Hľadaný výraz "pol" v Lekárskom slovníku

Nájdených 169 výsledkov (2 strán)

 • polakizúria

  - chorobné časté nutkanie na močenie

 • polarimetron

  - polarimeter, prístroj na skúmanie látok, ktoré sú opticky účinné v polarizovanom svetle

 • polaris

  - polárny, smerujúci k osi, k pólu

 • polarografia

  - elektrochemická metóda analýzy roztokov

 • polarographia

  - polarografia, elektrochemická analytická metóda

 • policlinica

  - "poliklinika, ""mestská klinika"", zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre ambulantnú službu"

 • polinóza

  - senná nádcha

 • poliodystrophia

  - poliodystrofia, degenerácia šedej mozgovej hmoty

 • polioencephalitis

  - polioencefalitída, zápal šedej mozgovej hmoty

 • polioencephalomeningomyelitis

  - polioencefalomeningomyelitída, zápal šedej mozgovej hmoty, miechy a mäkkých plien súčasne

 • polioencephalomyelitis

  - polioencefalomyelitída, zápal šede hmoty mozgu a miechy

 • polioencephalopathia

  - polioencefalopatia, ochorenie šedej mozgovej hmoty

 • poliomyelitída

  - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy

 • poliomyelitis

  - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy

 • poliosis

  - polióza, šedivé vlasy (canities)

 • pollakicoprosis

  - polakikopróza, časté nutkanie na stolicu, časté vyprázdňovanie

 • pollakidipsia

  - polakidipsia, chorobné časté pitie, chorobný smäd

 • pollakisuria

  - polakizúria, časté nutkanie na močenie

 • pollex

  - palec (ruky)

 • pollinosis

  - polinóza, senná nádcha

 • polocytus

  - polocyt, pólová bunka vzniknutá pri zrení vaječnej bunky, na krátky čas zostáva spolu s vaječnou bunkou a potom zaniká

 • polus

  - pól

 • polyadenitis

  - polyadenitída, zápal viacerých žliaz

 • polyadenomatosis

  - polyadenomatóza, vznik viacerých adenómov

 • polyaemia

  - polyémia, zmnoženie cirkulujúcej krvi

 • polyaesthesia

  - polyestézia, porucha dotykového cítenia, subjektívne vnímanie jedného kožného podráždenia na niekoľkých miestach

 • polyandria

  - polyandria, mnohomužstvo, spolužitie ženy s viacerými mužmi

 • polyangiitis

  - polyangiitída, zápal mnohých ciev

 • polyarteriitis

  - polyarteriitída, zápal viacerých tepien

 • polyarthritis

  - polyartritída, zápal niekoľkých kĺbov súčasne

 • polyarthrosis

  - polyartróza deformujúce, degeneratívne ochorenie postihujúce viacero kĺbov

 • polyarticularis

  - mnohokĺbový, týkajúci sa niekoľkých kĺbov

 • polyartralgia

  - bolesť viacerých kĺbov

 • polyartritída

  - zápal viacerých kĺbov

 • polyartritis

  - zápal viacerých kĺbov

 • polyblastos

  - mononukleárna bunka s fagocytárnou schopnosťou, častá v tkanivách okolo zápalu

 • polyblennia

  - polyblénia, nadmerná sekrécia hlienu

 • polycaryocytus

  - polykaryocyt, viacjadrová obrovská bunka (osteoklast) kostnej drene

 • polycentricus

  - polycentrický, majúci viac stredov, mnohostredový

 • polycheiria

  - polycheiria, jedinec s nadpočetnými rukami

 • polychloruria

  - polychlorúria, zvýšené vylučovanie chloridov močom

 • polycholia

  - polychólia, nadmerné vylučovanie žlče

 • polychondritis

  - polychondritída, zápal chrupiek v rôznych častiach tela súčasne

 • polychromasia

  - polychromázia, mnohofarebnosť, vlastnosť alebo schopnosť tkanív prijímať farbivá rôzneho druhu

 • polychromatophilia

  - polychromatofília, farbiteľnosť tkanív rôznymi farbivami

 • polychromatophilicus

  - polychromatofilný, prijímajúci viac farbív

 • polychylia

  - polychýlia, nadmerná tvorba chýlu

 • polycoria

  - polykória, väčší počet zreníc v jednom oku (vrodená vývojová chyba)

 • polycrotia

  - polykrócia, nadpočetné tepové vlny

 • polycyesis

  - polykyéza, viacpočetné tehotenstvo

 • polycysticus

  - polycystický, obsahujúci viac dutín

 • polycystosis

  - pancreatis congenita - vrodená polycystóza pankreasu, premena veľkej časti slinivky brušnej na drobné dutiny (cysty)

 • polycythaemia

  - polycytémia, zmnoženie všetkých krvných elementov

 • polydactylia

  - polydaktýlia, vrodený nadmerný počet prstov ruky alebo nohy

 • polydipsia

  - chorobný smäd ako príznak cukrovky

 • polydysplasia

  - polydysplázia, viacero vývojových porúch

 • polyembryonia

  - polyembryónia, tvorba viacerých zárodkov

 • polyembryonicus

  - polyembrionický, týkajúci sa zmnoženia zárodkov

 • polygalactia

  - polygalakcia, nadmerné vylučovanie mlieka počas kojenia

 • polygamia

  - polygamia, pohlavné spolužitie jedincov toho istého pohlavia s viacerými jedincami druhého pohlavia

 • polygenesis

  - polygenéza, podmienenosť vonkajšieho znaku organizmu väčším množstvom génu

 • polygénový

  - podmienený viacerými génmi na rozličných lokusoch, pričom gény majú malý a aditívny účinok. (Označuje sa aj ako kvantitatívna dedičnosť.) Polygéniu treba odlíšiť od multifaktoriálnej dedičnosti, pri ktorej sú okrem genetických činiteľov zúčastnené aj faktory vonkajšieho prostredia.

 • polygenum

  - polygén, gén malého účinku, člen skupiny génov určujúcich fenotypovo kvantitatívny znak

 • polyglandularis

  - polyglandulárny, vzťahujúci sa k viacerým žľazám

 • polyglobulia

  - polyglobúlia, zvýšenie počtu červených krviniek v krvi

 • polygnathia

  - polygnatia, vrodené vytvorenie nadpočetnej čeľuste

 • polygraphia

  - polygrafia, zobrazenie obrysov a pohybov (pulzácií) vyšetrovaných orgánov

 • polygraphon

  - polygraf, registračné zariadenie na zapisovanie niekoľkých veličín súčasne

 • polygynia

  - polygýnia, pohlavné spolužitie muža s niekoľkými ženami, mnohoženstvo

 • polyhedralis

  - poly(h)edrálny, polyedrický, hranatý

 • polyhidrosis

  - polyhidróza, nadmerné potenie

 • polyhydramnion

  - nadbytok plodovej tekutiny v amniovom vaku

 • polyhydruria

  - polyhydrúria, abnormálne zriedený moč

 • polyhypermenorrhoea

  - polyhypermenorea, silnejšia a častejšia menštruácia

 • polyhypomenorrhoea

  - polyhypomenorea, slabšie menštruačné krvácanie v kratších časových odstupoch

 • polyinfectio

  - polyinfekcia, infekcia vyvolaná rôznymi druhmi mikróbov súčasne, zmiešaná infekcia

 • polykondenzácia

  - chemická reakcia, ktorou z nízkomolekulárnych látok vzniká makromolekulárna zlúčenina

 • polylobularis

  - polylobulárny, mnoholalôčkový

 • polymastia

  - polymázia, polymastia, vytvorenie nadpočetných prsných žliaz

 • polymelia

  - polymélia, nadpočetné končatiny

 • polymenorea

  - menštruačné krvácanie u žien, častejšie ako pri bežnom cykle

 • polymenorrhoea

  - polymenorea, menštruácia opakujúca sa v krátkych intervaloch

 • polymerasis

  - polymeráza, enzým katalyzujúci tvorbu polyméru, napr. väzbu nukleotidov so vznikom polynukleotidov nachádzajúcich sa v RNA

 • polyméria

  - chemický jav, pri ktorom majú organické zlúčeniny rovnaké zloženie, ale rozdielne molekulové hmotnosti; v biológii mnohopočetný kvet
  - "polyméria, prítomnosť nadpočetných orgánov v organizme

 • polymerisatio

  - polymerizácia, spájanie veľkého množstva malých molekúl toho istého druhu (monomérov) do veľkých celkov (polymérov)

 • polymerismus

  - polymerizmus, prítomnosť nadpočetného množstva článkov

 • polymeros

  - polymér, makromolekulárna zlúčenina, v jej molekule sa v pravidelnom poradí opakuje určité zoskupenie atómov

 • polymicrogyria

  - polymikrogýria, abnormálny počet úzkych závitov mozgu

 • polymorbiditas

  - polymorbidita, výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca súčasne (charakteristické pre starobu)

 • polymorfizmus

  - súčasný výskyt dvoch alebo viacerých geneticky podmienených alternatívnych fenotypov, pričom sa každý z nich vyskytuje v sledovanej populácii vo významnej frekvencii. Konvenčne sa lokus považuje za polymorfný vtedy, keď frekvencia zriedkavejšej alely je aspoň 0,01 s frekvenciou heterozygotov najmenej 0,02. V molekulárnej genetike znamená polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov (RFLP) polymorfizmus v postupnosti DNA, ten sa dá stanoviť na základe rozdielov v dĺžke DNA fragmentov, ktoré vzniknú po účinku špecifických reštrikčných enzýmov.

 • Polymorfonukleárne leukocyty

  - druh bielych krviniek

 • polymorphismus

  - polymorfizmus, tvarová pestrosť, mnohotvárnosť, rôznotvarosť

 • polymorphocellularis

  - polymorfocelulárny, vyznačujúci sa tvarovou pestrosťou, mnohotvárnosťou buniek

 • polymorphonuclearis

  - polymorfonukleárny, charakterizovaný mnohotvárnosťou jadier

 • polymorphus

  - polymorfný, rôznotvarý

 • polymyalgia

  - bolesti viacerých svalov súčasne

 • polymyoclonia

  - polymyoklónia, náhle kŕčovité zášklby viacerých svalov

 • polymyopathia

  - polymyopatia, ochorenie viacerých svalov (všeobecne)

 • polymyositída

  - zápal viacerých svalov

 • polymyositis

  - polymyozitída, zápal viacerých svalov na rôznych miestach tela, sprevádzaný pocitom výraznej slabosti

 • polymyxinum

  - polymyxín, bázický polypeptid izolovaný z Bacillus polymyxa, používaný ako antibiotikum proti gramnegatívnym baktériám

 • polyneuralgia

  - polyneuralgia, bolesť v priebehu viacerých nervov

 • polyneuralis

  - polyneurálny, vzťahujúci sa k viacerým nervom

 • polyneuritis

  - polyneuritída, zápal viacerých nervov súčasne

 • polyneuromyositis

  - polyneuromyozitída, zápal viacerých nervov a svalov súčasne

 • polyneuropathia

  - polyneuropatia, ochorenie viacerých periférnych nervov súčasne (napr. pri cukrovke)

 • polyneuropatia

  - ochorenie viacerých nervov

 • polynuclearis

  - polynukleárny, mnohojadrový

 • polyodontia

  - polyodoncia, vytvorenie nadpočetných zubov

 • polyonychia

  - polyonýchia, zmnožene nechtov, nadpočetné nechty

 • polyopia

  - polyopia, zraková porucha, pri ktorej jeden predmet je vnímaný viac krát

 • polyorchia

  - polyorchie, vyvinutie nadpočetného semenníka

 • polyorchismus

  - polyorchidismus, polyorchizmus, polyorchidizmus, prítomnosť viac ako dvoch semenníkov u jedného jedinca

 • polyorexia

  - polyorexia, chorobný hlad

 • polyosteochondritis

  - polyosteochondritída, zápal viacerých kostí a chrupiek

 • polyostoticus

  - polyostotický, týkajúci sa viacerých kostí

 • polyotia

  - polyocia, vytvorenie nadpočetného ušného laloka

 • polyovaria

  - polyováriá, vyvinutie nadpočetných vaječníkov

 • polypathia

  - mnohonásobné ochorenia

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: silã, tvl, mks, ab, fdf, no, sdt, zi, hdn, p, pd, udp, lpp, tmr, zpa