Hľadaný výraz "b" v Technickom slovníku

Nájdených 89 výsledkov (1 strana)

 • B.Sc.

  - Viď BS

 • B2B

  - Business To Business Vzťah, komunikácia, obchodné transakcie medzi podnikateľskými subjektmi navzájom.

 • B2C

  - Business To Consumer Vzťah, komunikácia, obchodná transakcia medzi podnikateľskými subjektmi na strane jednej a koncovými spotrebiteľmi na strane druhej.

 • BA

  - Business Analyst

 • Baby AT

  - Modifikovaný návrh základnej dosky AT, ktorá je menšia. Tento štandard sa ujal a používajú ho i novšie počítače.

 • back

  - späť, spodný

 • back end

  - V kontexte softwaru alebo IKT zariadení sa front endom rozumie tá časť softwaru alebo systému, pomocou ktorej užívateľ komunikuje s aplikáciou alebo zariadením. Na druhej strane, back end spracováva údaje zo vstupu a podľa zadania výsledky opäť komunikuje späť na užívateľa cez front end.

 • back-up

  - záloha, zálohovanie

 • back-up power supply

  - záložný zdroj (el. nergie)

 • backbone

  - chrbtica, hlavný reťazec, hlavná časť siete s vysokou prenosovou rýchlosťou

 • Background

  - Farebné pozadie niektorej časti obrazu. Stav programu bežiaceho "na pozadí".

 • backslash

  - spätné, opačné lomítko,

 • backspace

  - vrátenie, spätný krok

 • Backup

  - Záloha. Spôsob ochrany dát pred poškodením, alebo stratou. Založený na vytvorení duplicitnej kópie originálnych súborov. Duplicitné kópie sa ukladajú buď na pevne disky, alebo špeciálne zariadenie tzv. Streamre.

 • bad

  - zlý, pokazený

 • Bad block

  - Miesto na disku, alebo diskete, ktoré sa už nedá použiť a je fyzicky poškodené.

 • Bad sector

  - Chybný sektor. Označenie sektoru na diskovom médiu, ktorý nieje možné používať, pretože jeho nosné médium je v tomto mieste fyzicky poškodené.

 • Bajt

  - Osem bitov, teda osemciferné číslo v dvojkovej sústave. Bajt je zvyčajne najmenšia jednotka pamäte počítača.

 • BAK

  - Koncovka/Prípona záložného súboru /Backup/.

 • bandwidth

  - šírka prenosového pásma, množstvo dát, ktoré môžu byť prenesené za určitý čas

 • Banner baner

  - Hlavička na úvodnom liste alebo i samostatný úvodný list pri tlačení , ktorá identifikuje autora tlače a obsahuje Ďalšie informácie. Reklama na Internete, nachádzajúca s zvyčajne v hlavičke www stránky.

 • Base memory

  - Základná pamäť, alebo konvenčná pamäť. Konvenčná pamäť je základným druhom operačnej pamäti na PC, bez nej nejde prevádzkovať chod systému. Jej veľkosť je obmedzená max. 640 kB.

 • Basic

  - Beginners All Purpose Symbolic Instruction code; jednoduchý programovací jazyk

 • Batch convert

  - Konverzia, premena dát na iný formát formou dopredu zvolených viacerých dát naraz.

 • batch file

  - dávka, dávkový súbor

 • batch processing mode

  - režim spracovania v dávkach

 • battery

  - batéria, akumulátor

 • Baud

  - Počet symbolov za sekundu. Využitie pri tzv. symbolovej rýchlosti, teda počet symbolov, ktoré prejdú systémom (multiplexom). Uvádza sa aj v symboloch/s resp. v Ms/s (Msymboloch/s)

 • baud rate

  - Prenosová rýchlosť. Prenosová rýchlosť definuje rýchlosť prenosu dát z dátového média na iné dátové médium. Baud rate udáva počet zmien signálu uskutočnených za sekundu. Počet zmien sa vyjadruje v baudoch

 • BBS

  - Bulletin Board System; konferenčné servre služiace najmä na sťahovanie súborov

 • BCC

  - z anglického Blind Carbon Copy, skrytá kópia správy

 • BCD

  - Kódovanie číslic postredníctvom štyroch bitov

 • beep

  - pípnutie

 • Benchmark

  - Program na vyhodnotenie charakteristík počítača.

 • Bernoulli disk

  - veľkokapacitné výmenné diskové pamäťové médiu

 • best practise

  - Najlepšie postupy. V kontexte podnikateľských procesov, taká koncepcia vo vzťahu k procesom procedúram činnostiam, ktorá využíva zadefinované overené ‘najlepšie postupy‘. Tieto ‚najlepšie postupy‘ však môžu v čase podliehať inováciám. Príkladom procesu je napr. popis ‘najlepších postupov‘ pri vývoji softwarových aplikácií. Ak sa dodržiavajú v praxi, eliminujú sa chyby a straty spôsobené neefektívnymi nesystémovými postupmi pri vývoji softwaru.

 • beta testovanie

  - V súvislosti s vývojom softwarových aplikácií, označenie pre druhú fázu testovania aplikácie, v rámci ktorej sa software dáva k dispozícii na testovanie osobám z externého prostredia, mimo vývojový tím. Beta fáza sa realizuje po alebo aj paralelne s fázou interného testovania, kedy interní testéri prípadne ďalší členovia SW tímu testujú software.

 • beta version

  - program vo vývoji, určený na testovanie budúcimi používateľmi

 • Betaversion

  - Betaverzia. Oficiálne vyhlásená a šírená verzia novo vytvoreného softwaru , určená pre poslednú fázu testovania pred zahájením predaje.

 • between

  - uprostred, medzi

 • bezierové krivky

  - typ kriviek vo vektorových grafických programoch, je možné ich upravovať pomocou koncových a priebežných bodov a pomocou dotyčníc

 • Billing and Payment

  - fakturovanie a platby

 • Binárne vyhľadávanie Bin

  - Označenie pre rýchlu metódu vyhľadávania prvok v lineárnom poli usporiadaných zostupne, alebo vzostupne.

 • Binárny

  - Prvok je binárny , ak sa môže nachádzať iba v dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavoch.

 • Binárny kód Binary code

  - kód v, ktorom znaky pozostávajú iba z dvoch rôznych znakov napr. 0 a 1.

 • Binary

  - Prvok je binárny , ak sa môže nachádzať iba v dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavoch.

 • binary code

  - dvojkový kód, zápis údajov pomocou "0" a "1"

 • BIOS

  - Je pamäť typu ROM v , ktorej sú uložené základné nastavenia počítača. Veľkosť a typ HDD, nastavenia operačnej pamäti , nastavenia portov, špeciálnych nastavení a ďalších nastavení. V novších BIOSoch aj nastavenia procesorov.

 • Bit

  - Číslica 0 alebo 1 v dvojkovej sústave.

 • bitmap

  - bitovo kódovaný obrázok, súbor obsahuje informácie o jednotlivých bodoch obrázku

 • Bitronics

  - zdokonalené komunikačné rozhranie medzi počítačom a tlačiarňou

 • blank

  - medzera, prázdny znak

 • blend

  - miešanie, zmiešavať

 • block

  - skupina, jednotka, i blokovať

 • blooming

  - presvetlenie, závojovanie

 • Blowfish

  - Algoritmus pre symetrické šifrovanie s premenlivou dĺžkou kľúča. Je rýchly, bezpečný a je volne používateľný , nemá autorské pravá.

 • blu ray

  - Technológia zápisu dát na diskový nosič typu DVD, CD a podobne. Názov je odvodený od anglického slova blue ray – modrý lúč, keďže použitá laserová technológia pracuje na vlnovej dĺžke modro fialového spektra 405 nm. Blu ray technológia je novšia technológia, umožňujúca zápis 25 GB dát v jednej vrstve, konkurujúca DVD zariadeniam s vlnovou dĺžkou v červenom spektre (650 nm), ktoré umožňujú menšiu hustotu (4.7 GB) zapisovania dát na diskový nosič.

 • BMA

  - z angl. Building Material Analysis - zariadenie na analýzu stavebných materiálov

 • BMP

  - bitovo kódovaný obrázok, súbor obsahuje informácie o jednotlivých bodoch obrázku

 • BNC

  - Druh prepojok používaných pre prepojovanie koaxiálnych kabelov s ostatnými elementmi siete, ako sú sieťové karty, zosilňovače a pod.

 • bookmark

  - záložka, umožňuje rýchlo sa dostať na dané miesto

 • boot

  - štart počítača, zavádzanie systému

 • Boot sector

  - Vyhradená oblasť diskovej pamäti obsahujúca krátky a pre bežného užívateľa neprístupný program pre zavedenie operačného systému.

 • Boot virus

  - Druh počítačového vírusu , ktorý nakazí zavadzací sektor (boot record) na disku, z ktorého sa štartuje operačný systém. Tým pádom sa vírus načíta do pamäti automaticky pri každom štarte a je schopný okamžitého šírenia.

 • BOR

  - skratka pre bezdrôtový obecný rozhlas

 • border

  - okraj, rámček

 • bps

  - Bits per Second; bitov za sekundu

 • break

  - prerušenie

 • bridge

  - most; zariadenie slúžiace na prepojenie samostatných sieti

 • brightnes

  - jas, parameter obrazovky

 • broadband

  - V kontexte telekomunikácií, prenosové pásmo s veľkým množstvom frekvencií, z ktorých každá môže paralelne nezávisle prenášať dáta, čím je umožnené prenášať veľké množstvá dát.

 • broadcast

  - vyslanie správ po sieti, šírenie signálu

 • Browse

  - Prehliadanie súboru informácií predtým, ako dôjde k výberu položky. Prehliadanie rôznych zdrojov Internetu, prechádzanie Internetom.

 • browser

  - prehliadací program, internetový prehliadač

 • BS

  - Bachelor of Science Bakalár vied

 • BSA

  - Business Software Alliance; organizácia, ktorá bojuje proti softvérovému pirátstvu, proti nelegálnemu šíreniu programov

 • BSS

  - z angl. Broadcast Satellite Service - rozhlasová družicová služba

 • BTB

  - Business To Business Vzťah, komunikácia, obchodné transakcie medzi podnikateľskými subjektmi navzájom.

 • BTC

  - Business To Consumer Vzťah, komunikácia, obchodná transakcia medzi podnikateľskými subjektmi na strane jednej a koncovými spotrebiteľmi na strane druhej.

 • Bubble jet

  - bubble-jet, bubblejet (bublinková tlačiareň). Druh atramentovej tlačiarni, ktorá pokrýva papier vďaka piezoelektrickému generovaniu kvapiek tekutej farby.

 • bubblejet

  - typ atramentovej tlačiarne

 • Buffer

  - Vyrovnávacia pamäť, zásobník. Časť pamäte, kam sa dočasne ukladajú údaje na ich ceste z miesta určenia.

 • Buffer undeflow

  - Pretečenie bufferu. Pri napaľovaní tento vyraz označuje , že napalovačke došli dáta, ktoré ma napaľovať. Napalovačky zapisujú nepretržite, preto je potreba zabezpečiť plynulý prísun dát v opačnom prípade by laser teoreticky mohol poškodiť CD.

 • bug

  - V súvislosti s programovaním, chyba v programe.

 • Bus

  - Dátový kanál slúžiaci na zber údajov medzi viacerými funkčnými jednotkami systému.

 • busy

  - zaneprázdnený

 • button

  - tlačítko

 • BWA

  - z angl. Broadband Wireless Access - systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu

 • Byte

  - Osem bitov, teda osemciferné číslo v dvojkovej sústave. Bajt je zvyčajne najmenšia jednotka pamäte počítača.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rth, zey, hin, ruã, soi, wice, malý, priã, tmd, vpc, tls, plaä, hsp, zeh, ppd