Hľadaný výraz "štát" v Slovníku cudzích slov

nájdených 412 výsledkov (4 strán)

 • statampér

  - jednotka elektrického prúdu, značka sA

 • statarický

  - pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci

 • štatárium

  - stanné právo, obmedzenie niektorých občianskych práv

 • statcoulomb

  - jednotka elektrického množstva, značka sC

 • State Department

  - ministerstvo zahraničných vecí USA

 • statečnik

  - v spišskom nárečí - statočnosť, statočný človek

 • statečnosc

  - v spišskom nárečí - statočnosť, statočný človek

 • statement

  - príkaz, inštrukcia

 • statfarad

  - jednotka elektrickej kapacity, značka sF

 • stathenry

  - jednotka indukčnosti, značka sH

 • statiacusticus

  - statoakustický, polohovo sluchový, týkajúci sa rovnovážneho a sluchového ústroja (napr. nervus statoacusticus)

 • statický

  - stály, pevný, nehybný, nemenný, pokojný; vo fyzike týkajúci sa statiky

 • staticus

  - statický, pokojný, nehybný, nemenný, udržujúci rovnováhu, zaznamenávajúci polohu hlavy

 • statika

  - náuka o rovnováhe síl a hmôt v stavebníctve; časť mechaniky, ktorá sa zaoberá rovnováhou síl; pokoj, nehybnosť

 • statim

  - ihneď

 • statio

  - postoj, postavenie, sídlo

 • stationarius

  - stacionárny, miestny, ustálený, nepostupujúci, pevný, trvalý

 • štatista

  - vedľajšia postava drámy alebo filmu; člen komparzu; púhy nezúčastnený divák alebo pozorovateľ

 • štatistika

  - náuka o číselnom zisťovaní výskytu určitých javov na základe počtu pravdepodobnosti; číselné skúmanie spoločenských, ekonomických a iných javov alebo dejov

 • statív

  - podstavec, stojan fotografického alebo iného prístroja

 • stativus

  - stály

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • štátnica

  - štátna skúška

 • Štátny rozpočet

  - Základný nástroj štátnej finančnej politiky, prostredníctvom ktorého sa získavajú alebo poskytujú prostriedky štátu.

 • statoconia

  - statokónia, drobné kryštáliky aragonitu v blanitom labyrinte vnútorného ucha, ktoré pri pohybe hlavy menia polohu a dráždia zmyslové bunky

 • statocysta

  - orgán rovnováhy niektorých živočíchov

 • statocyt

  - rastlinná bunka s obsahom škrobu

 • statohm

  - jednotka elektrického odporu

 • statolithi

  - statolity, statokónie vo vnútornom uchu

 • stator

  - nehybná časť elektrického dynama alebo podobného otáčavého stroja, napr. ventilátora

 • štatovať, aj statovať

  - vystupovať v divadle alebo vo filme ako štatista; niečoho sa pasívne zúčastniť ako púhy divák alebo pozorovateľ

 • statsiemens

  - jednotka elektrickej vodivosti, značka sS

 • statua

  - socha

 • statuárny

  - sošný, týkajúci sa sochy

 • Status

  - Súhrn všetkých informácii o stave zariadenia, programu

 • status

  - "postoj, stav, pomery, okolnosti
  - Súhrn všetkých informácii o stave zariadenia, programu
  - postavenie, stav; právny stav alebo pomery; stav chorého a protokol o ňom
  - postoj, stav, pomery, okolnosti

 • status nascendi

  - stav látky schopnej reakcie vo chvíli vzniku

 • status praesens

  - daný, okamžitý stav choroby

 • status quo

  - prítomný, súčasný stav, stav v tejto chvíli

 • status quo ante

  - predchádzajúci, minulý stav; stav pred určitou inou udalosťou

 • štatút

  - stanovy, pravidlá organizácie, firmy a pod.

 • štatutárny

  - stanovený zákonom alebo štatútom

 • statvolt

  - jednotka elektrického napätia, značka sV

 • ablegát

  - v bansko-štiavnickom nárečí - poslanec do parlamentu

 • absorbát

  - pohltená látka

 • acetát

  - octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

 • achát

  - odroda prírodného oxidu kremičitého, farebný polodrahokam

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv. farebnú chybu

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adoptát

  - osvojenec

 • adresát

  - osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

 • adsorbát

  - pohlcovaná látka

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

 • advokát

  - právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

 • agát

  - strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých

 • aglomerát

  - zhluk; spečenec, spečená ruda; hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu

 • aglutinát

  - pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu

 • agnát

  - pokrvný príbuzný v mužskej línii

 • agregát

  - prepojenie, spojenie, zoskupenie, napr. strojov, kryštálov a pod.; pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov

 • agrokombinát

  - združený poľnohospodársky podnik, združenie viacerých poľnohospodárskych výrobných odvetví

 • akrylát

  - umelá živica

 • aksamít

  - hodvábny zamat

 • akurátňe

  - v oravskom nárečí - práve
  - v šarišskom nárečí - poriadne

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka

 • albuminát

  - soľ albumína

 • alegát

  - doslovný citát z listiny alebo zákona

 • aleuronát

  - pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle

 • alikvotné tóny

  - vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom

 • almukantarát

  - v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

 • alotransplantát

  - darca aj príjemca transplantátu sú príslušníkmi toho istého druhu, ale nie sú geneticky identickí.

 • alternát

  - náhradník za niektorého člena delegácie; zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve

 • alumnát

  - internát pre výchovu katolíckych kňazov

 • antikvariát

  - predajňa použitých kníh a hudobnín, starých grafík a pod.

 • antipasát

  - celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom

 • aparát

  - prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy

 • apetít

  - chuť, predovšetkým do jedla

 • aplanát

  - objektív s odstránenými optickými chybami

 • apochromát

  - optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou

 • árešt

  - v trnavskom nárečí - vezenie
  - starší ľudový výraz pre väzenie

 • asignát

  - osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí

 • astát

  - rádioaktívny prvok, značka At

 • atentát

  - vražedný útok na spoločensky významnú osobu

 • atlét

  - športovec pestujúci atletiku; silák

 • atribút

  - prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu

 • audioštúdio

  - štúdio zariadené na nahrávanie zvuku

 • autoportrét

  - vlastná podobizeň umelca

 • autoreferát

  - správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku

 • autotransplantát

  - štep príjemcovho tkaniva.

 • avalát

  - zmenkový dlžník, za ktorého sa zaručil aval

 • beat, bít

  - základný rytmus džezu; big beat, bigbít

 • bikarbonát

  - kyslý uhličitan

 • bikvadrát

  - štvrtá mocnina nejakej veličiny

 • brakteát

  - stredoveká minca s jednostranným razením

 • brokát

  - ťažká hodvábna tkanina pretkaná striebornými alebo zlatými niťami

 • bunky T

  - malé lymfocyty závislé od týmu, ktoré sú zodpovedné za bunkami sprostredkované prejavy imunitnej odpovede.

 • cedrát

  - ker rodu Citrus rastúci v subtropickom pásme, s veľkými žltými plodmi

 • celibát

  - bezženstvo, nútený slobodný stav katolíckych kňazov

 • certifikát

  - potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami; overenie, preukaz

 • chalát

  - tatársky dlhý kabátec, v Rusku župan

Pozri výraz ŠTÁT v synonymickom slovníku slovenčiny.