Hľadaný výraz "f" v Technickom slovníku

Nájdených 90 výsledkov (1 strana)

 • facing pages

  - protiľahlé stránky, voľba pri nastavovaní tlačiarne

 • fade-over

  - prelínanie, prechod

 • Fail

  - Všeobecný pojem pri činnosti , ktorá skončila neúspešne

 • failure

  - porucha, porušenie, výpadok

 • FALSE

  - logická hodnota 0, nepravdivý

 • fan

  - vetrák, ventilátor

 • FAQ

  - Frequently Asked Questions; často sa opakujúce otázky a odpovede na ne

 • farebná hĺbka

  - počet farieb, ktoré zariadenie vie zobraziť alebo rozlíšiť

 • fast

  - rýchly

 • FAT

  - Špecialna oblasť na hardisku, ktorá obsahuje údaje o súboroch a štruktúre adresárov.

 • FAT File allocation table

  - Alokačná tabuľka súborov Tato tabuľka obsahuje informácie o tom kde sa čo na pevnom disku, diskete nachádza, ako sa dajú dáta nájsť a kde sú.

 • FAT32

  - rozšírená verzia pre veľké disky, podporovaná od MS Windows 9X

 • Fatal error

  - Vážna chyba v systéme , ktorá väčšinou spôsobí zrútenie systému a stratu dát.

 • fault

  - porucha, chyba

 • Fault tolerance

  - Odolnosť systému pracovať správne aj v prípade , že niektoré jeho komponenty sú chybne.

 • fault tolerant

  - odolný voči chybám

 • favorite

  - obľúbený

 • Favorites

  - Výraz, ktorý vo všeobecnosti používa pri odkladaní odkazov na obľúbené miesta.

 • FB

  - z angl. Fixed Base Station - základňová stanica - pre PPS

 • FDD

  - Floppy Disk Drive; disketová mechanika, pružný disk, pamäťové médiá - diskety sú vymeniteľné
  - z angl. Frequency Division Duplex - frekvenčne delený duplex

 • fdisk

  - program, ktorý umožňuje vytvoriť niekoľko logických oblastí na jednom fyzickom disku

 • feathering

  - pridávanie prázdnych riadkov do textu

 • feature

  - vlastnosť

 • FEC

  - Forward Error Correction - pomer korekcie chýb pri prenose digitálneho signálu. Do prenášaného signálu sú pridané informácie o nadbytočnosti informačného signálu. Ich úlohou je rozpoznať chyby, ktoré vzniknú počas prenosu

 • feed

  - posun, potrava

 • feedback

  - spätná väzba, reakcia

 • feeder

  - zásobník papiera

 • fibre optics

  - optické vlákna

 • field

  - pole

 • FIFO

  - first in first out; prvý dnu, prvý von

 • figure

  - znak, postava, očíslovať

 • File

  - Súbor

 • file attributes

  - vlastnosti súboru súvisiace s operačným systémom

 • File recovery

  - Obnova pokazených súborov špeciálnym príkazom, alebo programom.

 • file server

  - počítač určený na skladovanie súborov

 • fill

  - výplň

 • FILO

  - first in last out; prvý dnu, posledný von

 • final

  - konečný, úplný

 • Find

  - Funkcia, alebo príkaz, ktorý slúži na vyhľadanie údajov v dátach.

 • Find and replace

  - Funkcia, alebo príkaz, ktorý slúži na vyhľadanie údajov v dátach a nahradenie týchto údajov novými.

 • finish

  - dokončiť

 • Fire Wire FireWire

  - Je vysokorýchlostné sériové spojenie . Umožňuje prenos dát až rýchlosťou 100 Mb/s . Veľkou výhodou tohto spojenia je , že umožňuje posielať zároveň po jednom kábli audio video a dodatočné informácie.

 • Firewall

  - Systém navrhnutý na ochranu pred neoprávnením vstupom do siete zo strany Internetových uživateľov.

 • firmware

  - Software natrvalo zabudovaný do technického zariadenia a slúžiaci na riadenie tohoto zaraidenia.

 • first

  - počiatočný, prvotný, primárny

 • fit

  - uloženie, lícovanie

 • fit on page

  - vtesnať na stranu, zmenšenie tlačeného objektu tak, aby sa vošiel na 1 stranu

 • flag

  - vlajka, značka

 • flash

  - blesk, záblesk

 • flat

  - rovný, plochý

 • floating point

  - pohyblivá rádová čiarka

 • Floating point operation FLOP

  - Operácie s pohyblivou desatinou čiarkou.

 • FLOPS

  - Floating Point Operations Per Second; počet operácií s číslami pohyblivou desatinnou čiarkou za sekundu

 • flow

  - tok

 • flow chart

  - vývojový diagram

 • FM

  - skratka pre frekvenčnú moduláciu

 • Folder Directory

  - Adresár

 • font

  - typ písma, tvar písma

 • footer

  - päta strany

 • footnote

  - poznámky pod čiarou, pod textom

 • force

  - zosilniť, vynútiť

 • forecast

  - prognóza

 • foreground

  - popredie

 • foreign

  - cudzí, zahraničný, neznámy

 • form

  - formulár

 • FORTRAN

  - Formula Translator; programovací jazyk

 • forward

  - vpred, smerujúci dopredu, postúpiť, poslať ďalej

 • FOXPRO

  - databázový relačný programovací jazyk Microsoftu

 • fractal

  - štruktúry matematicky vypočítavané

 • fragmented

  - rozdelený, rozkúskovaný

 • frame

  - rámec, snímok, políčko

 • free

  - voľný, neviazaný, bezplatný, dobrovoľný

 • freemail

  - na niektorých servroch si môžete zriadiť poštovú schránku zadarmo

 • freeware

  - Software poskytovaný zdarma. Jeho tvorca si ponecháva autorské práva, poskytuje právo software používať ale nie ho predávať inou osobou.
  - Spôsob distribúcie software-u. Freeware-om sa označuje licencia, ktorá umožnuje síriť program zdarma.

 • freeze

  - zamrznúť, zatuhnúť

 • Frekvencia zbernice

  - Taktovacia frekvencia prenosu signálu po zbernici.

 • from

  - z, zo, od

 • front end

  - V kontexte softwaru alebo IKT zariadení sa ním rozumie tá časť softwaru alebo systému, pomocou ktorej užívateľ komunikuje s aplikáciou alebo zariadením. Na druhej strane, back end spracováva údaje zo vstupu a podľa zadania výsledky opäť komunikuje späť na užívateľa cez front end.

 • FS

  - z angl. Fixed Service - pevná služba

 • FSS

  - z angl. Fixed Satellite Service - pevná družicová služba

 • FTA

  - Free To Air - nekódované vysielanie (napríklad TV signálu)

 • FTP

  - File Transfer Protocol, komunikačný protokol, služba siete internet, slúži na prenos súborov; FTP klient je program, ktorý túto službu využíva na kopírovanie súborov z a na server

 • Full

  - Plný, obsadený

 • full backup

  - úplná záloha, záloha všetkého

 • full duplex

  - zrkadlenie, zdvojenie s prenosom dát oboma smermi

 • funkcion keys

  - funkčné tlačidlá, klávesy

 • FWA

  - Fixed Wireless Access; pevný bezdrôtový prístup
  - z angl. Fixed Wireless Access - pevný bezdrôtový prístup

Naposledy hľadané výrazy: