Hľadaný výraz "rep" v Slovníku cudzích slov

nájdených 128 výsledkov (2 strán)

 • REP

  - Skratka učebného predmetu Riadenie a ekonomika práce
  - staršia jednotka žiarenia

 • rep.

  - skratka pre repetatur, nech je znova opakované (dávkovanie, liečba)

 • repa

  - v oravskom nárečí - zemiaky

 • repandus

  - späť, zahnutý smerom hore

 • reparabilis

  - reparabilný, obnoviteľný, nahraditeľný

 • reparácia

  - náhrada škody, odškodnenie; náhrada vojnových škôd štátom, ktorý bol všeobecne alebo mierovou zmluvou uznaný za vinníka vojny; prehliadka a oprava stroja alebo zariadenia po skúšobnej prevádzke

 • reparát

  - opravná skúška

 • reparatio

  - reparácia, opravenie, napravenie, nahradenie, obnovenie (napr. orgánového defektu)

 • reparativus

  - reparatívny, obnoviteľný

 • reparovac

  - v spišskom nárečí - opravovať

 • repartícia

  - rozdelenie, rozvrhnutie, napr. nákladov

 • repartitio

  - znovurozdelenie, prerozdelenie

 • repatriácia

  - hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne

 • Repeat

  - Vykonávať určitú činnosť viac krát za sebou - opakovať.

 • repeater

  - opakovač, aktívny prvok siete

 • repelent

  - chemická látka odpudzujúca hmyz

 • repellens

  - odvracajúci, zaháňajúci, odpudzujúc (napr. hmyz)

 • repens

  - náhly, neočakávaný

 • repente

  - náhle, neočakávane

 • repentinus

  - náhly, nečakaný, rýchly

 • reperceptio

  - repercepcia, spätná vnímavosť, schopnosť obnoviť zmyslový vnem pri vybavení vzpomienky

 • repercolatio

  - opätovné upravenie, prečistenie

 • repercussio

  - reperkusia, odrazenie, odraz

 • reperkúsia

  - odraz, spätný náraz; opakovanie toho istého tónu na klavíri

 • repertoár

  - súbor hier alebo operných predstavení zaradených do programu divadla v určitom období; zoznam rolí naštudovaných jednotlivým hercom alebo spevákom

 • repetatur

  - pokyn na lekárskom predpise na opakované užívanie lieku

 • repetícia

  - opakovanie; opakovacia hodina; notové znamienko pre opakovanie určitej časti skladby

 • repetitio

  - opakovanie

 • repetitórium

  - stručný prehľad učiva alebo iných poznatkov, najmä pre opakovanie na skúšku

 • repilov

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lietadlo (poprašovacie)

 • replantatio

  - opätovné vloženie vyrazeného alebo vytiahnutého zuba do pôvodného lôžka, reimplantácia

 • replantovať

  - znovu vsadiť, previesť replantáciu

 • repletio

  - naplnenie, doplnenie

 • replicatio

  - "replikácia, obnovenie, opätovné uvedenie
  - replikácia, obnovenie, opätovné uvedenie

 • replicator

  - replikátor, faktor riadiaci replikáciu, operátor replikácie

 • replika

  - odpoveď; prejav odpovedajúci na kritiku; umelecké výtvarné dielo, ktoré sa námetom aj prevedením v podstate zhoduje s originálom iného diela

 • replikácia

  - obnovenie, opätovné uvedenie, rozmnoženie, zdvojenie, reduplikácia

 • reply

  - odpoveď, odpovedať

 • repolarisatio

  - repolarizácia, návrat membránového potenciálu (napätie medzi vnútrom a povrchom bunky) na pôvodnú hodnotu

 • reponibilis

  - reponibilný, schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy

 • reponibilný

  - schopný napravenia, uvedenia do pôvodnej polohy

 • report

  - správa, oznámenie, ohlásenie; hlásenie

 • reportáž

  - živý novinársky, televízny alebo rozhlasový opis udalosti alebo skutočnosti; umelecké spravodajstvo

 • reportér

  - spravodaj; človek prinášajúci reportáže

 • repositio

  - repozícia, napravenie, narovnanie, uvedenie do správnej polohy (napr. kosti)

 • repository

  - Centrálne digitálne úložisko dát, miesto ktoré môže byť skladom pre viacero databáz. Sklad pre popisy, definície objektov, pravidiel, procesov, projektov, dátové štruktúty, dátové definície.

 • represálie

  - násilné odvetné opatrenia za skutočnú alebo domnelú nepriateľskú činnosť obyvateľstva; forma nátlaku na cudzí štát, aby upustil od protiprávneho jednania

 • represia

  - obrana, zábrana; potláčacia činnosť, útlak; potlačenie traumatizujúcich zážitkov do oblasti nevedomia; potlačenie tvorby genetickej informácie

 • represor

  - látka viazaná na operačný gén

 • repressio

  - represia, potlačenie, utlmenie nevhodného, škodlivého konania

 • repressivus

  - represívny, potláčajúci, nútiaci

 • reprezentácia

  - zastúpenie, zastupiteľstvo; okázalé vystupovanie na verejnosti; účasť v národnom športovom družstve

 • reprint

  - pretlač, opakovaná tlač

 • reprivatizácia

  - reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného majetku

 • repríza

  - opakované divadelné alebo iné umelecké predstavenie; opakovanie témy alebo časti hudobnej skladby

 • reprobácia

  - odmietnutie, neuznanie; prepadnutie u skúšky s možnosťou opakovania; vylúčenie z večnej spásy

 • reprobatio

  - reprobácia, odmietnutie, neschválenie

 • reproductio

  - reprodukcia, vybavenie, obnova, náhrada, znovuvytváranie

 • reproductivus

  - reprodukčný, znova vybavený, vytvorený, opakovaný

 • reprodukcia

  - napodobenie originálu výtvarného diela; opakovanie čítaného alebo počutého prejavu; obnovovanie výrobného procesu; prenos zvuku zo zvukového nosiča; doplňovanie látok, ktoré organizmus rôznym spôsobom vylúčil; nahradenie odňatej časti orgánu prídavnými orgánmi; vybavovanie si predstáv
  - napodobenie originálu výtvarného diela; opakovanie čítaného alebo počutého prejavu; obnovovanie výrobného procesu; prenos zvuku zo zvukového nosiča; doplňovanie látok, ktoré organizmus rôznym spôsobom vylúčil; nahradenie odňatej časti orgánu prídavnými org

 • reprodukčná zdatnosť

  - pomer medzi príspevkom jedincov s určitým genotypom ku genofondu nasledujúcej generácie vo vzťahu ku priemernej populačnej pravdepodobnosti frekvencie tohto génu.

 • reproduktor

  - zariadenie na reprodukciu zvuku, amplión

 • REPS

  - skratka pre Rural Environment Protection Scheme - systém ochrany životného prostredia na vidieku

 • reptile

  - plaz, skupina stavovcov

 • reptílie

  - plazy; kože z exotických zvierat, napr. tuleňov alebo krokodílov

 • republika

  - z latinského res publica, vec verejná; štátne zriadenie, ktorého predstavitelia sú volení na určitú ústavou určenú dobu, štát je založený na zastupiteľskej demokracii

 • repudiácia

  - zavrhnutie, zamietnutie; jednostranné odmietnutie platnosti štátnych dlhov

 • repudium

  - odmietnutie

 • repugnantia

  - repugnancia, odpor, odmietanie

 • repullulatio

  - "repululácia, znovuvytvorenie, obnovovanie
  - repululácia, znovuvytvorenie, obnovovanie

 • repulsio

  - repulzia, odpor, odpudivosť, odmietanie

Pozri výraz REP v synonymickom slovníku slovenčiny.