Hľadaný výraz "reč" v Slovníku cudzích slov

nájdených 295 výsledkov (3 strán)

 • REC

  - skratka pre Regional environment centre - regionálne environmentálne centrum
  - Skratka učebného predmetu Rozvoj estetického cítenia

 • recalcificatio

  - rekalcifikácia, opätovné ukladanie vápenatých solí v tkanivách

 • recall

  - zavolať opäť

 • recanalisatio

  - rekanalizácia, zaistenie, obnovenie cievnej priechodnosti

 • recapitulatio

  - rekapitulácia, opakovanie, zhrnutie základných bodov, myšlienok

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi

 • receipt

  - príjem, potvrdenie, recept

 • receive

  - prijať
  - prijem

 • receiver

  - kombinácia zosiľovača a tuneru; medzivalcový parojem

 • recens

  - čerstvý, svieži

 • recensio

  - recenzia, posudok, zhodnotenie, ocenenie, kritika

 • recent

  - nedávne až súčasné geologické obdobie

 • Recent files

  - Naposledy použité súbory

 • recenter

  - čerstvo, práve pripravený

 • recentný

  - terajší, súčasný; nový, čerstvý

 • recenzia

  - odborný posudok vedeckého alebo umeleckého diela; ocenenie, zhodnotenie

 • recepcia

  - príjem, prijatie; slávnostné prijatie hostí verejne významnou osobou; prijímacia kancelária hotela

 • recepis

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - recept

 • recept, recepis

  - rada, návod; zloženie prípravku; písomná požiadavka lekára na výrobu či vydanie lieku, lekársky predpis

 • receptaculum

  - nádržka, schránka

 • receptio

  - recepcia, prijatie, príjem

 • receptivita, receptívnosť

  - vnímavosť, schopnosť vnímania a prijímania vonkajších podnetov

 • receptivitas

  - receptivita, receptívnosť, vnímavosť, schopnosť vnímania vonkajších podnetov

 • receptor

  - "receptor, molekulová štruktúra bunkovej membrány so špecifickou väzbovou afinitou
  - čidlo; príjemca
  - receptor, molekulová štruktúra bunkovej membrány so špecifickou väzbovou afinitou

 • receptum

  - recept, predpis, ktorým dáva lekár lekárnikovi pokyn, ktorý liek má vydať alebo pripraviť a označiť použitie

 • recesia

  - ústup, pohyb späť; dočasný hospodársky pokles; výstrednosť v chovaní, obliekaní a pod.; výstredný žart

 • recesivita

  - ústup dedičných znakov u miešancov; sklon k ustupovaniu; recesívny stav

 • recesívny

  - ustupujúci
  - znak alebo gén, ktorý je vyjadrený len u homozygotov.

 • recessio

  - "recesia, ústupok, odchod stranou
  - recesia, ústupok, odchod stranou

 • recessivus

  - recesívny, ustupujúci

 • recessus

  - ústupok, úsek, zárez, vchlípenina

 • recht

  - v spišskom nárečí - pravda

 • rechtac še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - smiať sa

 • rechtor

  - v záhorskom nárečí - organista

 • rečica

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - riečica

 • recidíva

  - opakovateľnosť, návrat

 • recidíva, recidivita

  - opakovanie, návrat; opakovanie trestného činu tým istým páchateľom; návrat choroby

 • recidivatio

  - recidivácia, recidíva, opakovanie, návrat choroby

 • recidivista

  - človek opakujúci trestné činy, za ktoré bol v minulosti už trestaný

 • recidivus

  - recidivujúci, obnovený, vracajúci sa

 • recipe

  - vezmi!

 • recipient

  - príjemca; zvonovitá nádoba na úschovu alebo spracovanie materiálov vo vákuu

 • reciprocatio

  - vracanie sa, striedanie

 • reciprocita

  - vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod, najmä v zahraničnom obchode

 • reciprocus

  - vracajúci sa, obrátený, opačný

 • recitácia

  - umelecký prednes, prednášanie

 • recitál

  - celovečerné vystúpenie jedného umelca, sólový koncert, koncert skladieb jedného autora

 • recitando

  - v hudbe: recitatívnym spôsobom

 • recitatív

  - v opere spev sólistu v jednej hlasovej polohe blízkej hovorenej reči, spevná deklamácia

 • recitátor

  - prednášač, deklamátor

 • RECITE

  - skratka pre Regions and Cities of Europe - regióny a mestá Európy

 • recko

  - v záhorskom nárečí - ríbezle

 • reclamatio

  - reklamácia, sťažnosť, námietka, žiadosť o nápravu

 • reclinatio

  - reklinácia, ohnutie späť, prehnutie dozadu

 • reclinis

  - opretý, späť položený

 • recognitio

  - rekognícia, preskúmanie, overenie

 • recognition

  - rozpoznávanie

 • recognoscatio

  - rekognoskácia, preskúmanie, prieskum, zistenie stavu

 • recombinatio

  - rekombinácia, zmena v usporiadaní genetických faktorov chromozómu u potomka v porovnaní so s rodičmi

 • recommendatio

  - rekomendácia, doporučenie

 • recommendation

  - doporučenie, norma

 • recompensatio

  - "rekompenzácia, vyrovnanie, náhrada
  - rekompenzácia, vyrovnanie, náhrada

 • recompensatus

  - vyrovnaný, vyvážený

 • recompositus

  - znovu upravený, uložený

Pozri výraz REČ v synonymickom slovníku slovenčiny.