Význam slova "el" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 105 výsledkov (1 strana)

 • elaborát -u m. písomné spracovanie témy, námetu ap.

 • elán -u m. nadšenie, zápal, oduševnenie: pracovný, životný e.;
  robiť niečo s e-om

 • elastickosť -i ž.

 • elastický príd. pružný, ohybný: e. obväz, e-á chôdza;

  elasticky prísl.;

 • eldorádo -a -rád s. kniž. al. expr. miesto radosti, hojnosti ap., raj: e. turistov

 • elegán -a m. hovor. elegantný muž; švihák

 • elegancia -ie ž. vyberaný vkus v obliekaní, správaní, úprave niečoho ap., uhladenosť, elegantnosť

 • elegantne prísl.;

 • elegantnosť -i ž.

 • elegantný príd. vkusný, uhladený: e-é šaty, pohyby;
  e. byt;
  e-á žena;

 • elégia -ie ž. lit. al. hud. dielo smutného rázu; žalospev (význ. 2);

 • elegickosť -i ž.

 • elegický príd.: e-á báseň;
  e-á nálada trúchlivá;

  elegicky prísl.;

 • elektráreň -rne ž. závod na výr. a rozvod elektriny: tepelná, vodná, atómová e.;

 • elektrárenský príd.

 • električenka -y -niek ž. hovor. predplatný lístok na mestskú dopravu

 • električka -y -čiek ž. elektr. koľajové vozidlo mestskej dopravy: cestovať e-ou;

 • električkový: e. spoj

 • elektrický príd.

  1. k elektrina: e. prúd, e-á energia, sieť;
  e-é svetlo, napätie;
  e-é vedenie

  2. zariadený na spotrebu elektriny: e. motor, vlak, e-é spotrebiče;

  elektricky prísl.

 • elektrifikácia -ie ž. elektrifikovanie: e. dopravy, výroby, e. kopaníc;

 • elektrifikačný príd.

 • elektrifikovať nedok. i dok. zavádzať, zaviesť elektrinu: e. dopravu

 • elektrika -y ž. hovor. elektr. prúd, elektr. osvetlenie, elektrina: vypnúť e-u

 • elektrikár -a m. odb. pracovník v niekt. elektrotech. odbore;

 • elektrikárka -y -rok ž.;

 • elektrikársky príd.: e. prístup

 • elektrina -y ž. energia vyvolaná vzájomným pôsobením a pohybom častíc hmoty; osvetlenie, prúd (tejto energie): kladná, záporná e.;
  statická e., prístroj poháňaný e-ou;

 • elektrizovať nedok. i dok. nabíjať, nabiť elektr. nábojom; vyvol(áv)ať elektr. náboje;
  hovor. bielizeň e-je;

 • elektroakustický príd.

 • elektroakustika -y ž. elektrotech. odbor zaoberajúci sa elektr. prenosom a reprodukciou zvuku;

 • elektroanalýza -y ž. chem. rozbor pomocou elektr. prúdu

 • elektrochémia -ie ž. odbor fyz. chémie zaoberajúci sa chem. dejmi spojenými s výmenou elektr. energie s okolím

 • elektróda -y -ród ž. elektr. vodič, ktorým sa privádza al. odvádza prúd: kladná, záporná e.

 • elektrofonický príd.: e-é hudobné nástroje založené na princípe premeny elektr. vĺn na zvukové (napr. organ)

 • elektroinštalácia -ie ž. zavádzanie súboru elektr. vedení;

 • elektroinštalačný príd.: e. podnik

 • elektroinštalatér -a m. inštalatér elektr. zariadenia;

 • elektroinštalatérsky príd.

 • elektrokardiogram -u m. lek. záznam elektr. prúdov vznikajúcich činnosťou srdcového svalu, zn. EKG

 • elektroliečba -y ž. liečenie elektr. prúdom

 • elektrolytický príd.: e. kondenzátor

 • elektrolýza -y ž. chem. rozklad látok elektr. prúdom;

 • elektromagnet -u m. indukčná cievka s jadrom z mäkkej ocele

 • elektromagnetický príd.: e-á indukcia, e-é vlny

 • elektromagnetizmus -mu m. magnetické javy vyvolané elektr. prúdom;

 • elektromechanička -y -čiek ž.

 • elektromechanik -a mn. -ci m. odborník v dielenskej elektrotech. práci;

 • elektromer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie spotreby elektr. energie

 • elektromobil -u m. automobil al. vozík s elektr. pohonom

 • elektromontér -a m. montér elektr. siete, elektr. strojov, inštalácie ap.

 • elektromotor -a L -e mn. -y m. stroj premieňajúci elektr. energiu na mechanickú prácu

 • elektrón -u m. fyz. elementárna častica so zápor. elektr. nábojom;

 • elektronický príd.: e-é prístroje;
  e-é hudobné nástroje pri kt. zvuk vzniká elektr. kmitmi, napr. elektrónok;
  e-á hudba ktorej zdrojom sú elektrotech. akustické zariadenia;
  e-á pošta poštový styk realizovaný elektronicky prostredníctvom počítača, e-mail, mail, mejl;

  elektronicky prísl.

 • elektronika -y ž.

  1. elektrotech. odbor zaoberajúci sa štúdiom a využitím pohybu elektrónov v rozlič. prostrediach

  2. súhrn elektronických zariadení: spotrebná e.;

 • elektrónka -y -nok ž. banka, v kt. sú vo vákuu uložené elektródy schopné pôsobením elektr. polí riadiť tok elektrónov;

 • elektrónkový príd.: e. stabilizátor

 • elektrónový príd.: e. mikroskop

 • elektrospotrebič -a m. hovor. elektr. spotrebič

 • elektrostatický príd. týkajúci sa statickej elektriny: e. náboj

 • elektrotechnička -y -čiek ž.;

 • elektrotechnický príd.

 • elektrotechnik -a mn. -ci m. odborník v elektrotechnike;

 • elektrotechnika -y ž. odbor techniky zaoberajúci sa výr. a využitím elektr. energie, konštruovaním oznam. zariadení ap.;

 • elektrovodič -a m. tech. elektr. vodič

 • element -u m.

  1. prvok, zložka: jazykové e-y;
  rozložiť niečo na e-y;

  2. prírodná sila, živel: rozpútané, zúriace e-y

  expr. kieho e-a, ja tvojho e-a! zahrešenie pri nesúhlase, prekvapení ap.

 • elementárne prísl.;

 • elementárnosť -i ž.

 • elementárny príd. základný, začiatočný: e-e vedomosti, vzdelanie;
  e-a chyba;

 • elevátor -a L -e mn. -y m. tech. druh dopravníka so šikmou plochou: e. na uhlie

 • eliminácia -ie ž. kniž. eliminovanie: e. rušivých prvkov;

 • eliminačný príd.: e-á metóda

 • eliminovať nedok. i dok. kniž. vylučovať, vylúčiť, odstraňovať, odstrániť: e. nepriaznivý vplyv;
  mat. e. neznámu z rovnice

 • elipsa1 -y elíps ž. uzavretá krivka oválneho tvaru; druh kužeľosečky;

  elipsa2 -y elíps ž. lingv. vypustené (doplniteľné) časti vety, výrazu, úspora;

 • elipsovito, elipsovite prísl.;

 • elipsovitosť -i ž.

 • elipsovitý príd. majúci tvar elipsy, oválny, eliptický1: e-á dráha;

 • eliptický1 príd. elipsovitý: e-á dráha

  eliptický2 príd.: e-á veta

 • elita -y ž. najlepší, vybratí jednotlivci, skupiny, výkvet: e. umelcov, spoločenská e.;

 • elitný príd. vybraný: e-á spoločnosť, e-é oddiely

 • elixír -u L -e mn. -y m. predpokladaný zázračný liečivý nápoj;

 • elko -a eliek s. hovor. písmeno l, L (označujúce väčšiu ako strednú veľkosť šatstva); vec ním označená al. majúca jeho podobu: e. mi sedí;
  e-á sú vypredané;
  predizba do e-a

 • elpéčko -a -čok s. hovor. dlhohrajúca platňa (zo skr. LP podľa angl. long play): speváčke vyšlo nové e.

 • manžel -a mn. -ia m.

  1. ženatý muž vo vzťahu k svojej žene; muž: vziať si niekoho za m-a

  2. iba mn. manželia zosobášená dvojica;

 • mladomanžel -a mn. -ia m.

  1. muž v deň sobáša al. krátko po ňom, novomanžel

  2. v mn. mladomanželia manželský pár v deň sobáša al. krátko po ňom, novomanželia;

 • mušelín -u m. jemná polopriesvitná tkanina;

 • mušelínový príd.: m. závoj

 • novomanžel -a mn. -ia m.

  1. mladomanžel

  2. v mn. novomanželia mladomanželia;

 • samoúčel -u m. čo nemá iný účel okrem seba: kritika nemá byť s-om;

 • účel -u m. zámer, zmysel, ku kt. smeruje istá činnosť, cieľ: (uviesť) ú. cesty, vec (ne)spĺňa svoj ú.;
  (na) technické, vojenské ú-y

  ú. svätí, posväcuje → prostriedky;
  za ú-om predl., správ. s cieľom: za ú-om zlacnenia výroby, správ. s cieľom zlacniť výrobu;

 • včelár -a m. odborník vo včelárstve;

 • včelárka -y -rok ž.;

 • včelársky príd.: v. vosk;
  v. podnik

 • včelárstvo -a s. odbor zameraný na chov včiel a produkciu medu;

 • včelí príd.: v. med;
  v-ia kráľovná;
  v-ia materská kašička;

 • včelín -a m. stavba, v kt. sú umiestnené včelie úle: šum ako vo v-e

 • želé neskl. s.

  1. (ovoc.) rôsol: ríbezľové, ovocné ž.

  2. cukrovinky pripravené z ovoc. rôsolu: pomarančové, citrónové ž.

  3. rôsolovitý kozmet. prípravok: ž. na ruky, ž. po holení;

 • želéovitosť -i ž.

 • želéovitý príd. kt. má ráz želé, rôsolu;

 • želéový príd.: ž-é salónky

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV