Hľadaný výraz "geo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 74 výsledkov (1 strana)

 • GEO

  - Gruzínsko, skrátený názov Gruzínsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Geológia

 • geo-

  - prvá časť zložených slov s významom Zem, zemský

 • geobiochémia

  - náuka o vzťahoch živých organizmov a nerastného prostredia

 • geobotanika

  - náuka o rastlinách a ich závislosti od prostredia

 • geocentrický

  - vzťahujúci sa k Zemi ako stredu, centru; vzťahujúci sa na stred Zeme

 • geocentrizmus

  - predstava o nehybnej Zemi ako o strede vesmíru

 • geochémia

  - odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a Zeme

 • geóda

  - výplň väčšej dutiny v hornine, najčastejšie guľovitého tvaru

 • geodepresia

  - pôvodný tektonický pokles zemskej kôry

 • geodézia

  - meranie a skúmanie tvaru povrchu Zeme; mapovanie častí Zeme; zememeračstvo

 • geodynamika

  - štúdium pohybov Zeme vplyvom geologických síl

 • geofág

  - živočích požierajúci pôdu a tráviaci v nej obsiahnuté organické častice

 • geofágia

  - duševná porucha prejavujúca sa jedením hliny; požieranie pôdy živočíchmi k tomu prispôsobenými

 • geofaktor

  - prírodný jav formulujúci a opvlyvňujúci kvalitu prírodného životného prostredia

 • geofáza

  - úsek dlhodobých geochemických vrstiev s rovnakými alebo podobnými skupinami nerastov

 • geofón

  - malý prenosný seizmograf

 • geofyt

  - typ rastlín, ktorých obnovovacie orgány prežívajú počas nepriaznivých ročných období pod zemou

 • geofyzika

  - náuka o fyzikálnych vlastnostiach Zeme a jej vzdušného obalu; štúdium fyzikálnych procesov Zeme

 • geografia

  - zemepis

 • geohelmint

  - parazitický červ s vývojom prebiehajúcim bez medzihostiteľov

 • geohelminthosis

  - geohelmintóza, ochorenie vyvolané parazitmi, ktoré žijú v zemi (napr. tunelárska choroba, ankylostomóza)

 • geoid

  - idealizovaný tvar Zeme, približne splýva so strednou hladinou morí

 • geokarpia

  - dozrievanie plodov pod povrchom pôdy, napríklad u podzemnice olejnej

 • geokoróna

  - časť plynného obalu Zeme vo výške 1000 km

 • geológ

  - odborník v geológii

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji, zložení a stavbe zemskej kôry

 • geomagnetizmus

  - zemský magnetizmus; náuka o zemskom magnetickom poli

 • geomantia

  - mystické veštenie z náhodile vrhnutej hliny alebo piesku

 • geomechanika

  - náuka riešiaca problémy mechaniky zemín a hornín

 • geomedicina

  - geomedicína, odbor medicíny zaoberajúci sa výskytom a priebehom chorôb v závislosti od geografických a klimatických podmienok

 • geometer

  - zememerač

 • geometria

  - náuka o vzťahoch a vlastnostiach rovinných a priestorových útvarov

 • geometria deskriptívna

  - zaoberá sa premietaním priestorových útvarov do roviny; školský predmet a učebnica

 • geometrizmus

  - výtvarný prejav založený na geometrických tvaroch

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja a tvaroch zemského povrchu

 • geonosis

  - geonóza, choroba spôsobená, vyvolaná mikroorganizmami (látkami) pochádzajúcimi zo zeme

 • geoparasitologia

  - geoparazitológia, náuka o výskyte a rozšírení parazitov v závislosti od zemepisných podmienok

 • geopatogénny

  - údajné negatívne pôsobenie geologickej stavby

 • geophagia

  - geofágia, chorobná nutkavosť jesť zem, pôdu

 • geopolitika

  - snaha vysvetľovať pomery v štátoch a vzájomné vzťahy štátov ich zemepisnou polohou; z toho plynúca teória o nutnosti posudzovať medzinárodné vzťahy z hľadiska zemepisných oblastí; aspekty politiky v celosvetových, globálnych súvislostiach a vzťahoch

 • geopotenciál

  - potenciál tiažovej sily

 • geopsychológia

  - skúma psychické vlastnosti ľudí a národov v závislosti od geografických podmienok oblasti, v ktorej žijú

 • georeliéf

  - zemský povrch, reliéf

 • georgína

  - záhradná rastlina, dália

 • geosféra

  - sústredné obaly, z ktorých sa skladá Zem, obal Zeme zložený z atmosféry, hydrosféry, litosféry, mezosféry a barysféry

 • geostacionárny

  - nemenný vzhľadom na Zem, napr. satelit vo vesmíre, umiestený nad určitým bodom na Zemi, geosynchrónny

 • geostrategický

  - strategický z hľadiska zemepisnej polohy

 • geosynklinála

  - rozsiahla korytovitá priehlbina v zemskej kôre v mieste nahromadenia veľkého množstva usadenín

 • geotaxia

  - pohyb organizmu v smere alebo proti smeru zemskej príťažlivosti

 • geotaxis

  - geotaxia, pohyb organizmov ovplyvnený zemskou gravitáciou

 • geotektonika

  - stavba zemskej kôry; veda o stavbe a vývoji zemskej pôdy

 • geotermia, geotermika

  - náuka o tepelných pomeroch v zemskom vnútri

 • geotermika

  - náuka o tepelných priestoroch vo vnútri Zeme, geotermia

 • geotextília

  - technická textília zo syntetických vlákien, používaná napr. v stavebníctve

 • geotrichosis

  - geotrichóza, ochorenie vyvolané hubou Geotrichum candidum

 • geotropismus

  - geotropizmus, rastový ohyb rastlín a ich orgánov (koreňov) vplyvom gravitácie

 • geotropizmus

  - rastové pohyby rastlín spôsobené gravitáciou

 • geotyp

  - populácia organizmov vyznačujúca sa určitým genotypom

Pozri výraz GEO v synonymickom slovníku slovenčiny.