Hľadaný výraz "neu" v Lekárskom slovníku

Nájdených 162 výsledkov (2 strán)

 • Neufchatel

  - mäkký syr z kravského mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Normandie - Francúzska

 • neuralgia

  - neuralgia, bolesť nervového pôvodu, záchvatová bolesť v priebehu nervu

 • neuralgicus

  - neuralgický, charakteristický pre neuralgické bolesti

 • neuralgiformis

  - neuralgiformný, podobný neuralgii

 • neuralgoides

  - neuralgoidný, podobajúci sa neuralgii

 • neuralis

  - neurálny, nervový

 • neuranagenesis

  - neuranagenéza, regenerácia, obnova nervového tkaniva

 • neurapraxia

  - neurapraxia, najľahší, reverzibilné poškodenie nervov bez anatomických zmien

 • neurasthenia

  - neurasténia, nervová slabosť, vyčerpanie

 • neurasthenicus

  - neurastenický, nervovo slabý, vyčerpaný, týkajúci sa neurasténie

 • neuratrophia

  - neuratrofia, nedostatočná výživa nervového systému

 • neuraxonum

  - neuraxón, osové vlákno nervu, iný názov pre axón

 • neurectasia

  - neurektázia, natiahnutie nervu

 • neurectoderma

  - ektodermový základ nervového systému

 • neurectomia

  - neurektómia, operačné odstránenie nervu alebo jeho časti

 • neurentericus

  - neurenterický, nervovo-črevný

 • neurexairesis

  - neurexairéza, vykrútenie nervu

 • neurilemma

  - neuriléma, nervová pošva, obal nervového vlákna tvorený jednou vrstvou Schwannových buniek

 • neurilemmitis

  - neurilemitída, zápal nervovej pošvy

 • neurilemmoma

  - "neurilemóm, neurinóm, nezhubný nádor z podporného tkaniva obvodových nervov, ""schwannom"""

 • neurinóm

  - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov

 • neurinoma

  - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov

 • neuritída

  - zápal nervu

 • neuritis

  - neuritída, zápal nervu, zápalové ochorenie nervu

 • neuro(no)phagia

  - neuro(no)fágia, pohlcovanie porušených alebo zanikajúcich alebo rozpadnutých nervových buniek

 • neuro(no)phagus

  - neuro(no)fág, gliová bunka schopná pohlcovať porušené alebo rozpadnuté nervové bunky

 • neuroanastomosis

  - neuroanastomóza, operačné spojenie nervov

 • neuroanatomia

  - neuroanatómia, anatómia nervového systému

 • neuroarthropathia

  - neuroartropatia, ochorenie kĺbov spojené s ochorením nervového systému

 • neurobiologia

  - neurobiológia, biológia nervového systému

 • neuroblastoma

  - neuroblastóm, zhubný nádor z nezrelých nervových buniek (napr. neuroblastóm sympatického nervstva - sympatoblastóm)

 • neuroblastos

  - neuroblast, nezrelá nervová bunka

 • neurocardiacus

  - neurokardiálny, týkajúci sa nervového systému a srdca

 • neurochemia

  - neurochémia, chémia nervového systému

 • neurochirurgia

  - neurochirurgia, odbor zaoberajúci sa chirurgiou mozgu a nervového systému

 • neurochoroiditis

  - neurochoroiditída, zápal cievovky a zrakového nervu

 • neurochoroiretinitis

  - neurochoroiretinitída, zápal zrakového nervu, cievovky a sietnice

 • neurocirculatorius

  - neurocirkulačný, týkajúci sa nervového a obehového systému

 • neurocirkulačný

  - týkajúci sa nervového a cievneho systému

 • neurocranialis

  - neurokraniálny, týkajúci sa mozgovej časti lebky

 • neurocranium

  - neurokránium, mozgová časť lebky

 • neurocrinia

  - neurokrínia, schopnosť nervových buniek tvoriť a vylučovať niektoré látky

 • neurocutaneus

  - neurokutánny, týkajúci sa nervového systému a kože

 • neurocytus

  - nervová bunka, neurón

 • neurodermatitis

  - neurodermitis, neurodermatitída, neurodermitída, kožné ochorenie charakterizované úporným svrbením a tvorbou ohraničených ložísk

 • neurodermatosis

  - neurodermatóza, dermatoneuróza, kožné ochorenie nervového pôvodu

 • neurodynamia

  - neurodynamia, nervová sila, činnosť

 • neurodynamicus

  - neurodynamický, zlepšujúci psychické funkcie (nootropné látky)

 • neurodynia

  - neurodýnia, nervová bolesť, neuralgia

 • neurodystonia

  - neurodystónia, porucha v koordinácii jednotlivých systémov vegetatívneho nervstva

 • neuroectoderma

  - neuroektoderma, ektoderma, z ktorej vzniká nervové tkanivo

 • neuroectodermalis

  - neuroektodermálny, neuroektodermový, vo vzťahu k neuroektoderme

 • neuroencephalomyelopathia

  - neuroencefalomyelopatia, ochorenie mozgu, miechy a nervov

 • neuroendocrinopathia

  - neuroendokrinopatia, choroba vyvolaná nervovými a endokrinnými poruchami

 • neuroepithelialis

  - neuroepitelový, týkajúci sa nervstva a výstelky

 • neuroepithelioma

  - neuroepitelióm, súborné označenie pre nádory neuroepitelu

 • neuroepithelium

  - neuroepitel, špecializovaná výstelka, tvorená modifikovanými epitelovými, zmyslovými bunkami

 • neurofibra

  - nervové vlákno

 • neurofibrilla

  - neurofibrila, jemné nervové vlákenko (neurofilamentum) prebiehajúce v nervových bunkách a v ich výbežkoch

 • neurofibroma

  - neurofibróm, nezhubný nádor vychádzajúci z periferneho nervu, najčastejšie sa vyskytuje na koži a vyznačuje sa väzivovou proliferáciou, ktorá zasahuje do okolia nervu

 • neurofibromatosis

  - neurofibromatóza (Recklinghausenova), mnohopočetný výskyt neurofibrómov v rôznych oblastiach periférnych nervov s typickými svetlo hnedými škvrnami na koži

 • neurofilamentum

  - neurofilamentum, mikrofilamentum v cytoplazme nervovej bunky

 • neurogenes

  - neurogénny, nervového pôvodu

 • neurogénny

  - nervového pôvodu

 • neuroglandularis

  - neuroglandulárny, týkajúci sa nervu a žľazy

 • neuroglia

  - neuroglia, ektodermové podporné bunky nervového systému

 • neurographia

  - neurografia, anatómia nervového systému

 • neurohistochemia

  - neurohistochémia, vedný obor zaoberajúci sa chemickým dôkazom látok v mikroskopických štruktúrach nervového systému

 • neurohistologia

  - neurohistológia, histológia nervového systému

 • neurohormonalis

  - neurohormonálny, týkajúci sa neurohormónov

 • neurohypofýza

  - zadný lalok podmozgovej žľazy

 • neurohypophysialis

  - neurohypofýzový, týkajúci sa neurohypofýzy

 • neurohypophysis

  - neurohypofýza, zadný lalok podmozgovej žľazy

 • neuroinfectio

  - neuroinfekcia, infekčné ochorenie centrálneho nervového systému

 • neuroinfekcia

  - infekcia nervovej sústavy

 • neurolepticus

  - neuroleptický, schopný potlačiť psychotické symptómy

 • neuroleptikum

  - látka potláčajúca psychotické symptómy

 • neurolipomatosis

  - neurolipomatóza (bolestivá), bolestivé podkožné nádory z tukového tkaniva s nervovými poruchami (adipositas dolorosa)

 • neurologia

  - neurológia, náuka o nervových chorobách a ich liečení

 • neuroloimoma

  - neuroloimóm, tumorózne bujnenie hormonálne aktívnych buniek roztrúsených na slizniciach tráviaceho systému

 • neurolues

  - syfilis centrálneho nervstva, označenie postihnutia nervového systému pri syfilise

 • neurolympha

  - neurolymfa, mozgovomiešny mok

 • neurolysis

  - "neurolýza, operačné uvoľnenie nervov zo zjazvovatených zrastov

 • neuroma

  - neuróm, nádor z nervových vlákien alebo buniek

 • neuromalacia

  - neuromalácia, chorobné zmäknutie nervového tkaniva

 • neuromimesis

  - neuromiméza, predstieranie neurologického ochorenia (napr. pri hystérii)

 • neuromodulator

  - neuromodulátor, látka schopná zvyšovať alebo znižovať dráždivosť neurónov nervovej sústavy

 • neuromuscularis

  - neuromuskulárny, nervovo svalový

 • neuromyelitis

  - neuromyelitída (optická), zápal miechy a zrakových nervov (napr. pri sclerosis multiplex)

 • neuromyopathia

  - neuromyopatia, ochorenie svalov a nervov (všeobecne)

 • neuromyositis

  - neuromyozitída, zápal nervov a svalov súčasne

 • neuron

  - nervová bunka, základná jednotka nervového systému
  - nervová bunka špecializovaná na prenos slabých elektrických nervových vzruchov cez vláknitý axón.

 • neuronaevus

  - neuronévus (Massonov), névus neuroektodermového pôvodu

 • neuronyxis

  - neuronyxia, chirurgické nabodnutie nervu

 • neuroophthalmologia

  - neurooftalmológia, očné lekárstvo špecializujúce sa na nervový očný systém

 • neuropapillitis

  - neuropapilitída, zápal zrakového nervu a jeho papily

 • neuroparalysis

  - neuroparalýza, obrna pri poškodení nervového systému

 • neuropathia

  - neuropatia, ochorenie nervov (všeobecne)

 • neuropathicus

  - neuropatický, vzťahujúci sa k neuropatii

 • neuropathologia

  - neuropatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami nervového systému

 • neuropathophysiologia

  - neuropatofyziológia, náuka o prejavoch činnosti nervovej sústavy zmenenej chorobným vplyvom

 • Neuropatia

  - ochorenia nervov všeobecne

 • neuropharmacon

  - neurofarmakón, liek ovplyvňujúci nervový systém

 • neurophysiologia

  - neurofyziológia, fyziológia nervového systému

 • neuroplasma

  - plazma nervovej bunky

 • neuroplastike

  - neuroplastika, plastická operácia na nervovom systéme

 • neuroplegia

  - "neuroplégia, ochrnutie spôsobené poškodením nervového systému

 • neuroporus

  - neuroporus, vývojový otvor na koncoch neuzavretej medulárnej trubice

 • neuropsychiatria

  - neuropsychiatria, odbor zaoberajúci sa nervovo-duševnými poruchami

 • neuropsychický

  - týkajúci sa nervovej sústavy a psychických funkcií

 • neuropsychopathia

  - neuropsychopatia, duševné ochorenie s neurologickými prejavmi

 • neuropsychosis

  - neuropsychóza, neuróza v kombinácii s psychotickými prejavmi, psychóza

 • neuroregeneratio

  - neuroregenerácia, obnova nervu

 • neuroregulatio

  - neuroregulácia, riadenie a kontrola nervovej činnosti

 • neuroretinitis

  - neuroretinitída, zápal očnej papily zrakového nervu a sietnice

 • neuroretinopathia

  - neuroretinopatia, ochorenie sietnice a zrakového nervu (všeobecne)

 • neuroroentgenologia

  - neurorentgenológia, neuroradiológia, odbor röntgenológie zameraný na neurologickú diagnostiku

 • neurorrhaphia

  - neuroráfia, chirurgické zošitie nervu

 • neurosarcoma

  - neurosarkóm, neurogénny sarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z nervového a spojivového tkaniva

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: t42, soq, deš, pfp, ã ã ã umi, axp, ivy, k87, n4, ivo, cvn, z60, use, s, mlg