Hľadaný výraz "vôľ" v slovníku cudzích slov

nájdených 196 výsledkov (2 strán)

 • VOL

  - Skratka učebného predmetu Vedecká a odborná literatúra

 • vola

  - dlaň

 • Volanie hodnotou

  - Anglicky Call by value. Spôsob odovzdania parametrov procedúry , pri ktorom sa volanej procedúre odovzdá len hodnota aktuálneho parametra nie však meno, alebo adresa.

 • volant

  - riadiace koleso dvojstopých motorových vozidiel

 • volapük

  - umelý jazyk

 • volaris

  - volárny, dlaňový

 • volárny

  - dlaňový, týkajúci sa dlane

 • volatilis

  - lietajúci, okrídlený

 • volatilný

  - prchavý, prelietavý; lietavý, lietajúci

 • volens nolens

  - chtiac - nechtiac; voľky - nevoľky

 • volens nolens - chtiac

  - nechtiac; voľky - nevoľky

 • volfrám

  - tvrdý kov, používaný pri výrobe elektrotechnických súčiastok; značka W

 • volfráman

  - soľ kyseliny volfrámovej

 • volframit

  - volfráman železnatomangánatý, nerast

 • volic

  - v spišskom nárečí - voliť, dať prednosť

 • voliéra

  - veľká vtáčia klietka, napr. v zoologických záhradách

 • volkaméria

  - krík s príjemne voňajúcimi kvetmi

 • volonté générale

  - obecná vôľa; východisko teórie spoločenskej zmluvy

 • volontér

  - dobrovoľník; ochotník

 • volt

  - jednotka elektrického napätia, značka V

 • volta

  - označenie pri opakovaní časti hudobnej skladby; starší taliansky spoločenský tanec v trojdobom takte

 • voltage

  - napätie

 • voltampér

  - jednotka zdanlivého elektrického výkonu

 • voltampérmeter

  - prístroj na meranie prúdu a napätia

 • voltmeter

  - prístroj na meranie napätia elektrického prúdu

 • voltohmmeter

  - prístroj na meranie elektrického napätia a odporu

 • voltýž

  - akrobatické cvičenie na napätom lane; skok jazdca na neosedlaného koňa a cvičenie na ňom

 • volume

  - množstvo, intenzita

 • volumen

  - objem, obsah, množstvo
  - priestorový obsah, objem; zväzok knihy

 • volumenózny

  - objemný, silný; mnohozväzkový (o knihe)

 • volumetria

  - volumetria, určenie množstva (objemu) určitej látky, odmerná analýza
  - odmerná analýza

 • voluminometer

  - prístroj na meranie objemu kvapalín

 • voluminosus

  - voluminózny, objemový, obsahový

 • volumoreceptor

  - receptor registrujúci objem krvi v cievnom riečisku

 • voluntarius

  - dobrovoľný, rozhodnutý podľa vlastnej vôle

 • voluntarizmus

  - filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosť rozumu vôli

 • voluptarius

  - pôžitkársky

 • voluta

  - dekoračný architektonický prvok v tvare špirály

 • volvulus

  - zauzlenie čriev

 • A-V blok

  - jedna z foriem porúch srdcového rytmu

 • ablatív

  - 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

 • akostné víno

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Obohacovanie sa bude robiť podľa tohto predpisu pre biele vína najviac do 22 °NM a pre červené najviac do 24 °NM.

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • akreditív

  - bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby

 • aktív

  - súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie; pracovná schôdza

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád

 • aperitív

  - alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia
  - alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov
  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

 • archív

  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

 • autokláv

  - hrubostenná kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch
  - hrubostenná kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch

 • bantam, bantamová váha

  - váhová kategória do 54 kg u pästiarov, do 56 kg u vzpieračov a do 57 kg u zápasníkov

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • datív

  - tretí pád skloňovania

 • detektív

  - tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom podklade, určená na premietanie

 • dziévča

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčica

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • dzívčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von

 • elév

  - žiak, čakateľ na miesto, odchovanec

 • genitív

  - druhý pád

 • imperatív

  - rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob

 • indikatív

  - oznamovací spôsob

 • infinitív

  - neurčitý spôsob slovies

 • islandský vápenec

  - číry skryštalizovaný vápenec

 • íván

  - v islamskej architektúre zaklenutý priestor, najčastejšie z pálených tehál, zdobený štukatúrou a obkladmi, otvorený oblúkom do vnútorného nádvoria mešity, paláca alebo domu

 • karbid vápnika

  - pôsobením vody sa z neho získava acetylén

 • kolektív

  - celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

 • kolúzna väzba

  - uvalená na páchateľa, aby sa zabránilo kolúzii

 • komparatív

  - druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek

 • konjunktív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť

 • korektív

  - opravný, nápravný prostriedok

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov

 • kupážovanie vína

  - miešanie rôznych druhov, najmä šumivých, na zlepšenie akosti, tzv. sceľovanie vína

 • kyselina vínna

  - dôležitá kyselina, ktorá sa nachádza v mušte a všetkých orgánoch viniča; s vápnikom tvorí nerozpustný vínan vápenatý, ktorý je vo vodných roztokoch menej rozpustný ako hydrogénvínan draselný

 • kyslé víno

  - víno s vyššou kyslosťou; pri vyššej koncentrácii kyselín degustátor pociťuje v ústach ostrú až drsnú chuť vína

 • leitmotív

  - príznačný, vedúci motív skladby; vedúca, hlavná myšlienka

 • lokatív

  - pád vyjadrujúci miestne vzťahy, šiesty pád pri skloňovaní, lokál

 • masív

  - mohutný celok, zhluk; hlavný horský hrebeň; mohutné pohorie

 • motív

  - dôvod, podnet, pohnútka; námet, vedúca myšlienka umeleckého diela; najmenšia samostatná hudobná myšlienka

 • negatív

  - fotografická snímka s prevrátenými svetelnými hodnotami; fotografický, filmový alebo televízny obraz v doplnkových tónoch

 • nízko alkoholické víno

  - nápoj vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína

 • nominatív

  - prvý pád skloňovania

 • normatív

  - úradný predpis, pravidlo, smernica

 • numeratív

  - pád počítaného predmetu po číslovkách

 • objektív

  - spojná optická sústava; sústava šošoviek fotoaparátu alebo ďalekohľadu

 • oktáv

  - osemdenné slávenie sviatkov; ôsmy deň po sviatkoch; formát papiera alebo knihy s rozmerom polovice kvartu

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • optatív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie

 • pandántiv, pendentív

  - konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule

 • plné víno

  - víno s bohatou odrodovou arómou, harmonickým pomerom jednotlivých zložiek, (pri červených vínach najmä kyselín a trieslovín), ktoré pôsobia vyvážene v chuti a zanechávajú pekný dojem

 • polytechnická výchova

  - spája teoretické vyučovanie s výrobnou praxou

 • portatív

  - malý prenosný organ

 • pozitív

  - skutočný obraz fotografovaného predmetu; prvý stupeň prídavných mien a prísloviek

Pozri výraz VÔĽ v synonymickom slovníku.