Hľadaný výraz "het" v Slovníku cudzích slov

nájdených 173 výsledkov (2 strán)

 • HET

  - Skratka učebného predmetu Hematológia a transfuziológia
  - v spišskom nárečí - preč

 • het

  - v spišskom nárečí - preč

 • hetéra

  - starogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža; antická vzdelaná a kultivovaná priateľka

 • hetero-

  - prvá časť zložených slov s významom rôzny, iný, odlišný

 • heteroagglutinatio

  - heteroaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek jedného organizmu sérom iného organizmu

 • heterocellularis

  - heterocelulárny, zložený z buniek rôzneho druhu

 • heterochromaticus

  - heterochromatický, rôznofarebný

 • heterochromatinum

  - heterochromatín, úsek alebo celý chromozóm tmavo farbiteľný v interfáznom jadre bunky a obsahujúci výrazne špiralizovanú DNA

 • heterochromia

  - heterochómia (dúhovky), nerovnaké zafarbenie dúhovky

 • heterochromosoma

  - heterochromozóm, pohlavný chromozóm (X alebo Y)

 • heterochromozóm

  - pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie

 • heterochronia

  - "heterochrónia, nerovnaký začiatok či časový vývoj tkaniva, orgánov
  - heterochrónia, nerovnaký začiatok či časový vývoj tkaniva, orgánov

 • heterocyklický

  - súvisiaci s organickými cyklickými zlúčeninami

 • heterodidymus

  - heterodidymus, podvojný jedinec, ktorého menšia časť je prirastená k hrudnej stene väčšej časti

 • heterodontia

  - heterodoncia, rôznotvárnosť zubov, chrupu

 • heterodystrophia

  - heterodystrofia, porucha výživy pri zmene stravy, napr. u dojčaťa pri prechodu z dojčenia na umelú výživu

 • heterofág

  - živočích živiaci sa rôznorodou potravou, pantofág, omnivor

 • heterofázia

  - porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť

 • heterofória

  - porucha rovnováhy očných svalov, skrytá škuľavosť

 • heterofýlia

  - rôznolistosť; vytváranie odlišných listov na tej istej rastline

 • heterogametes

  - heterogaméty, gaméty, ktoré sa líšia pohlavnými chromozómami (X a Y)

 • heterogamia

  - heterogamia, splývanie gamét rôznej veľkosti
  - cudzoprašnosť

 • heterogenes

  - "heterogénny, rôznorodý, rôzneho pôvodu
  - heterogénny, rôznorodý, rôzneho pôvodu

 • heterogenesis

  - heterogenéza, nerovnomerný, nerovnaký, odlišný, narušený vývoj tkaniva či orgánu

 • heterogenéza

  - teória o vzniku živých organizmov z látok neživej prírody; striedanie generácií

 • heterogenita

  - fenotyp (alebo veľmi podobné fenotypy), ktorý môže byť podmienený viacerými genetickými mechanizmami, je geneticky heterogénny.
  - rôznorodosť, heterogénnosť

 • heterogenitas

  - heterogenita, rôznorodosť, nerovnorodosť (opak homogenita)

 • heterogénny

  - rôznorodý, nejednotný, protikladný

 • heterogonia

  - heterogónia, striedanie rôznych foriem rozmnožovania
  - rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov rozmnožovania

 • heteroinfectio

  - heteroinfekcia, infekcia získaná zo zdroja mimo organizmus (opak autoinfekcia)

 • heterokarpia

  - výskyt plodov rôzneho tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi

 • heterokaryón

  - bunka s dvoma jadrami, ktorá vznikla fúziou dvoch geneticky odlišných buniek.

 • heterokinéza

  - nepriame bunkové delenie sprevádzané znížením počtu chromozómov

 • heteroklíza

  - gramatický jav, keď to isté slovo má tvary od rôznych kmeňov a skloňuje sa podľa rôznych vzorov, rôznosklonnosť

 • heterolalia

  - heterolália, chorobná neusporiadanosť reči, zmätená reč, vyslovovanie iných slov, ako mal postihnutý v úmysle
  - chorobná neusporiadanosť rečového prejavu, iný slovný prejav ako hovoriaci pôvodne zamýšľal

 • heterolateralis

  - heterolaterálny, druhostranný, rôznostranný

 • heterolit

  - oxid mangánu a zinku, nerast

 • heterologia

  - heterológia, chorobné tvarové a funkčné odchylky organizmu od normy

 • heterologus

  - heterológny, odlišný, cudzorodý

 • heterolysis

  - heterolýza, rozpad buniek pôsobením enzýmov iného tkaniva alebo inej bunky (opak autolýza)

 • heterolýza

  - heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu

 • heteromericus

  - heteromerický, zložený z častí rôzneho druhu

 • heterometaplasia

  - heterometaplázia, premena tkaniva vedúca k vytvoreniu nového tkaniva s inou štruktúrou, ako má pôvodné tkanivo

 • heterometria

  - heterometria, meranie odchylky zloženia tkaniva od normy ako znak určitých chorobných zmien

 • heterometropia

  - heterometropia, rôznozrakosť, nerovnaká lomivosť oboch očí

 • heteromorfia

  - mnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia

 • heteromorfizmus

  - normálna variabilita chromozómov, označovaná aj ako polymorfizmus.

 • heteromorfný

  - rôznotvárny, mnohotvárny

 • heteromorphia

  - heteromorfia, schopnosť niektorých chemických látok vyskytovať sa v rôznych kryštalických útvaroch (uhlík ako diamant a tuha)

 • heteromorphopsia

  - "heteromorfopsia, zraková porucha
  - heteromorfopsia, zraková porucha

 • heteromorphosis

  - "heteromorfóza, vývoj tkaniva z tkaniva odlišného druhu
  - heteromorfóza, vývoj tkaniva z tkaniva odlišného druhu

 • heteronomia

  - heteronómia, vykonávanie rovnakej funkcie orgánmi líšiacimi sa tvarom i pôvodom
  - jednanie podľa cudzích podnetov; závislosť na vonkajších činiteľoch; nahradenie funkcie orgánu iným orgánom

 • heteronómny

  - predkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený vonkajším podnetom

 • heteronýmia

  - pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov

 • heteropagus

  - heteropagus, podvojný jedinec skládajúci sa z väčšej a menšej časti, ktoré sú spolu zrastené v brušnej krajine

 • heterophagicus

  - heterofágický, pohlcujúci cudzorodé častice

 • heterophoria

  - heterofória, porušená rovnováha očných svalov, skryté škúlenie

 • heterophrasia

  - heterofrázia, preriekavanie sa

 • heteroplasia

  - "heteroplázia, prítomnosť tkaniva v abnormálnej lokalizácii
  - heteroplázia, prítomnosť tkaniva v abnormálnej lokalizácii

 • heteroplastica

  - heteroplastika, chirurgické prenesenie tkaniva na jedinca iného živočíšneho druhu

 • heteroploides

  - heteroploidný, líšiaci sa počtom chromozómov od normálnej (diploidnej) bunky

 • heteroploidia

  - heteroploídia, odlišný počet sád chromozómov v bunke
  - akýkoľvek iný počet chromozómov, než normálny.

 • heteroproteinum

  - heteroproteín, zložená bielkovina s nebielkovinovou látkou

Pozri výraz HET v synonymickom slovníku slovenčiny.