Význam slova "an" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 212 výsledkov (2 strán)

 • anabáza -y -báz ž. dlhý a namáhavý ústup, návrat vojska;

 • anabolikum -ka s. farm., lek. anaboliká látky povzbudzujúce tvorenie bielkovinovej hmoty (svalstva), často zneužívané športovcami ako doping

 • anachronickosť -i ž.

 • anachronický, anachronistický príd. nevhodný do daného obdobia: a. jav;

  anachronicky, anachronisticky prísl.;

 • anachronizmus -mu m. kladenie udalosti, myšlienok, osoby do obdobia, do ktorého nepatria; prežitok;

 • anakolút -u m. štyl. vybočenie z väzby, z vetnej stavby

 • anakonda -y -kond ž. v Juž. Amerike žijúci obrovský had dosahujúci dĺžku až 10 m, zool. Eunectes

 • analfabet -a m. negramotný človek;

 • analfabetický príd.

 • analfabetizmus -mu m. negramotnosť;

 • analfabetka -y -tiek ž.

 • analgetikum -ka s. farm. látka zmierňujúca pocit bolesti

 • analógia -ie ž. podobnosť, obdoba;

 • analogickosť -i ž.

 • analogický príd.: a. prípad;

  analogicky prísl.;

 • anály -ov m. pomn. kniž. letopisy (význ. 1)

 • analytickosť -i ž.

 • analytický príd.: a-á metóda;

  analyticky prísl.;

 • analýza -y -lýz ž. rozbor, op. syntéza: a. chýb a nedostatkov;
  chem. zisťovanie chem. skladby látok

  robiť a-u analyzovať;

 • analyzátor -a L -e mn. -y m. prístroj al. jeho súčasť na rozkladanie zložitých fyz., chem., tech. a mat. javov na jednoduchšie

 • analyzovať nedok. robiť analýzu, rozoberať: a. vedecký problém;
  chem. a. zlúčeninu

 • anamnéza -y -néz ž. lek. predchorobie

 • ananás -u m.

  1. tropická rastlina s veľkými šťavnatými, aromatickými plodmi, bot. Ananas

  2. plod tejto rastliny;

 • ananásový príd.: a. kompót

 • anapest -u m. metr. stopa zložená z 2 krátkych al. neprízvučných slabík a z 1 dlhej al. prízvučnej slabiky

 • anarchia -ie ž. stav bez poriadku, bez vlády, bezvládie; neporiadok, zmätok, chaos: a. vo výrobe;

 • anarchickosť -i ž.

 • anarchický príd.: a-é pomery;

  anarchicky prísl.;

 • anarchista -u m. prívrženec anarchizmu;

 • anarchistický príd.;

  anarchisticky prísl.

 • anarchistka -y -tiek ž.;

 • anarchizmus -mu m. spoloč., polit. a filoz. smer, kt. hlása neobmedzenú slobodu indivídua a odmieta autoritu štátu a spoloč. organizácií; odmietanie poriadku, autority a disciplíny;

 • anatómia -ie ž.

  1. veda o stavbe a skladbe organizmov

  2. stavba a skladba organizmov: a. ľudského tela, a. rastlín;

 • anatomický príd.: a. ústav;

  anatomicky prísl.

 • anciáš -a m. hovor. expr. ancikrist (v kliatbach a nadávkach): kieho a-a!

 • ancikrist -a m. hovor. expr. čert, diabol (v kliatbach a nadávkach)

  na kýho a-a načo

 • andante (tal.) hud.

  I. prísl. mierne, voľne, pomaly

  II. andante neskl. s. skladba al. jej časť v tomto tempe

 • andulka -y -iek ž. subšt. papagájec

  andulka -y -liek ž. subšt. papagájec

 • anekčný príd.: a-á politika

 • anekdota -y -dot ž. krátky príbeh s humoristickou pointou: rozprávať a-y;

 • anekdotický príd.: a. príbeh

 • anektovať dok. i nedok. násilne pripojiť, pripájať, zabrať, zaberať (cudzie územie): a-nie časti štátu

 • anémia -ie ž. lek. málokrvnosť;

 • anemický príd.

 • anenský [aň-] príd. k Anna: a. bál

 • anestetický príd.

 • anestézia -ie ž. lek. znecitlivenie: lokálna a.;

 • anestéziológ -a mn. -ovia m. kto robí anestéziu; odborník v anestéziológii;

 • anestéziológia -ie ž. lek. odbor zaoberajúci sa anestéziou;

 • anestéziologička -y -čiek ž.;

 • anestéziologický príd.

 • anexia -ie ž. anektovanie;

 • angažmán -u m. i neskl. s. zmluva na pod(áv)anie umel. výkonu (v súbore); takto získané zamestnanie: dostať, prijať a.

 • angažovane prísl.;

 • angažovanosť -i ž.: spoločenská, politická a.

 • angažovaný príd. kt. sa angažuje: a. novinár, a-é umenie;

 • angažovať dok. i nedok.

  1. uzavrieť, uzatvárať angažmán s niekým: a. herca do súboru

  2. publ. (u)robiť účastným: a. niekoho v niečom, do niečoho

  // angažovať sa aktívne sa zúčastniť, zúčastňovať v niečom, najmä vo ver. a polit. činnosti; exponovať sa: a. sa v súdnom procese;
  a. sa za zmenu športových pravidiel

 • angín -u m. sypkovina

 • angína -y -gín ž. zápal mandlí: hnisavá a.

 • anglický príd. k Angličan, Anglicko: a. park prírodný;
  a-é raňajky výdatné;
  a. valčík spoloč. tanec;
  a-á → dražba;

  anglicky prísl.: hovoriť (po) a.

  zmiznúť po a. nenápadne odísť

 • angličtina -y ž. angl. jazyk; ako učebný predmet i angl. literatúra

 • angličtinár -a m. anglista;

 • angličtinárka -y -rok ž.

 • anglikán -a m. príslušník angl. štátnej cirkvi;

 • anglikánka -y -nok ž.;

 • anglikánsky príd.: a-a cirkev štátna cirkev v Anglicku

 • anglista -u m. odborník v anglistike; poslucháč anglistiky;

 • anglistika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa angl. jazykom, literatúrou a históriou;

 • anglistka -y -tiek ž.

 • angora -y ž. angorská vlna;

 • angorský príd. majúci dlhú jemnú srsť: a. zajac, a-á mačka, a-á koza;
  a-á vlna z angorských zajacov a kôz

 • ani

  I. spoj.

  A. priraď. vyj.

  1. zlučovací al. rozlučovací vzťah v záporných vetách: nemal už otca a. matky;
  nemám a. čas, a. vôľu;
  neprišiel a. sa neozval

  2. a. nie (tak) – ako (skôr) stupňovací vzťah: a. nie tak deti, ako skôr rodičia ...

  B. podraď. vyj.

  1. prirovnávací vzťah, ako: hladký a. sklo;
  robota ide a. po masle dobre

  2. a. čo by, a. keby význ. krajnej podmienky: neprezradil by, a. čo by/keby ho lámali

  II. čast.

  1. pri zápore zdôrazňuje pripojený výraz: nepovedať a. slovo;
  nemám a. haliera;
  ako sa máš? – a. sa nepýtaj! nie dobre

  2. nadväzuje na situáciu a vyj. nerozhodnosť: budeš obedovať? – a. veľmi nie

  a. za → svet, a. za nič (na svete) za nijakých okolností

 • anilín [-n-l-] -u m. chem. bezfarebná jedovatá kvapalina použ. na výr. farbív a liekov;

 • anilínový príd.: a-é farby

 • animovaný [an-] príd.: a. film kreslený al. bábkový

 • anión -a/-u m. fyz. záporne nabitý ión, op. katión

 • aníz [an-] -u m.

  1. bylina príbuzná rasci, bot. bedrovník a. Pimpinella anisum

  2. jej drobné voňavé plody použ. ako korenie a liečivo;

 • anízový príd.: a-á vôňa, a-é pečivo

 • anjel [aňiel] -a m.

  1. kresť. nadprirodzená bytosť zobrazovaná obyč. s krídlami, Boží služobník a posol: a. strážca;
  A. Pána modlitba;
  padlý a. diabol;

  2. expr. dobrý človek: hotový a.;
  a. môj nežné oslovenie

  3. dopr. žltý a.

  je (dobrý) ako a.;

 • anjeliček -čka mn. živ. -ovia, neživ. -čky m. zdrob. expr.

 • anjelik -a mn. živ. -ci, neživ. -ky m. zdrob.;

 • anjelský príd.: a. chór;
  expr. a-á povaha;
  a-á trpezlivosť veľká;
  a-á hudba krásna;

  anjelsky prísl.;

 • anketa -y -kiet ž. prieskum ver. mienky, obyč. metódou odpovedí na isté otázky: čitateľská a., usporiadať a-u;

 • anketár -a m. kto robí anketu;

 • anketárka -y -rok ž.

 • anketovať nedok. i dok. (u)robiť anketu: a. čitateľov denníka

 • anketový príd.: a. lístok

 • áno čast.

  1. vyj. súhlas, kladnú odpoveď na zisťovaciu otázku, hej: prídeš? – á.

  2. vyj. hodnotiaci (kladný) postoj k vete, k výrazu, pravdaže: á., to bude najrozumnejšie;
  ty si to zavinil, á. ty! ale á., prečo nie! ach á., príď!

  3. hovor. expr. zdôrazňuje výzvu, žiadosť, prosbu: tak otvor už, á.! nechaj ma, á.?

  ako á., ako nie

 • anóda -y -nód ž. fyz. kladná elektróda, op. katóda;

 • anódový príd.

 • anomália -ie ž. kniž. nepravidelnosť: telesná, duševná a. úchylka;

 • anomálny príd.: a-e bujnenie väziva

 • anonym -a mn. -ovia m. živ. nemenovaný, utajený pôvodca: autorom kroniky je a.;
  zavolám telefonicky ako a.;

  anonym -u m. neživ. hovor. anonymný list, telefonát ap.: dostávať a-y

 • anonymita -y ž. zachovanie tajnosti pôvodu, autora diela ap., anonymnosť: ostať v a-e

 • anonymizovať nedok. i dok. (u)robiť anonymným: a. svoju účasť

 • anonymka -y -niek ž.;

 • anonymne prísl.;

 • anonymnosť -i ž.

 • anonymný príd. neoznačený menom, nepodpísaný: a. list, a. autor, a-é dielo;
  a-á súťaž v kt. sa autori zúčastňujú pod značkou, bez uvedenia mena;

 • anorganický príd. kt. nie je org. pôvodu, op. organický: a-á príroda;
  chem. a-é látky, zlúčeniny;
  a-á chémia zaoberajúca sa neústrojnými látkami

 • anotácia -ie ž. krátka charakteristika knihy, článku ap.

 • ansámbel, pôv. pís. ensemble -bla/-blu L -i mn. -e m. (franc.) súbor, zbor, obyč. divadelný;

 • ansámblový príd.

 • antagonistický príd.: a-é protirečenie, a-é triedy;

  antagonisticky prísl.

 • antagonizmus -mu m. nezmieriteľné protirečenie: triedny a.;

 • antarktický príd. k Antarktída: a. ľadovec, a-é moria

 • antedatovať dok. i nedok. odb. uviesť, uvádzať na listine, zmluve ap. skorší dátum, ako bola napísaná: a. faktúru

 • anténa -y -tén ž. konštrukcia na príjem al. vysielanie elektromagnetických vĺn;

 • anténový príd.: a. stožiar, a. prepínač

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ni, any, rozhranie, , st, array, cod, blooming, fwa, encrypt, pap, bt, laser jammer, motherboard, cri
Ekonomický slovník: uga, ã ã ovn, vps, uop, hpd, tew, štát, pets, beo, ap, un, and, upo, ã â ã â f, šj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV