Význam slova "kap" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • kapacita -y -cít ž.

  1. schopnosť obsiahnuť niečo: skladovacia k., prepravná k. vozidla, k. pamäti;
  výrobná k. maximálna schopnosť výr. určitej produkcie v rámci odboru, podniku ap.;
  publ. obyč. mn.: stavebné k-y výr., ubytovacie ap. možnosti;
  lek. vitálna k. pľúc najväčšie množstvo vzduchu, kt. možno vydýchnuť

  2. maximálny st. výkonnosti: k. stroja

  3. hovor. vynikajúci odborník: svetová k., je v odbore k.;

 • kapacitný príd. k 1, 2: k-é straty, z k-ých príčin;
  elektrotech. k. odpor

 • kapara -y -pár ž. stredomorský drevitý ker, bot. Capparis;
  obyč. mn. kapary púčiky tohto kra použ. ako pochutina

 • kapať -e -ú nedok.

  1. strácať sa, miznúť: sneh k-e;
  ovocie nám k-e kradnú ho

  2. hynúť (význ. 1): dobytok k-e od hladu

  vie, od čoho → muchy k-ú

 • kapček -a -ov m. zdrob.

 • kapec -pca -ov obyč. mn. m. vys. súkenná obuv: hrubé, teplé k-e

  babka k babce, budú k-e;

 • kapela -y -piel ž. (menší) hud. súbor hrajúci obyč. zábavnú hudbu: ľudová, dychová, džezová, cigánska k.

 • kapelník -a mn. -ci m. dirigent kapely

 • kapia -ie ž. odroda papriky sladkej chuti a tmavočervenej farby;

 • kapilára -y -lár ž. vlásočnica (význ. 1, 2);

 • kapilarita -y ž. fyz. súhrnný názov javov spôsobených povrchovým napätím kvapalín, vzlínavosť

 • kapilárny príd.: k. tlak, k. jav;
  k-e krvácanie

 • kapiový príd.: k-á nátierka;
  k. syr s kapiou

 • kapitál -u L -i mn. -y m.

  1. všetky materiálne predpoklady výroby; súhrn celého majetkového a peňaž. bohatstva štátu: priemyselný, bankový, finančný, zahraničný k.

  2. ekon. hodnota, kt. je schopná prinášať výnos

  3. väčšie nazhromaždenie majetku al. peňaž. hotovosti, bohatstvo: mať odložený k.

  vytĺcť zo všetkého k. vedieť všetko využiť;

 • kapitála -y -tál, kapitálka -y -lok ž. typ. verzálkové písmeno latinky vo výške malých písmen

 • kapitálik -a m. zdrob. expr.

 • kapitalista -u m.

  1. ekon. vlastník výr. prostriedkov, cenných papierov, vkladateľ kapitálu do istého podniku

  2. ktopríjem takmer výlučne z kapitálových výnosov; boháč;

 • kapitalistický príd.: k. systém, štát;

  kapitalisticky prísl.

 • kapitalistka -y -tiek ž.;

 • kapitalizmus -mu m. polit.-ekon. systém trhovej ekonomiky charakterizovaný slobodným súkromným podnikaním a rozvojom tech. kapitálu (výr. prostriedkov), ktorý funguje obyč. v rámci demokratického polit. systému;

 • kapitálne prísl. k 1: k. sa mýliť

 • kapitálny príd.

  1. kniž. hlavný, základný: k. problém

  2. expr. vynikajúci, znamenitý: k. kus úlovku;

 • kapitálotvorný príd. tvoriaci kapitál: k-á vrstva spoločnosti

 • kapitálový príd.: k-é zdroje, hodnoty;

 • kapitán -a m.

  1. najvyšší st. hodnosti nižších dôstojníkov

  2. veliteľ lode al. lietadla

  3. vedúci hráč šport. družstva: k. národného mužstva

  4. (v min.) veliteľ, vodca (územia, objektu, skupiny ap.): k. hradu, mesta, k. družiny, bandy

  5. expr. vedúca osobnosť: k-i priemyslu;

 • kapitánka -y -nok ž.;

 • kapitánsky príd.: k-a uniforma, k. mostík (na lodi)

 • kapitola -y -tol ž.

  1. (obsahovo samostatná, typograficky vyčlenená) časť knihy, spisu ap., hlava: úvodná, záverečná k.

  2. úsek, obdobie: k. dejín, k. života

  to je osobitná k., to je k. sama pre seba osobitný problém, prípad ap.;

 • kapitolka -y -liek ž. zdrob.

 • kapitula -y -túl ž. zbor kanonikov pri biskupskom chráme; sídlo tohto zboru;

 • kapitulácia -ie ž. kapitulovanie;

 • kapitulačný príd.: podpísať k. akt

 • kapitulant -a m. pejor. kto kapituluje: politickí k-i;

 • kapitulantský príd.: k-á politika;

 • kapitulantstvo -a s.

 • kapitulárny príd.

 • kapitulovať dok. i nedok.

  1. vzd(áv)ať sa, podd(áv)ať sa (nepriateľovi ap.): vojsko k-lo

  2. hovor. upustiť, upúšťať od niečoho, ustúpiť, ustupovať: k. pred argumentmi;
  k. pred skúškou;
  už nevydržal a k-l

 • kaplán -a m. kňaz pomáhajúci pri duchovnej správe: katolícky k.;

 • kaplánsky príd.: k-e miesto

 • kaplnka -y -niek ž.

  1. menší bohoslužobný objekt: kláštorná k., k. v poli;
  Sixtínska k.

  2. samostatná časť chrámu s možnosťou vykonávať v nej obrady

 • kapor -pra mn. N a A -y m. sladkovodná ryba so širokým telom chovaná vo veľkom v rybníkoch, zool. Cyprinus: vianočný k., chov, výlov k-ov;

 • kapota -y -pôt ž. otvárateľný kryt motora (auta, lietadla): zdvihnúť k-u

 • kaprál -a m. zastar. desiatnik: expr. rozkazuje ako k. prísne, panovačne;

 • kaprálsky príd.: k-a hodnosť;
  expr. k. hlas rázny, drsný

 • kaprí príd.: k-ia hlava;

 • kapric -u m. hovor. vrtoch, rozmar; vzdor, svojhlavosť: to je iba ženský k., robiť niečo z k-u

  mať k-e

 • kaprík -a, kapríček -čka m. zdrob.

 • kapsa -y káps ž.

  1. taška, kabela: poštárska, poľovnícka k., plátenná k., prehodiť si k-u cez plece

  2. niečo podobné kapse: mať k-y pod očami (od únavy ap.);
  urobiť k-u do mäsa;

 • kapsička -y -čiek ž. zdrob.: vziať si k-u pod pazuchu;
  pastierska k. burina s plodmi podobnými kapsičke, bot. kapsička Capsella

 • kapsľa -e -í ž.

  1. zápalka (puzdierko s výbušninou)

  2. hovor. kapsula;

 • kapslička -y -čiek ž. zdrob.

 • kapsový príd.: k. výťah;

 • kapsula -y -súl ž. farm. obal na liek: želatínová k.

 • kapucín -a m. člen sprísnenej vetvy františkánskej rehole (vetva vznikla v 16. stor.);

 • kapucíner -a m. subšt. čierna káva s troškou mlieka al. smotany

 • kapucínsky príd.: k. kláštor

 • kapucňa -e -í ž. (strechovitá) prikrývka hlavy obyč. spojená s odevom: vetrovka, kabát s k-ou, odopnúť si k-u

 • kapún -a mn. N a A -y m. vykastrovaný kohút chovaný na mäso;

 • kapúní príd.

 • kapusta -y ž. zelenina pestovaná pre dužinaté listy tvoriace pevnú hlavu, bot. k. obyčajná Brassica oleracea;
  jedlo z nej: hlávková, čerstvá k.;
  kyslá k. kvasená v sude;
  tlačiť k-u do suda;
  plnená k., mäso s k-ou

  expr. chodiť, liezť niekomu do k-y a) zasahovať do kompetencie b) chodiť za dievčaťom;

 • kapustička -y -čiek ž. zdrob.

 • kapustnica -e ž.

  1. polievka z kyslej kapusty: štedrovečerná k., k. s klobáskou

  2. šťava z kyslej kapusty;

 • kapustnicový príd.

 • kapustník -a m. kapustový koláč

 • kapustnisko -a -nísk s. miesto, kde sa pestuje kapusta

 • kapustovitý príd. podobný kapuste: k-á zelenina

 • kapustový, kapustný príd.: k-é listy, k-á polievka;
  k-ná hlava i pren. expr. hlúpy človek;

 • kaput príd. neskl. subšt. nefungujúci, pokazený, zničený: motor je k.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV