Hľadaný výraz "so" v Lekárskom slovníku

Nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • sociabilitas

  - sociabilita, schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, spoločenskosť

 • socialis

  - sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský

 • socialisatio

  - socializácia, zapojenie indivídua do ľudského spoločenstva po společenskej, pracovnej i subjektívnej stránke

 • Sociálna fóbia

  - je považovaná za psychickú poruchu, ak človek trpí úzkosťou s telesnými prejavmi v rôznych spoločenských situáciách a táto úzkosť je tak silná, že obmedzuje jeho bežné fungovanie.

 • Sociálna úzkosť

  - úzkosť, ktorá sa vyskytuje, keď sa človek nachádza v spoločnosti druhých ľudí, a/lebo má pred nimi podať nejaký výkon. Niektorí odborníci termín sociálna fóbia a sociálna úzkosť považujú za synonymá.

 • societas

  - spoločnosť, zväzok

 • sociologia

  - sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch

 • sociometria

  - sociometria, odvetvie sociálnych vied, skúmajúce štruktúru vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri sociálnej skupiny

 • sociopathia

  - sociopatia, negatívne postoje voči spoločnosti, nepriateľský spôsob správania sa

 • sociotherapia

  - socioterapia, liečba chorých so snahou začleniť ich do spoločnosti

 • socordia

  - tuposť, duševná obmedzenosť

 • sodaemia

  - sodémia, prítomnosť uhličitanu sodného v krvi

 • sodoku

  - horúčkové ochorenie vzniknuté po pohryznutí potkanom

 • sodomia

  - sodomia, pohlavná zvrátenosť, pohlavný styk so zvieraťom

 • software

  - súhrn počítačových programov určitého zamerania

 • sol

  - "zložka koloidného roztoku

 • solacium

  - útecha

 • solaninum

  - solanín, jedovatý alkaloid nachádzajúci sa napr. v klíčkoch zemiakov

 • solanismus

  - otrava solanínom

 • Solanum

  - ľuľok

 • solaris

  - solárny, slnečný

 • solarium

  - zariadenie slúžiace na ožarovanie ultrafialovými alebo infračervenými lúčmi

 • solen

  - rúra, kanál

 • solenoid

  - v cytogenetike sa tento termín používa na označenie stočenej štruktúry, do ktorej sa zvinú nukleozómy v procese kondenzácie chromatínu.

 • solenonychia

  - solenonýchia, pozdĺžne rúrovité nechty, deformácia nechtov

 • solenos

  - rúra, kanál

 • soleus

  - lýtkový

 • solid

  - zlatá rímska minca; pevné chemické skupenstvo; krivka v rovnovážnom diagrame zloženia a teploty zliatin udávajúca koniec kryštalizácie alebo tuhnutia zliatiny

 • soliditas

  - hustota, hutnosť

 • solidum

  - "pevná, tvrdá pôda

 • solidus

  - pevný, silný, hutný, tvrdý
  - zlatá rímska minca; pevné chemické skupenstvo; krivka v rovnovážnom diagrame zloženia a teploty zliatin udávajúca koniec kryštalizácie alebo tuhnutia zliatiny

 • soliloquia

  - solilokvia, samomluva, rozprávanie si pre seba samého

 • solipsismus

  - solipsizmus, individualizmus, idealistický názor pokladajúci vlastné ja za jedinú realitu

 • solitarius

  - osamelý, samotný, oddelený, sám o sebe

 • solitárny

  - osamelý, samotný

 • solitudo

  - samota, opustenosť

 • sollemnis

  - pravidelný, výročný, slávnostný

 • sollicitatio

  - nepokoj, vzrušenie

 • sollicitus

  - vzbúrený, vzrušujúci

 • sollux

  - solux, prístroj určený na liečbu svetlom a teplom, infračervený žiarič

 • solubilis

  - rozpustný

 • solubilitas

  - solubilita, rozpustnosť

 • solubilný

  - rozpustný

 • solúcia

  - chemický roztok; splnenie právneho záväzku

 • solum

  - pôda, zem, základ, dno

 • solus

  - samotný

 • solutio

  - solúcia, rozviazanie, uvoľnenie, rozpustenie, roztok

 • solutus

  - rozpustený

 • solvens

  - solventný, rozpúšťajúci, uvoľňujúci, rušiaci

 • soma

  - telo

 • soman

  - chemická bojová látka, nervovo-paralytická tekutina s obsahom fosforu a fluóru

 • somasthenia

  - somasténia, telesná slabosť, vyčerpanosť

 • somatalgia

  - somatalgia, telesná bolesť

 • somatická mutácia

  - mutácia, ktorá vzniká v somatickej bunke a nie v zárodočnej línii.

 • somatický

  - telový

 • somaticosplanchnicus

  - somatosplanchnický, týkajúci sa tela a vnútorných orgánov

 • somaticus

  - somatický, telesný, týkajúci sa tela

 • somatisatio

  - somatizácia, udávanie rôznych telesných ťažkostí u ľudí s neurotickým syndrómom

 • somatizácia

  - odvedenie, prenesenie psychického napätia vzniknutého pri nedosahovaní cieľa do telesnej oblasti

 • somatodendriticus

  - somatodendritický, somatodendritické spojenie neurónov (synapsa), kontakt dendritu jedného neurónu s telom druhého neurónu

 • somatodidymia

  - somatodidýmia, dvojčatá zrastené v oblasti trupu

 • somatogenes

  - somatogénny, telesného pôvodu, označenie pre vlastnosti telesného pôvodu

 • somatogénny

  - týkajúci sa tela, pochádzajúci z tela

 • somatoliberinum

  - hypotalamický hormón uvoľňujúci rastový hormón hypofýzy

 • somatologia

  - somatológia, náuka o tele, o jeho zložení, funkciách a vlastnostiach

 • somatoma

  - "somatóm, prvosegment, somit, základ stredného zárodočného listu

 • somatomedinum

  - somatomedín, peptidy tvorené v periférnych tkanivách vplyvom rastového hormónu hypofýzy, inzulínu podobný rastový faktor

 • somatomegalia

  - somatomegália, abnormálne veľký vzrast

 • somatometria

  - somatometria, meranie jednotlivých častí tela podľa stanovených postupov

 • somatomotoricus

  - somatomotorický, týkajúci sa hybnosti tela

 • somatopaedia

  - somatopédia, vedný odbor špeciálnej defektologickej pedagogiky, zaoberajúci sa výchovou telesne postihnutých

 • somatopagus

  - somatopagus, dvojčatá zrastené trupom

 • somatoplasma

  - somatoplazma, protoplazma bunky

 • somatopleura

  - somatopleura, embryonálna vrstva mezodermu priliehajúca k ektodermu

 • somatopsychicus

  - somatopsychický, vzťahujúci sa k telesným a duševným funkciám

 • somatoschisis

  - somatoschíza, vývoj plodu charakterizovaný rozštiepením trupu

 • somatoscopia

  - somatoskopia, telesná prehliadka

 • somatosexualis

  - somatosexuálny, vzťahujúci sa k telesnému a pohlavnému vývoju

 • somatosomaticus

  - somatosomatický, kontakt (synapsa) medzi telami dvoch neurónov

 • somatostatinoma

  - klinický syndróm charakterizovaný nádorom pankreasu z D-buniek Langerhansových ostrovčekov produkujúcich somatostatín

 • somatostatinum

  - somatostatín, hypotalamický hormón brzdiaci tvorbu rastového hormónu hypofýzy a pôsobiaci aj v tráviacom systéme

 • somatotomia

  - "somatotómia, anatómia ľudského tela

 • somatotrophicus

  - somatotropný, majúci stimulačný vplyv na rast

 • somatotrophinum

  - somatotropín, rastový hormón tvorený v prednom laloku hypofýzy, STH

 • somatotypus

  - somatotyp, súhrn všetkých tvarových a funkčných znakov jedinca podmienených dedičnosťou a vytváraný vplyvmi prostredia

 • somelier

  - z francúzštiny - odborník na nápoje v gastronómii, s prioritným zameraním na víno a ušľachtilé liehoviny; v čase popularity jedov nasadzoval pri degustácii vína svoj život a garantoval výber kvalitného vína; v súčastnosti sa stará o život vína v najkvalitnejších reštauráciach

 • somnambulismus

  - námesačnosť, porucha spánku, pri ktorej spiaci človek napr. chodí alebo vykonáva zložitejšie pohyby úplne automaticky, po zobudení sa nato nepamätá

 • somnambulus

  - námesačník

 • somnifer

  - uspávajúci, prinášajúci spánok

 • somnipathia

  - somnipatia, porucha spánku, rušený spánok

 • somnium

  - sen, snenie

 • somnolencia

  - ľahká kvantitatívna porucha vedomia, spavosť

 • somnolentia

  - somnolencia, ľahšia kvantitatívna porucha vedomia

 • somnolentus

  - somnolentný, spavý, ospalý, trpiaci ospalosťou

 • somnoloquentia

  - somnolokvencia, rozprávanie zo spánku

 • somnoloquia

  - somnolokvencia, rozprávanie zo spánku

 • somnus

  - spánok

 • son

  - porovnávacia jednotka hlasitosti

 • sonda (próba)

  - v molekulovej genetike ide o rádioaktívne značený úsek DNA alebo RNA, ktorý sa používa na detekciu komplementárnej sekvencie metódou molekulovej hybridizácie.

 • sonitus

  - zvuk, zvučanie, šum, hučanie

 • sonografia

  - vyšetrene ultrazvukom

 • sonogramma

  - sonogram, grafický záznam ultrazvukového signálu, ktorý je transponovaný na elektrické napätie

 • sonographia

  - sonografia, neinvazívna vyšetrovacia metóda využívajúca ultrazvukové vlny

 • sonor

  - zvuk, šum

 • sonorus

  - zvučný, šumiaci, hučiaci

 • sonus

  - zvuk

 • soor

  - múčnatka, ochorenie, ktoré vyvoláva Candida albicans a prejavuje sa bielymi povlakmi v ústnej dutine

 • sophisma

  - sofizma, klamný, zdanlivo správny záver vyvodený s úmyslom oklamať

 • sopor

  - kvantitatívna porucha vedomia ťažšieho stupňa

 • soporifer

  - prinášajúci, navodzujúci hlboký spánok

 • soporosus

  - soporózny, v hlbokom spánku, s poruchou vedomia

 • sorbitio

  - srkanie

 • sorbitolum

  - sorbitol, cukrový alkohol

 • sordes

  - nečistota, špina

 • sordidus

  - špinavý, nečistý

 • sorptio

  - sorpcia, vstrebávanie, pohlcovanie

 • Soumaintrain

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • southernova metóda

  - metóda, ktorou sa dajú preniesť fragmenty oddelené elektroforézou na agarózovom géle na nitrocelulózový filter. Určité úseky DNA sa potom dajú stanoviť hybridizáciou s rádioaktívne značkovanými sondami. Metódu zaviedol Edwin Southern.

 • Sovind

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 55%. Pôvodom z Dánska

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: okd, cvg, sap, pcas, vã h, ket, mco, stj, ncc, afiã, mdc, kse, hpq, ni, pzs