Význam slova "so" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 235 výsledkov (2 strán)

 • so zreteľom na predl. s A s ohľadom na;

 • sob -a mn. N a A -y m. párnokopytník podobný jeleňovi žijúci na severe, zool. Rangifer;

 • sobáš -a m. úr. uzavretie manželstva; obrad pri tom: cirkevný, občiansky s.;
  ísť na s.

  mať s. ženiť sa, vydávať sa;

 • sobášiť -i nedok. vykonávať sobášny obrad: s-l ich dekan farnosti, starosta

  // sobášiť sa uzavierať manželstvo: kde ste sa s-li?

 • sobášnosť -i ž. počet uzavretých manželstiev: pokles s-i

 • sobášny príd.: s. obrad, s-a sieň;
  s. list doklad o sobáši;

 • sobí príd.: s-ie mlieko, stádo

 • soboľ -a mn. N a A -e m.

  1. kunovitá sibírska šelma s cennou jemnou kožušinou, zool. Martes

  2. kožušina z nej, sobolina;

 • sobolí príd.: s-ia kožušina

 • sobolina -y ž. kožušina zo soboľa

 • sobota -y -bôt ž. 6. deň v týždni: voľná, pracovná s.;

 • sobotný, sobotňajší príd.: s-né popoludnie, s-šie stretnutie

 • socha -y sôch ž. umel. zobrazenie človeka al. zvieraťa ako postavy z kameňa, kovu, dreva ap.: bronzová s., tesať s-u

  stáť ako s. nepohnuto;

 • sochár -a m. umelec zhotovujúci sochy, reliéfy ap.: akademický s. titul absolventa vys. školy výtvar. umení;

 • sochárka -y -rok ž.;

 • sochársky príd. i prísl.: s. ateliér;
  s. riešiť;

 • sochárstvo -a s. výtvar. umenie realizované z kameňa, dreva ap.

 • sochor -a m. pevná žrď na odsúvanie väčších predmetov: oceľový, zalomený s., dvíhať s-om;

 • sochorček -a m. zdrob.

 • socialista -u m. stúpenec socializmu; člen soc. strany;

 • socialistický príd.: s. poslanec, prezident, s-á strana;
  s-é zriadenie;

  socialisticky prísl.

 • socialistka -y -tiek ž.;

 • socializácia -ie ž. odb.

  1. prispôsobovanie (sa), prispôsobenie (sa) človeka spoločnosti a jeho začleňovanie (sa), začlenenie (sa) do nej: s. niektorých skupín obyvateľstva

  2. zospoločenšťovanie, zospoločenštenie výr. prostriedkov v období soc. spoločnosti: s. výroby;

 • socializačný príd.: s. trend;
  s. proces

 • socializmus -mu m.

  1. rozlič. teórie o spoloč. poriadku založenom na sociálnej spravodlivosti, rovnosti všetkých ľudí a obyč. aj na spoločnom vlastníctve výr. prostriedkov: utopický s., demokratický s., marxistický s.;
  národný s. nacizmus

  2. rozlič. pokusy o uskutočnenie takéhoto spoloč. poriadku: reálny s., s. s ľudskou tvárou;

 • socializovať nedok. i dok. uskutočňovať, uskutočniť socializáciu (význ. 1, 2)

  // socializovať sa

  1. prechádzať, prejsť socializáciou (význ. 1): učňovská mládež sa s-je

  2. stávať sa socialistickým

 • sociálne prísl.: s. prispôsobivý;
  s. zabezpečiť

 • sociálno-politický príd. týkajúci sa sociálnych a polit. otázok, sociálny a polit.: s-é javy

 • sociálnodemokratický príd. týkajúci sa sociálnej demokracie: s-á strana, s-é heslá

 • sociálnopolitický príd. týkajúci sa sociálnej politiky: s. program

 • sociálnorevolučný príd. týkajúci sa sociálnej revolúcie: s. pohyb, smer

 • sociálnozdravotný príd. týkajúci sa zdravia spoločnosti: s-á služba, starostlivosť, s-é inštitúcie

 • sociálny príd.

  1. spoločenský (význ. 1): s. pokrok, poriadok, s. román, s. útlak;
  s-e prostredie;
  s-e napätie;
  s-e rozdiely

  2. týkajúci sa zaistenia zmeny spoloč. pomerov: s. pohyb, s-e boje, s-a revolúcia, reforma

  3. týkajúci sa všestranného zaistenia jednotlivca v spoločnosti: s-a istota, starostlivosť;
  s-a politika štátu;
  s-e zabezpečenie;
  s-e poistenie;
  s. prípad, s. pracovník;
  záchranná s-a sieť súbor prostriedkov na hmotné zabezpečenie ľudí, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum;
  s-a odkázanosť;

 • societa -y ž. kniž. spoločnosť, spoločenstvo

 • sociolingvista -u m. odborník v sociolingvistike;

 • sociolingvistický príd.: s. výskum;

  sociolingvisticky prísl.

 • sociolingvistika -y ž. jazykovedná disciplína skúmajúca vzťahy jazyka a spoločnosti, jazyková sociológia;

 • sociolingvistka -y -tiek ž.;

 • sociológ -a mn. -ovia m. odborník v sociológii; učiteľ al. poslucháč sociológie;

 • sociológia -ie ž. vedná disciplína o zákonitostiach vývinu a fungovania spoločnosti a ich prejavoch;

 • sociologička -y -čiek ž.;

 • sociologický príd.: s. výskum, s-é hľadisko;

  sociologicky prísl.

 • sóda -y ž.

  1. biela látka použ. pri praní, v priemysle ako zmäkčovadlo vody, chem. uhličitan sodný

  2. prášok použ. v potravinárstve na zníženie kyslosti žalúdkovej šťavy ap.: jedlá s., s. bikarbóna

  3. hovor. sódovka: whisky so s-ou;

 • sodík -a m. striebristý mäkký alkalickokovový chem. prvok, zn. Na;

 • sodíkový príd.: s-á výbojka

 • sodný príd. chem. obsahujúci v istom pomere sodík: s. lúh;
  chlorid s. kuchynská soľ

 • šodó neskl. s. penový nápoj z vína, vajec a cukru: vínové š.

 • sodoma -y ž. (podľa bibl. mesta Sodoma) miesto nemravností; nemravný život

  expr. (hotová) S. a Gomora, s. a gomora miesto nerestí; neresti

 • sódovka -y -viek ž. voda obohatená kysličníkom uhličitým, sódová voda: čerstvá s., pohár s-y;

 • sódovkáreň -rne ž. podnik na výr. sódovky

 • sódovkový príd.: s-á fľaša

 • sódový príd.: s-á voda sódovka

 • šofér -a m. vodič motorového vozidla;

 • šoférka -y -rok ž.;

 • šoférovať nedok.

  1. viesť motorové vozidlo: učiť sa š.

  2. hovor. vykonávať prácu šoféra, byť šoférom

 • šoférsky príd.: š. kurz;

 • šoférstvo -a s.

 • sofista -u m.

  1. starogréc. filozof pôsobiaci ako učiteľ filozofie a rečníctva

  2. človek ovládajúci sofistiku;

 • sofistický príd.: s. dôkaz, s-á prešibanosť

 • sofistika -y ž. úmyselné používanie klamných úsudkov a dôkazov

 • softbal -u m. (angl.) šport. hra, kt. vznikla z bejzbalu;

 • softbalista -u m. hráč softbalu;

 • softbalistka -y -tiek ž.

 • softbalový príd.: s-é ihrisko;

 • softvér, pôv. pís. software -u L -i mn. -y m. inform. (angl.) programové vybavenie počítača;

 • softvérový príd.: s-á firma

 • sója -e ž. strukovina, ktorej semená sa používajú ako potravina a na výr. oleja, bot. Glycine;

 • sojčí príd.: s-ie pierko

 • sojka -y -jok ž. hôrny vták sivočervenkastej farby s modročiernym mriežkovaním na krídlach, zool. Garrulus;

 • sójový príd.: s. olej, s-á múčka, s-é mlieko;
  s-é mäso potravina zo sóje nahrádzajúca živočíšne mäso

 • šok -u m.

  1. silný fyzický al. duš. otras: nervový š., utrpieť š.;
  lek. porucha krvného obehu: alergický š.;
  liečba š-om i pren. prudká zmena spoloč. al. ekon. vzťahov;

  2. liečebná metóda (pri psychózach ap.): elektrický š.;

 • sok -a mn. -ovia m. protivník, súper, rival: nebezpečný, politický s., s-ia v láske, vidieť v niekom s-a;

 • sokel -kla L -i mn. -e m. odb. spodná časť stavby, stenový výčnelok; podstavec: dlaždicový, farebný s.;

 • soklový príd.: s. múr

 • sokol -a mn. N a A -y m. dravý vták s úzkymi končistými krídlami, zool. Falco;

 • sokolča, sokolíča -aťa mn. -ence/-atá -čeniec/-lčiat, -líčat s. mláďa sokola

 • sokolí príd.: s. zrak bystrý;

 • sokoliar -a m. chovateľ a cvičiteľ pernatých dravcov

 • sokolica -e -líc ž.;

 • sokolík -a m. zdrob.

 • sokolovňa -e ž. zastar. budova s telocvičňou patriaca niekdajšej organizácii Sokol

 • šokovať nedok. i dok. spôsobovať, spôsobiť šok: udalosť ho š-la;

 • šokový príd.: š-á terapia i pren. umelo vyvolané prudké zmeny

 • šokujúci príd. spôsobujúci šok: š-a správa, š-e správanie;

 • šokujúco prísl.

 • sokyňa -e -kýň ž.

 • soľ -i ž.

  1. minerálna látka použ. na dodanie chuti pokrmom, na konzervovanie mäsa ap.: kamenná, prášková, kuchynská s., štipka s-i, vítať s-ou a chlebom

  2. chem. zlúčenina vzniknutá pôsobením kyseliny a zásady: s. kyseliny soľnej

  potrebovať niečo ako s. naliehavo;
  byť niekomu s-ou v očiach a) prekážať b) byť nepríjemný;
  kniž. byť s-ou zeme byť užitočný;

 • solárium -ia s. miestnosť na ožarovanie (prírodným al. umelým) ultrafialovým žiarením

 • solárny príd. odb. al. kniž. slnečný: s-a fyzika;
  s-a technika ekologický smer v energetike vyžívajúci slnečnú energiu

 • soldateska -y -siek ž. pejor. žoldnierske vojsko: rozzúrená s.

 • solený príd. napustený, konzervovaný soľou: s-é ryby, s-á slanina

 • soliar -a m.

  1. kto dobýva soľ

  2. kto solí mäso, ryby ap., solič;

 • soliareň -rne ž. pracovisko, kde sa potraviny konzervujú soľou;

 • soliarenský príd.

 • soliarsky príd.

 • solič -a m. soliar (význ. 2)

 • solidarita -y ž. vzájomná (mravná) podpora, súdržnosť, solidárnosť: medzinárodná s., s. odborárov, pocit s-y

 • solidárne prísl.;

 • solidárnosť -i ž. solidarita

 • solidárny príd. prejavujúci solidaritu: s. prejav, s-a organizácia;
  byť s. s požiadavkami učiteľov;

 • solídne prísl.: s. postavený objekt, s. poznať, vyzerať s.;

 • solídnosť -i ž.

 • solídny príd.

  1. seriózny, slušný: s. človek, s-a obsluha, s-e správanie

  2. kt. je na dobrej úrovni, spoľahlivý: s. výrobok, získať s-e poznatky, vzdelanie;

 • opak. solievať -a

 • solisko -a -lísk s. poľov. miesto, kde sa zveri dáva soľ

 • sólista -u m. sólový hudobník, spevák al. tanečník: inštrumentálny, vokálny s., s. umeleckého súboru;

 • sólistický príd.: s. koncert, s-á skladba;

  sólisticky prísl.

 • sólistka -y -tiek ž.;

 • soliť -ľ! nedok.

  1. dávať soľ do jedla na dochutenie: s. polievku, zemiaky

  2. konzervovať soľou: s. ryby, mäso

  3. hovor. posýpať chem. prípravkami: s. zasneženú cestu;

 • solivar -u m. závod na výr. soli

 • solmizácia -ie ž. hud. označenie tónov stupnice slabikami do, re, mi, fa, sol, la, si;

 • solmizačný príd.: s-á slabika

 • soľnička -y -čiek ž. nádob(k)a na soľ: drevená s., vysýpať soľ zo s-y

 • soľný príd.: s. sklad;
  geol. s-é ložisko

  stáť ako s. stĺp nepohnuto, prekvapene

 • sólo

  I. -a sól s.

  1. skladba al. jej časť pre jedného speváka, hudobníka, tanečníka; predvedenie takejto skladby: tenorové, husľové s.;
  s. pre flautu;
  spievať, hrať s.;
  mať s. i pren. hovor. stále hovoriť

  2. tanec určený jednému páru al. viacerým párom ako pocta: s. mladomanželom;

 • sololit -u m. druh lisovanej drevovláknitej dosky: polica zo s-u, kresliť na s.;

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: pasc å e, terkac, vendlak, ã ecko, th, el, or, ent, zaj, l f, dzo, kasa, an el, a imuk, dzvere
Lekársky slovník: bip, nongranularis, anticip cia, líg, erc, microcheiria, n71, m46, b51, f51, b70, alt, tit, e59, ovi
Ekonomický slovník: ukv, ky, zpz, rvh, nbs, uae, cmj, fss, kon, gvh, oxi, zvh, avc, als, pej
Slovník skratiek: sagb, hni, png, o29, amiã, wl, my, cln, rvs, z47, vj3, ice, kth, wve, q99
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV