Hľadaný výraz "syn" v Lekárskom slovníku

Nájdených 88 výsledkov (1 strana)

 • synadelphus

  - synadelfus, jedinec s jedným trupom a so zdvojenými končatinami

 • synaesthesia

  - synestézia, prejav poruchy citlivosti, pri ktorom je podnet vnímaný inak alebo správne, ale v inej lokalizácii (napr. podnet je pociťovaný súčasne v mieste aplikácie a na inom mieste)

 • synalbuminum

  - "synalbumín, látka, ktorá je súčasťou plazmatického albumíinu

 • synalgia

  - synalgia, pociťovanie bolesti v lokalizáciách, ktoré sú viac alebo menej vzdialené od miesta zdroja bolesti (napr. bolesti pri stenokardii podmienené ochorením srdca pacient cíti aj v ľavej hornej končatine)

 • synanthema

  - synantém, skupina kožných lézií rovnakého typu

 • synapsa

  - tesná konjugácia homologických chromozómov v profáze prvého meiotického delenia.

 • synapsalis

  - synapsálny, spájajúci nervové vlákna

 • synapsis

  - "synapsa, funkčné spojenie nervových vlákien

 • synaptolemma

  - synaptoléma, špecializovaná časť plazmolémy nervovej bunky v mieste kontaktu s druhým neurónom v synapse

 • synaptosoma

  - "synaptozóm, vzniknutý ultracentrifugáciou homogenátu nervového tkaniva

 • synarthrosis

  - synartróza, druh nepohyblivého spojenia kostí bez kĺbovej dutiny

 • syncarcinogenesis

  - synkarcinogenéza, vznik rakoviny vzájomným pôsobením rôznych faktorov karcinogenézy

 • syncarcinolysis

  - synkarcinolýza, vzájomné spolupôsobenie viacerých látok obmedzujúcich rast rakoviny

 • syncaryon

  - synkaryón, diploidné jadro zygoty vzniknuté spojením dvoch haploidných jadier gamét

 • syncephalus

  - syncefalus, jedince so zrastenými hlavami

 • synch(e)ilia

  - synch(e)ilia, vrodené alebo získané zrastenie pier

 • syncholia

  - synchólia, vylučovanie exogénnych substancií žlčou do tráviaceho ústrojenstva

 • synchondrosis

  - synchondróza, chrupavčité spojenie, pri ktorom je medzi spojovanými kosťami vložená chrupka

 • synchronicus

  - synchrónny, súčasný, vznikajúci v rovnakom čase, prebiehajúci v rovnakom čase

 • synchronisatio

  - synchronizácia, uvedenie nejakej činnosti do časovej jednoty

 • synchronismus

  - synchronizmus, súčasnosť, stav, pri ktorom sú rôzne deje uvedené do rovnakého chodu

 • synchysis

  - "corporis vitrei

 • syncinesis

  - "synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

 • synclitismus

  - synklitizmus, stav, pri ktorom je hlavička plodu na rovnakej úrovni ako panva

 • syncopa

  - synkopa, prechodná a krátkodobá strata vedomia následkom nedostatočného prietoku krvi mozgom

 • syncretio

  - zrastenie

 • syncytialis

  - syncytiálny, týkajúci sa syncýtia

 • syncytium

  - syncýtium, masa cytoplazmy s mnohými jadrami, bez tendencie k deleniu na jednotlivé bunky

 • syndactylia

  - syndaktýlia, vrodené zrastenie dvoch alebo viacerých prstov

 • syndectomia

  - syndektómia, chirurgické odstránenie prúžka spojivky okolo rohovky (peridektómia)

 • syndesis

  - syndéza, spojenie, priloženie a spojenie homológnych chromozómov počas meiotickej profázy

 • syndesmectomia

  - syndezmektómia, chirurgické odstránenie väziva (väzov)

 • syndesmectopia

  - syndezmektopia, abnormálne uloženie väzov

 • syndesmitis

  - syndezmitída, zápal väzov

 • syndesmographia

  - syndezmografia, popis väzov

 • syndesmologia

  - syndezmológia, náuka o väzoch, väzivových spojeniach

 • syndesmoma

  - syndezmom, nádor zo spojivového tkaniva

 • syndesmopexis

  - syndesmopexie, chirurgické spevnenie alebo spojenie väziva

 • syndesmophyton

  - "syndezmofyt, z väziva vybiehajúci kostný výrastok

 • syndesmoplastica

  - syndezmoplastika, plastická operácia väziva (väzov)

 • syndesmorrhaphia

  - syndezmoráfia, chirurgické zošitie väziva (väzov)

 • syndesmosis

  - syndezmóza, väzivové spojenie kostí

 • syndesmotomia

  - syndezmotómia, chirurgické preťatie väziva

 • Syndróm

  - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie
  - typický súhrn znakov, ktoré pravdepodobne súvisia aj kauzálne.

 • syndroma

  - syndróm, súbor, skupina príznakov charakterizujúcich chorobný stav

 • syndromologia

  - syndromológia, náuka o syndrómoch

 • synechenterotomia

  - synechenterotómia, chirurgické uvoľnenie črevných zrastov

 • synechia

  - synechia, spojenie, chorobné zrasty, často vzniknuté po zápaloch

 • synechotomia

  - synechotómia, operačné preťatie, uvoľnenie zrastov pomocou špeciálneho prístroja - synechotómu

 • synencephalia

  - synencefália, jedinec s dvoma trupmi a jednou hlavou

 • synencephalocele

  - synencefalokéla, vydutina mozgu spojená adhéziami s okolitými štruktúrami

 • synergeticus

  - synergetický, súčinný, napomáhajúci, spolupôsobiaci (synergický)

 • synergia

  - synergia, súčinnosť, spolupôsobenie, spoluovplyvňovanie, posilňovanie

 • synergický

  - súčinný, spolupôsobiaci

 • synergismus

  - "úmerné zosilovanie účinku lieku kombinovaním dvoch alebo aj viacerých liečiv približne rovnako pôsobiacich (opak antagonizmu), súčinnosť, zosilovanie

 • syngamia

  - syngamia, spojenie buniek, pohlavné rozmnožovanie

 • syngenes

  - syngénny, vo vzťahu ku geneticky identickému jedincovi, syngénna kostná dreň, kostná dreň získaná na transplantáciu, kde darca a príjemca sú jednovaječné dvojčatá

 • syngenesis

  - syngenéza, súčasný, spoločný vznik (napr. niekoľkých vrodených chýb)

 • synizesis

  - synizéza, uzáver

 • synkinesis

  - synkinéza,mimovôľový pohyb, ktorý je príčinne závislý od iného pohybu (napr. pohyb rúk pri chôdzi)
  - "synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

 • synocha

  - dlho trvajúca teplota (febris continua)

 • synophrys

  - synofrys, zrastenie obočia

 • synophthalmus

  - synoftalmos, jedinec s jedným okom

 • synorchidia

  - synorchídia, vrodené zrastenie semenníkov

 • synorchismus

  - synorchizmus, zrastenie semenníkov

 • synostosis

  - synostóza, kostené zrastenie susediacich kostí

 • synotia

  - synócia, jedinec so zrastenými ušnými lalokmi a patologickým vývojom dolnej čeľuste a úst

 • synovectomia

  - synovektómia, operačné odstránenie vnútornej vrstvy kĺbového puzdra

 • synovia

  - "synovia, názov pre výživnú látku orgánov

 • synovialis

  - vnútorná vrstva kĺbového puzdra vylučujúca kĺbový maz

 • synovialitis

  - synovialitída, zápal synoviálnej blany

 • synovialoblastoma

  - synovialoblastóm, synovialóm, malígny nádor vychádzajúci z buniek synoviálnej blany, šľachovej pošvy alebo burzy (vačku)

 • synovialoma

  - synovialoblastóm, synovialóm, malígny nádor vychádzajúci z buniek synoviálnej blany, šľachovej pošvy alebo burzy (vačku)

 • synovitída

  - zápal synoviálnej blany (blana tvoriaca stenu puzdra kĺbu, zhybu a vylučujúca synoviu)

 • synovitis

  - zápal synoviálnej blany (blana tvoriaca stenu puzdra kĺbu, zhybu a vylučujúca synoviu)

 • syntaxis

  - skladba, usporiadanie

 • syntetický

  - zlučujúci, spájajúci, súhrnný; umelo chemicky vytvorený

 • syntéza

  - spojenie, zjednotenie; zlučovacia chemická reakcia, vznik zložitých chemických zlúčenín z látok jednoduchých; tretí stupeň Hegelovho vývojového procesu, opak analýzy

 • synthesis

  - syntéza, zhrnutie, skladanie, zlučovanie, spájanie

 • synthetasis

  - syntetáza (ligáza), enzým katalyzujúci syntézu dvoch látok

 • syntheticus

  - syntetický, zlúčený, spojený, umelo zložený, vytvorený

 • synthymia

  - synthýmia, jednotná citová stránka psychiky

 • syntonia

  - syntónia, charakterový rys, vyznačujúci sa jednotou myslenia, cítenia a správania

 • syntopia

  - syntopia, súbor bezprostredných polohových vzťahov orgánu k okoliu

 • syntropia

  - syntropia, neobvyklé vyskytnutie sa dvoch rozličných chorôb, ktoré majú tendenciu manifestovať sa ako jedna choroba

 • synuria

  - synúria, vylučovanie cudzích látok močom

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mlt, rac, pij, fd, mvc, abs, ssz, an, vj1, wm, ?? er, ??ere??, oti, tacd, ápv