Význam slova "tel" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • teľa -aťa mn. -ce/-atá -liec/-liat s. mláďa kravy: odstaviť t.;

  kniž. klaňať sa zlatému t-u;
  expr.: hľadieť, pozerať ako t. (na nové vráta) vyjavene;
  ten by → vymámil aj z jalovej kravy t.;

 • teľací príd.: t-ia koža, t-ie mäso;

 • teľacina -y ž.

  1. teľacie mäso: dusená t.

  2. vypracovaná teľacia koža;

 • teľacinka -y ž. zdrob. expr.

 • teľatník -a m. maštaľ pre teľce: družstevný t.

 • telefax -u m. zariadenie na elektronický prenos tlačených, rukopisných al. obrazových materiálov, fax;

 • telefaxový príd.

 • telefikácia -ie ž. rozširovanie telev. siete, zavádzanie televízie

 • telefón -u m.

  1. zariadenie na diaľkové prenášanie zvuku obyč. po drôte: domáci t., zavádzať t., zavolať niekoho t-om

  2. telefónny prístroj: t. zvoní;
  hovor. mať hluchý t. bez signálu;
  (ne)dvíhať t. slúchadlo;
  prenosný t.

  3. hovor. telefonát: mať, prevziať t.;

 • telefonát -u m. telefonická správa, telefonický hovor: prevziať, vybaviť t.

 • telefónia -ie ž. prenášanie zvuku telefónom (význ. 1)

 • telefonický príd.: t-é spojenie, t. (roz)hovor;

  telefonicky prísl.: dohovoriť sa t.;

 • telefónik -a m. zdrob.: detský t.

 • telefonista -u m. pracovník (telefónnej ústredne) obsluhujúci telefón;

 • telefonistka -y -tiek ž.

 • telefonizácia -ie ž. rozširovanie telefónnej siete, zavádzanie telefónu

 • telefónny príd.: t-a ústredňa, t. prístroj, t-e číslo, t. zoznam, t-a búdka;
  t-a karta plastová karta na bezhotovostné používanie telefónnych automatov;

 • telefonovať nedok. dorozumievať sa pomocou telefónu; telefonicky volať: t. s priateľom, priateľovi;
  t. na sekretariát, t. po lekára

 • telefoto -a s. prenos obrazov prostriedkami oznam. techniky

 • telegraf -u m. elektr. zariadenie na prenášanie kódovaných správ na diaľku;

 • telegrafia -ie ž. prenášanie správ telegrafom: odb. bezdrôtová, iskrová t.

 • telegrafický príd.: t-é spojenie, t-á správa;

  telegraficky prísl.: podať správu t.;

 • telegrafista -u m. kto obsluhuje telegraf;

 • telegrafistka -y -tiek ž.

 • telegrafný príd.: t-á ústredňa, t. prístroj, t. stĺp, t-á páska;

 • telegrafovať nedok. podávať správu telegrafom

 • telegram -u m. telegrafická správa; blanketa s touto správou: blahoprajný t., dostať t.;
  ozdobný t.;

 • telegramový príd.: t-á blanketa

 • telekomunikácia -ie ž. odb. prenos informácií na diaľku; oznam. technika a jej inštitúcie: rozvoj dopravy a t-ií;
  správa t-ií;

 • telekomunikačný príd.: t-á sieť;
  t-á družica

 • telemechanický príd.: t-é zariadenie

 • telemechanika -y ž. odb. náuka o riadení a ovládaní mechanizmov na diaľku;

 • telemetria -ie ž. diaľkové meranie;

 • telemetrický príd.

 • telemost -a m.

  1. simultánne telev. vysielanie z rozličných miest cez telekomunikačnú družicu

  2. telev. relácia využívajúca túto techniku

 • teleobjektív -u m. fyz. objektív na fotografovanie vzdialených al. neprístupných predmetov

 • telepatia -ie ž. schopnosť niekt. osôb vnímať javy priestorovo nedostupné, jasnovidnosť;

 • telepatický príd.: t-é nadanie;

  telepaticky prísl.

 • telerekording -u m. oznam. tech. záznam telev. obrazu na film. pás;

 • telerekordingový príd.: t. záznam

 • teleservis -u m. televízny servis

 • teleskop -u m. fyz. hvezdársky ďalekohľad;

 • teleskopický príd.

  1. k teleskop: t-á sústava

  2. (o rúrach) dajúci sa zasúvať do seba: t-á anténa;
  motor. t-á vidlica, t. tlmič špeciálne perovanie vozidiel

 • telesne prísl.: t. pracovať, t. zdatný;
  t. sa stýkať;

 • telesnosť -i ž.

  1. hmotnosť, op. duševnosť

  2. teles. žiadostivosť

 • telesný príd.

  1. týkajúci sa tela, fyzický: t-á konštrukcia, t-á zdatnosť, slabosť, t-á chyba;
  t-á práca;
  t-á výchova telovýchova;
  t-á stráž na ochranu osobnej bezpečnosti;
  t-é pozostatky mŕtve telo človeka

  2. pohlavný, zmyselný: t. pôžitok;

 • teleso -a -lies s.

  1. trojrozmerný priestorový útvar, obyč. väčších rozmerov;
  fyz. každá ohraničená časť hmoty: pevné t.;
  astron. nebeské t-á;
  geom. povrch t-a;
  odb.: vyhrievacie, osvetľovacie t.;
  cudzie t. cudzí predmet v organizme, v látke ap.

  2. organizovaný celok, súbor: hudobné, spevácke t., športové, vojenské t.;

 • telesový príd.: geom. t-á uhlopriečka;

 • teletext -u m. súbežný prenos textu a telev. obrazového signálu; text takto zobrazený;

 • teletextový príd.

 • televízia -ie ž.

  1. jeden z prostriedkov hromadnej informácie založený na vysielaní obrazu pomocou elektromagnetických vĺn: čierno-biela, farebná t., priemyselná t., káblová t.;
  pozerať (na) t-iu, vystupovať v t-ii

  2. inštitúcia zabezpečujúca toto vysielanie: Slovenská t.;
  verejnoprávna, súkromná t.;

 • televízny príd.: t. vysielač, prijímač, t. kanál;
  t. technik;
  t. prenos, t-a hra

 • televízor -a m. telev. prijímač: farebný t. na príjem farebného signálu

 • telex -u m. spojenie cez ďalekopisnú ústredňu s priamym stykom účastníkov;

 • telexový príd.

 • teliatko -a -tok s. zdrob.

 • telíčko -a -čok s. zdrob. expr. k 1

 • teliesko -a -sok s. zdrob. k 1: anat. krvné t-a;
  tech. brúsne t.

 • teliť sa teľ! nedok. (o krave) privádzať na svet mláďa

 • telnato prísl.;

 • telnatosť -i ž.

 • telnatý príd. majúci objemné telo, zavalitý, tučný: t-á postava;

 • teľnosť -i ž.

 • teľný príd.: t-á krava majúca sa oteliť;

 • telo -a tiel s.

  1. organizmus, najmä ľudský, vo svojej materiálnej podobe: ľudské, rastlinné t., živé, mŕtve t., držanie t-a;
  triasť sa na celom t-e;
  (ťažké) ublíženie na t-e;
  šport. hra na t. tvrdá hra

  2. odb. podstatná časť niečoho: t. vrtáka, ložiska, t. oštepu

  t-om aj dušou a) úplne b) oduševnene; (držať niekoho) na → tri kroky od t-a;
  chrániť niekoho, niečo vlastným t-om oddane;

 • telocvičňa -e ž. miestnosť určená na teles. cvičenie, na šport. hry ap.: školská t.

 • telocvičný príd.: t-é náradie, t. úbor

 • telocvik -u m.

  1. zámerné teles. cvičenie; gymnastika: ranný t., nápravný t., pestovať t.

  2. hovor. škol. predmet, teles. výchova: hodina t-u;

 • telocvikár -a m. hovor.

  1. učiteľ al. poslucháč teles. výchovy

  2. kto pestuje telocvik (obyč. v rámci organizovanej činnosti): najlepší t. v triede;

 • telocvikárka -y -rok ž.;

 • telocvikársky príd. i prísl.

 • telový príd.: t-é dutiny v tele;
  t-á farba ako telo;
  t. sprej na telo;

 • telovýchova -y ž. výchovná činnosť zameraná na rozvoj teles. zdatnosti; inštitúcia organizujúca túto činnosť: t. a šport;

 • telovýchovný príd.: t-á jednota, t. pracovník;
  t-é lekárstvo sledujúce vplyv telovýchovy na organizmus

 • telúr [t-] -u m. nekovový chem. prvok, zn. Te

 • konštelácia -ie ž. postavenie nebeských telies: k. hviezd;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: bg, tokã åˆ, zkl, fai, cil, hta, rpe, šana, fjg, jsz, wls, å itã, panã â, eae, miã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV