Význam slova "or" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 133 výsledkov (2 strán)

 • orabovať dok. hovor. expr. obrať, okradnúť, olúpiť: cez vojnu nás o všetko o-li

 • oráč -a m. kto orie (pluhom)

 • orácia -ie ž. (lat.)

  expr. robiť (dlhé, zbytočné, toľké) o-ie sťažovať, komplikovať situáciu; robiť veľa rečí okolo niečoho

 • oráčina -y -čin ž. zoraná pôda, oranisko

 • oračka -y -čiek ž. hovor. oranie, orba: pripraviť sa na o-u

 • orámčekovať dok. dať do rámčeka: o. oznam (v novinách)

 • orámovať dok. dať do rámu, obrúbiť: o-né okuliare;
  tvár o-ná vlasmi

 • orangutan -a mn. N a A -y m. najväčšia ľudoopica tvarom lebky najbližšia človeku, zool. o. sundský Simia satyrus;

 • oranisko -a -nísk s. oráčina

 • oranžáda -y -žád ž. nápoj z pomarančovej šťavy: o. s ľadom

 • oranžovo prísl.

 • oranžovočervený príd. červený do oranžova: o-á žiara

 • oranžový príd. majúci farbu ako pomarančová kôra, pomarančový: o. kvet;

 • orašpľovať dok. opracovať rašpľou, opilovať

 • orať orie orú nedok. obracaním pomocou pluhu kypriť, rozrývať: o. pole, roľu pluhom, traktorom;
  hlboko o.

  expr. o. na niekom zle zaobchádzať s niekým;

 • oratórium -ia s.

  1. rozsiahla vokálno-inštrumentálna skladba s náb., hist. ap. námetom: Haydnove o-iá

  2. cirk. kaplnka;

 • oratórny príd.

 • opak. orávať -a

 • orba -y orieb ž. oranie: jesenná, jarná o., hlboká o.;

 • orbita -y -bít ž. obežná dráha (nebeských telies, elektrónov ap.);

 • orbitálny príd.: o-a stanica obežná

 • orbový príd.

 • orchester -tra L -i mn. -e m. súbor hudobníkov interpretujúcich hud. diela: symfonický, tanečný, dychový o.;
  hrať v o-i;

 • orchestrácia -ie ž. úprava hud. skladby pre orchester

 • orchestrálny príd.: o-e dielo, teleso;

 • orchestrión -a m. hrací automat napodobňujúci zvuk orchestra

 • orchestrový príd.: o. sprievod

 • orchidea -ey D a L -ei mn. -ey ž. tropická rastlina u nás pestovaná v skleníkoch pre pestrosť a krásu tvarov i farieb kvetov, bot. katleja Cattleya, dendróbium Dendrobium ap.;

 • orchideový príd.

 • ordinácia -ie ž.

  1. ordinovanie: mať súkromnú o-iu

  2. miestnosť na ordinovanie;

 • ordinačka -y -čiek ž. hovor. ordinačná miestnosť, ordinácia

 • ordinačný príd.: o-é hodiny

 • ordinárne prísl.;

 • ordinárnosť -i ž.

 • ordinárny príd. obyčajný; hrubý, drsný, vulgárny: o. rum;
  o. vtip, o. spôsob;

 • ordinovať nedok.

  1. lekársky vyšetrovať a ošetrovať pacientov: dnes sa neo-je

  2. určovať liečebný postup, predpisovať ako liek: o. kúpele, zábaly

 • ordovik -u m. geol. druhý útvar star. prvohôr

 • orech -a m.

  1. ovocný strom s veľkými perovito zloženými listami, bot. Juglans: košatý o.

  2. škrupinovitý plod tohto stromu guľovitého al. vajcovitého tvaru s chutným jadrom: otĺkať, lúskať o-y;
  (za) o. masla kúsok

  3. drevo z orecha; výrobok z neho: kaukazský o., parkety z o-a

  4. (plastová) dyha štruktúrou a farbou podobná tomuto drevu: podlahový o.

  5. kokosový o. plod kokosovej palmy

  6. čo (podobou) pripomína orech: čierny o. drobné triedené uhlie;
  rezne z o-a z kvalitnej stehnovej časti

  zdravý, tvrdý ako o. veľmi;

 • orechovník -a m. orechový koláč

 • orechovohnedý príd. hnedý ako orech: o-é oči

 • orechový príd. k 1 – 5: o. sad;
  o-é škrupiny, o. koláč;
  o-á farba svetlohnedá ako orech;
  o. nábytok;

 • oregano -a s. voňavá sušená vňať pamajoránu použ. ako korenie: kurča na o-e;

 • oreganový príd.: o-á vôňa

 • orezať -že -žú dok.

  1. rezaním odstrániť: o. konáre, výhonky

  2. rezaním zbaviť niečoho a tým upraviť, obrezať;
  o. strom, o. knihu;

 • orezávač -a m. nástroj na orezávanie okrajov fotografií

 • nedok. orezávať -a

 • organ -a m. najväčší z hud. nástrojov založený na využití tlaku vzduchu, kt. po stisnutí klávesov rozozvučí píšťaly: chrámový, koncertný o., hrať na o-e;

  orgán -u m.

  1. časť organizmu s osobitnou funkciou, ústroj: sluchový o., rečové o-y;
  rastlinné o-y

  2. zložka ver. správy, polit. organizácie ap. majúca istú funkciu: zákonodarné, politické o-y, o. štátnej správy

  3. osoba poverená výkonnou mocou: kontrolný, bezpečnostný o.

  4. noviny, časopis istej polit. al. hosp. ustanovizne;

 • organickosť -i ž.

 • organický príd.

  1. týkajúci sa organizmu (význ. 1), orgánu (význ. 1), ústrojný, op. anorganický: o-á príroda;
  o-é zlúčeniny látky obsahujúce uhlík;
  o-á chémia zaoberajúca sa zlúčeninami uhlíka;
  o-é poruchy srdca

  2. vzájomne spätý, tvoriaci zložku usporiadaného celku; prirodzene súvisiaci s takým celkom: o-á časť, jednota;
  o. postup;

  organicky prísl.: o. súvisieť;

 • organista -u m. kto hrá na organe: koncert známeho o-u;

 • organistka -y -tiek ž.

 • organizácia -ie ž.

  1. organizovanie; výsledok tejto činnosti: o. štátu, o. práce, výskumu, výroby

  2. združenie osôb al. inštitúcií majúcich spoločný program, cieľ ap.; zložka takéhoto združenia: občianske, kultúrne o-ie, politická o., tajná o.;
  O. Spojených národov združenie majúce za cieľ starať sa o mier a bezpečnosť národov;
  miestna o. strany;

 • organizačne prísl.

 • organizačný príd.: o-á činnosť, o-é schopnosti;
  o. poriadok;

 • organizátor -a m. kto (al. čo) organizuje: byť schopný o., o. výroby;

 • organizátorka -y -riek ž.;

 • organizátorský príd.: o-á činnosť;
  mať o-é schopnosti;

 • organizátorstvo -a s.

 • organizmus -mu m.

  1. živočíšny al. rastlinný jedinec; súhrn teles. orgánov: detský o., jednobunkový o.;
  mať slabý, silný o.

  2. usporiadaný celok s istou funkciou: národný, hospodársky o.

 • organizovane prísl.;

 • organizovanosť -i ž.

 • organizovaný príd.

  1. usporiadaný do sústavy, celku ap.: vyššie o. živočích

  2. účelne, premyslene ap. usporiadaný, vedený: o-á práca, o. útok;
  o. zločin

  3. združený do nejakej organizácie: o. v politickom hnutí, o-í robotníci, o-í novinári;

 • organizovať nedok.

  1. účelne, premyslene, cieľavedome ap. usporadúvať, zriaďovať: o. súťaž, prácu, výlet;
  vedieť si o. čas

  2. združovať na základe spoločného programu: o. mládež, robotníkov

  // organizovať sa stávať sa členom organizácie (význ. 2): robotníci sa o-li prví

 • organovať nedok. hovor. hrať na organe

 • organový príd.: o. koncert

  orgánový príd. k 1

 • organtín [-t-] -u m. riedka tkanina s tvrdou apretúrou: o. na záclony;

 • organtínový príd.: o-á spodnička

 • orgazmus -mu m. odb. vyvrcholenie pohlavného vzrušenia

 • orgie -ií ž. pomn. výstredná zábava, hýrenie (pôv. veselá slávnosť na počesť bohov v starom Grécku a Ríme): robiť, vystrájať o., oddávať sa o-iám

 • orgován -u m. veľký ker s bohatými strapcami fialových al. bielych voňavých kvetov, bot. Syringa;

 • orgovánový príd.: o-á vôňa, farba

 • oriadiť -i dok. hovor. obriadiť: o. deti, dom;
  idem sa o. a obliecť

 • orient -u m.

  1. kniž. východ (význ. 4)

  2. Orient krajiny na východe (v oblasti Blízkeho, Stredného a Ďalekého východu);

 • orientácia -ie ž. orientovanie sa (význ. 1 3): zemepisná o., mať zlú o-iu;
  kultúrna o.;
  uviesť čísla na lepšiu o-iu;

 • orientačne prísl.

 • orientačný príd.: o-á mapa;
  šport. o. beh;
  o. údaj;

 • orientalista -u m. odborník v orientalistike;

 • orientalistický príd.: o. výskum

 • orientalistika -y ž. veda o jazyku a kultúre ázijských a afr. národov;

 • orientalistka -y -tiek ž.;

 • orientálne prísl.

 • orientálny príd.: o-e zvyky, umenie;

 • orientovať nedok. i dok.

  1. polohovo určovať, určiť (vzhľadom na svetové strany): výhľad o. na západ

  2. zamer(iav)ať, usmerňovať, usmerniť: o. mládež na techniku, na duchovné hodnoty

  // orientovať sa

  1. určovať, určiť svoju polohu (zemepisne, v cudzom prostredí ap.): o. sa na mori (podľa kompasu), o. sa v hore, vie sa dobre o.

  2. mať rozhľad, vyznať sa: o. sa v literatúre;
  byť dobre o-ný

  3. zamer(iav)ať sa: o. sa na ťažký priemysel;
  je o-ný filozoficky

 • orieškový príd. k 1, 2: o-á chuť, o-á čokoláda;
  o-á farba svetlohnedá ako lieskové oriešky

 • oriešok -ška m.

  1. i orieštek, oriešik -a m. zdrob. k 1, 2, 5

  2. suchý plod s drevnatým oplodím: lieskové o-y plody liesky;
  búrske o-y arašidy

  3. drobný spevavý vták, zool. Troglodytes

  tvrdý o. ťažko riešiteľná vec;

 • oriezka -y -zok ž. (farebný) náter na ploche orezanej knihy majúci ozdobný al. ochranný účel: zlatá o.

 • originál -u L -i mn. -y m.

  1. pôv. podoba umel. diela, pôvodina: o. obrazu, op. kópia;
  o. sochy;
  čítať básne v o-i, prekladať z o-u

  2. pôv. znenie nejakého textu, spisu, prvopis: o. rodného listu, odpis podľa o-u

 • originalita -y -lít ž. originálnosť

 • originálne prísl.: pôsobiť o.;

 • originálnosť -i ž.: o. znenia;
  o. prejavu

 • originálny príd.

  1. pôvodný (význ. 3): o. text, obraz, o-e znenie, balenie

  2. svojský, svojrázny, osobitný, jedinečný: o. zjav, o. spôsob, postoj, o-a myšlienka;

 • orkán -u m. ničivá víchrica vznikajúca v (sub)tropickom pásme, uragán

 • orlí príd.: o. let;
  o. nos zahnutý;
  o. zrak bystrý;

 • orlíča -aťa mn. -atá/-ence -at/-eniec s. mláďa orla

 • orlica -e -líc ž.;

 • orlík -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • orloj -a m. vežové hodiny ukazujúce viaceré astron. údaje

 • ornament -u m. (umel.) ozdoba využívajúca geom., prírodné al. figurálne prvky: ľudové, farebné o-y;

 • ornamentálny príd.: o-e prvky, písmo

 • ornamentika -y ž. ornamentálna výzdoba: bohatá o., o. nádob

 • ornát -u m. liturg. rúcho rozlič. farby použ. pri omši

 • ornica -e -níc ž. orná pôda (do hĺbky 15 – 25 cm)

 • ornitológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa vtáctvom;

 • ornitologický príd.

 • orný príd. kt. sa dá orať: o-á pôda ornica

 • orodovať nedok.

  1. náb. prosiť za niekoho u Boha: svätý Gorazd, o-uj za nás

  2. expr. prihovárať sa, prosiť: o. u niekoho za dieťa, za spravodlivú vec;
  neprišli sme o.

 • orodovníčka -y -čok, orodovnica -e -níc ž.

 • orodovník -a mn. -ci m. expr. kto oroduje: strýčko bol môj o.;

 • orol orla mn. N a A -y m. veľký dravý vták so zahnutým zobákom a bystrým zrakom, zool. Aquila: o. skalný, riečny;
  pečiatka s o-m so znakom orla;

 • orosiť dok. pokryť rosou: tráva o-la lýtka, dážď o-l zem

  // orosiť sa: pohár sa o-l;
  o-ené listy;

 • ortieľ -a m. kniž. odsudzujúci rozsudok: vysloviť, vykonať o. smrti

 • ortodoncia -ie ž. odbor medicíny zaoberajúci sa nepravidelnosťami chrupu a ich liečením;

 • ortodontický príd.: o-é vyšetrenie

 • ortodoxne prísl.;

 • ortodoxnosť -i ž.

 • ortodoxný príd. pravoverný: o. žid;

 • ortoepia [-o-e-] -ie ž. lingv. odbor zaoberajúci sa spisovnou výslovnosťou;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV