Hľadaný výraz "řád" v Lekárskom slovníku

Nájdených 111 výsledkov (1 strana)

 • rad

  - predtým používaná jednotka absorpčnej dávky rádioaktívneho žiarenia (1 Gy = 100 rad)

 • radectomia

  - radektómia, vybratie zubného koreňa

 • radiabilitas

  - radiabilita, schopnosť prenikania rtg lúčov

 • radialis

  - "radiálny, lúčovitý, vretenný

 • radians

  - žiariaci, vyžarujúci

 • radiatio

  - "rozbiehanie, vetvenie

 • radiatus

  - vetvený, rozbiehajúci sa, lúčovitý, majúci lúče

 • radicalis

  - "radikálny, základný, idúci ku koreňu

 • radicotomia

  - radikotómia, operačné preťatie miechového koreňa

 • radicula

  - korienok

 • radiculalgia

  - radikulalgia, bolesť miechových koreňov

 • radicularis

  - radikulárny, koreňový

 • radiculectomia

  - radikulektómia, chirurgické vytiahnutie koreňov miechových nervov

 • radiculitis

  - radikulitída, zápal miechového koreňa

 • radiculoganglionitis

  - radikuloganglionitíida, zápal koreňov miechových nervov a nervových uzlín

 • radiculographia

  - radikulografia, röntgenové znázornenie pošiev miechových koreňov po podaní kontrastnej náplne

 • radiculomeningomyelitis

  - radikulomeningomyelitída, zápal koreňov miechových nervov, plien a miechy

 • radiculomyelitis

  - radikulomyelitída, zápal miechových koreňov a miechy

 • radiculomyelopathia

  - radikulomyelopatia, ochorenie miechových koreňov a miechy

 • radiculoneuritis

  - radikuloneuritída, zápal miechového koreňa a periférneho nervu

 • radiculoneuropathia

  - radikuloneuropatia, ochorenie periférnych miechových nervov a ich koreňov

 • radiculopathia

  - radikulopatia, ochorenie miechových koreňov

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • radioactivitas

  - radioaktivita, schopnosť niektorých atómových jadier rozpadať sa, obvykle spojená s emisiou jadrového žiarenia

 • radioactivus

  - rádioaktívny, týkajúci sa rádioaktivity, majúci schopnosť rádioaktívneho rozpadu

 • rádioaktivácia

  - vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

 • radioangiographia

  - radioangiografia, izotopová metóda umožňujúca určiť rýchlosť krvného prúdu

 • radioautographia

  - rádioautografia, fotografická metóda detekcie rádioaktívnych lúčov a určenie lokalizácie rádioizotopu v histologických preparátoch alebo v tenkých rezoch tkaniva

 • radiobicipitalis

  - radiobicipitálny, týkajúci sa vretennej kosti a dvojhlavého svalu

 • radiobiologia

  - rádiobiológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami rádioaktívneho žiarenia na organizmus

 • radiocalcium

  - rádioaktívny izotop vápnika (napr. 45Ca)

 • radiocarboneum

  - rádioaktívny izotop uhlíka ( 14C)

 • radiocardiographia

  - "rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky

 • radiocarpalis

  - radiocarpeus, radiokarpálny, týkajúci sa, ležiaci medzi vretennou kosťou a zápästím

 • radiochemia

  - rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy

 • radiochromatographia

  - rádiochromatografia, chromatografická metóda s využitím jadrového žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu

 • radiocirculographia

  - "rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy

 • radiodermatitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodermitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodontia

  - rádiodoncia, zubná röntgenológia, vyšetrenie zubov, ich častí a okolia pomocou röntgenových lúčov

 • radioelementum

  - rádioelement, rádioaktívny prvok

 • radioeliminatio

  - rádioeliminácia, zničenie tkaniva pomocou rádioizotopu (napr. štítnej žľazy)

 • radiogramma

  - "rádiogram, röntgenový snímok

 • radiographia

  - rádiografia, zobrazovanie s použitím rádioaktívneho žiarenia, zobrazovanie pomocou rtg lúčov

 • radiohumeralis

  - radiohumerálny, nachádzajúci sa medzi vretennou a ramennou kosťou

 • radioimmunoanalysis

  - rádioimunoanalýza, RIA (z anglického radioimmunoassay), metóda saturačnej analýzy založená na kompetícii látky značenej rádioaktívnym izotopom a látky testovanej o špecifickú protilátku séra

 • radioiodum

  - rádiojód, rádioaktívny izotop jódu

 • radioisotopus

  - rádioizotop, nestabilné prírodné alebo umelo získané izotopy jednotlivých prvkov, ktorých jadrá samovoľne menia svoj energetický stav tým, že emitujú g-fotóny alebo nukleárne častice alebo zachytávajú elektróny z vnútorných vrstiev obalu a menia sa tak na iné nuklidy (rádioaktivita)

 • radiojodtherapia

  - rádiojódterapia, liečba rádioaktívnym jódom

 • radiokalium

  - rádioaktívny izotop draslíka (napr. 40K, 42K)

 • radiolaesio

  - rádiolézia, poškodenie vzniknuté ožarovaním

 • radiologia

  - rádiológia, náuka o röntgenovom a rádioaktívnom žiarení v oblasti medicíny, zaoberajúce sa diagnostickými a liečebnými možnosťami

 • radiologicus

  - rádiologický, týkajúci sa rádiológie

 • radiolucens

  - svietiaci, prepúšťajúci lúče

 • radiolysis

  - rádiolýza, rozklad zlúčenín účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • radiometron

  - rádiometer, prístroj na meranie niektorých fyzikálnych veličín v súvislosti s rádioaktívnym žiarením

 • radiomimeticus

  - rádiomimetický, napodobňujúci účinok rádioaktívneho žiarenia

 • radionatrium

  - rádioaktívny izotop sodíka (napr. 22Na, 24Na)

 • radionecrosis

  - rádionekróza, odumretie tkaniva spôsobené rádioaktívnym žiarením

 • radioneuritis

  - radioneuritída, zápal nervu vyvolaný rádioaktívnym žiarením

 • radionucleides

  - rádionuklid(y), rádioaktívny atóm, ktorý podlieha rádioaktívnemu rozpadu

 • radioopacitas

  - rádioopacita, nepriepustnosť pre röntgenové lúče

 • radioparens

  - priepustný pre lúče

 • radiopathologia

  - rádiopatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami vzniknutými účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • radiopharmacon

  - "rádiofarmakon, zlúčenina, ktorá obsahuje vo svojej molekule rádioaktívny izotop niektorého prvku

 • radiophobia

  - rádiofóbia, chorobný strach z ožiarenia

 • radiophosphorus

  - rádioaktívny izotop fosforu (napr. 32P)

 • radiophotogramma

  - rádiofotogram, fotografia získaná odfotografovaním skiaskopického štítu

 • radiophotographia

  - ráadiofotografia, štítová fotografia (abreografia), fotografovanie obrazu zo skiaskopického štítu

 • radioprotectivum

  - rádioprotektívum, ochrana pred rádioaktívnym žiarením

 • radioreactio

  - rádioreakcia, reakcia na ožarovanie

 • radioresistens

  - rádiorezistentný, odolávajúci ožiareniu

 • radioresistentia

  - rádiorezistencia, odolnosť, nízka citlivosť tkanív na rádioaktívne žiarenie

 • radioresponsibilis

  - rádioresponzibilný, reagujúci na ožiarenie

 • radioscopia

  - "rádioskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi

 • radiosensibilitas

  - rádiosenzibilita, citlivosť tkanív na ožiarenie rádioaktívnymi lúčmi

 • radiosensitivus

  - rádiosenzitívny, citlivý na ožiarenie

 • radiostereoscopia

  - rádiostereoskopia, vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou röntgenových lúčov, so získaním výsledkov v priestorovom usporiadaní

 • radiosulfur

  - rádioaktívny izotop síry (napr. 35S)

 • radiotherapia

  - rádioterapia, liečba choroby ožarovaním

 • radiotoxicitas

  - rádiotoxicita, vlastnosť rádioaktívnych izotopov, ktoré svojím vyžarovaním v organizme môžu vyvolať morfologické a funkčné zmeny

 • radioulnaris

  - rádioulnárny, týkajúci sa vretennej a lakťovej kosti

 • radium

  - rádium, prvok zn. Ra

 • radiumdermatitis

  - rádiumdermatitída, zápal kože po ožiarení

 • radiumtherapia

  - rádiumterapia, liečba rádiovým žiarením

 • radius

  - "tyč, polomer

 • radix

  - koreň

 • radula

  - strúhadlovitý orgán ulitníkov pripomínajúci jazyk s drobnými zúbkami na povrchu.

 • biocíd

  - chemická látka používaná proti škodcom

 • Blei D Auvergne

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Auvergne, Francúzska

 • Boulette D Avesnes

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 52%. Pôvodom z Francúzska

 • Brin D Amour

  - mäkký syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 40- 50%. Pôvodom z Korziky - Francúzska

 • D

  - skratka pre dioptriu

 • D.S.C.

  - z lat. - Districtus Slovakia Controllatus je najvyšší stupeň kontrolovaného označenia pôvodu a kvality Slovenských vín. Takéto vína budú certifikované podľa paragrafu č.25 nového vinohradníckeho a vinárskeho zákona (v platnosti od augusta 2009).

 • dýchanie

  - proces získavania energie z energeticky bohatých molekúlvo využiteľnej podobe. Bunková respirácia zahŕňa biochemické deje odohrávajúce sa v bunkea vyžaduje si kyslík. Slovo respirácia sa používa aj na označenie vonkajšieho dýchania (napríklad pľúcami). Túto výmenu plynov predstavuje výmena kyslíka za oxid uhličitý v pľúcach alebo podobných orgánoch suchozemských živočíchov.

 • Fourme D Ambert

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • fungicíd

  - chemický prostriedok proti parazitným hubám a plesniam
  - látka určená na ničenie plesní

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • insekticíd

  - látka ničiaca hmyz

 • jód

  - chemický prvok patriaci medzi halogény

 • kompenzácia dávky

  - odzrkadľuje skutočnosť, že množstvo génového produktu X-viazaného génu je rovnaké bez ohľadu na to, či je v karyotype prítomný chromozóm X alebo dva, zriedkavejšie aj viac.

 • listina registrovaných odrôd

  - súpis odrôd každého pestovateľského druhu, ktoré prešli šľachtiteľskými odrodovými skúškami a sú povolené na rozmnožovanie

 • M. D.

  - "Medicinae Doctor

 • mastoi(d)ectomia

  - mastoidektómia, chirurgické odstránenie časti bradavkového výbežku spánkovej kosti

 • Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • ovicíd

  - chemický prípravok na hubenie vajíčok roztočov

 • pesticíd

  - chemický prostriedok proti biologickým škodcom

 • rodenticíd

  - chemický prostriedok proti hlodavcom

 • Vacherin Mont D

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Švajčiarska

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: prívet, navštíviť, sporiv, nahor, kábel, tep, inde, stolica, údenina, rapotať, viezť, klad, panko, pupok, doprava
Nárečový slovník: kub, kre, smo, sapo, durni, ro ek, steprva, i a, preš, ľudze, pu, splaš, bolvan, papundeke, kapeľuch
Technický slovník: ac, ent, ata, tor, switch, čp, , śe, palmtop, dpč, ená, hub, memory stick, demonstratio, l2 cache
Ekonomický slovník: uy, fi, oxm, smk, shv, clz, hsd, dce, uvs, ker, kmf, upz, rjx, pij, kpm
Slovník skratiek: tdy, trm, pka, zej, ctr, cou, s85, tot, x98, m49, tgd, itcf, aibp, candida, e914