Význam slova "sek" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • sek -u m.

  1. seknutie (obyč. sečnou zbraňou);

  2. tech. ryhy na pilníku: jemný, hrubý s.

 • šek -u m.

  1. poukážka s príkazom vystavovateľa vyplatiť istú sumu z jeho konta: pokladničný, cestovný š., falošný š.;
  vystaviť š.

  2. hovor. pošt. poukážka: vyplniť, vyplatiť š.;

 • sekáč -a m. živ. kto niečo seká;

  sekáč -a mn. -e m. neživ. nástroj na sekanie

 • sekačka -y -čiek ž. stroj na sekanie: obuvnícka s.

 • sekáčsky príd.: s-e oddelenie;

 • sekaná ž. potrav. výrobok z posekaného mäsa

 • sekano, sekane prísl. prerývano, úsečne: hovoriť s.

 • sekans -u m. geom. pomer prepony pravouhlého trojuholníka k priľahlej odvesne

 • sekaný príd.

  1. nadrobno posekaný: s-é orechy, s-á vňať;
  s. rezeň z posekaného mäsa

  2. prerývaný, trhaný: s-á reč, s-é pohyby;

 • sekať nedok.

  1. ostrým predmetom narúšať celistvosť, zatínať: s. nožom do dreva

  2. rozdeľovať na drobné kúsky, rozsekávať: s. mäso, kosti, zeleninu, ľad

  3. krájať a predávať mäso: s. bravčovinu, baraninu

  4. expr. robiť rýchlo a nedôkladne: s. príspevky, články, pesničky

  5. rúbať, bojovať (najmä sečnými zbraňami), expr. biť, tĺcť: s. mečom, palicou, obuškom

  6. mykať (význ. 1), drmať: s. kľučkou, dverami;
  s. zubami drkotať

  7. expr. ostro, trhane hovoriť: s. slová

  8. urážať, napádať: s-li sa do krvi

  expr.: s. parádu parádiť sa;
  s. dobrotu byť dobrý

  // sekať sa

  1. bojovať (význ. 1);
  expr. biť sa: dobre si sa s-l

  2. expr. vadiť sa: vedela sa s. so susedami;

 • opak. sekávať -a;

 • sekcia -ie ž. väčšie oddelenie, zložka úradu, inštitúcie ap.: futbalová s.;

 • sekčný príd.: s. šéf

 • sekera -y -kier ž. kovový nástroj s rúčkou na rúbanie, štiepanie ap.: drevorubačská, mäsiarska s.;
  ostrá, tupá s.;
  zatínať s-ou

  expr.: pláva ako s. nevie plávať;
  aj keď budú s-y z neba padať za akýchkoľvek okolností;

 • sekerka -y -riek, sekierka -y -rok ž. zdrob., sekerôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • sekírovať nedok. hovor. neodôvodnene preháňať, vyčitovať, trápiť: ustavičné s-nie

 • dok. seknúť -e -ú -kol

  1. k 1, 5 – 8

  2. expr. zahryznúť (význ. 1): s. do lýtka, s-tie veveričky

  3. expr. zlostne odhodiť: s. lyžicou, s. tašku do kúta

  s. niekomu žilou, žilu (v min.) pustiť zo žily krv;
  akoby bol s-l odrazu

  // seknúť sa

  1. ostrým predmetom si zaťať do časti tela: s. sa do ruky

  2. hovor. expr. zmýliť sa: poriadne sa s.

  3. (o tekutinách) zraziť sa (význ. 4): mlieko sa s-lo, krv sa s-e

 • šekový príd.: š. účet, š-á knižka, š-é konto

 • sekrécia -ie ž. lek. vylučovanie sekrétov: žľazy s vnútornou s-ou;

 • sekrečný príd.: s. produkt, s-é orgány

 • sekrét -u m. lek. hustejšia tekutina tvorená žľazami, výlučok;

 • sekretár2 -a L -i mn. -e m. viacúčelový kus nábytku obyč. na uloženie vecí

  sekretár1 -a m. tajomník (význ. 1, 2): štátny s., generálny s., s. riaditeľa;

 • sekretariát -u m.

  1. výkonná organizačná zložka väčších úradov, inštitúcií ap.; príslušná budova: s. ústavu, katedry, s. OSN

  2. úradné miestnosti sekretára a jeho spolupracovníkov: ísť do s-u, pracovať v s-e

 • sekretárka -y -rok ž.;

 • sekretársky príd.

 • sekrétový príd.

 • sekt -u m. šampanské

 • sekta -y siekt ž.

  1. náb. skupina odlúčená od materského cirk. spoločenstva

  2. uzavretá skupina odštiepená od polit., umel. a i. smeru

 • sektár -a m. príslušník sekty: fanatickí s-i;

 • sektárka -y -rok ž.;

 • sektársky príd. i prísl.: s-e hnutie;
  s. postupovať;

 • sektárstvo -a -tiev s.

  1. utváranie siekt

  2. sektárske názory

 • sektor -a m.

  1. úsek väčšieho hosp., územného ap. celku: výrobný, družstevný s., rozdeliť na s-y;
  geom. výsek kruhu

  2. zložka, časť predmetu;

 • sektorový príd.: obch. s. nábytok zostavený z viac dielcov

 • sekularizácia -ie ž. kniž.

  1. vynímanie, vyňatie z pôsobnosti cirkvi a vplyvu náboženstva, zosvetšťovanie, zosvetštenie

  2. prevod cirk. majetku do vlastníctva štátu al. svetských osôb

  3. cirk. prepustenie rehoľnej osoby z rehole

 • sekularizmus -mu m. kniž. vylúčenie náb. vplyvov z ver. života

 • sekulárny príd. kniž. svetský

 • sekunda -y -kúnd ž.

  1. základná jednotka času v sústave SI, zn. s, šesťdesiatina minúty

  2. hovor. okamih, chvíľočka: prísť o s-u

  3. hud. interval medzi dvoma susednými tónmi: veľká, malá s.

  4. geom. v šesťdesiatkovej sústave najmenší diel uhla

  5. druhá trieda osemročného gymnázia;

 • sekundán -a m. žiak sekundy (význ. 5);

 • sekundánka -y -nok ž.;

 • sekundánsky príd.

 • sekundant -a mn. I -tmi m.

  1. (v min.) pomocník a svedok súboja

  2. poradca (obyč. v pästiarskom zápase);

 • sekundantský príd.

 • sekundár -a m. lekár v nemocnici podriadený primárovi;

 • sekundárka -y -rok ž.

 • sekundárne prísl.;

 • sekundárnosť -i ž.

 • sekundárny príd. kniž. druhotný, vedľajší, op. primárny: s-a príčina (choroby), s. nerast;
  elektrotech. s-e vedenie prúdu, s-e vinutie;

 • sekundička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • sekundovať nedok.

  1. byť sekundantom (význ. 1, 2)

  2. sprevádzať druhým hlasom (pri hraní, speve)

  3. hovor. súhlasiť (význ. 1), pritakávať

 • sekundový príd.: s-á ručička;
  s-é lepidlo rýchloschnúce;

 • sekvencia -ie ž. odb. postupnosť zložiek tvoriacich celok;
  film. obsahovo al. formálne uzavretý úsek filmu;
  hud. prenesenie toho istého motívu o st. vyššie al. nižšie

 • sekvoja -e ž. veľký subtropický ihličnatý strom so vzácnym drevom, bot. Sequoia;

 • sekvojový príd.

 • súsek -a m. debna na úschovu obilia, múky

 • úsek -u m.

  1. (menšia) časť celku: ú. cesty, terénu;
  významný ú. jeho života;
  odborový ú. najmenšia jednotka odborovej organizácie

  2. oblasť (význ. 3), odbor, sféra: výrobný ú.;
  na ú-u poľnohospodárstva;

 • výsek -u m.

  1. sekanie (význ. 1 – 3), vysekávanie (význ. 1, 3, 4): v. mäsa, v. porastu

  2. výsledok tejto činnosti; vyseknutá časť: čistiny a v-y v hore;
  geom. kruhový v. časť kruhu ohraničená dvoma polomermi

  3. kniž. vymedzená časť, úsek: v. zo života;

 • zásek -u m.

  1. výrez spôsobený seknutím: vytínať z. do trámov;
  ban. vylámať z.

  2. obyč. mn. zátarasa zo zoťatých stromov: narobiť z-y

  3. priekopa: vykopať hlboký z.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: eth, gaã, oko, zzp, pie, adb, zvc, vde, srz, akp, usz, iwo, ã vi, ó, hos
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV