Význam slova "žací" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • žací príd. určený na žatie: ž. kombajn, stroj, ž-ia mláťačka

 • začiahnuť -e -u -hol dok. hovor. zasiahnuť (význ. 1), zachytiť: bil koňa, kade z-l

 • začiarknuť -e -u -kol dok. označiť čiarkou: z. zaúčtovanú položku

 • začiatkom predl. s G vyj. čas na začiatku istého časového úseku, op. koncom: prísť z. júla;

 • začiatočníčka -y -čok ž.;

 • začiatočnícky príd. i prísl.: z-e práce;
  z. riešiť problémy;

 • začiatočníctvo -a s.

 • začiatočník -a mn. -ci m. kto začína v prac. ap. činnosti: angličtina pre z-ov;
  zaúčať z-ov nováčikov;

 • začiatočný príd., op. konečný: z-é štádium (choroby)

 • začiatok -tku m.

  1. priestorovo prvá, krajná časť niečoho; takéto miesto, op. koniec: z. obce, z. knihy;
  na z-u slova

  2. prvá fáza niečoho, op. koniec: z. týždňa, sezóny, z. rozhovoru, na z-u zimy

  3. obyč. mn. úvodné štádium v práci, tvorbe ap.: ťažké z-y, maliarske z-y prvotiny;
  rozprávať o svojich z-och

  od z-u do konca stále;
  každý z. je ťažký;

 • zacieliť -i -ľ! dok.

  1. namieriť (význ. 1), zamieriť: z. (puškou) na terč, na zajaca

  2. zamerať (význ. 2), orientovať: z. pozornosť na niečo;
  náučné z-enie diela;

 • nedok. zacieľovať

  // zacieliť sa zamerať sa, orientovať sa: autor sa z-l na psychiku postáv;

 • nedok. zacieľovať sa

 • nedok. začierať -a

 • začierniť -i dok.

  1. zafarbiť načierno: z. (si) topánky (krémom)

  2. zašpiniť niečím čiernym: sadze z-li dom;
  z-ené tváre (baníkov);

 • nedok. začierňovať

  // začierniť sa zašpiniť sa niečím čiernym: z. sa od dymu

 • zacigániť -i dok. hovor. zaklamať, zaluhať: z-l, že o tom nevie

 • záčin -a/-u m. priestor v humne na uskladňovanie obilia ap. (v min.), priečin, záprava: zhadzovať seno do z-a;

 • začínajúc predl. s I, začínajúc od predl. s G vyj. východisko, začiatok radu: z. pondelkom poskytujeme služby;
  prišli deti z. od najmenších až po najväčšie

  // začať sa mať začiatok (význ. 1, 2), op. skončiť sa: z-l sa ohňostroj, tanec;
  z-la sa jar nastala;

 • nedok. začínať -a;

 • nedok. začínať sa: schôdzka sa z-a o druhej;
  tam ďalej sa už z-a les

  // začať si hovor.

  1. expr. nadviazať dôvernú známosť: z. si so susedkou

  2. pustiť sa do sporu: nez-ni si s ním, je silnejší;

 • nedok. začínať si

 • zacinkať dok. zacengať (význ. 1, 2): čaše z-li;
  z. peniazmi

 • záčinový príd.

 • začistiť -sť/-i! dok. (nahladko, načisto) upraviť (okraj): z. vyvŕtaný otvor;
  krajč. z. rukáv;

 • nedok. začisťovať

 • začítať sa -a dok. zahĺbiť sa do čítania: sedel z-ný do novín;

 • nedok. začítavať sa -a

 • zacítiť -i dok.

  1. zachytiť čuchom al. hmatom: jeleň z-l poľovníka, z. dym;
  z. zem pod nohami i pren. nadobudnúť istotu

  2. začať al. krátky čas cítiť, pocítiť: z. bolesť;
  z. strach, vďačnosť

  3. vycítiť, vytušiť: z. nebezpečenstvo;
  z. v hlase iróniu;
  z. (u niekoho) peniaze

 • zacitovať dok. citovaním uviesť, odcitovať: z. (výrok) známeho autora;
  z. zo slovníka, z Biblie

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV