Hľadaný výraz "re" v synonymickom slovníku

nájdených 152 výsledkov (2 strán)

 • reagovať

  - odpovedať
  - odvetiť
  - zareagovať
  - zodpovedať

 • reakcia

  - odozva

 • reakcionár

  - spiatočník

 • reakcionársky

  - reakčný

 • reakčný

  - reakcionársky

 • realistický

  - blahodarný
  - bystrý
  - čistý
  - čulý
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - držiac sa faktov
  - držiaci sa faktov
  - energický
  - fakticky
  - funkčný
  - hmatateľný
  - intenzívny
  - kompetentný
  - konkrétny
  - kvalifikovaný
  - možný
  - nadaný
  - náležitý
  - náučný
  - nefalšovaný
  - neosobný
  - nestranný
  - neutrálny
  - nezaujatý
  - objektívny
  - odborný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - ostrý
  - poctivý
  - pohyblivý
  - postačujúci
  - potrebný
  - použiteľný
  - požadovaný
  - praktický
  - pravdivý
  - pravý
  - prijateľný
  - primeraný
  - príslušný
  - prospešný
  - pútavý
  - reálny
  - riadny
  - rýdzi
  - schopný
  - skutočný
  - splniteľný
  - spôsobilý
  - správny
  - triezvy
  - trvajúci
  - účelný
  - učený
  - uskutočniteľný
  - uspokojivý
  - užitočný
  - vecný
  - vedecký
  - verný
  - vhodný
  - výhodný
  - vyhovujúci
  - vykonateľný
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci
  - živý

 • realita

  - argument
  - dôkaz
  - fakt
  - fenomén
  - jav
  - pravda
  - skutočnosť
  - úkaz
  - zjav

 • realizovať

  - citovať
  - dať sa
  - implementovať
  - naplniť
  - nastoliť
  - podniknúť
  - povedať na úvod
  - produkovať
  - pustiť sa
  - splniť
  - spustiť
  - štartovať
  - stvoriť
  - tvoriť
  - učiniť
  - urobiť
  - uskutočniť
  - utvoriť
  - uvádzať
  - uviesť
  - vrhnúť sa
  - vykonať
  - vyrábať
  - vyrobiť
  - vytvárať
  - vytvoriť
  - začať
  - zahájiť
  - započať
  - zaviesť

 • realizovateľnosť

  - splniteľnosť
  - uskutočniteľnosť

 • reálny

  - blahodarný
  - bystrý
  - čistý
  - čulý
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - držiac sa faktov
  - držiaci sa faktov
  - energický
  - fakticky
  - funkčný
  - hmatateľný
  - intenzívny
  - kompetentný
  - konkrétny
  - kvalifikovaný
  - možný
  - nadaný
  - náležitý
  - náučný
  - nefalšovaný
  - neosobný
  - nestranný
  - neutrálny
  - nezaujatý
  - objektívny
  - odborný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - ostrý
  - poctivý
  - pohyblivý
  - postačujúci
  - potrebný
  - použiteľný
  - požadovaný
  - praktický
  - pravdivý
  - pravý
  - prijateľný
  - primeraný
  - príslušný
  - prospešný
  - pútavý
  - realistický
  - riadny
  - rýdzi
  - schopný
  - skutočný
  - splniteľný
  - spôsobilý
  - správny
  - triezvy
  - trvajúci
  - účelný
  - učený
  - uskutočniteľný
  - uspokojivý
  - užitočný
  - vecný
  - vedecký
  - verný
  - vhodný
  - výhodný
  - vyhovujúci
  - vykonateľný
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci
  - živý

 • rebel

  - burič
  - nespokojenec
  - povstalec
  - vzbúrenec

 • rebélia

  - antagonizmus
  - antipatia
  - averzia
  - hnoj
  - hnus
  - kal
  - nechuť
  - nečistota
  - neľúbosť
  - neporiadok
  - nepriateľstvo
  - nevôľa
  - nevraživosť
  - odboj
  - odolnosť
  - odpor
  - odpornosť
  - odpudzovanie
  - ohavnosť
  - ošklivosť
  - povstanie
  - protirečenie
  - revolta
  - rezistencia
  - rozpor
  - špina
  - špinavosť
  - svinstvo
  - trvanlivosť
  - vzbura
  - vzbúrenie
  - zaujatosť
  - závisť
  - zlá vôľa
  - zloba

 • rebierko

  - kotleta

 • reč

  - atribút
  - charakteristický znak
  - deklarácia
  - jazyk
  - manifest
  - nález
  - posudok
  - prehlásenie
  - prejav
  - preslov
  - príhovor
  - príznak
  - proklamácia
  - symptóm
  - téza
  - tvrdenie
  - vlastnosť
  - vyjadrenie
  - výnos
  - výrok
  - zistenie

 • recenzent

  - kritik
  - posudzovateľ

 • recenzovať

  - doceniť
  - hodnotiť
  - oceniť
  - ohodnotiť
  - posudzovať
  - vyhodnotiť
  - zhodnotiť

 • recepcia

  - banket
  - hody
  - hostina

 • recept

  - dekrét
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - edikt
  - inštrukcia
  - lekársky predpis
  - manuál
  - mrav
  - nariadenie
  - návod
  - norma
  - obyčaj
  - osveta
  - poučenie
  - pravidlo
  - predpis
  - príručka
  - rada
  - rozhodnutie
  - rukoväť
  - smernica
  - sprievodca
  - tradícia
  - zvyk
  - zvyklosť

 • recesia

  - čudáctvo
  - kuriozita
  - podivnosť
  - pokles
  - rarita
  - ústup
  - výnimočnosť
  - výstrednosť
  - výstredný vtip
  - vzácnosť
  - zvláštnosť

 • reči

  - avízo
  - chránenie
  - chýr
  - dobré meno
  - fáma
  - hlásenie
  - informácia
  - legenda
  - ochrana
  - opis
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - povesť
  - raport
  - report
  - report (nesprávne)
  - reputácia
  - rozprávka
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • reciprocita

  - obojstrannosť
  - solidarita
  - vzájomnosť

 • recipročný

  - inverzný
  - obrátený
  - opačný
  - prevrátený
  - protikladný
  - protiľahlý
  - reverzný
  - vzájomný

 • recitácia

  - prednes

 • rečnenie

  - klábosenie

 • rečnícky

  - deklamačný
  - prednesový

 • rečníctvo

  - rétorika

 • rečník

  - orátor
  - poviedkar
  - rozprávač

 • rečniť

  - avizovať
  - bezodkladný
  - dať najavo
  - definovať
  - doložiť
  - drmoliť
  - formulovať
  - hovoriť
  - informovať
  - inštruovať
  - katalogizovať
  - klábosiť
  - konštituovať
  - konverzovať
  - nakázať
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadiť
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - osvetliť
  - označiť
  - oznámiť
  - potrebný
  - potvrdiť
  - poučiť
  - povedať
  - požadovaný
  - predložiť
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - presvedčiť
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - štylizovať
  - súrny
  - ubezpečiť
  - udať
  - uistiť
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - uzákoniť
  - vhodný
  - vravieť
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vyjaviť
  - vymedziť
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - želateľný
  - žiaduci
  - zoznámiť

 • recyklácia

  - opätovné využitie

 • redaktor

  - editor
  - nakladateľ
  - vydavateľ

 • redukcia

  - oddych
  - odmlka
  - odpočinok
  - pauza
  - prerušenie
  - prestávka
  - strata
  - úbytok
  - úľava
  - zmenšenie
  - zmiernenie
  - zníženie
  - zúženie

 • redukovať

  - zmenšiť
  - zmierniť
  - znížiť
  - zredukovať

 • referencia

  - dedičstvo
  - odkaz
  - pozostatok
  - prežitok

 • referendum

  - ľudové hlasovanie
  - plebiscit

 • reflektovať

  - naznačovať
  - odrážať
  - odzrkadľovať
  - predvádzať
  - signalizovať
  - ukazovať
  - vyjadrovať
  - zrkadliť

 • reflexia

  - odraz
  - odrazenie
  - premýšľanie
  - rozjímanie
  - špekulácia
  - úvaha
  - uvažovanie
  - zahĺbenie
  - zrkadlenie

 • refundácia

  - vrátenie

 • regál

  - polica
  - polička

 • regenerácia

  - obnovenie
  - oživenie

 • regent

  - aristokrat
  - barón
  - cár
  - cisár
  - hercog
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - magnát
  - maharadža
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - patricij
  - šľachtic
  - veľmož
  - vladár
  - vládca
  - vojvoda

 • regiment

  - pluk

 • región

  - časť
  - končina
  - kraj
  - oblasť
  - pásmo
  - sféra
  - teritórium
  - územie
  - zóna

 • regionálny

  - krajinský

 • register

  - cenník
  - index
  - inventár
  - katalóg
  - listina
  - súpis
  - zoznam

 • registrácia

  - nahrávka
  - prihlásenie
  - protokol
  - zápis
  - záznam
  - zaznamenanie

 • registratúra

  - kartotéka

 • registrovať

  - zaznamenávať

 • regresívny

  - spätný
  - spiatočný

 • regrút

  - adept
  - bažant
  - mladý vojak
  - nováčik
  - ucháň
  - ucho
  - začiatočník
  - zelenáč
  - zobák

 • regrutovať sa

  - naverbovať
  - verbovať

 • regulácia

  - adaptácia
  - korekcia
  - korektúra
  - oprava
  - prispôsobenie
  - udržovanie
  - úprava
  - usmerňovanie
  - usporiadanie
  - zlepšenie

 • regulárny

  - obvyklý

 • regulovať

  - dopravovať
  - manažovať
  - navigovať
  - niesť
  - obsluhovať
  - odprevadiť
  - odprevádzať
  - pracovať
  - priviesť
  - riadiť
  - robiť
  - rozvážať
  - spôsobiť
  - spravovať
  - sprevádzať
  - ťahať
  - tiahnuť
  - usmerňovať
  - viesť
  - voziť
  - vyviesť

 • rehoľnica

  - rádová sestra

 • rehoľník

  - mních

 • rehotať sa

  - chechtať sa

 • rekapitulácia

  - súhrn
  - sumár
  - zhrnutie

 • rekapitulovať

  - sumarizovať
  - zhrňovať
  - zhrnúť
  - zhustiť

 • reklama

  - inzerát
  - inzercia
  - marketing
  - propagácia
  - propaganda

 • reklamné heslo

  - slogan

 • rekonštrukcia

  - obnova

 • rekonštruovať

  - látať
  - opraviť
  - spraviť

 • rekord

  - najlepší výsledok

 • rekreácia

  - ceremónia
  - ceremoniál
  - dovolenka
  - obrad
  - oslava
  - párty
  - pijatika
  - prázdniny
  - rituál
  - sabat
  - slávnosť
  - sobota
  - sviatky
  - sviatok
  - uzdravenie
  - voľno
  - voľný čas
  - zábava
  - zotavenie

 • rekreačné stredisko

  - letovisko
  - výletné miesto

 • rekreačný

  - zábavný

 • rektum

  - konečník

 • relatívne

  - pomerne

 • relevantný

  - bombastický
  - čelný
  - cenný
  - charakteristický
  - dôležitý
  - drahocenný
  - drahý
  - elementárny
  - fatálny
  - grandiózny
  - hlavný
  - hodnotný
  - honosný
  - interesantný
  - jasný
  - kardinálny
  - kľúčový
  - korpulentný
  - krásny
  - krikľavý
  - kritický
  - kvalitný
  - luxusný
  - majestátny
  - markantný
  - mocný
  - mohutný
  - monumentálny
  - nadutý
  - nafúknutý
  - najdôležitejší
  - nákladný
  - nápadný
  - názorný
  - neodmysliteľný
  - neodolateľný
  - objemný
  - okatý
  - okázalý
  - oslňujúci
  - osobitý
  - osudný
  - osudový
  - podstatný
  - pompézny
  - popredný
  - pôsobivý
  - pozoruhodný
  - prepychový
  - prevažný
  - prevažujúci
  - prevládajúci
  - primárny
  - príznačný
  - prominentný
  - prvoradý
  - robustný
  - rozhodujúci
  - rozložitý
  - rozmerný
  - rozoznateľný
  - silný
  - slávny
  - smerodatný
  - statný
  - svojrázny
  - telnatý
  - tlstý
  - tučný
  - typický
  - ušľachtilý
  - ústredný
  - vážny
  - veľkolepý
  - viditeľný
  - vplyvný
  - výrazný
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - vznešený
  - základný
  - zásadný
  - zaujímavý
  - závažný
  - životný
  - zreteľný
  - zriedkavý

 • religiózny

  - cirkevný
  - kňazský
  - náboženský
  - sakrálny

 • remeselná výroba

  - umelecké remeslá

 • remeslo

  - časť
  - dielo
  - divízia
  - dojem
  - efekt
  - embryo
  - kategória
  - končina
  - nevyhnutnosť
  - oblasť
  - odbor
  - oddiel
  - odvetvie
  - ovocie
  - pásmo
  - plod
  - povinnosť
  - povolanie
  - práca
  - priemysel
  - produkt
  - profesia
  - rezort
  - ručná práca
  - sekcia
  - sféra
  - skóre
  - trieda
  - účinok
  - úloha
  - úrad
  - územie
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - zamestnanie
  - zárodok
  - záväzok
  - zóna

 • remienok

  - kábel
  - lanko
  - lano
  - motúz
  - povraz
  - povrázok
  - šnúra
  - špagát

 • remorkér

  - čln
  - kanoe
  - katamaran
  - koráb
  - loď
  - loďka
  - motorový čln
  - parník
  - plachetnica
  - pramica
  - raft

 • renegát

  - bludár
  - heretik
  - kacír
  - odpadlík
  - odrodilec
  - zradca

 • renta

  - anuita
  - dôchodok
  - penzia
  - splátka

 • reorganizovať

  - preorganizovať

 • replika

  - falzifikát
  - imitácia
  - kópia
  - napodobenina
  - napodobnenie
  - podvrh

 • report

  - administrácia
  - administratíva
  - avízo
  - chránenie
  - chýr
  - fáma
  - hlásenie
  - informácia
  - konfigurácia
  - legenda
  - manažment
  - obsluha
  - ochrana
  - opis
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - povesť
  - raport
  - reči
  - report (nesprávne)
  - riadenie
  - rozprávka
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • report (nesprávne)

  - administrácia
  - administratíva
  - avízo
  - chránenie
  - chýr
  - fáma
  - hlásenie
  - informácia
  - konfigurácia
  - legenda
  - manažment
  - obsluha
  - ochrana
  - opis
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - povesť
  - raport
  - reči
  - report
  - riadenie
  - rozprávka
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • represívny

  - donucovací

 • reprezentácia

  - plná moc
  - zastúpenie

 • reprezentant

  - predstaviteľ

 • reprezentovať

  - chrániť
  - hájiť
  - kryt
  - obhajovať
  - oboznámiť
  - ochraňovať
  - pokryť
  - potiahnuť
  - povliecť
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prekryť
  - prezentovať
  - prikryť
  - prikrývať
  - spoznať
  - ukázať
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vyobraziť
  - vystaviť
  - zakryť
  - zastať
  - zastúpiť
  - zastupovať
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť

 • reprodukcia

  - grafický list

 • reproduktor

  - amplión

 • reptanie

  - káranie
  - napomenutie
  - obvinenie
  - obviňovanie
  - obžaloba
  - pokarhanie
  - ponosa
  - sťažnosť
  - súdne stíhanie
  - výčitka
  - žaloba

 • reptať

  - hromžiť
  - kliať
  - nadávať
  - preklínať
  - šomrať
  - sťažovať si
  - urážať
  - zlorečiť

 • reputácia

  - chýr
  - dobré meno
  - fáma
  - legenda
  - povesť
  - reči
  - rozprávka
  - zvesť

 • rešpekt

  - autorita
  - česť
  - dôležitosť
  - dosah
  - energia
  - expert
  - halda
  - hora
  - hromada
  - intenzita
  - kapacita
  - kompetencia
  - kopa
  - kopec
  - medaila
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - následok
  - niekoľko desiatok
  - odborník
  - oprávnenie
  - pocta
  - poradca
  - pôsobenie
  - potenciál
  - právo
  - právomoc
  - prevaha
  - profesionál
  - sila
  - špecialista
  - spústa
  - stoh
  - účinok
  - úcta
  - vážnosť
  - veľa
  - veľkosť
  - vláda
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - význam
  - vyznamenanie
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - znalec

 • rešpektovať

  - uznávať

 • respiračný

  - dýchací

 • respondent

  - dopytovaný
  - dotazovaný
  - opytovaný
  - účastník ankety

 • reštaurátor

  - obnovovateľ

 • reštrikcia

  - definícia
  - definovanie
  - dohad
  - domnienka
  - dozor
  - formulácia
  - hypotéza
  - kontrola
  - kvalifikácia
  - kvóta
  - limit
  - medzná hodnota
  - nadanie
  - obmedzenie
  - ocenenie
  - odhad
  - odhad vývoja
  - percento
  - podanie
  - podiel
  - podmienka
  - pomerná časť
  - predikcia
  - predloženie
  - predpoklad
  - predpoveď
  - premisa
  - prognóza
  - proroctvo
  - schopnosť
  - spôsobilosť
  - talent
  - účasť
  - verzia
  - veštba
  - vhodnosť
  - vierohodnosť
  - vloha
  - výhrada
  - vymedzenie
  - znenie

 • reštriktívny

  - obmedzujúci

 • retardovaný

  - spomalený

 • reťaz

  - reťazec

 • reťazec

  - reťaz

 • rétorika

  - rečníctvo

 • retroaktívne

  - spätne

 • retrospektíva

  - pohľad späť

 • rev

  - burácanie
  - krik
  - vreskot
  - vrieskanie

 • revať

  - brnknúť
  - jačať
  - kričať
  - privolať
  - telefonovať
  - volať
  - vrieskať
  - vyhŕknuť
  - vykríknuť
  - zajačať
  - zakričať
  - zatelefonovať
  - zavolať
  - zavrieskať
  - zvolať

 • reverenda

  - klerika
  - sutana

 • reverzný

  - inverzný
  - obrátený
  - opačný
  - prevrátený
  - protikladný
  - protiľahlý
  - recipročný
  - vzájomný

 • revír

  - rajón

 • revízia

  - bádanie
  - festival
  - hľadanie
  - otestovanie
  - pátranie
  - prehliadka
  - prešetrenie
  - preskúmanie
  - preskúšanie
  - prieskum
  - šetrenie
  - skúmanie
  - testovanie
  - úspora
  - vyšetrenie
  - vyšetrovanie
  - výskum

 • revolta

  - antipatia
  - averzia
  - hnus
  - nechuť
  - neľúbosť
  - nepriateľstvo
  - nevôľa
  - nevraživosť
  - odboj
  - odpor
  - odpornosť
  - ohavnosť
  - ošklivosť
  - povstanie
  - rebélia
  - rezistencia
  - vzbura
  - vzbúrenie
  - zaujatosť
  - závisť
  - zlá vôľa
  - zloba

 • revoltovať

  - búriť sa
  - vzbúriť sa

 • rez

  - kanálik
  - odrenina
  - porezanie
  - rezná rana
  - ryha
  - škrabanec
  - škrabnutie
  - vráska
  - vrub
  - vrúbkovanie
  - vrúbok
  - vryp
  - vyhĺbenina
  - zárez
  - žliabik
  - žliabok
  - zúbkovanie

 • rezanie

  - bodanie
  - pálenie

 • rezať

  - štiepať

 • rezbár

  - sochár

 • rezeň

  - čiastočka
  - filé
  - kupón
  - kúsok
  - mašľa
  - pásik
  - páska
  - plátok
  - prúžok
  - štipka
  - stuha
  - stužka
  - sústo
  - trocha
  - troška
  - ústrižok
  - útržok
  - výstrižok

 • rezervácia

  - chránená oblasť
  - národný park
  - prírodná rezervácia

 • rezervné

  - náhradné
  - záložné

 • rezervovanosť

  - abstinencia
  - rozpaky
  - sebakontrola
  - sebaovládanie
  - striedmosť
  - trápnosť
  - umiernenosť
  - zábrany
  - zdržanlivosť
  - zriekanie sa

 • rezervovaný

  - asketický
  - chladno uvažujúci
  - chladný
  - dezolátny
  - extrémny
  - inteligentný
  - katastrofálny
  - kľudný
  - ľadovo studený
  - ľadový
  - logický
  - mierny
  - modestný
  - mrazivý
  - múdry
  - neblahý
  - nedosiahnuteľný
  - nedostupný
  - negatívny
  - nekompromisný
  - neláskavý
  - nenáročný
  - nepriateľský
  - nepriaznivý
  - neprístupný
  - neprívetivý
  - nešťastný
  - neústupný
  - nevľúdny
  - nevrlý
  - odmeraný
  - odmietavý
  - odriekavý
  - podráždený
  - popudlivý
  - precízny
  - presný
  - prísny
  - racionálny
  - radikálny
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - samotársky
  - skromný
  - striktný
  - strohý
  - studený
  - úbohý
  - úsečný
  - uvážlivý
  - uzavretý
  - vyrovnaný
  - žalostný
  - zamietavý
  - záporný
  - zdržanlivý
  - zúrivý

 • rezervovať

  - alokovať
  - vyhradiť miesto

Pozri výraz RE v slovníku cudzích slov.