Hľadaný výraz "syn" v Slovníku cudzích slov

nájdených 245 výsledkov (3 strán)

 • syn-

  - predpona s významom spolu

 • synadelphus

  - synadelfus, jedinec s jedným trupom a so zdvojenými končatinami

 • synaesthesia

  - synestézia, prejav poruchy citlivosti, pri ktorom je podnet vnímaný inak alebo správne, ale v inej lokalizácii (napr. podnet je pociťovaný súčasne v mieste aplikácie a na inom mieste)

 • synagóga

  - židovský chrám alebo modlitebňa; zhromaždenie Židov

 • synalbuminum

  - "synalbumín, látka, ktorá je súčasťou plazmatického albumíinu
  - synalbumín, látka, ktorá je súčasťou plazmatického albumíinu

 • synalgia

  - synalgia, pociťovanie bolesti v lokalizáciách, ktoré sú viac alebo menej vzdialené od miesta zdroja bolesti (napr. bolesti pri stenokardii podmienené ochorením srdca pacient cíti aj v ľavej hornej končatine)
  - súcitenie bolesti, jej vnímanie nielen z chorého, ale aj zo zdravého orgánu

 • synanthema

  - synantém, skupina kožných lézií rovnakého typu

 • synantropia

  - výskyt živočíchov alebo rastlín v blízkosti človeka

 • synapsa

  - tesná konjugácia homologických chromozómov v profáze prvého meiotického delenia.

 • synapsalis

  - synapsálny, spájajúci nervové vlákna

 • synapsia

  - spojenie medzi nervovými bunkami

 • synapsis

  - "synapsa, funkčné spojenie nervových vlákien
  - synapsa, funkčné spojenie nervových vlákien

 • synaptolemma

  - synaptoléma, špecializovaná časť plazmolémy nervovej bunky v mieste kontaktu s druhým neurónom v synapse

 • synaptosoma

  - "synaptozóm, vzniknutý ultracentrifugáciou homogenátu nervového tkaniva
  - synaptozóm, vzniknutý ultracentrifugáciou homogenátu nervového tkaniva

 • synarthrosis

  - synartróza, druh nepohyblivého spojenia kostí bez kĺbovej dutiny

 • synastria

  - porovnávanie horoskopov v astrológii

 • syncarcinogenesis

  - synkarcinogenéza, vznik rakoviny vzájomným pôsobením rôznych faktorov karcinogenézy

 • syncarcinolysis

  - synkarcinolýza, vzájomné spolupôsobenie viacerých látok obmedzujúcich rast rakoviny

 • syncaryon

  - synkaryón, diploidné jadro zygoty vzniknuté spojením dvoch haploidných jadier gamét

 • syncephalus

  - syncefalus, jedince so zrastenými hlavami

 • synch(e)ilia

  - synch(e)ilia, vrodené alebo získané zrastenie pier

 • syncholia

  - synchólia, vylučovanie exogénnych substancií žlčou do tráviaceho ústrojenstva

 • synchondrosis

  - synchondróza, chrupavčité spojenie, pri ktorom je medzi spojovanými kosťami vložená chrupka

 • synchondróza

  - chrupkové spojenie kostí

 • synchorológia

  - náuka o rozšírení rastlinných spoločenstiev

 • synchro-

  - prvá časť zložených slov s významom súčasný, časovo zladený

 • synchrocyklotrón

  - kruhový urýchľovač ťažkých nabitých častíc, fázotron

 • synchrón

  - zariadenie zaisťujúce súčasnosť akcií, napr. ozubených kolies, zvuku vo filme a pod.

 • synchrónia

  - súčasná existencia, súčasný priebeh javov

 • synchronicus

  - synchrónny, súčasný, vznikajúci v rovnakom čase, prebiehajúci v rovnakom čase

 • synchronisatio

  - synchronizácia, uvedenie nejakej činnosti do časovej jednoty

 • synchronismus

  - synchronizmus, súčasnosť, stav, pri ktorom sú rôzne deje uvedené do rovnakého chodu

 • synchronizácia

  - uvedenie do časového súladu, do spoločného rytmu; pri výrobe filmového alebo televízneho záznamu uvedenie obrazu a zvuku do časového súladu

 • synchronizátor

  - prístroj alebo zariadenie na udržanie zhodného chodu dvoch strojov alebo súčastí toho istého stroja

 • synchronizmus

  - súčasnosť; súlad v čase; zhoda pohybu dvoch kmitajúcich telies

 • synchysis

  - "corporis vitrei
  - corporis vitrei

 • syncinesis

  - "synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

 • syncinesis, synkinesis

  - synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

 • synclitismus

  - synklitizmus, stav, pri ktorom je hlavička plodu na rovnakej úrovni ako panva

 • syncopa

  - synkopa, prechodná a krátkodobá strata vedomia následkom nedostatočného prietoku krvi mozgom

 • syncretio

  - zrastenie

 • syncytialis

  - syncytiálny, týkajúci sa syncýtia

 • syncytium

  - syncýtium, masa cytoplazmy s mnohými jadrami, bez tendencie k deleniu na jednotlivé bunky

 • syndactylia

  - syndaktýlia, vrodené zrastenie dvoch alebo viacerých prstov

 • syndectomia

  - syndektómia, chirurgické odstránenie prúžka spojivky okolo rohovky (peridektómia)

 • syndesis

  - syndéza, spojenie, priloženie a spojenie homológnych chromozómov počas meiotickej profázy

 • syndesmectomia

  - syndezmektómia, chirurgické odstránenie väziva (väzov)

 • syndesmectopia

  - syndezmektopia, abnormálne uloženie väzov

 • syndesmitis

  - syndezmitída, zápal väzov

 • syndesmographia

  - syndezmografia, popis väzov

 • syndesmologia

  - syndezmológia, náuka o väzoch, väzivových spojeniach
  - náuka o väzivách a kostných spojeniach

 • syndesmoma

  - syndezmom, nádor zo spojivového tkaniva

 • syndesmopexis

  - syndesmopexie, chirurgické spevnenie alebo spojenie väziva

 • syndesmophyton

  - "syndezmofyt, z väziva vybiehajúci kostný výrastok
  - syndezmofyt, z väziva vybiehajúci kostný výrastok

 • syndesmoplastica

  - syndezmoplastika, plastická operácia väziva (väzov)

 • syndesmorrhaphia

  - syndezmoráfia, chirurgické zošitie väziva (väzov)

 • syndesmosis

  - syndezmóza, väzivové spojenie kostí

 • syndesmotomia

  - syndezmotómia, chirurgické preťatie väziva

 • syndesmóza

  - spojenie kostí väzivom

 • syndik, syndikus

  - splnomocnený zástupca alebo predstaviteľ

 • syndikalizmus

  - smer odborového hnutia odmietajúci zaťahovanie politiky do práce odborov

 • syndikát

  - obchodná organizácia; pred 2. svetovou vojnou v Španielsku a vo Francúzsku forma robotníckej odborovej organizácie; kedysi názov záujmovej organizácie niektorých zamestnaneckých skupín, napr. syndikát novinárov a pod.

 • Syndróm

  - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie
  - typický súhrn znakov, ktoré pravdepodobne súvisia aj kauzálne.
  - súhrn príznakov určitej choroby; súčasný výskyt niekoľkých typických príznakov

 • syndroma

  - syndróm, súbor, skupina príznakov charakterizujúcich chorobný stav

 • syndromologia

  - syndromológia, náuka o syndrómoch

Pozri výraz SYN v synonymickom slovníku slovenčiny.