať dok. expr. nevhodne zverejniť, vyzradiť: už to museli všade v.

 • vycengúvať -a nedok. expr. vyzváňať (význ. 3): stále ktosi v-a

 • vycentrovať dok. uviesť do stredovej polohy: v. kolesá vozidla

 • vyceriť dok. expr. iba v spoj. v. zuby (na koho, na čo) ukázať (pri smiechu, hneve ap.);

 • vyčerpane prísl.;

 • vyčerpanosť -i ž.

 • vyčerpaný príd.

  1. vysilený: v. organizmus, nervovo v. človek

  2. čerpaním spotrebovaný: v-é zásoby, ložiská rudy;

 • vyčerpať dok.

  1. čerpaním odstrániť, odčerpať (význ. 2): v. vodu z nádrže

  2. čerpaním spotrebovať, minúť: v. všetky zásoby, sily

  3. zbaviť síl, vysiliť: námaha ho v-la;
  úplné v-nie organizmu

  4. celkom spracovať, obsiahnuť: v. problém, v. všetky body programu;

 • vyčerpávajúci príd.

  1. kt. vyčerpáva (význ. 3): v-a práca

  2. dôkladný, podrobný: v. referát;

 • vyčerpávajúco prísl.

 • nedok. vyčerpávať -a

  // vyčerpať sa

  1. čerpaním sa spotrebovať: prostriedky sa v-li

  2. námahou sa zbaviť síl, vysiliť sa: v. sa z posledných síl, nervovo sa v.;

 • nedok. vyčerpávať sa

 • vyčesať -še -šú dok.

  1. česaním odstrániť: v. nečistotu z hlavy

  2. takto zbaviť nečistoty, odpadu ap.: v. kone;
  v. ľan

  3. česaním upraviť: v. si vlasy dohora;

 • nedok. vyčesávať -a

 • vycestovací príd. umožňujúci vycestovanie: v-ie povolenie

 • vycestovať dok. odcestovať (za hranice): v. do cudziny

 • nedok. vychádzať -a, vychodiť2

 • vychádzka -y -dzok ž. chôdza, cesta konaná s cieľom osviežiť sa, navštíviť blízke miesta ap.: v-y po okolí, ísť na v-u, robiť v-y (na bicykli);
  hovor. dostať v-u možnosť vzdialiť sa (z kasárne, liečebne ap.);

 • vychádzkový príd.: v. oblek;
  v-á trasa

 • nedok. vychládať -a

 • vychladiť dok. (dôkladne) ochladiť (význ. 1): v. potraviny;

 • vychladnúť -e -ú -dol dok. (celkom) ochladnúť (význ. 1): nechať čaj v., jedzte, v-e vám (obed), v-tá pec;
  neos. v izbe v-lo;

 • nedok. vychládzať -a

  // vychladiť sa: pivo sa už v-lo;

 • nedok. vychládzať sa

 • vychlípať -e -u dok. expr. chlípaním zjesť: chytro v. polievku

 • vychlípiť sa, správ. (o viečku) vyduť sa, (o pučiacom lístí ap.) vytlačiť sa

 • vychmatnúť -e -ú -tol dok. expr. vychytiť (význ. 1), vytrhnúť, vydrapiť, vyšklbnúť: v. peniaze z ruky

 • východ -u m.

  1. miesto, kade sa vychádza, op. vchod: núdzový v., v. z domu, z nástupiska

  2. vyjdenie (význ. 1), vychádzanie (ľudí), op. vchod: v. zakázaný, (zabezpečiť) hromadný v.

  3. vyjdenie (význ. 3), vychádzanie (nebeských telies), op. západ: v. slnka, mesiaca

  4. svet. strana v smere vychádzajúceho slnka, op. západ: terasa obrátená na v.;
  (smerom) na v. od mesta východne

  5. vých. časť územia, krajiny ap., op. západ: na samom v-e republiky, v. Európy

  6. Východ krajiny ležiace vo vých. oblasti zemegule (t. j. časť Európy a oblasť Ázie); vých. krajiny: Blízky, Stredný, Ďaleký v. krajiny juhozáp., stred. a vých. Ázie;

 • východisko -a -dísk s.

  1. miesto, z kt. sa vychádza: v. cezpoľného behu

  2. základ, hľadisko ap., z kt. sa vychádza: spoľahlivé, správne v.;
  lingv. v. vety časť, kt. obsahuje prvok známy z kontextu, zo situácie, op. jadro

  3. spôsob riešenia istej situácie, problému: v. z núdze, nájsť v., niet iného v-a ako sa odsťahovať;

 • východiskový príd. k 1, 2: v. bod, v-é postavenie, v. podklad, projekt, v-é stanovisko;
  v-á stanica východová

 • vychodiť1 dok.

  1. chodením vyznačiť: v. chodník;

  2. chodením opotrebovať: v. topánky, v-ené opätky

  3. dokončiť, skončiť, absolvovať: v. školu, kurz

  4. chodením (za niečím) získať: v. si povolenie

 • východne prísl.: v. od mesta na východ

 • východniar -a m. hovor. (pôv.) obyvateľ vých. Slovenska;

 • východniarka -y -rok ž.;

 • východniarsky príd. i prísl.: v-e pesničky;
  hovoriť (po) v.

 • východný príd. k 4 – 6, op. západný: postupovať v-ým smerom;
  v-é pobrežie;
  v. vietor od východu;
  v-é Slovensko, v-á Európa;
  v-á kultúra, filozofia orientálna;

 • východoeurópsky príd. vzťahujúci sa na vých. Európu: v-e štáty

 • východoslovanský príd. vzťahujúci sa na vých. Slovanov: v-é jazyky

 • východoslovenský príd. vzťahujúci sa na vých. Slovensko: v-é nárečia, piesne

 • východový príd. k 1: v-é dvere, op. vchodový;
  žel. v-á stanica z kt. vlak vychádza;

 • východzí, správ. východiskový (bod), východový (stanica)

 • výchova -y ž.

  1. sústavné cieľavedomé pôsobenie na (mladého) človeka zabezpečujúce jeho všestranný rozvoj: v. v rodine, v škole, citová v., v. k samostatnosti, mať dobrú, zlú v-u

  2. systematické vzdelávanie v istej oblasti: estetická v.;
  telesná, hudobná v., branná v.

  3. les., ovoc. sústavné cieľavedomé pôsobenie v pestovateľskej starostlivosti o dreviny: v. porastu;

 • vychovanosť -i ž.

 • vychovaný príd. kt. má dobrú výchovu, slušný, op. nevychovaný: dobre v. mladý človek;

 • vychovať dok.

  1. zabezpečiť, poskytnúť výchovu: v. päť detí

  2. výchovou sformovať: dobre v. mládež, v. z detí statočných ľudí, v. mladých odborníkov

  3. vykŕmiť: v. brava;

 • nedok. k 1, 2 vychovávať -a

 • vychovávateľ -a mn. -ia m.

  1. kto vychováva: rodičia sú v-mi svojich detí

  2. kto vychováva z povolania: v. v domove mládeže;

 • vychovávateľka -y -liek ž.;

 • vychovávateľský príd.: v-é povinnosti, zásady

 • výchovne prísl.: pôsobiť v.

  výchovné s. peňaž. príspevok na výchovu nezaopatrených detí (u dôchodcov)

 • výchovno-vzdelávací príd. týkajúci sa výchovy a vzdelávania, výchovný a vzdelávací: v. proces

 • výchovný príd.: v-á metóda, v-á ustanovizeň, v-é činitele;
  v-é poradenstvo;
  v. rez;

 • vychrániť -i dok. vyhrnúť (význ. 1), vyhrabať, vyškrabať: v. krm zo záčinu, lyžicou v. zvyšky z hrnca

 • vychriakať -a dok. expr. chriakaním vykašľať: v. hlien

  // vychriakať sa vykašľať sa

 • vychrliť dok. chrlením vydať, vyhodiť: sopka v-la lávu;

  // vychrliť sa prudko vytiecť, vyvaliť sa: z hrdla sa v-l prúd krvi

 • vychudnúť -e -ú -dol dok. veľmi schudnúť: v. na kosť;
  v-tá tvár

 • vychutnať dok.

  1. s pôžitkom požiť, pochutiť si: v. dobré jedlo, v. dúšok vína

  2. expr. s pôžitkom prežiť; pokochať sa: v. nedeľný pokoj;
  v. krásy prírody;

 • nedok. vychutnávať -a

 • vychváliť -i -ľ! dok. veľmi pochváliť: v. nový vynález;
  v-ený film;

 • nedok. vychvaľovať

  // vychvaľovať sa veľmi sa chváliť: v. sa do neba

 • vychýliť -i -ľ! dok. vyvolať zmenu pôv. polohy, vykloniť: v. rameno váh;

 • výchylka -y -liek ž. vychýlenie, odchýlka, odklon: v. magnetky

 • nedok. vychyľovať

  // vychýliť sa zmeniť pôv. polohu, vykloniť sa: v. sa z rovnováhy, magnetka kompasu sa v-la;

 • nedok. vychyľovať sa

 • vychýrenosť -i ž.

 • vychýrený príd. hovor. povestný, chýrny: v-á krásavica;

 • vychystať dok. vypraviť (význ. 1, 2), vystrojiť: v. deti do školy;

 • nedok. vychystávať -a

  // vychystať sa: v. sa na cestu;

 • nedok. vychystávať sa

 • vychytať dok. postupne (celkom) pochytať: v. všetky muchy i fraz. odstrániť drobné nedostatky

 • vychytenosť -i ž.

 • vychytený príd. expr. všeobecne obľúbený, vychýrený, chýrny: v. herec, román, šláger;

 • vychytiť dok.

  1. prudko vziať, vytrhnúť, vychmatnúť: zlostne mu v-l obálku z ruky

  2. zachvátiť (význ. 1), pochytiť, chytiť: v-l ho kašeľ

  // vychytiť sa prudko, rýchlo sa do niečoho pustiť: v-l sa a začal utekať

 • vyčiarknuť -e -u -kol dok. prečiarknutím odstrániť, zrušiť: v. meno zo zoznamu, v-tý z členstva;

 • nedok. vyčiarkovať

 • vycibriť dok. cibrením zdokonaliť, vybrúsiť: v. si sloh, v-ený vkus

 • vycicať, vycucať -ia dok.

  1. cicaním, cucaním dostať von: v. krv z rany, šťavu z citróna

  2. iba vycicať expr. zbaviť niečoho, vyčerpať: robota z neho v-ia všetky sily;
  v. peniaze od niekoho vydrieť, vydriapať

  expr. v. si niečo z prsta vymyslieť si;

 • nedok. vyciciavať, vycuciavať -a

 • nedok. vyciedzať -a

 • nedok. vycierať -a

  // vyceriť sa expr. usmiať sa (ukážuc zuby), vyškeriť sa;

 • nedok. vycierať sa: zlomyseľne sa v.

 • vycifrovať dok. hovor. ozdobiť, okrášliť: v. kone

  // vycifrovať sa vyobliekať sa: v-ní svadobčania

 • vycikať sa dok. det., hypok. vymočiť sa

 • výčin -u obyč. mn. m.

  1. svojvoľný, násilný čin: v-y dobyvateľov

  2. vyvádzanie (význ. 2), vystrájanie, huncútstvo: chlapčenské v-y

 • vyčíňať -a nedok. dopúšťať sa výčinov: v-nie opilcov;
  v. fígle stvárať

 • vyčísliť -i dok. číselne vyjadriť: v. škody;

 • vyčísliteľný príd. kt. sa dá vyčísliť: ťažko v-á strata

 • nedok. vyčísľovať

 • vyčistiť -sť/-i! dok.

  1. zbaviť nečistoty: dať v. šatstvo, v. si zuby

  2. čistením odstrániť: v. fľaky benzínom

  3. ráznym zásahom zbaviť niečoho: v. mesto (od nepriateľa)

  v. niekomu žalúdok vyhrešiť ho;

 • nedok. vyčisťovať

  // vyčistiť sa stať sa čistým: rieka, obloha sa v-la;

 • nedok. vyčisťovať sa

 • vyčítať1 -a dok.

  1. čítaním si osvojiť, zistiť: v-né myšlienky

  2. vypozorovať, vyrozumieť: z očí mu v-l nespokojnosť, túžbu

  v. kapitolu niekomu zahrnúť výčitkami niekoho;

  vyčítať2 -a nedok. i dok., vyčitovať2 nedok. s výčitkou pripomínať, pripomenúť; vyslovovať, vysloviť výčitky; predhadzovať: v. deťom nevďačnosť;
  kritik v-l autorovi, že má v texte veľa nepresností;
  do smrti si to bude v.

 • vyčítavo prísl.

 • vyčítavý príd. vyjadrujúci výčitku: v. pohľad, tón;

 • vycítiť -i dok. citom postrehnúť, vytušiť: v. nebezpečenstvo

 • výčitka -y -tiek ž. (slovný) prejav nespokojnosti, dohovárania: ostré v-y, nevyslovená v.

  robiť v-y vyčítať, vyčitovať;
  mať v-y (svedomia) vyčítať si

 • nedok. vyčitovať1

 • vycivene prísl.;

 • vycivenosť -i ž.

 • vycivený príd.

  1. zbavený síl, sviežosti, vychudnutý: v-é telo, v-á tvár

  2. zbavený hodnoty, využitý: v-á zem;

 • vyčkať dok.

  1. počkať na uskutočnenie, príchod niečoho; dočkať sa: v. na ďalšie rozkazy;
  v. noc, v. do konca

  2. počkať s niečím: ešte v-jme, netreba sa prenáhliť!

  v-j času ako hus klasu nebuď nedočkavý;

 • vyčkávací príd. založený na vyčkávaní: v-ie stanovisko, v-ia taktika

 • nedok. vyčkávať -a

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV