Význam slova "vše" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • vše prísl. hovor. niekedy (význ. 1, 2), zavše, občas; chvíľami: v. sa u nás zastaví;
  pozerá v. na jedného, v. na druhého

 • všedne prísl.;

 • všednosť -i ž.

 • všedný príd. obyčajný (význ. 1), bežný, každodenný: v. deň, op. sviatočný;
  v. príbeh, zjav;
  rozhovor o v-ch veciach;

 • všehoj -a m. liečivá bylina, bot. Panax

 • všekaz -a mn. N a A -y m., novšie termit

 • všeličo -čoho zám. neurč.

  1. označ. mnoho rozlič. vecí: doniesol v. potrebné;
  v. sa dá zlepšiť;
  v-mu sa priučil

  2. expr. niečo zlé, nepriaznivé, záporné; kadečo: v. vyšlo najavo;
  človek musí v. prehltnúť;
  tam môže v. nachytať

 • všeliek -u m.

  1. horská liečivá bylina, bot. Imperatoria

  2. všetko liečiaci prostriedok: práca je často v.;

 • všelijako zám. neurč. príslov.

  1. označ. mnoho rozlič. spôsobov, rozlične: veci v. označené, v. sa začal vykrúcať

  2. expr. zle, nepriaznivo, nepríjemne: bolo mu v., keď ho zbadali;
  správali sa k nemu v.

 • všelijaký zám. neurč.

  1. označ. mnoho rozlič. vlastností, rozmanitý: v-é kvety, drobnosti, príhody, okolnosti

  2. expr. zlý, nepriaznivý, nepríjemný: schádzajú sa tam v-é živly, prežil v-é chvíle

 • všelikade zám. neurč. príslov. označ. mnoho rozlič. smerov al. miest, ktorými prechádza dej: cez strechu v. presvitalo;
  v. sa roztratili;
  v. pochodil

 • všelikde zám. neurč. príslov.

  1. označ. mnoho rozlič. miest al. smerov: veci rozhádzané v. po izbe;
  na výlet sa dá ísť v.

  2. expr. na podozrivom, pochybnom mieste al. na takéto miesto: teba tiež možno v. stretnúť;
  v. sa môžeš zatúlať

 • všelikto -koho zám. neurč.

  1. označ. mnoho rozličných osôb, mnohí: v. sa na teba spytoval

  2. expr. podozrivé, pochybné osoby, kadekto: buď opatrný, tam chodí v.

 • všeľudský príd. vzťahujúci sa na všetkých ľudí: v-é hľadisko, v-é záujmy

 • všemocne prísl.;

 • všemocnosť -i ž.

 • všemocný príd. všemohúci: v. vladár;
  v. cit;

 • všemohúci príd.

  I. kt. môže všetko, kt. má všetku moc, všemocný: v-a bytosť;
  v-a láska;
  náb. v. Boh;

 • všemohúco prísl.

  II. Všemohúci m. náb. Boh

 • všemožne prísl.

 • všemožný príd. všetok možný; čo možno najväčší: v-é úsilie;

 • všeobecne prísl.: v. známa vec;
  chápaný v.;
  spomenúť niečo iba tak, v.;

 • všeobecnoprávny príd. týkajúci sa všeobecného práva: v. predpis

 • všeobecnosť -i ž.: vo v-i všeobecne

 • všeobecnovzdelávací príd. poskytujúci všeob. vzdel(áv)anie: v-ia škola

 • všeobecný príd.

  1. týkajúci sa všetkých, všetkého; celkový; univerzálny: v-á spokojnosť, v. záujem, súhlas, v-á mienka;
  v-é volebné právo;
  v-é zákonitosti, pravdy;
  v. pojem;
  v-é vzdelanie, op. odborné;
  lingv. v-é podstatné meno kt. pomenúva celú množinu predmetov rovnakého druhu, op. vlastné

  2. zahŕňajúci (iba) podst. veci, nie podrobný: v-é poznámky, pokyny, príkazy;

 • všeodborový príd. týkajúci sa celého odborového hnutia, celoodborový

 • všestranne prísl.: v. vzdelaný;

 • všestrannosť -i ž.

 • všestranný príd. zahŕňajúci všetky stránky (veci), mnohostranný, op. jednostranný: v-é záujmy, v-á starostlivosť, v. umelec, športovec;
  v-á spokojnosť všeobecná;

 • všetečne prísl.: v. sa spýtať na niečo;

 • všetečnica -e -níc ž.

 • všetečník [-t-] -a mn. -ci m. expr. všetečný človek, zvedavec;

 • všetečnosť -i ž.

 • všetečný [-t-] príd. priveľmi (i nemiestne) zvedavý; svedčiaci o tom: v-é dieťa;
  v-é otázky;

 • všetok všetka všetko mn. m. živ. všetci, m. neživ., ž. a s. všetky

  I. zám. vymedz.

  1. vyj. úplný súhrn predmetov, javov (pomenovaných v mn.; v jedn. iba pri látkových, hromad. a abstraktných podst.): v-i obyvatelia, v-y peniaze, v-y okná;
  v-a zelenina, v. ľud, vynaložiť v-o úsilie, v. voľný čas, zo v-ých síl;
  v-a česť výraz uznania;
  my v-i, v-i do jedného, v-i štyria;
  zo v-ých strán zovšadiaľ;
  v-o sa rozutekalo všetci;
  kto v-o tam chodí? akí, ktorí ľudia?

  2. iba jedn. zastaráv. celý, úplný: v-a príroda, v. plat

  3. iba všetko vyj. výlučnosť, samý: deti, v. chlapci, sa im vydarili

  (hľadať) po v-ých kútoch všade;
  expr. nemá v-ých doma je nenormálny;
  v-ými masťami mastený prefíkaný

  II. všetko s. vyj. celok, úplnosť niečoho, op. nič: povedať v., tešiť sa v-ému;
  urobím v. výraz odhodlania;
  v. možné všeličo

  podľa v-ého asi, pravdepodobne;
  bez v-ého niet námietok;
  v. alebo nič nie polovičato;
  (robiť) v. a nič všeličo, iba nie to, čo treba;
  (ne)bolo mu v. jedno (ne)bolo mu to ľahostajné;
  už je koniec v-ému, po v-om všetko je stratené

 • všetučko zám. vymedz. expr. často v spoj. všetko-všetučko zdôrazňuje úplnosť, úplne všetko: v. zhorelo

 • všeumelec -lca m. všestranný umelec: príroda je v.

 • vševed -a mn. -ovia m. kto všetko vie: náš sused je hotový v.;
  rozpráv. ded V.

 • vševediaci príd. kt. všetko vie; svedčiaci o tom: nie som v.! v. pohľad

 • všežravý príd. odb. kt. žerie všetko: v. hmyz

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV