Hľadaný výraz "re" v Lekárskom slovníku

Nájdených 481 výsledkov (5 strán)

 • reabsorpcia

  - spätné vstrebávanie

 • reabsorptio

  - reabsorpcia, spätné vstrebávanie, pohlcovanie

 • reactibilitas

  - reaktibilita, schopnosť reagovať, vnímať, odpovedať na podnet

 • reactio

  - "reakcia, odozva, odpoveď, spätné pôsobenie na podnet

 • reactivatio

  - reaktivácia, schopnosť odpovedať na podnety, obnovenie činnosti, znovuoživenie, nové vzplanutie choroby

 • reactivatus

  - "reaktivovaný, schopný činnosti, uvedený do činného stavu

 • reactivitas

  - reaktivita, spôsobilosť organizmu odpovedať na vonkajšie popudy, podnety

 • reactivus

  - reaktívny, schopný reakcie, reagujúci na podnety

 • reactometron

  - reaktometer, prístroj na meranie času reakcie organizmu na vonkajší podnet

 • reagencia

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagens

  - činidlo, látka vyvolávajúca reakciu
  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo

 • reaginum

  - iný výraz pre IgE protilátky

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet, zaujať stanovisko, prejavovať názor; vstupovať do chemickej reakcie

 • reakcia

  - spätné pôsobenie, spätný tlak; zvrat; odpoveď na vonkajší popud; chemický dej, pri ktorom sa mení látkové zloženie hmoty; odpor niektorých spoločenských vrstiev proti nastupujúcej revolúcii a jej účinkom; spiatočníctvo

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej reakcii

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok

 • realimentatio

  - realimentácia, obnovenie výživy, zlepšovanie stavu výživy

 • realis

  - reálny, skutočný, vecný, hmotný

 • realisatio

  - realizácia, uskutočnenie, vykonanie

 • realitas

  - realita, skutočnosť, súhrn všetkého existujúceho

 • reamputatio

  - reamputácia, ďalšie opakovanie amputácie, korekcia amputácie

 • reanimatio

  - reanimácia, znovuožitie, obnovovanie základných životných funkcií (napr. umelým dýchaním)

 • Reblochon

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • rebríček

  - rebríček spoločenského postavenia spoločenských živočíchov, v ktorom majú určité jedince výsadné postavenie a prednosť pred ostatnými – podriadenými členmi skupiny.

 • recalcificatio

  - rekalcifikácia, opätovné ukladanie vápenatých solí v tkanivách

 • recanalisatio

  - rekanalizácia, zaistenie, obnovenie cievnej priechodnosti

 • recapitulatio

  - rekapitulácia, opakovanie, zhrnutie základných bodov, myšlienok

 • recens

  - čerstvý, svieži

 • recensio

  - recenzia, posudok, zhodnotenie, ocenenie, kritika

 • recenter

  - čerstvo, práve pripravený

 • receptaculum

  - nádržka, schránka

 • receptio

  - recepcia, prijatie, príjem

 • receptivitas

  - receptivita, receptívnosť, vnímavosť, schopnosť vnímania vonkajších podnetov

 • receptor

  - "receptor, molekulová štruktúra bunkovej membrány so špecifickou väzbovou afinitou

 • receptum

  - recept, predpis, ktorým dáva lekár lekárnikovi pokyn, ktorý liek má vydať alebo pripraviť a označiť použitie

 • recesívny

  - ustupujúci
  - znak alebo gén, ktorý je vyjadrený len u homozygotov.

 • recessio

  - "recesia, ústupok, odchod stranou

 • recessivus

  - recesívny, ustupujúci

 • recessus

  - ústupok, úsek, zárez, vchlípenina

 • recidivatio

  - recidivácia, recidíva, opakovanie, návrat choroby

 • recidivus

  - recidivujúci, obnovený, vracajúci sa

 • recipe

  - vezmi!

 • reciprocatio

  - vracanie sa, striedanie

 • reciprocus

  - vracajúci sa, obrátený, opačný

 • reclamatio

  - reklamácia, sťažnosť, námietka, žiadosť o nápravu

 • reclinatio

  - reklinácia, ohnutie späť, prehnutie dozadu

 • reclinis

  - opretý, späť položený

 • recognitio

  - rekognícia, preskúmanie, overenie

 • recognoscatio

  - rekognoskácia, preskúmanie, prieskum, zistenie stavu

 • recombinatio

  - rekombinácia, zmena v usporiadaní genetických faktorov chromozómu u potomka v porovnaní so s rodičmi

 • recommendatio

  - rekomendácia, doporučenie

 • recompensatio

  - "rekompenzácia, vyrovnanie, náhrada

 • recompensatus

  - vyrovnaný, vyvážený

 • recompositus

  - znovu upravený, uložený

 • reconstructio

  - rekonštrukcia, obnova, znovuzriadenie, uvedenie do pôvodného stavu

 • reconvalescens

  - rekonvalescent, zotavujúci sa po chorobe

 • reconvalescentia

  - rekonvalescencia, obdobie uzdravovania, zotavovania po chorobe

 • recreatio

  - rekreacia, osvieženie, zotavenie

 • recrudescens

  - rekrudeskujúci, opakujúci sa, vracajúci sa, obnovujúci sa (napr. choroba), zhoršenie (choroby)

 • recrudescentia

  - rekrudescencia, opakovanie, znovuvzplanutie, návrat choroby

 • rectalgia

  - rektalgia, bolesť konečníka

 • rectalis

  - rektálny, konečníkový

 • recte

  - správne, dobre

 • rectectomia

  - rektektómia, chirurgické odstránenie konečníka

 • rectificatio

  - "rektifikácia, potvrdenie správnosti

 • rectificatus

  - "uvedený na správnu mieru

 • rectilineus

  - priamočiary, priamy

 • rectitis

  - rektitída, zápal konečníka (správnejšie proctitis)

 • recto-urethralis

  - rektouretrálny, týkajúci sa konečníka a močovej trubice

 • rectoabdominalis

  - rektoabdominálny, týkajúci sa konečníka a brucha

 • rectoanalis

  - rektoanálny, týkajúci sa konečníka a ritného otvoru

 • rectocele

  - rektokéla, poklesnutie konečníka

 • rectococcygeus

  - týkajúci sa konečníka a kostrče

 • rectocystotomia

  - rektocystotómia, chirurgické otvorenie močového mechúra konečníkom (proctocystotomia)

 • rectolabialis

  - rektolabiálny, týkajúci sa konečníka a pyskov ohanbia

 • rectoperineorrhaphia

  - rektoperineorafia, chirurgické zošitie konečníka a hrádze

 • rectopexis

  - rektopexia, operačné prišitie, upevnenie konečníka k panvovej stene

 • rectophobia

  - rektofóbia, chorobný strach z ochorení konečníka

 • rectoplastica

  - rektoplastika, plastická operácia konečníka

 • rectorectoanastomosis

  - rektorektoanastomóza, napojenie, anastomóza dvoch častí konečníka

 • rectoromanoscopia

  - rektoromanoskopia, vyšetrovanie konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva zrakom pomocou zvláštneho prístroja (sigmoideoskopia)

 • rectorrhaphia

  - rektoráfia, operačné zošitie konečníka

 • rectosacropexis

  - rektosakropexia, operačné upevnenie konečníka s krížovou kosťou

 • rectoscopia

  - rektoskopia, vyšetrovanie konečníka zrakom pomocou rektoskopu

 • rectosigmoidectomia

  - rektosigmoidektómia, chirurgické odstránenie konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectosigmoideus

  - rektosigmoideálny, týkajúci sa konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectosigmoiditis

  - rektosigmoiditída, zápal konečníka a esovitej kľučky hrubého čreva

 • rectostenosis

  - rektostenóza, zúženie konečníka

 • rectostomia

  - rektostómia, operačné vyústenie konečníka smerom von, mimo análneho kanála

 • rectotomia

  - rektotómia, chirurgické otvorenie, rez konečníka

 • rectouterinus

  - rektouterinný, týkajúci sa konečníka a maternice

 • rectovaginalis

  - rektovaginálny, týkajúci sa konečníka a pošvy

 • rectovesicalis

  - rektovezikálny, týkajúci sa konečníka a močového mechúra

 • rectovestibularis

  - rektovestibulárny, týkajúci sa konečníka a pošvovej predsiene

 • rectum

  - konečník

 • rectus

  - priamy, rovný, správny

 • recumbens

  - opätovne ležiaci

 • recuperatio

  - opätovné nadobudnutie (napr. zdravia)

 • recurrens

  - vracajúci sa, zvratný, návratný

 • recurvatio

  - rekurvácia, spätné zakrivenie, ohnutie

 • recurvatus

  - späť, nazad ohnutý, zakrivený

 • recyclatio

  - recyklácia, návrat receptora z vnútra bunky na jej povrch, kde je znova využívaný (opak internalizácie)

 • Red Leicester

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Anglicka

 • redecussatio

  - redekuzácia, forma druhotného skríženia

 • redestillatio

  - redestilácia, opakovaná destilácia

 • redestillatus

  - redestilovaný, dvakrát destilovaný, prekvapkávaný

 • redintegratio

  - redintegrácia, obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu

 • redivivus

  - opäť oživený, vracajúci sa

 • reducens

  - "vedúci späť, privádzajúci

 • reducibilis

  - reducibilný, schopný redukcie

 • reductasis

  - reduktáza, enzým spôsobujúci redukciu

 • reductio

  - "redukcia, obmedzenie, zmenšenie, chirurgicky - upravenie do pôvodného stavu

 • reductivus

  - redukčný, reduktívny, obmedzujúci, zmenšujúci

 • reductor

  - reduktor, odvádzač, látka poskytujúca elektróny na redukciu inej látky

 • reductus

  - redukovaný, odľahlý, vzdialený, zmenšený

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: asae, dpo, sui, kyã ë, kriã æ ã, pmp, sta, n48, plw, f52, och, fhp, ati, šmé, oot