Hľadaný výraz "pre" v Slovníku cudzích slov

nájdených 256 výsledkov (3 strán)

 • PRE

  - Skratka učebného predmetu Preprava

 • pre-

  - predpona s významom pred, nad

 • preambula

  - úvodná časť významného dokumentu, napr. ústavy; slávnostný predhovor

 • preambulum

  - v hudbe: predohra, prelúdium

 • prebačce

  - v šarišskom nárečí - prepáčte

 • prebačic

  - v spišskom nárečí - prepáčiť

 • prebenda

  - dôchodok cirkevného hodnostára; odmena, dôchodok

 • prebytok

  - Prebytok rozpočtových príjmov nad rozpočtovými výdavkami

 • precedens

  - prípad, ktorý sa stal skôr; predchádzajúci prípad určujúci alebo ospravedlňujúci prípady nasledujúce

 • preceptor

  - starší výraz pre učiteľa alebo vychovávateľa

 • precesia

  - otáčanie osi symetrie zotrvačníka voči pevnému smeru v priestore

 • preci

  - v spišskom nárečí - predsa

 • preciozita, precióznosť

  - strojenosť, vyumelkovanosť, neprirodzené chovanie; dokonalosť umeleckého slohu

 • precipitácia

  - náhlivosť; zrážanie chemických látok; vznik novej oddelenej pevnej fázy vo fáze kvapalnej alebo skondenzovanej kvapalnej látky v plynnej fáze

 • precipitovať

  - zrážať

 • precizácia

  - upresnenie, presné vyjadrenie, vymedzenie, určenie

 • precízny

  - presný

 • preconfigured

  - dopredu nastavený, predkofigurovaný

 • precursor

  - predchodca

 • predácia

  - dravý spôsob života, aktívne vyhľadávanie a lovenie koristi predátorom pre potravu

 • predátor

  - dravec, čiže živočích, ktorý loví a živí sa inými živočíchmi čiže korisťou.
  - šelma, dravec, živočích živiaci sa ulovenou korisťou

 • predentín

  - nezvápenatená zubovina

 • predestinácia

  - predurčenie, najmä v náboženskom zmysle; vopred určená budúcnosť, osud

 • predeterminácia

  - predurčenie; názor, že vývoj organizmu je vo všetkých fázach vopred určený

 • predikácia

  - prisúdenie; výpoveď o podmete, subjekte; skladobný vzťah slovesa a časti vety, ktorú toto sloveso riadi

 • predikant

  - kazateľ

 • predikát

  - prídomok, prívlastok; šľachtický titul; časť súdu alebo výroková funkcia vypovedajúca o subjekte alebo premennej; v gramatike prísudok

 • predikatív

  - vetný člen charakterizovaný tesným spojením so slovesnou sponou

 • predikatívum

  - druh plnovýznamových slov vyjadrujúcich stav všeobecného, explicitne nepomenovateľného nositeľa (napr. smutno), subjektívne nálady a pocity, alebo majú význam modálneho alebo subjektívneho hodnotenia dejov vyjadrených vedľajšou vetou alebo infinitívnou konštrukciou
  - druh plnovýznamových slov vyjadrujúcich stav všeobecného, explicitne nepomenovateľného nositeľa (napr. smutno), subjektívne nálady a pocity, alebo majú význam modálneho alebo subjektívneho hodnotenia dejov vyjadrených vedľajšou vetou alebo infinitívnou kon

 • predikcia

  - odhad vývoja, predpoveď, predpoklad

 • predilekcia

  - záľuba; priaznivý názor, kladné zaujatie

 • predilekčný

  - najčastejšie sa objavujúci na určitom mieste

 • predispozícia

  - vrodená alebo získaná podmienka pre určitý jav, chorobu
  - vrodená alebo získaná náklonnosť, sklon, náchylnosť

 • predkultúra

  - poľnohospodárska plodina pestovaná pred inou plodinou, predplodina

 • predominancia

  - prevládanie, prevaha, nadvláda

 • predózovanie

  - predávkovanie (lieku)

 • Predvstupové fondy

  - Finančné nástroje EÚ, ktoré Slovenská republika využíva pred vstupom do EÚ a po vstupe z nich môže čerpať finančné prostriedky do konca roku 2006. Patria medzi ne fond PHARE, ISPA a SAPARD.

 • prefabrikácia

  - výroba konštrukčných častí stavieb priemyslovým spôsobom

 • prefácia

  - predhovor; v katolíckej omši tzv. modlitba vďaky

 • prefekt

  - starorímsky vysoký správny úradník; v niektorých krajinách titul policajného riaditeľa; vedúci v bohosloveckom internáte; vo Francúzsku titul najvyššieho úradníka departementu

 • prefektúra

  - vo Francúzsku vyšší správny alebo policajný úrad, úrad prefekta; budova alebo miestnosť tohto úradu; správny obvod riadený prefektom

 • preferans

  - kartová hra; hra na gulečníku

 • preference

  - prednosť, priorita

 • preferencia

  - výhoda, prednosť, zvýhodnenie

 • prefix

  - predpona

 • prefixácia

  - tvorenie slova predponou

 • preformovať

  - vopred vytvárať, vopred určovať

 • prega

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - cez, oproti

 • pregnancia, pregnantnosť

  - výrazová presnosť, výstižnosť, výraznosť, jadrnosť, vyhranenosť

 • pregnantný

  - výstižný, presný

 • pregravácia

  - preťaženosť, nadmerné zaťaženie

 • prehensibilis

  - prehenzibilný, podchytiteľný, zachytiteľný

 • prehensio

  - zachytenie, podchytenie, uchytenie

 • prehistória

  - obdobie vývoja ľudstva od prvopočiatku do čias, z ktorých sa zachovali písomné záznamy; prvotné obdobie niečoho; absolútne začiatky

 • prehliadač

  - program, ktorý umožňuje využívať služby siete internet, slúži najmä na prezeranie WWW stránok, môže byť doplnený o časť, ktorá je určená pre službu e-mail

 • prehnit

  - vodnatý kremičitan s obsahom vápnika a hliníka, nerast

 • prejít

  - v záhorskom nárečí - prejsť

 • prejotácia

  - vznik a existencia polosamohláskového „i“ medzi spoluhláskou a samohláskou, najčastejšie v nárečiach

 • prejudícia

  - právny prípad určujúci aj spôsob posudzovania podobných neskorších prípadov

 • prejudikát

  - v právnej vede rozhodnutie, ktoré je smernicou pre podobné ďalšie prípady

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup a riešenie v neskoršom podobnom prípade

 • prekambrium

  - pomenovanie praveku pred kambriom, najstaršia doba dejín Zeme

 • prekanceróza

  - stav predchádzajúci rakovine, chorobné zmeny, z ktorých sa môže vyvinúť karcinóm

 • prekarcinóm

  - chorobná zmena tkaniva, ktorá môže viesť ku vzniku karcinómu

 • prekardialgia

  - bolesť v okolí srdca

 • prekárium

  - prenechanie bezplatného užívania veci do odvolania

 • prekedvešna

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - premilená

 • prekedvešni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - premilený

 • prekérny

  - neistý, ťaživý, trápny, chúlostivý, nepríjemný

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva po uplynutí času, počas ktorého sa právo nepoužilo

 • preklúzia

  - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej - lehote

 • preklúzia - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej

  - lehote

 • prekognícia

  - v psychológii: predvídanie budúcnosti, jasnovidnosť

 • prekordium

  - predná strana hrudníka v oblasti srdca

 • prekurzívny, prekurzórny

  - predbežný, skorší

 • prekurzor

  - východisková látka, častica, z ktorej vyniká chemickou premenou výsledný produkt, napr. droga
  - predchodca

 • prelát

  - biskup alebo iný cirkevný predstavený s podobnou právomocou a jurisdikciou; vyšší úradník pápežskej kúrie

 • prelazek

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - prechod, malý plot

 • preliminár

  - predbežný rozpočet; predbežná zmluva

 • preliminary

  - predbežný

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť

 • preload

  - predzaťaženie, stupeň roztiahnutia srdcovej svaloviny na konci diastoly, ovplyvňujúci silu srdcovej kontrakcie

 • prelúdium

  - predohra, úvodná časť skladby; skladba voľnej formy pre klávesový nástroj

 • prelum

  - stlačenie

 • premedikácia

  - predpríprava liekmi (napr. pred operáciou)

Pozri výraz PRE v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sau, nbm, ã es, zaz, ttp, sq, pux, hã v, ã rek, ela, cni, cai, å i, est, tacis