Hľadaný výraz "feno" v Slovníku cudzích slov

nájdených 25 výsledkov (1 strana)

 • feno-

  - prvá časť zložených slov s významom viditeľný, zreteľný, vystupujúci do popredia; zrejmý, niečomu vlastný

 • fenofáza

  - vývojová fáza živočícha alebo rastliny, pravidelne sa opakujúca v závislosti od ročného obdobia

 • fenofáza viniča

  - gréc. –periodický jav v ročnom vegetačnom cykle viniča, ktorého priebeh je závislý od klimatických činiteľov

 • fenogenetika

  - výskum vzťahov medzi genotypom a fenotypom

 • fenokópia

  - napodobenina fenotypu, ktorý je obvykle podmienený špecifickým genotypom. Fenokópiu však spôsobuje interakcia iného genotypu s faktormi prostredia.
  - nededičná zmena spôsobená vonkajšími vplyvmi, prejavmi podobná dedičnej zmene

 • fenokryst

  - väčší kryštál nerastu

 • fenol

  - aromatická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na aromatické jadro; hydroxybenzén, bezfarebná kryštalická látka leptajúca pokožku; bezfarebná látka s typickým zápachom, používaná ako dezinfekčný prostriedok a pri výrobe plastov; kyselina karbolová

 • fenolát

  - soľ fenolu

 • fenológia

  - výskum vlyvov podnebia a zmien počasia na životné prostredie, na živé organizmy

 • fenomén

  - úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci, mimoriadny človek; v botanike výnimočný jav vegetácie v extrémnom prostredí; v medicíne zmyslami pozorovateľný príznak ochorenia

 • fenomenalizmus

  - názor, podľa ktorého veci poznávame tak, ako sa nám javia, a nie tak, ako sú samé osebe (Kant)

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny

 • fenomenológia

  - teória javu; vytváranie abstrakcií vo vedomí
  - veda o fenoménoch; (u G. W. F. Hegla) ideálne dejiny výchovy vedomia samým sebou od predstáv až po absolútne vedenie t.j. vykreslenie toho, ako sa veda javí; (podľa E. Husserla a jeho školy) metóda skúmania uskutočňujúca návrat "k veciam samým" a podávajúca ich deskripciu ako fenoménov

 • fenomenologický

  - pozri fenomenológia

 • fenón

  - jednotka taxionómie organizmov zahŕňajúca súbor jedincov podobného fenotypu

 • fenoplast

  - fenolformaldehydová živica, napr. bakelit

 • fenotyp

  - súhrn vonkajších dedičných znakov a vlastností organizmu daný realizáciou genotypu
  - pozorovateľný somatický, biochemický alebo fyziologický znak, ktorý je podmienený aj genotypom, aj prostredím, v ktorom sa genotyp uplatňuje. V užšom zmysle sa týmto termínom označuje aj vyjadrenie určitého génu alebo génov.
  - súbor pozorovateľných znakov a vlastností organizmu; výsledok interakcie jeho genotypu s prostredím; prejav jednotlivého génu, napr. v podobe farby očí

Pozri výraz FENO v synonymickom slovníku slovenčiny.