Význam slova "rez" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • rez -u m.

  1. (za)rezanie: r. nožom, britvou;
  chirurgický r. zákrok;
  cisársky r. chirurgický zákrok pri pôrode i fraz. rázny zákrok

  2. stopa po zarezaní, zárez: hlboký r. v kôre stromu

  3. plocha vzniknutá rezaním: r. bunkou, valcom;
  geom. rovinný priesek telesa al. plochy

  4. odrezaná časť niekt. pokrmov; hranaté (nie okrúhle) formy tortových múčnikov: čokoládové, ovocné r-y;
  r-y zo šunkovej rolády;
  upiecť orechové r-y;

 • rezací príd. určený na rezanie: r. strojček

 • rezačka -y -čiek ž. (ná)stroj na rezanie: r. na papier, r. na repu

 • rezák -a m.

  1. predný zub s korunkou dlátovitého tvaru: ostré r-y

  2. nástroj na rezanie: záhradnícky, debnársky r.

 • rezancový príd.: r-é cesto

 • rezanec -nca obyč. mn. rezance -ov m. tenké pásiky z cesta použ. ako závarka do polievky al. ako samostatný pokrm: polievka s r-ami, r-e s makom;

 • rezať -že -žú nedok.

  1. ostrým nástrojom rozdeľovať na časti, oddeľovať časti z niečoho: r. drevo, slamu;
  r. hlinu na tehly, r. plech;
  r. stromčeky orezávať;

  2. ostrým nástrojom vytvárať: r. sečku;
  r. závity;

  3. mať schopnosť vnikať ostrím do niečoho: nôž dobre r-e

  4. ostrým nástrojom porušovať povrch niečoho: r. nožom do stola, do kôry stromu

  5. ostrým nástrojom usmrcovať: r. sliepky, ovce

  6. zarezávať sa, zarývať sa: remeň v páse r-e

  7. hovor. nepríjemne, ostro, bolestivo pôsobiť: svetlo r-e oči, huk mi r-e uši

  8. hovor. expr. r. zákrutu prechádzať vnútorným, kratším oblúkom

  dva razy meraj, raz rež;
  r. do živého týkať sa najháklivejších vecí;
  subšt. to mi r-e vyhovuje

  // rezať sa (o zuboch) vystupovať z ďasien, prerezávať sa: dcérke sa už r-ú zúbky

 • rezba -y -zieb ž.

  1. rezanie (význ. 1): r. dreva

  2. vyrezávaný umel. predmet; vyrezávaná ozdoba: stredoveké oltárne r-y, ľudové r-y

 • rezbár -a m. umelec al. remeselník zaoberajúci sa vyrezávaním z dreva;

 • rezbárka -y -rok ž.;

 • rezbársky príd.: r-e práce;

 • rezbárstvo -a s.

 • rezeda -y -zied ž. bylina so žltými voňavými kvetmi, bot. Reseda

 • rezeň -zňa m. plochý rez mäsa; pokrm z neho: vyprážaný, bravčový r.

 • rezerva -y -zerv ž.

  1. zásoba, záloha: r. potravín, surovín;
  nechať si niečo v r-e;
  ľudské, mzdové r-y;
  skryté r-y nevyužité materiálové al. prac. zdroje;
  hovor. kompletné náhradné koleso auta

  2. zdržanlivé, opatrné správanie, zdržanlivosť, výhrada: prijať niečo s r-ou;

 • rezervácia -ie ž.

  1. vymedzená chránená oblasť: lesná, prírodná r., mestská r.

  2. územie vyhradené pre domorodé obyvateľstvo: indiánske r-ie v Kanade

 • rezervár, rezervoár -a/-u L -i mn. -e m. nádrž na kvapaliny al. plyny, zásobník

 • rezervný príd. k 1: r-é súčiastky, r-á bielizeň

 • rezervovane prísl.;

 • rezervovanosť -i ž.

 • rezervovaný príd. zdržanlivý v správaní, odmeraný, chladný; svedčiaci o tom: r. človek, r. postoj;
  r. úsmev;

 • rezervovať dok. i nedok. vopred zaistiť, zaisťovať, vyhradiť, vyhradzovať: r. si miesto v reštaurácii;
  r. si niečo v obchode;
  mať r-nú stoličku

 • réžia -ie ž.

  1. náklady a výdavky spojené s prevádzkou niečoho: mať vysokú r-iu;
  robiť niečo vo vlastnej r-ii na vlastný účet

  2. umel. al. odb. vedenie, umel. al. odb. realizácia div. hry, filmu, relácie, prenosu ap.: r. televíznej hry, opery;
  r. televíznej besedy;
  asistent r-ie

  mať, robiť r-iu režírovať;

 • rezidencia -ie ž. sídlo hlavy štátu al. iného vysokého hodnostára: kráľovská, biskupská r.

 • rezíduum -dua D a L -duu s. kniž. a odb. pozostatok, zvyšok: r-uá protinárodnej, ateistickej výchovy;
  fyz. magnetické, elektrické r-uá

 • rezignácia -ie ž. rezignovanie (význ. 1, 2): r. vlády, ministra;
  upadnúť do r-ie

 • rezignovane prísl.: tváriť sa r.;

 • rezignovanosť -i ž.

 • rezignovaný príd. zmierený s okolnosťami; svedčiaci o tom: r. človek;
  r. úsmev;

 • rezignovať nedok. i dok.

  1. vzd(áv)ať sa, zriekať sa, zrieknuť sa niečoho: r. z funkcie;
  vláda r-la

  2. zmierovať sa, zmieriť sa trpne s okolnosťami: po neúspechu r-l

 • režijný príd.: r-é náklady;
  r. lístok pre zamestnancov v doprave a ich rodinných príslušníkov;
  r. zásah do textu

 • režim -u m.

  1. vládny systém al. spoloč. zriadenie: kapitalistický, demokratický r.;
  nastoliť nový r.

  2. presne vymedzený rozvrh života, práce ap.: internátny r., r. dňa, žiť podľa r-u

  3. odb. súbor opatrení nevyhnutných na sledovanie istého cieľa: r. hospodárnosti

  4. súhrn javov charakterizujúcich stav niečoho: vodný r.;
  meteor. r. počasia;

 • režimový príd.

 • režírovať nedok. vykonávať réžiu (význ. 2): r. film, muzikál

 • režisér -a m. umel. al. odb. vedúci, realizátor div. hry, filmu, relácie, prenosu ap.: televízny, filmový r.;

 • režisérka -y -rok ž.;

 • režisérsky príd.: r-a práca;

 • režisérstvo -a s.

 • rezistencia -ie ž. kniž.

  1. schopnosť odolávať niečomu, odolnosť: r. voči chladu, lieku, infekcii

  2. odpor, nepoddajnosť: pasívna r. obmedzenie aktivity na povinnú mieru;

 • rezistentný príd.: organizmus r. proti infekcii

 • rezivo -a s. pozdĺžne opracovaná guľatina, napr. dosky, hrady

 • rezko prísl.: r. kráčať;
  vietor r. duje;

 • rezkosť -i ž.

 • rezký príd.

  1. charakterizovaný prudkými, rýchlymi pohybmi, prudkým sledom prvkov: r. krok, pochod, r. tanec

  2. rázny, energický: r-á odpoveď

  3. majúci veľkú intenzitu, prudký, ostrý: r. vietor;
  r. vzduch čerstvý;

 • rezný príd.: r. nástroj, r-á rana, r-á plocha

 • rezok -zka m. obyč. mn. rezky cukrovar. vylúhované úzke tenké kúsky cukrovej repy použ. ako krmivo

 • rezolúcia -ie ž. zhrnutie požiadaviek, uznesení ap. z kolektívneho rokovania: zjazdová r.;
  schváliť, prijať r-iu

 • rezolútne prísl.: r. niečo žiadať;

 • rezolútnosť -i ž.

 • rezolútny príd. rázny, energický, rozhodný; svedčiaci o tom: r-a žena;
  r-a odpoveď;

 • rezonancia -ie ž. rezonovanie: r. organu;

 • rezonančný príd.: r-á skriňa, r-á doska

 • rezonovať nedok.

  1. rozozvučiavať sa preberaním zvuku od iného predmetu: husle dobre r-jú

  2. publ. dostávať sa do (centra) pozornosti, vzbudzovať záujem; zaznievať: vo verejnosti r-jú otázky kriminality, nezamestnanosti

 • rezort -u m. odbor, oblasť pôsobnosti (centrálneho orgánu): patriť do r-u ministerstva vnútra;
  to nie je jeho r.;

 • rezortný príd.: r-á úloha, r. výskumný ústav

 • rezultát -u m. kniž. výsledok: r. pozorovania, dospieť k (istému) r-u

 • rezumovať nedok. i dok. kniž. pod(áv)ať resumé: r. výklad, rokovanie

 • nárez -u m. studené jedlo z nakrájaných údenín, mäsa ap.;

 • výrez -u m.

  1. vyrezaný otvor: (štvorcový) v. v doske

  2. čo vzniklo rezaním, vyrezaná, vyňatá časť niečoho: v. fotografie;

 • zárez -u m.

  1. rez (význ. 2): vrubový, hlboký z., z. v kmeni;
  z. pílou

  2. úzka prehĺbenina, priehlbina: z. na brade;
  dno z-u (na železnici, na ceste ap.);

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: puč, vzb, ére, kerý, pbv, tex, pvr, teã, želať, masã, spg, zzd, mdi, xcb, zpd
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV