Hľadaný výraz "nú" v Lekárskom slovníku

Nájdených 150 výsledkov (2 strán)

  • nubecula

    - "obláčik, mierny zákal očnej rohovky po zápale

  • nubes

    - mrak, oblak, temnota

  • nubilitas

    - nubilita, pohlavné dospievanie

  • nubilus

    - zamračený, temný

  • nucha

    - väz, znak, šija

  • nuchalis

    - väzový, šijový

  • nuclearis

    - "nukleárny, jadrový, týkajúci sa bunkového alebo atómového jadra

  • nucleasis

    - nukleáza, enzým štiepiaci fosfodiesterové väzby reťazcov nukleových kyselín

  • nucleatio

    - nukleácia, fyzikálne alebo chemické zmeny s tvorbou kondenzačných jadier (vypadávanie krystálov v roztoku)

  • nucleicus

    - nukleový, jadrový

  • nucleiformis

    - nukleiformný, jadrovitý, tvaru jadra

  • nucleinum

    - nukleín, zlúčenina zložená z jednej alebo viacerých molekúl proteínu s kyselinou nukleovou

  • nucleoidum

    - "nukleoid, vnútorná časť nádorového RNA-vírusu, pozostávajúceho z RNA obklopenej bielkovinovým obalom

  • nucleolaris

    - nukleolárny, týkajúci sa jadierka

  • nucleolonema

    - nukleolonéma, štruktúra dokázateľná v jadierku, pravdepodobne RNA (ribonukleová kyselina) zložením zodpovedajúca pars granulosa nucleoli

  • nucleolus

    - jadierko

  • nucleonicus

    - nukleonický, vzťahujúci sa k (atómovému) jadru a jeho reakcii

  • nucleoplasma

    - nukleoplazma, vnútorný obsah bunkového jadra, karyolymfa

  • nucleoproteides

    - nukleoproteidy, makromolekulové komplexné látky obsahujúce nukleové kyseliny a bázické proteíny, tvoria jadrovú hmotu bunky

  • nucleosidum

    - nukleozid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu a ribózy, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

  • nucleotidum

    - nukleotid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu, ribózy a kyseliny fosforečnej, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

  • nucleus

    - jadro
    - jadro; riadiace centrum bunky. Obsahuje DNA , ktorá je nositeľom dedičných vlastností prenášaných z jednej generácie na druhú.

  • nudismus

    - nudizmus, obnažovanie

  • nudomania

    - nudománie, chorobná chuť, vášeň ukazovať sa odhalený

  • nudophobia

    - nudofóbia, chorobný strach z odhaľovania sa

  • nudus

    - nahý, obnažený, holý

  • nukleotid

    - molekula, ktorá sa skladá z dusíkovej bázy, 5-uhlíkového cukru a fosfátovej skupiny. Nukleová kyselina vzniká polymerizáciou množstva nukleotidov.

  • nukleozóm

    - základná jednotka štruktúry DNA v procese kondenzácie chromatínu. Podrobnosti v texte.

  • nulipara

    - žena, ktorá ešte nikdy nerodila

  • nulligravida

    - nuligravida, žena, ktorá ešte nebola tehotná

  • nullipara

    - nulipara, žena, ktorá ešte nerodila

  • nullipotens

    - nulipotentný, neschopný akéhokoľvek výkonu

  • nullisomia

    - nulizómia, úplné chýbanie jedného chromozómového páru v diploidnom jadre

  • nullus

    - žiadny

  • numerabilis

    - spočitateľný

  • numeratio

    - numerácia, počítanie, číslovanie

  • numericus

    - numerický, číselný

  • numerosus

    - početný

  • numinularis

    - nummularius, numulárny, peniažtekovitý

  • nummiformis

    - numiformný, tvaru, podoby mince, okrúhly

  • nuptialis

    - nupciálny, svadobný

  • nutans

    - kývajúci, nakláňajúci

  • nutatio

    - nutácia, kývanie, nakláňanie

  • nutricius

    - živiaci, vyživujúci

  • nutrimentum

    - potrava, výživa

  • nutritio

    - nutrícia, výživa

  • nutritivus

    - nutritívny, nutričný, výživný, vyživujúci

  • nutrix

    - dojka, pestúnka, vychovávateľka, živiteľka

  • aldosterón

    - hormón kôry nadobličky

  • Alergén

    - látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu

  • anión

    - záporne nabitý ión, porušenie neutrálneho stavu atómu alebo molekuly, pričom prevažujú elektróny

  • antigén

    - cudzorodá látka, ktorá pri vniknutí do tela vyvolá tvorbu protilátok
    - akákoľvek makromolekula, ktorá je schopná vyvolať tvorbu protilátok imunokompetentnými bunkami a je schopná s týmito protilátkami reagovať.

  • antigén HY

    - substancia lipoproteínového typu. produkcia tohto antigénu je závislá na prítomnosti Y chromozómu, v embryonálnom vývoji je potrebný pre vývoj pohlavných žliaz vo varlatách

  • antikodón

    - trojica (triplet nukleotidov) v transferovej DNA

  • antiproliferačný

    - pôsobiaci proti deleniu buniek, proti rozmnožovaniu buniek

  • bilirubín

    - žlčové farbivo

  • bočná čiara

    - zmyslový orgán tiahnuci sa po bokoch tela rýb. Ryba pomocou neho cíti chvenie a pohyby vody.

  • bután

    - nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy; alkán

  • chromatín

    - nukleoproteínové vlákna, z ktorých sa skladajú chromozómy.

  • co(n)nexens

    - spájajúci, zlučujúci

  • con(n)exio

    - spojenia, styk, vplyvná známosť

  • con(n)exus

    - spoj, úzke spojenie

  • diktyotén

    - fáza prvého meiotického delenia, v ktorej ľudské vajíčko pretrváva od neskoršieho obdobia fetálneho života až do ovulácie.

  • dominantný gén

    - gén je dominantný vtedy, ak je jeho prejav rovnaký u heterozygotov aj u homozygotov

  • efedrín

    - prirodzený alkaloid používaný ako liečivo. Rozšiřuje priedušky, zrýchľuje srdcovú činnosť, zvyšuje krvný tlak, pôsobí povzbudivo na činnosť mozgu. V minulosti sa používal ako antiastmatikum. Je to výťažok z rastliny Ephedra vulgaris.

  • endotoxín

    - jed pochádzajúci z tela bakterií

  • Estrogén

    - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

  • exón

    - úsek prerušovaného génu, ktorého sekvencia je prítomná aj v upravenej mediátorovej RNA, a teda kóduje bielkovinu.

  • exotoxín

    - jed vylučovaný baktériami do okolia

  • feromón

    - chemická vnútrodruhová prchavá látka, pomocou ktorej komunikujú niektoré druhy hmyzu, dôležitá napr. pri vzájomnom informovaní o možnosti párenia
    - pachová látka vytvorená živočíchom a vylúčená do prostredia, ktorá ovplyvňuje správanie iných jedincov toho istého druhu.

  • gén

    - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.

  • glykogén

    - polysacharid, živočíšny škrob ukladaný v tele ako zásobná látka

  • halucinogén

    - látka spôsobujúca halucinácie

  • hemoglobín

    - červené krvné farbivo červených krviniek prenášajúce kyslík

  • hepatotoxín

    - látka poškodzujúca pečeň

  • heptalín

    - chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov

  • heterokaryón

    - bunka s dvoma jadrami, ktorá vznikla fúziou dvoch geneticky odlišných buniek.

  • hydrokortizón

    - hormón kôry nadobličky, kortikoid

  • hypermangán

    - manganistan draselný v kryštalickej podobe, používaný na dezinfekciu a v chemickom priemysle

  • Imunoglobulín

    - látka bielkovinovej povahy, ktorá napomáha obrane organizmu

  • Inkubačná doba

    - doba od získania infekcie (nakazenia sa vírusom, baktériou...) po vypuknutie prvých príznakov infekčnej choroby

  • Inkubačný čas (doba)

    - čas, ktorý uplznie od vstupu mikroorganizmu do tela po prejavenie prvých klinických príznakov

  • intrón

    - úsek génu, ktorý sa síce pôvodne transkribuje, ale v procese úpravy primárneho transkriptu sa vyštiepi.

  • karcinogén

    - látka (podnet), ktorá vyvoláva rakovinu.

  • kardiorespiračný

    - týkajúci sa srdca a dýchacieho ústrojenstva

  • katecholamín

    - sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)

  • katión

    - ión s kladným elektrickým nábojom

  • kazeín

    - číridlo s kladným elektrickým nábojom, ktoré sa používa na odstránenie zoxidovanej vône a chuti vína

  • kodón

    - triplet troch báz v molekule DNA alebo RNA, ktorý podmieňuje aminokyselinu.

  • kogazín

    - zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina

  • kolagén

    - bielkovina nachádzajúca sa v koži, spojive a väzive

  • konzumpčný

    - spotrebný

  • korigovateľný

    - schopný úpravy, napravení, vylepšení

  • kryptón

    - chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr

  • kyselina jablčná

    - nachádza sa v mušte, nadzemných orgánoch viniča; je menej stála ako kyselina vínna, v priebehu prezrievania bobúľ rýchlo oxiduje

  • lantán

    - chemický prvok, biely ťažný kov, značka La

  • lyzín

    - aminokyselina chemicky viazaná v bielkovinách

  • Mahón Menorca

    - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 38%. Pôvodom z Menorca, Španielska

  • melanín

    - pigment, ktorý podmieňuje farbu tkanív (kože, vlasov, očí)

  • multivitamín

    - preparát obsahujúci viacero vitamínov

  • mutačná frekvencia

    - frekvencia vzniku mutácie na danom lokuse. Vyjadruje sa v mutáciách na gamétu a lokus za generáciu.

  • mutagén

    - chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ
    - faktor, ktorý zvyšuje mutačnú frekvenciu tým, že spôsobuje zmeny DNA.

  • N

    - chemická značka dusíka (nitrogenium)

  • n.

    - "skratka pre nerv
    - septum, priehradka, ohrada

  • naftén

    - nasýtený uhľovodík, ktorý sa nachádza v rope a používa sa v chemickom priemysle

  • náhodné kríženie

    - výber partnera bez ohľadu na jeho genotyp. V populácii s náhodným spôsobom výberu partnera nie je frekvencia rozličných typov kríženia oplyvnená frekvenciou sledovaných génov.

  • nemý gén

    - mutovaný gén, ktorý nemá zistiteľný fenotypový prejav.

  • neón

    - chemický prvok, vzácny plyn

  • neurocirkulačný

    - týkajúci sa nervového a cievneho systému

  • neurotoxín

    - nervový jed, látka poškodzujúca nervový systém

  • névus

    - materské znamienko

  • nízko alkoholické víno

    - nápoj vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína

  • noradrenalín

    - katecholamín, hormón drene nadobličky

  • onkogén

    - látka vyvolávajúca vznik nádorového bujnenia
    - jeden z malého počtu normálnych génov stavovcov, ktoré sú veľmi konzervatívne počas evolúcie, ich aktivita je zvýšená pri mnohých typoch rakoviny u človeka.