Význam slova "mal" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 129 výsledkov (2 strán)

 • malá ž. (malé) dievča;

 • malachit -u m. nerast smaragdovej farby použ. na dekoračné ciele;
  chem. uhličitan meďnatý;

 • malachitový príd.: m-á farba zelená ako malachit

 • malaga -y ž. špan. ťažké sladké víno;

 • malagový príd.

 • malária -ie ž. horúčkovitá tropická choroba prenášaná komárom rodu Anopheles;

 • maláriový, malarický príd.: m-á infekcia

 • malátne prísl.;

 • malátnieť -ie -ejú nedok. stávať sa malátnym: pohyby m-jú

 • malátnosť -i ž.

 • malátny príd.

  1. telesne al. duševne vysilený, slabý, sklesnutý, ochabnutý; svedčiaci o takomto stave: m-e telo, cítiť sa m.;
  m. výkon

  2. spôsobujúci takýto stav: m-a vôňa, m-e ticho;

 • maľba -y -lieb ž.

  1. iba jedn. maľovanie: technika m-y, m. štetcom

  2. maľovaný obraz: portrétová, figurálna, nástenná m.;
  výstava m-b

  3. maľovka, náter: m. stien;

 • maľbička -y ž. zdrob. expr.

 • maľbový príd.;

 • malé s. dieťa, novorodenec: čakať m.

 • malebne prísl.: m. pôsobiť, m. sa rozprestierať;

 • malebnosť -i ž.

 • malebný príd. príjemne pôsobiaci harmóniou farieb, zvukov al. tvarov, krásny, pekný: m. kraj, kroj, m-é tóny;

 • malér -u L -i mn. -y m. hovor. nešťastie, nehoda, nepríjemnosť: mať m. v robote, dopravný m.;
  dostať sa do m-u i fraz. oťarchavieť;

 • malérik -a m. zdrob. expr.

 • maliar -a m.

  1. umelec maľujúci obrazy: m. portrétov;
  insitný m.;
  akademický m. star. titul absolventa vys. školy výtvar. umení

  2. odborník na maľovanie bytov, nápisov, porcelánu ap.;

 • maliarka -y -rok ž.;

 • maliarsky príd. i prísl.: m. ateliér, m. štetec;
  m. odbor;
  m. zvládnutý portrét;

 • maliarstvo -a s.

  1. výtvar. umenie realizované na ploche pomocou farieb

  2. odbor zaoberajúci sa maľovaním stien, písma ap.

 • malíček -čka m. najmenší prst na ruke al. nohe

  mať niečo v m-u dobre niečo ovládať;
  okrútiť si niekoho okolo m-a;
  expr. vycicať si niečo z m-a vymyslieť si

 • malicherne prísl.;

 • malichernosť -i ž.

  1. k malicherný

  2. bezvýznamná vec

 • malicherný príd.

  1. lipnúci na maličkostiach, úzkoprsý, op. veľkorysý: m. človek

  2. bezvýznamný, nepatrný: m. dôvod

  3. nízky, mrzký, podlý: m-é klebety;

 • maličká ž. (malé) dievča;

 • maličké s. dojča: čakať m.

 • máličko, máličičko čísl. zákl. neurč. a prísl. expr. veľmi málo

 • maličkosť -i ž.

  1. drobná vec nemajúca veľkú cenu al. závažnosť, drobnosť: priniesť dieťaťu m.;
  zaoberať sa m-mi;
  smiať sa, plakať pre (každú) m.

  2. ľahko uskutočniteľná vec: to nie je m.

  žart. moja m. ja

 • maličký, maličičký

  I. príd. expr. veľmi malý: m-é zrnko;

 • malígne prísl.;

 • malígnosť -i ž.

 • malígny príd. lek. zhubný, op. benígny: m. nádor;

 • málilinko čísl. zákl. neurč. a prísl. expr. veľmi málo

 • malilinký príd. expr. veľmi malý

 • malina -y -lín ž.

  1. ker so sladkými a voňavými červenými plodmi rastúci na rúbaniskách, bot. ostružina malinová Rubus idaeus

  2. jeho jedlý plod: zbierať m-y, ísť na m-y

  ústa ako m. červené;
  dievča ako m. pekné;

 • malináč -a m. malinový ker, malina

 • malinčiak -a m. malinový ker, malina

 • malinčie -ia s. malinový porast

 • maliniar -a m. zberač malín;

 • maliniarka -y -rok ž.

 • malinisko -a s. miesto, kde rastú maliny

 • malinka -y -niek ž. zdrob.;

 • málinko čísl. zákl. neurč. a prísl. expr. veľmi málo

 • malinký príd. expr. veľmi malý

 • malinôčka -y ž. zdrob. expr.

 • malinovica -e ž. liehový nápoj z malín

 • malinovka -y -viek ž. malinová al. iná ovocná riedená šťava

 • malinovočervený príd. červený ako malina

 • malinový príd.: m. ker;
  m. džem, m-á šťava;
  m-á farba červená ako malina;

 • máliť sa -i nedok. obyč. v 3. os. zdať sa málo, vidieť sa nedostačujúcim: suma sa mu m-i;
  m-i sa mu stravy;
  neos. m-i sa mu

 • malkao -aa s.

  1. práškový prípravok z kakaa, mlieka, vajec a cukru

  2. nápoj z neho

 • malo prísl.: pôsobiť m.;

  málo menej

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. malé množstvo, nízky počet, rozsah ap., trocha, op. veľa, mnoho: m. peňazí, ľudí, času

  za m. peňazí m. muziky za malú odmenu nemožno žiadať veľa práce

  II. prísl. vyj. okolnosť malej miery, malého rozsahu ap., op. veľa, mnoho: m. hovoriť, m. chodiť medzi ľudí;
  o m. hrubší;
  m. rozvinutý, m. známy;
  ani najmenej sa nebáť vôbec;
  tým menej vôbec nie

  III. málo -a s. malé množstvo niečoho; malý majetok: jeden z m-a;
  podeliť sa, uspokojiť sa s m-om;
  z m-a urobiť veľa

 • máločo -čoho zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (vecí), sotvačo: iba málo (vecí): m. si pamätať, m-čím sa odlišovať, m. mladší

 • malodušne prísl.;

 • malodušnosť -i ž.

 • malodušný príd. majúci obavy, bojazlivý: m. človek, slaboch;

 • malokalibrovka -y -viek ž. ľahká malokalibrová guľovnica

 • malokalibrový príd. majúci malý kaliber: m-á guľovnica, hlaveň

 • málokde zám. neurč. príslov. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (miest), iba na niekt. miestach, zriedkakde: m. na svete, m. sa vyskytovať

 • málokedy zám. neurč. príslov. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (času), iba niekedy, zriedkakedy, zriedkavo: m. je doma

 • málokrvne prísl.;

 • málokrvnosť -i ž. anémia: trpieť na m.

 • málokrvný príd. majúci málo červených krviniek al. krvného farbiva, anemický: m-é deti;

 • málokto -koho zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (ľudí), malý počet (ľudí), zriedkakto: s m-kým sa priatelil

 • máloktorý zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (vecí, ľudí), iba niektorý, zriedkaktorý: m-á kniha tak zaujme, m-í súhlasili s návrhmi

 • maloletý práv.

  I. príd. kt. nedosiahol vek dospelosti (18 r.), neplnoletý, op. plnoletý: m. páchateľ

  II. maloletý m. maloleté dieťa: platiť na m-ých

 • malomeštiačka -y -čok ž.;

 • malomeštiacky príd. i prísl.: m-e spôsoby, m-a výchova;
  m. sa správať;

 • malomeštiactvo -a s.

  1. hromad. malomeštiaci

  2. malomeštiacke názory a spôsoby

 • malomeštiak -a mn. -ci m. človek s plytkým životným cieľom, s obmedzeným rozhľadom ap., filister, meštiak (význ. 2);

 • malomesto -a s. mesto s bezvýznamným spoloč. a kult. životom;

 • malomestský príd.: m-é prostredie;

  malomestsky prísl.

 • malomocenstvo -a s. (sub)tropická infekčná choroba spôsobujúca rozpad tkaniva, lepra

 • malomocný

  I. príd. postihnutý malomocenstvom: m-í ľudia

  II. malomocný m. malomocný človek: plač m-ých

 • malomyseľne prísl.;

 • malomyseľnosť -i ž.

 • malomyseľný príd. kniž. nemajúci duš. silu, skľúčený;

 • maloobchod -u m. predaj priamemu spotrebiteľovi: družstevný m.;

 • maloobchodnícky príd.

 • maloobchodník -a mn. -ci m. obchodník predávajúci priamo spotrebiteľom, op. veľkoobchodník;

 • maloobchodný príd.: m-á cena, sieť, m-á činnosť

 • maloodberateľ -a mn. -ia m. kto niečo od(o)berá v malom množstve;

 • maloodberateľka -y -liek ž.;

 • maloodberateľský príd.: m-á sieť

 • malopredajca -u mn. -ovia m. predajca v malom: kúpiť zeleninu od m-u

 • malorážka, správ. malokalibrovka

 • maloroľníčka -y -čok ž.;

 • maloroľnícky príd.;

 • maloroľníctvo -a s. maloroľníci

 • maloroľník -a mn. -ci m. roľník s malou výmerou pôdy;

 • malosériový príd. vyrábaný, uskutočňovaný v malých sériách: m. tovar, m-á výroba

 • malospotrebiteľ -a mn. -ia m. kto nakupuje al. spotrebúva tovar v malom;

 • malospotrebiteľka -y -liek ž.;

 • malospotrebiteľský príd.: m-á cena

 • malosť -i ž.: pocit m-i

  II. malý m. hovor. (malý) chlapec;

 • málotriedka -y -dok ž. škol. škola majúca malý počet tried, v kt. sú spojené viaceré ročníky, málotriedna škola

 • málotriedny príd. škol. majúci málo tried: m-a škola

 • maľovanka -y -niek obyč. mn. ž. tlačové obrázky a kresby, kt. sa dopĺňajú farbami

 • maľovaný príd. ozdobený maľovaním: m. tanier, m-á truhlica

  zaobchádzať s niekým ako s m-ým vajcom, vajíčkom opatrne

 • maľovať nedok.

  1. zobrazovať farbami: m. portrét;
  m. olejovými farbami

  2. farbami ozdobovať al. upravovať: m. vajíčka, m. si pery, oči;
  dievča sa m-je;
  m. byt, zábradlie natierať

  3. expr. krasopisne písať: m. literu za literou

  4. kniž. živo podávať, zobrazovať, opisovať: m. budúcnosť čiernymi farbami

  m. čerta na stenu privolávať nešťastie, pripomínať zlé;
  expr. m., ukazovať → straky na kole;
  m. (veci) naružovo prikrášľovať;

 • maloverne prísl.;

 • malovernosť -i ž.

 • maloverný príd. kt. má malú vieru, neveriaci;

 • maľovka -y -viek ž. maľba stien: čerstvá m., zotrieť zo steny m-u

 • málovravne prísl.;

 • málovravnosť -i ž.

 • málovravný príd.

  1. kt. málo al. nerád hovorí

  2. skúpy na údaje: m-á reč;

 • malovýroba -y ž. výr. v malom, op. veľkovýroba: poľnohospodárska m.

 • malovýrobca -u mn. -ovia m. výrobca v malom

 • malta -y mált ž. stav. hmota pripravená z rozlič. zložiek (voda, vápno, cement, sadra, piesok, troska ap.) a použ. na spájanie muriva al. na omietanie: miešať m-u, spájať m-ou;

 • maltovina -y ž. (anorg.) látka spôsobujúca tvrdnutie malty a jej kompaktnosť

 • maltovnica -e -níc ž. nádrž na miešanie malty

 • maltový príd.

 • maltóza -y ž. chem. sladový cukor;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: carpe, pmv, lsn, fkc, bt, tif, taj, maz, sqa, seh, , priã ã, ccs, can, dpa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV