Význam slova "f" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 915 výsledkov (8 strán)

 • f [i ef] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno; znak 6. miesta v poradí: blok F, vitamín F

  2. hud. tón a nota: stupnica F dur, f mol

  3. v skr. a zn.: hud. f forte;
  fyz. F farad;
  chem. F fluór

  nepovedať ani f nepovedať nič

 • fa skr.

  1. firma

  2. faktúra

 • fabrička -y -čiek ž. zdrob.

 • fabrický príd.: f. robotník;
  f-é výrobky;

  fabricky prísl.;

 • fabrika -y -rík ž. hovor. továreň;

 • fabrikant -a m. hovor. továrnik;

 • fabrikantský príd.

 • fabrikovať nedok. pejor. produkovať vo veľkom množstve a obyč. s menšou hodnotou, vyrábať: f. obežníky, filmy

 • fabula -y -búl ž. dejová osnova v (slovesnom) diele: románová f.

 • fác cit. napodobňuje zvuk pri údere dlaňou; naznačuje plesnutie: f. mu jednu na zadok

 • fáč -a m. hovor. obväz

 • fach -u m. hovor. prac. odbor, zamestnanie

  byť od f-u, z f-u byť odborníkom na niečo

 • fachman -a m. hovor. (dobrý) odborník: f. na autá

 • facka -y -ciek ž. hovor. zaucho: dať, vylepiť, dostať f-u

  → morálna f.;
  kúpiť, predať niečo za f-u veľmi lacno;
  jasné ako f. celkom

 • fackať, fackovať nedok. hovor. zauškovať

 • facnúť -e -ú -col dok. hovor. prudko udrieť, dať zaucho: f-l ho po tvári

 • fačovať nedok. hovor. obväzovať

 • fádne prísl.;

 • fádnosť -i ž.

 • fádny príd. jednotvárny, nevýrazný; nudný: f-a chuť, farba;
  f. film;

 • fafrnok -nka mn. -ovia m. expr. malé dieťa; šarvanec

 • fagan -a m. obyč. pejor. nezbedné dieťa, obyč. chlapec, lagan, galgan;

 • faganisko -a s. i m. zvel.

 • fagot -u m. drevený dychový hud. nástroj s hlbokým tónom

 • fajansa -y -jáns ž. jemná keramika, obyč. maľovaná, majolika;

 • fajansový príd.: f-á miska

 • fajčiar -a m. kto fajčí: tuhý, silný f.;

 • fajčiareň -rne ž. miestnosť na fajčenie (napr. v divadle)

 • fajčiarka -y -rok ž.;

 • fajčiarsky príd.: f. vozeň

 • opak. fajčievať -a

 • fajčiť fajč/-i! nedok. vdychovať a vydychovať dym z tlejúceho tabaku: f. cigaretu, fajku, z fajky;
  slang. f. trávu marihuanovú cigaretu;

  f-í ako Turek veľa;

 • fajčivo -a s. hromad. tabakové výrobky

 • fajka -y -jok ž. náčinie, z kt. sa fajčí: fajčiť f-u, z f-y, napchať si f-u;

  expr. (ne)stojí (ani) za f-u močky, dymu je nanič;
  žart. f. zhasla všetko sa skončilo;

 • fajkový príd.: f. tabak;

 • fajn hovor.

  I. neskl. príd. dobrý, príjemný: f. chlapec

  II. prísl. a vetná prísl. dobre, príjemne: mať sa f.;
  je tu f.

 • fajnovo, fajne prísl.: f. sa správať;

 • fajnovosť -i ž.

 • fajnový, fajný príd. hovor.

  1. dobrý, kvalitný: f. obed, f-á vôňa

  2. uhladený, jemný: f. človek, f-é spôsoby;

 • fajočka -y -čiek ž. zdrob.

 • fajront -u m. hovor. koniec prac. času; voľno po (fyzickej) práci: je f.;
  robí aj po f-e

 • fajta -y fájt ž. hovor. druh; plemeno; rod: f. jabĺk;
  je z dobrej f-y

 • fakír -a m.

  1. indický asketik

  2. kúzelník mimoriadne ovládajúci svoje telo a pocity (obyč. v cirkuse);

 • fakírsky príd. i prísl.

 • fakľa -e -kieľ ž. tyč na svietenie opatrená na jednom konci zápalnou hmotou, pochodeň

  horieť ako f. a) silno b) byť červený (od citového vzrušenia ap.);

 • fakliť nedok. hovor. expr.

  1. kúriť: f. v peci

  2. rezať; rúbať: f. drevo

 • fakľový príd.: f. sprievod pri kt. sa nesú fakle

 • faksimile neskl. s. verná reprodukcia, snímka; odtlačok: f. rukopisu;
  f. podpisu;

 • faksimilový príd.

 • fakt

  I. -u m. niečo overené, dané, skutočnosť: historický f., overiť si f-y, literatúra f-u;
  hovor. (je) f., že ...;
  to je f. je to tak;

 • faktický príd. skutočný, naozajstný: f. stav, f-é dôvody;
  f-á poznámka dopĺňajúca al. opravujúca;

  fakticky

  I. prísl. v skutočnosti: f. rozhoduje on

  II. čast. skutočne, naozaj: je to tak, f.

 • faktor -a m. činiteľ (neživ.): rozhodujúci, spoločenský f. (vývinu)

 • faktový príd.: f. materiál

  II. fakt čast. hovor. potvrdzuje súhlas, skutočne, naozaj: f. (, je to tak)!

 • faktúra -y -túr ž. písomné vyjadrenie fin. nároku za niečo, účet: vystaviť f-u (na dodaný tovar, vykonanú službu ap.)

 • fakturovať nedok. faktúrou žiadať (zaplatenie); účtovať: f. dodávku tovaru

 • fakulta -y -kúlt ž. samostatne organizovaný vedný odbor al. súbor odborov ako časť vysokej školy; budova, kde je umiestnená: právnická, filozofická f.;
  zraz je pred f-ou;

 • fakultatívne prísl.;

 • fakultatívnosť -i ž.

 • fakultatívny príd. kniž. al. odb. možný, nezáväzný, nepovinný, op. obligátny, obligatórny: f-a zložka;
  škol. f. predmet voliteľný;

 • fakultný príd.: f-á predajňa (kníh), f-á knižnica

 • fald -u m., falda -y fáld ž. hovor. záhyb: f-y na sukni;

 • faldík -a m., faldička -y -čiek ž. zdrob.

 • faloš -lše ž. pretvárka, neúprimnosť, pokrytectvo; falošnosť, klam: človek bez f-e

 • falošne prísl.: f. sa usmievať, f. svedčiť;
  f. spievať;

 • falošnica -e -níc ž.;

 • falošnícky príd. i prísl.: f. sa usmievať

 • falošník -a mn. -ci m. falošný človek;

 • falošnosť -i ž.

 • falošný príd.

  1. neúprimný, pokrytecký; ľstivý, op. úprimný: f. človek, úsmev

  2. dopúšťajúci sa podvodu; založený na ňom: f. hráč, svedok;
  f-á prísaha

  3. nepravý, falšovaný; umelý, op. pravý: f-é meno;
  f-é peniaze;
  f-é zuby

  4. nesprávny, chybný: f. tón, f-á predstava

  f. ako mačka, ako líška líškavý, pokrytecký;
  f. prorok autoritatívny hlásateľ škodlivých ideí;

 • falšovať nedok. i dok. vyrábať, vyrobiť napodobneniny a vyd(áv)ať ich za pravé veci: f. peniaze, f-ný podpis;
  f. dejiny skresľovať, skresliť;
  f. víno, mlieko (roz)riediť (vodou)

 • falšovateľ -a mn. -ia m. kto niečo falšuje: f. podpisu, peňazí;
  f. faktov;

 • falšovateľka -y -liek ž.;

 • falšovateľský príd.

 • falzifikácia -ie ž. nedovolené, nezákonné napodobňovanie originálu, falšovanie;

 • falzifikačný príd.

 • falzifikát -u m. napodobnenina vydávaná za originál: f. listiny, obrazu

 • falzifikátor -a m. napodobňovateľ originálu; falšovateľ: f. obrazov

 • fáma -y fám ž. hovor. chýr, zvesť; povesť: šíriť o niekom f-y;
  f. hovorí, že ...

 • família -ie ž. hovor. rodina; príbuzenstvo: zišla sa celá f.

 • familiárne prísl.;

 • familiárnosť -i ž.

 • familiárny príd. domácky, nenútený, dôverný: f-e prostredie, spôsoby;

 • fanatička -y -čiek ž.;

 • fanatický príd.: f-á viera, f. odporca;

  fanaticky prísl.: f. veriť

 • fanatik -a mn. -ci m. kto je ovládaný fanatizmom;

 • fanatizmus -mu m. náruživá a obyč. neznášanlivá zaujatosť za niečo, slepá horlivosť (názorová ap.): náboženský, športový f.;

 • fandiť nedok. subšt. byť fanúšikom niekoho, niečoho, fanúšikovať, drukovať: f. svojmu mužstvu, spevákovi, hokeju

 • fanfára -y -fár obyč. mn. ž. krátka slávnostná skladba pre plechové hud. nástroje: zazneli f-y, sprievod za zvuku f-fár

  bez f-fár bez pompéznosti;

 • fanfarón -a m. kniž. vystatovačný človek, chvastúň; pochábeľ;

 • fanfarónsky príd. i prísl.: f-e spôsoby;

 • fanfarónstvo -a s.

 • fanfárový príd.: f. pochod

 • fánka -y -nok ž. kuch. druh vyprážaného pečiva

 • fanklub -u m. hovor. klub fanúšikov, ctiteľov: f. Petra Dvorského

 • fantasta -u m. rojko, blúznivec;

 • fantastickosť -i ž.

 • fantastický príd.

  1. vymyslený, neskutočný: f. svet dieťaťa

  2. hovor. expr. obrovský, neslýchaný; vynikajúci, skvelý: f-á rýchlosť, f-é rozmery;
  f. obed, f-á hudba;

  fantasticky prísl.: f. vyzerať;

 • fantastka -y -tiek ž.

 • fantázia -ie ž.

  1. obrazotvornosť, predstavivosť: živá, detská f.

  2. výtvor fantázie, výmysel: má plnú hlavu f-ií;
  f. sa mení na skutočnosť

  3. hud. voľná skladba (často na cudzie motívy): f. na slovenské ľudové piesne

  popustiť uzdu f-ii;

 • fantazijne prísl.;

 • fantazijnosť -i ž.

 • fantazijný príd.: f. námet;

 • fantazírovať nedok. hovor.

  1. oddávať sa rojčeniu, vymýšľať (si): f. o cudzích krajinách

  2. blúzniť: f. v horúčke

 • fantazmagória -ie ž. kniž. výplod fantázie, prízrak, vidina;

 • fantazmagorický príd.: f-é predstavy

 • fantóm -u m.

  1. prelud, vidina: f. slávy, moci

  2. prízrak, strašidlo: prenasleduje ho f.

 • fanúšička -y -čiek ž.

 • fanúšik -a mn. -ovia m. nadšený prívrženec, obdivovateľ nejakého športu, klubu ap.: futbalový f.;

 • fanúšikovať nedok. hovor. byť fanúšikom niekoho, niečoho: f. slovenskému hokejovému mužstvu

 • fara -y fár ž.

  1. farský úrad; budova farského úradu: katolícka, evanjelická f.;
  ísť na f-u

  2. hovor. farnosť: bohatá f.;

 • farad -u m. fyz. hlav. jednotka elektr. kapacity v sústave SI, zn. F

 • faraón -a m.

  1. staroegyptský vládca

  2. mn. N a A -y malý červený mravec rozšírený v sídliskových bytoch, zool. Nonomorium pharaonis;

 • faraónka -y -nok ž. staroegyptská vládkyňa;

 • faraónsky príd.

 • farár -a m.

  1. duchovný, kt. spravuje farnosť: katolícky, evanjelický f.

  2. hovor. kňaz vôbec;

 • farárka -y -rok ž.

  1. žena vo funkcii ev. farára

  2. hovor. žena ev. farára;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: drl, apas, zpw, hã ã v, pel, uao, rkc, sen, hid, sak, gb, tup, bss, udd, tgp
Slovník skratiek: cv, mlg, nze, seb, šak, hcm, g52, smrã ã, e552, mtn, nvk, preã â, bin, ygwypf, adx
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV