Hľadaný výraz "hiš" v slovníku cudzích slov

nájdených 129 výsledkov (2 strán)

 • hiš

  - v šarišskom nárečí - neupravený, rozcuchaný

 • HIS

  - Skratka učebného predmetu History

 • his master´s voice

  - hlas jeho pána, v prenesenom zmysle slepá, absolútna oddanosť, poslušnosť

 • hispanistika

  - štúdium jazyka, histórie a kultúry španielskeho národa

 • hiss

  - rušivé syčanie, zvuky na veľmi dlhých vlnách

 • hist(i)ometria

  - histiometria, histologická metóda zaoberajúca sa charakteristikou rôznych častí tkaniva

 • histamín

  - silná organická zásada podieľajúca sa na vzniku alergií; zásaditá látka v tkanivách živočíchov so širokým využitím vo farmaceutickom priemysle

 • histaminum

  - histamín, produkt vzniknutý z histidínu (aminokyselina), uplatňujúci sa pri chorobnej precitlivelosti organizmu a vzniku alergických reakcií

 • histidasis

  - histidáza, enzým štiepiaci histidín

 • histidinum

  - histidín, heterocyklická aminokyselina, esenciálna pre rastúci organizmus

 • histidinuria

  - histidinúria, prítomnosť histidínu v moči (napr. u žien koncom tehotenstva)

 • histiocytóm

  - nezhubný nádor s tukovými látkami v bunkách

 • histiocytoma

  - histiocytóm, nezhubný nádor, granulóm kože tvorený histiocytmi, drobné mnohopočetné uzlíky, prevažne na dolných končatinách, podobné pletivu rohožky

 • histiocytosis

  - histiocytóza, ochorenie charakterizované proliferáciou histiocytov a retikulárnych buniek

 • histiocytus

  - histiocyt, vretenovitá či hviezdicovitá bunka väziva, ktorá je schopná pohlcovať cudzorodý materiál fagocytózou

 • histiomonocytosis

  - histiomonocytóza, prítomnosť histiocytov a zvýšeného množstva monocytov v krvi

 • histo-

  - prvá časť zložených slov s významom tkanivo, tkanivový

 • histochemia

  - histochémia, náuka o chemickom dôkaze látok lokalizovaných v mikroskopických štruktúrach tkanív

 • histocompatibilis

  - histokompatibilný, vzájomne znášanlivý (vo vzťahu k transplantovanému štepu)

 • histocompatibilitas

  - histokompatibilita, zlúčiteľnosť medzi tkanivami a transplantovaným štepom, súlad vo vzťahu k tkanivovým antigénom (pri transplantácii)

 • histodiagnosis

  - histodiagnóza, určenie diagnózy mikroskopickým vyšetrením tkaniva

 • histodifferentiatio

  - histodiferenciácia, tkanivové rozlíšenie vo vývojovom zmysle, vo vyzrievaní tkaniva

 • histofyziológia

  - časť histológie zaoberajúca sa činnosťou a funkciou tkanív organizmu

 • histogenes

  - histogénny, tkanivového pôvodu, podporujúci vznik, tvorbu tkaniva

 • histogenesis

  - histogenéza, diferenciácia tkaniva alebo vnútornej štruktúry orgánu

 • histogeneticus

  - histogenetický, týkajúci sa histogenézy, tvorenia tkaniva

 • histogenéza

  - vznik a vývoj tkanív organizmu

 • histografia

  - zobrazovanie tkanív tela

 • histogram

  - stĺpcový diagram

 • histographia

  - histografia, popis tkaniva

 • histohomologicus

  - histohomologický, tkanivovo rovnocenný, zhodný

 • histohydria

  - histohydria, prítomnosť nadmerného množstva vody v taknive

 • histohypoxia

  - histohypoxia, abnormálne znížené množstvo kyslíka v tkanivách

 • histoides

  - histoidný, svojou štruktúrou sa podobajúci určitému tkanivu organizmu

 • histokompatibilita

  - príjemca neodvrhne (príjme) len histokompatibilný štep, čiže štep, ktorý neobsahuje antigény, ktoré nemá príjemca.

 • histológ

  - odborník v histológii

 • histologia

  - histológia, náuka o tkanivách, mikroanatómia, mikroskopicka stavba tkanív
  - oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá organickými tkanivami, mikroskopickou stavbou organizmu

 • histolympha

  - histolymfa, tkanivový mok

 • histolysis

  - histolýza, rozrušenie, rozklad tkaniva (napr. pri hnisaní)

 • histolýza

  - rozklad tkaniva

 • histomorphologia

  - histomorfológia, náuka o stavbe, tvare a vlastnostiach tkaniva

 • histoneurologia

  - histoneurológia, histológia nervového systému

 • históny

  - proteíny, ktoré súvisia s chromozómovou DNA. Sú bohaté na bázické aminokyseliny (lyzín a arginín) a v evolúcii eukaryotov sú veľmi stabilné.
  - bielkoviny v živočíšnom materiáli

 • histopathologia

  - histopatológia, diagnostické drobnohľadné vyšetrovanie tkanív patologicky zmenených

 • histopathomorphologia

  - histopatomorfológia, náuka o chorobných tvarových zmenách v tkanivách

 • histophysiologia

  - histofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou a funkčným významom tkanív

 • Histoplasma

  - histoplazma, druh patogénnych húb

 • histoplasmosis

  - "histoplazmóza, viscerálna (útrobná) mykóza primárne postihujúca bunky retikuloendotelového systému
  - histoplazmóza, viscerálna (útrobná) mykóza primárne postihujúca bunky retikuloendotelového systému

 • histoplazmóza

  - choroba vyvolaná plesňami, prejavujúca sa zdurením sleziny a pečene, lymfatických uzlín a pod.

 • histopo(i)esis

  - histopoéza, tvorenie, vznik tkaniva

 • historadiographia

  - historádiografia, rontgenové znázornenie tkaniva (tkanivových rezov)

 • história

  - dejepis; dejiny; príbeh, udalosť

 • historiografia

  - dejepisectvo

 • historizácia

  - zdôrazňovanie vývoja, minulosti

 • historizmus

  - prístup ku skutočnosti v ich dejinnej premenlivosti, rešpektovanie dejinnej situácie; kultúrne hnutie nadväzujúce na javy minulosti a obnovujúce ich; vedomý návrat k starším umeleckým slohom; slovo označujúce zaniknuté skutočnosti, archaizmus; historka, krátky príbeh; vymyslený príbeh
  - prístup ku skutočnosti v ich dejinnej premenlivosti, rešpektovanie dejinnej situácie; kultúrne hnutie nadväzujúce na javy minulosti a obnovujúce ich; vedomý návrat k starším umeleckým slohom; slovo označujúce zaniknuté skutočnosti, archaizmus; historka, kr

 • historrhexis

  - historexia, miestne narušenie tkaniva

 • histotherapia

  - histoterapia, tkanivová liečba, privádzanie výťažkov zo zdravého tkaniva do chorého organizmu

 • histotomia

  - histotómia, preťatie, rez tkaniva

 • histotomos

  - histotóm, prístroj ku zhotovovaniu veľmi tenkých rezov tkaniva pre mikroskopické pozorovanie (mikrotóm)

 • histotopogramma

  - histotopogram, prehľadný veľmi tenký rez celým orgánom alebo väčším úsekom tkaniva, dávajúci prehľad o vzájomných vzťahoch jeho jednotlivých zložiek

 • histotopographia

  - histotopografia, popis jednotlivých zložiek tkaniva (alebo orgánov) vzhľadom ku vzájomnej polohe

 • histotoxicus

  - histotoxický, škodlivý, ničiaci tkanivo

 • histotripsis

  - histotripsia, rozdrvenie, rozmačkanie tkaniva

 • histotrophicus

  - histotrofný, podporujúci tvorbu tkaniva

 • histotropicus

  - histotropný, majúci kladný vzťah ku tkanivu, priťahovaný ku tkanivu

 • histrión

  - starorímsky herec; stredoveký kaukliar

 • histrionismus

  - histrionizmus, herectvo, teatrálne vystupovanie doprevádzané prílišnou gestikuláciou, mimikou

Pozri výraz HIŠ v synonymickom slovníku.