Význam slova "re" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 649 výsledkov (6 strán)

 • readmisný príd. odb.: r-á dohoda umožňujúca vrátiť nelegálnych utečencov na územie štátu, z kt. prišli

 • reagencia -ie ž. chem. činidlo;

 • reagenčný príd.

 • reagovať nedok. i dok. ukazovať, ukázať reakciu: r. na zmenu, pohotovo r. na otázku;
  koža r-je na podráždenie;
  chem. vstupovať, vstúpiť do chem. reakcie

 • reakcia -ie ž.

  1. odpoveď, ohlas na istý popud: r. na kritiku;
  vyvolať r-iu u poslucháčov;
  r. oka na svetlo;
  lek. obranná r.;
  chem. pochod, pri kt. nastáva kvalitatívna zmena látky;
  fyz. jadrová r. štiepenie atómových jadier štiepneho materiálu

  2. opačný, protikladný stav, zvrat, obrat: r-iou na námahu bola úplná vyčerpanosť

  3. hnutie stavajúce sa na odpor proti niečomu: romantizmus je r-iou na klasicizmus;
  r. proti bachovskému absolutizmu

  4. (polit., ekon.) odpor proti spoloč. pokroku, spiatočníctvo; stúpenci tohto odporu, spiatočníci: bojovať proti r-ii;

 • reakcionár -a m. stúpenec reakcie, spiatočník;

 • reakcionárka -y -rok ž.;

 • reakcionársky príd.: r-e kruhy;

 • reakcionárstvo -a s.

 • reakčne prísl. k 4;

 • reakčnosť -i ž.

 • reakčný príd. k 1, 4: r-á schopnosť;
  r-á politika;

 • reaktívny príd.

  1. odb. reagujúci na niečo: r. pohyb

  2. využívajúci reakciu, založený na reakcii: r-e lietadlo prúdové;
  r. motor

 • reaktivovať nedok. i dok. (znova) aktivovať: r. dôchodcov;
  r-ný vojak

 • reaktor -a m. prístroj na štiepenie atómových jadier: atómový r.

 • reál -u L -i mn. -y m.

  1. film. pôv. interiér nestavaný v ateliéri

  2. telev. skutočné prostredie, skutočnosť; dianie v tomto prostredí

 • reálie -ií ž. mn. poznatky, údaje o živote a kultúre istého obdobia, prostredia (najmä národa): grécke r.

 • realista -u m.

  1. kriticky, triezvo uvažujúci človek: je chladný r.

  2. stúpenec realizmu (význ. 2, 3): kritický r.;
  spory r-ov a nominalistov;

 • realistický príd.: r-é riešenie otázky;
  r-á literárna tvorba;

  realisticky prísl.

 • realistka -y -tiek ž.;

 • realita -y -lít ž.

  1. objektívne jestvujúci jav, skutočnosť: životná, vonkajšia r.;
  pohybovať sa na pôde r-y

  2. zastar. nehnuteľnosť: majiteľ r-lít;

 • realitný príd. k 2: r-á kancelária sprostredkúvajúca obchodovanie s nehnuteľnosťami

 • realizácia -ie ž. realizovanie: r. myšlienky, plánu, programu;
  ekon. r. majetku predaj, speňaženie;

 • realizačný príd.: r-é smernice;
  r-á skupina;
  r. tím (v športe)

 • realizátor -a m. uskutočňovateľ: r. myšlienky, plánu

 • realizmus -mu m.

  1. prístup vychádzajúci z kritického poznania skutočnosti a opierajúci sa o reálne možnosti; zmysel pre skutočnosť: politický r.

  2. umel. smer usilujúci sa o čo najvernejší obraz skutočnosti: kritický r.

  3. smer v stredovekej filozofii hlásajúci, že všeobecné pojmy reálne jestvujú;

 • realizovať nedok. i dok. uskutočňovať, uskutočniť: r. plán, uznesenie;
  r-ný program

  // realizovať sa: záver sa r-l

 • reálka -y -lok ž. star. typ strednej školy s prírodovedným zameraním

 • reálne prísl. k 1, 2: r. jestvovať;
  r. posudzovať;

 • reálnosť -i ž.

 • reálny príd.

  1. skutočne jestvujúci, skutočný, op. fiktívny, ireálny: r. svet, r-a skutočnosť;
  r-e nebezpečenstvo;
  mat. r-e číslo;
  ekon. r-a mzda, op. nominálna

  2. vychádzajúci zo skutočnosti, zodpovedajúci skutočnosti; vecný: r. plán, rozpočet, termín

  3. zastaráv. zameraný prírodovedne: r-e gymnázium (v min.);

 • reamaterizovať dok. i nedok. prij(ím)ať profesionálneho športovca znova za amatéra

 • rebarbora -y -bôr ž.

  1. rastlina s dužnatými stopkami, bot. Rheum

  2. stopky tejto rastliny použ. ako ovocie;

 • rebarborový príd.: r. kompót

 • rebeka -y -biek ž. pejor. (podľa Rebeky, manželky patriarchu Izáka) prefíkaná, výbojná ap. žena

 • rebelant -a m. burič, poburovateľ: expr. je to večný r.;
  hist. sedliacki r-i vzbúrenci;

 • rebelantský príd.: r-é názory;

 • rebelantstvo -a s.

 • rebélia -ie ž. hist. al. kniž. vzbura, povstanie: sedliacke r-ie

 • rebelovať nedok. búriť sa (význ. 1): expr. študenti r-jú;
  hist. deputátnici r-li

 • rebierko -a -rok s.

  1. zdrob. k 1

  2. mäso okolo (bravčového) rebra: údené r.

  3. kotleta: prírodné r.

 • rebríček -čka m.

  1. zdrob. k rebrík

  2. hovor. stupnica, poradie osôb al. vecí podľa istých kritérií: spoločenský r.;
  r. najlepších športovcov

  3. bot. liečivá rastlina s vysokou byľou, bielym súkvetím a perovitými listami, myší chvost, Achillea

 • rebrík -a m. náradie z 2 žrdí priečne spojených šteblíkmi slúžiace na lezenie: drevený, kovový r.;
  povrazový r.;
  hasičský r.;
  liezť po r-u;

 • rebríkový príd.;

 • rebrina -y -rín ž.

  1. bočnica voza podobná rebríku

  2. telocvičné náradie, ribstol

  3. rebrík nad žľabom, do kt. sa dobytku vkladá krmivo;

 • rebrinák, rebriniak -a m. rebrinový voz: nakladať seno na r.

 • rebrinový príd.: r. voz

 • rebro -a -bier s.

  1. oblúkovitá kosť obopínajúca hrudnú dutinu stavovcov: udrieť niekoho pod r-á;
  zlomiť si r.

  2. mäso okolo (hovädzieho) rebra: varené r.

  3. vystupujúca oblúkovitá časť stropnej klenby: gotické r-á

  4. oporná, spevňujúca časť konštrukcií: mostové r-á, r-á lietadla

  5. čo tvarom pripomína rebro: r. radiátora

  možno mu r-á spočítať, zrátať je veľmi chudý;
  expr. ponaprávať, zrátať, poštekliť niekomu r-á zbiť niekoho;

 • rebrovitý príd. majúci rebrá (význ. 5): r. plot, r-é potrubie

 • rebrový príd.: r-á kosť, r-á klenba, r. chladič;

 • rébus -u m. hádanka, v kt. je hľadané slovo naznačené kombináciou hlások, resp. písmen al. obrazov: riešiť r.;

 • rébusový príd.

 • reč -i ž.

  1. schopnosť človeka vyjadrovať myšlienky, názory, city ap.: porucha r-i;
  stratiť r. onemieť i fraz. dostať sa do pomykova

  2. jazyk (význ. 3): slovenská, česká, nemecká r.;
  materinská r.;
  ovládať nejakú r.

  3. rozprávanie, hovorenie, hovor, rozhovor: dať sa, pustiť sa s niekým do r-i;
  bola r. o Janovi

  4. spôsob hovorenia: plynulá, jasná, nesúvislá r.

  5. rečnícky prejav, prívet: slávnostná, smútočná r.;
  predniesť r.

  6. obyč. mn. nepodložená, nepravdivá správa: šíriť r-i

  7. spôsob výberu a využitia jazykových prostriedkov na istú funkciu, štýl: básnická, umelecká, odborná r.

  ísť na kus r-i na besedu;
  mať veľa, mnoho r-í veľa a zbytočne hovoriť;
  aby r. nestála aby rozhovor neviazol;
  to nestojí za r.;
  nie je to dôležité;
  (to je) moja r. (v replike) to je môj názor;
  r-i sa vravia a chlieb sa je nie všetko, čo sa povie, treba brať vážne;
  vtáka poznáš po perí a človeka po r-i;

 • recenzent -a m. kto robí recenziu: r. slovníka, štúdie, divadelnej hry;

 • recenzentka -y -tiek ž.;

 • recenzentský príd.: r. posudok;

 • recenzentstvo -a s.

 • recenzia -ie ž. posudok umel., ved. ap. diela: r. rukopisu;
  písať r-iu;

 • recenzný príd.: r. výtlačok knihy

 • recenzovať nedok. robiť recenziu: r. štúdiu, publikáciu, zborník

 • recepcia -ie ž.

  1. slávnostné prijatie hostí ver. činiteľmi spojené s pohostením: r. na počesť štátneho sviatku

  2. hotelová prijímacia kancelária;

 • recepčná ž. hovor.

 • recepčný

  I. príd.: r-á miestnosť;
  r. úradník

  II. recepčný m. hovor. recepčný úradník;

 • recept -u m. písomný návod na prípravu niečoho: r. na očné kvapky, r. na guláš, koláč

 • receptár -a m. kniha receptov

 • receptor -a m. fyziol. orgán citlivý na isté podnety

 • receptúra -y -túr ž.

  1. odb. množstvo a pomer zložiek v istom výrobku: dodržiavať r-u

  2. farm. príprava liekov podľa predpisu

 • recesia -ie ž.

  1. kniž. ústup, ustupovanie: hospodárska r.;
  ekon. miernejší, nie dlho trvajúci hosp. pokles

  2. hovor. žartovanie založené na protikonvenčnom postoji, samopaš; takýto žart: urobiť niečo z r-ie;

 • recesijný príd.

 • rechtor -a m. v min. správca školy účinkujúci aj ako organista

 • rečičky -čiek ž. mn. zdrob. expr. plané, neužitočné rozprávanie: sladké r.;
  to sú iba r.

 • recidíva -y -dív ž. návrat, opakovanie istého (záporného) javu: r. chrípky, r. trestného činu, r. starej politiky;

 • recidivista -u m. kto viac ráz urobil trestný čin

 • recidívny príd.

 • recidivovať nedok. lek. (o chorobe) opakovať sa, vracať sa

 • reciprocita -y ž. vzájomnosť: výmena pracovníkov na základe r-y, r. vplyvov

 • recipročne prísl.

 • recipročný príd. založený na reciprocite, vzájomný: r-é medzinárodné styky, r. obchod;

 • recitácia -ie ž. recitovanie, prednes, deklamácia: r. básne, zborová r.;

 • recitačný príd.: r-é preteky, r-é umenie

 • recitál -u L -i mn. -y m. koncert 1 sólistu

 • recitatív -u m. v hud. diele prednes blížiaci sa voľnému hovoreniu

 • recitátor -a m. kto recituje: dobrý r. poézie;

 • recitátorka -y -riek ž.;

 • recitátorský príd.;

 • recitátorstvo -a s.

 • recitovať nedok. umelecky prednášať (lit. dielo), deklamovať: r. verše, r. ukážky z diela I. Kraska;

 • rečníčka -y -čok ž.;

 • rečnícky príd.: r-a tribúna;
  r. talent;
  r-a otázka;

 • rečníctvo -a s. rečnícke umenie; náuka o tomto umení, rétorika: cvičiť sa v r-e;
  štúdium r-a

 • opak. rečnievať -a

 • rečník -a mn. -ci m.

  1. kto reční pri význ. polit., prac. ap. príležitosti: slávnostný r.

  2. kto vie rečniť: dobrý, pohotový, rodený r.;

 • rečniť nedok.

  1. prednášať prejav, mať, držať reč: r. na politickom zhromaždení

  2. expr. plano, prázdno hovoriť, tárať: ner-i toľko;

 • rečňovanka -y -niek ž. riekanka: detská, ľudová r.

 • rečový príd.: r-é orgány, r-á chyba

 • recyklácia -ie ž. tech. opätovné využitie: r. železného odpadu, skla;

 • recyklačný príd.: r. postup

 • recyklovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť znova do obehu; opätovne spracúvať, spracovať (starý materiál): r. obaly; r-ný listový papier

 • redakcia -ie ž.

  1. redigovanie: r. článku, zborníka

  2. jedna z rozlič. úprav toho istého textu, verzia: nová r. spisov P. O. Hviezdoslava

  3. vedenie obsahového zamerania oznam. prostriedkov, kníh ap.; kolektív osôb zaoberajúcich sa touto činnosťou: prevziať r-iu časopisu, zúčastniť sa na r-ii slovníka;
  člen r-ie, športová r. rozhlasu

  4. pracovisko redaktorov: odniesť článok do r-ie;

 • redakčne prísl.: r. upraviť niečo

 • redakčný príd.: r-é pripomienky;
  r-á rada;

 • redaktor -a m. kto rediguje, člen redakcie (význ. 3): zodpovedný r. časopisu;
  r. vydavateľstva;

 • redaktorčiť nedok. hovor. byť redaktorom

 • redaktorka -y -riek ž.;

 • redaktorský príd.: r-á činnosť;

 • redaktorstvo -a s.

 • redemptorista -u m. člen kat. rehole venujúcej sa najmä ľudovým misiám;

 • redeptoristický príd.

 • redigovať nedok. upravovať text na publikovanie; byť redaktorom: r. článok, zborník;
  r. noviny

 • redikať sa [-ďi-] nedok.

  1. zostupovať s ovcami z letnej paše

  2. expr. vliecť sa (význ. 2), terigať sa, teperiť sa: r-l sa schodmi

 • redingot -u m. dlhý mužský zvrchník, ktorého chrbát je podobný fraku

 • reďkev -kvi ž. bot. reďkovka, Raphanus;

 • reďkovka -y -viek ž.

  1. rastlina s vretenovitým koreňom korenistej chuti, bot. reďkev

  2. koreň tejto rastliny použ. ako zelenina;

 • reďkovkový príd.: r. šalát

 • reďkvička -y -čiek ž. zdrob.;

 • reďkvičkový príd.

 • reďkvový príd.;

 • rednúť -e -ú -dol nedok. stávať sa redším, riedkym: vlasy mu r-ú, hmla r-e

 • redukcia -ie ž.

  1. redukovanie: r. počtu pracovníkov;
  r. vyučovacích hodín;
  chem. a) odoberanie kyslíka z látok b) získavanie elektrónov

  2. odb. prevod, prevedenie na menšie jednotky ap.: r. tlaku vody;
  mat. zjednodušenie mat. výrazu: r. priamky, uhla;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tb, ogs, oha, zg, chf, rpe, storage, rla, oar, odg, obv, tcc, b, vrz, oan
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV