Význam slova "ab" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 77 výsledkov (1 strana)

 • abbé -ho mn. -ovia m. star. vo franc. prostredí titul kat. duchovného bez cirk. úradu, dôstojný pán

 • abdikácia -ie ž. kniž. odstúpenie (z úradu);

 • abdikačný príd.

 • abeceda -y -cied ž.

  1. súbor všetkých písmen istej graf. sústavy: usporiadať podľa a-y

  2. systém značiek pre jednotlivé písmená: Morseova a., slepecká a.

  3. hovor. zákl. poznatky istého odboru: a. fyziky

  začať od a-y od začiatku, od základov

 • abecedne prísl.: usporiadať a.

 • abecedný príd. usporiadaný podľa abecedy: a. poriadok, zoznam, ukazovateľ;

 • abiturient -a m. absolvent stred. školy po maturite;

 • abiturientka -y -tok ž.;

 • abiturientsky príd.: a. večierok

 • ablegát -a m. hist. poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku

  chodí ako a. správa sa povýšene

 • abnormalita -y -lít ž. abnormálnosť

 • abnormálne prísl.: a. veľký;

 • abnormálnosť -i ž.

 • abnormálny príd. nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný: a. rast, a-e sucho;

 • abonent -a m. predplatiteľ (novín, div. predstavení, koncertov ap.);

 • abonentka -y -tiek ž.

  1. predplatiteľka (novín, div. predstavení ap.)

  2. hovor. abonentný lístok

 • abonentný príd. predplatný: a. lístok, a. koncert

 • abonentský príd.

 • abonmán -u m. i neskl. s. predplatenie; predplatné (na časopis, do divadla ap.)

 • Abrahám -a m. bibl. meno starozákonného patriarchu

  odišiel k A-ovi (expr. morky pásť), už je v lone A-ovom zomrel

 • abrahámoviny -vín ž. pomn. 50. narodeniny

 • abrazívne prísl.;

 • abrazívnosť -i ž.

 • abrazívny príd. odb. spôsobujúci rozrušenie hornín (vodou, ľadom, vetrom) al. obrusovanie, zoškrabovanie (tvrdými predmetmi): a. účinok;
  lek. a. zákrok;
  tech. a-e obrábanie kovov pomocou obrusovania;

 • abreviácia -ie ž. skratka v písme;

 • abreviačný príd.

 • absces -u m. lek. hnisavé ložisko

 • absencia -ie ž.

  1. neprítomnosť, neúčasť (v práci, v škole ap.): boj proti a-ii, neospravedlnená a.

  2. kniž. chýbanie, nedostatok: a. argumentov;

 • absenčný príd.

 • absentér -a m. kto často neodôvodnene zameškáva prácu

 • absentovať nedok. i dok. publ. nebyť prítomný, chýbať: v rodinách a-je citová výchova

 • absint -u m. horký likér z paliny

 • absolutista -u m.

  1. absolútny vládca, samovládca

  2. prívrženec absolutizmu;

 • absolutistický príd.: a. režim, a-á vláda;

  absolutisticky prísl.

 • absolutizácia -ie ž. absolutizovanie

 • absolutizmus -mu m. vládna sústava, v kt. má panovník neobmedzenú moc, absolútna monarchia;

 • absolutizovať nedok. i dok. pokladať za absolútne platné

 • absolútne prísl.

  1. nezávisle, zvrchovane, suverénne; neobmedzene: vládnuť a.

  2. hovor. úplne, stopercentne, vôbec: to je a. vylúčené;
  a. bezpečný;

 • absolútnosť -i ž.

 • absolútny príd.

  1. nepodmienený, nezávislý, op. relatívny: a-a väčšina nadpolovičná;
  filoz. a-a pravda;
  fyz. a. bod mrazu;
  geogr. a-a výška nadmorská

  2. úplný, dokonalý, stopercentný: a. pokoj, a-a istota;
  a. sluch;
  chem. a. lieh stopercentný alkohol

  3. neobmedzený: a-a moc;

 • absolutórium -ia D a L -iu s.

  1. schválenie činnosti (za isté obdobie): udeliť výboru a.

  2. vysvedčenie o absolvovaní školy: vydať a.;
  po a-iu po absolvovaní

 • absolvent -a m. kto absolvoval školu, školenie, kurz ap.;

 • absolventka -y -tiek ž.;

 • absolventský príd.: a-é skúšky, a. večierok

 • absolvovať dok.

  1. vychodiť školu, dokončiť štúdiá, kurz, školenie; vyštudovať: a. gymnázium, filozofickú fakultu

  2. zúčastniť sa na niečom, vykonať: a. preteky, skok, let

 • absorbovať dok. i nedok. pohltiť, pohlcovať, vs(áv)ať, vpiť, vpíjať: a. farbu, tuky

  // absorbovať sa: kyslík sa a-je vo vode

 • absorpcia -ie ž. absorbovanie: fyz. a. plynu, a. svetla;

 • absorpčný príd.: a-á schopnosť

 • abstinencia -ie ž. zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť: zachovávať a-iu, pohlavná a.;

 • abstinenčný príd.

 • abstinent -a m. kto zachováva abstinenciu;

 • abstinentka -y -tiek ž.;

 • abstinentský príd.: a. spolok

 • abstrahovať nedok. i dok.

  1. zovšeobecniť, zovšeobecňovať: a-júca činnosť mozgu

  2. odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť: a. pravidlo z konkrétnych faktov

  3. nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť: a. od rozdielov

 • abstrakcia -ie ž.

  1. iba jedn. zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie: myšlienková a.

  2. pojem ako výsledok abstrahovania: vedecká, logická a.

  3. niečo neskutočné, neexistujúce: mŕtva, prázdna a.;

 • abstrakcionista -u m. stúpenec abstrakcionizmu;

 • abstrakcionistický príd.

 • abstrakcionizmus -mu m. nefiguratívny smer v umení, najmä výtvar.;

 • abstrakčný príd.: a. postup, proces

 • abstrakt -u m. krátky výťah z obsahu článku al. knihy

 • abstraktný príd.

  1. získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, op. konkrétny: a. pojem, a-é myslenie, poznanie

  2. neskutočný, neživotný, nerealistický: mať a-é predstavy o niečom

 • absurdne prísl.;

 • absurdnosť -i ž.

 • absurdný príd. nezmyselný: a-á predstava;

 • absurdum -da -súrd s. kniž. absurdnosť, nezmysel: priviesť niečo ad a. do krajnosti

 • aby

  I. spoj. podraď. uvádza vetu

  1. účelovú: zasvietil si, a. lepšie videl

  2. príčinnú (so záporom; v nadradenej vete je sloveso typu báť sa): bojí sa, a. nespadol

  3. dôsledkovú (nadradená veta je záporná): nie som dieťa, a. si ma poúčal

  4. spôsobovú (obyč. s význ. účinku): žili tak, a. boli deťom príkladom;
  svetlo stačilo (natoľko), a. videli pod nohy

  5. predmetovú (najmä po slovesách, kt. vyj. prejav vôle): žiadal ju, a. cestovala s ním;
  rozkázal, a. ho odviedli;
  chce, a. bol pokoj

  6. prívlastkovú: predložil návrh, a. sa začalo rokovať;
  nieto dňa, a. ma nenavštívil

  7. podmetovú: nemá zmyslu, a. sme sa hádali

  8. doplnkovú (po záporných slovesách zmyslového vnímania): ešte som ho nepočul, a. prosil

  9. kniž. al. expr. nepravú účelovú (pripojenú zlučovacím al. odporovacím význ.): vrátil sa, a. čoskoro odcestoval znovu

  II. expr. i abyže čast. hovor. uvádza želacie vety, zakliatia ap., nech: a. si sa nepošmykol! a. to čert vzal!

 • šabľa -e -bieľ/-blí ž. sečná a bodná zbraň s ostrím na jednej strane: ostrá, turecká š.;
  nosiť š-u, biť sa š-ami;
  šport. šerm š-ou;

 • šabľovito, šabľovite prísl.;

 • šabľovitosť -i ž.

 • šabľovitý príd. podobajúci sa šabli: š. list;

 • šabľový príd.: š. tanec so šabľami;

 • žabča -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. expr. malá žaba;

 • žabčiatko -a -tok s. zdrob.

 • žabí, žabací príd.: ž-ie stehienka;
  ž-ie mlieko mliečnik (význ. 2);
  žabí muž potápač s ľahkým výstrojom;
  ž-ia perspektíva pohľad zospodu i pren. prízemné posudzovanie;

 • žabó neskl. s. naberaná ozdoba šiat, košieľ, blúzok umiestnená pod krkom

 • žľab -u m.

  1. konštrukcia tvaru koryta na privádzanie al. odvádzanie kvapalín al. iného materiálu: odtokový, násypový ž.;
  hut. odpichový ž.

  2. válov: naplniť ž. ovsom

  3. podlhovastá priehlbina v teréne, úžľabina: zostúpil ž-om k plesu;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: dum, sd ram, cat, aňďa, preconfigured, law, slide show, gif, šeď, ã mi, lan, hou, v, č v, ut
Ekonomický slovník: lys��, poq, gym, zi, rse, tpm, ã st, trans, tx, vus, , sapard, ŕok, ezb, acw
Slovník skratiek: sdp, sum, sr, q54, kzv, , zk, nem, i38, ve, zvã, kôš, šit, mlg, zhj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV