Hľadaný výraz "ém" v Lekárskom slovníku

Nájdených 130 výsledkov (2 strán)

 • emaculatio

  - emakulácia, odstránenie peh z tváre

 • emanatio

  - "emanácia, vytekanie, vyžarovanie psychickej energie z ľudského organizmu

 • emanatorium

  - liečebné zariadenie, ústav k liečení chorôb pomocou rádioaktívneho vyžarovania

 • emancipatio

  - emancipácia, oslobodenie, zrovnoprávnanie, vymanenie sa

 • emanotherapia

  - emanoterapia, liečená emanácia, malými dávkami rádioaktívnych látok

 • emansio

  - emanzia, oneskorenie, nedostavenia sa (mesačného krvácania)

 • emasculatio

  - "emaskulácia, emaskulinizácia, zbavenie mužstva, chirurgické odstránenie penisu

 • emasculinisatio

  - "emaskulácia, emaskulinizácia, zbavenie mužstva, chirurgické odstránenie penisu

 • embolarthria

  - embolartria, deformovanie slov, nesprávne tvorenie slov vsúvaním nesprávnych hlások

 • embolectomia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • embolektómia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • embólia

  - proces, pri ktorom odtrhnutá krvná zrazenina upchá cievu

 • embolicus

  - embolický, týkajúci sa embólie

 • emboliformis

  - emboliformný, podobný embolu

 • embolisatio

  - embolizácia, zavlečenie embolu do krvného obehu

 • embolizácia

  - postupné upchávanie krvnou zrazeninou (embolom)

 • embololalia

  - embololália, vsúvanie nesprávnych slov do vety

 • embolus

  - cudzie teleso v cieve, otrhnutý kus krvnej zrazeniny, aterosklerotického plátu, častice tuku alebo vzduchu, ktorý upchá cievu, a tým zabráni prekrveniu príslušnej oblasti

 • Embryo

  - oplodnené vajíčko sa neskôr nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.

 • embryoblastus

  - embryoblast, bunkový uzol - súčasť blastocysty - z ktorého sa v priebehu vývoja vytvorí embryo

 • embryocardia

  - embryokardia, abnormalita srdcových oziev dospelého človeka, ktoré majú rovnaký charakter ako u zárodku

 • embryogenes

  - "embryogénny, zárodočného pôvodu

 • embryogenesis

  - embryogenéza, embryogénia, vznik a vývoj zárodku

 • embryoides

  - embryoidný, podobný zárodku

 • embryoidum

  - embryoid, teratoid, nezrelý teratóm z doposiaľ nediferencovaných buniek (embryonálne založený nádor obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov)

 • embryologia

  - embryológia, náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkového organizmu

 • embryoma

  - embryóm, veľmi zhubný nádor z nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

 • embryon

  - embryo, zárodok v prvom období vývoja organizmu, štádium vývoja, kedy organizmus ešte nie je schopný samostatného života

 • embryonalis

  - "embryonálny, zárodočný, nezrelý, nevyvinutý

 • embryopathia

  - embryopatia, porucha vo vývoji plodu v prvnom období (15. až 90. deň) tehotenstva

 • embryotocia

  - embryotocia, potrat embrya

 • embryotomia

  - embryotómia, operačné zmenšenie plodu v maternici pri neprekonateľných obtiažach, prekážkach behom pôrodu (u mrtvého plodu)

 • embryotoxicus

  - embryotoxický, škodlivý pre zárodok (napr. lieky)

 • embryotoxon

  - embryotoxón, vrodený žltý krúžok nasadajúci na horný a dolný obvod očnej rohovky bez funkčného významu

 • Embryotransfer

  - prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkým katétrom do maternice.

 • embryotrophia

  - embryotrofia, výživa zárodku

 • emendabilis

  - emendabilný, napraviteľný, zlepšiteľný

 • emergentia

  - "emergencia, vynorenie, vyniknutie, objavenie sa

 • emesis

  - dávenie, zvracanie

 • emesma

  - zvratky

 • emeticus

  - emetický, vyvolávajúci dávenie či vracanie

 • emetikum

  - látka vyvolávajúca zvracanie

 • emetogenes

  - emetogénny, vyvolávajúci vracanie (emetický)

 • emetophobia

  - emetofóbia, chorobný strach pred vracaním

 • eméza

  - dávenie, zvracanie

 • Emfyzém

  - rozdutie pľúc

 • EMG

  - elektromyografie, vyšetrovacia metóda

 • emigratio

  - "emigrácia, vysťahovanie, výstup

 • eminens

  - eminentný, vynikajúci, význačný, vystupujúci

 • eminentia

  - eminencia, vyvýšenina, výstupok, výčnelok

 • emissarium

  - otvorčeky v lebečných kostiach, ktorými prechádzajú žilové spojky medzi intrakraniálnymi a extrakraniálnymi žilami, žilami vnútri a mimo lebky

 • emissarius

  - vysielajúci, spojujúci

 • emissio

  - "emisia, vydávanie cenín, vysielanie častíc z atómov, vylietavanie elektrónov z povrchu hmoty

 • emmenagogus

  - vyvolávajúci alebo upravujúci menštruáciu

 • Emmental

  - tvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Švajčiarska

 • emmetropia

  - emetropia, správny pomer medzi lomivosťou optických prostredí a optickou osou

 • emolliens

  - zmäkčujúci, chrániaci kožu, sliznicu

 • emotionalis

  - emocionálny, citovo zameraný, dojmový

 • emotivitas

  - emotivita, dojmovosť, citovosť, emocionálnosť, emotívnosť, emočná reaktivita

 • empathia

  - empatia, schopnosť prežívať city, myšlienky a správania druhého jedinca v sebe samom, schopnosť vcítenia sa do inej osoby

 • empatia

  - vcítenie sa

 • emperipolesis

  - emperipoléza, prenikanie buniek do iných buniek, napriek tomu že neboli poškodené (napr. granulocyty do makrofágov)

 • emphraxis

  - emfraxia, upchatie, uzavretie

 • emphysema

  - emfyzém, rozdutie, patologicky zvýšená vzdušnosť tkaniva

 • emphysematicus

  - emfyzematický, rozdutý, týkajúci sa emfyzému

 • emphysematosus

  - emfyzematózny, nafúknutý, nadvihnutý

 • empiria

  - empíria, skúsenosť

 • empirické riziko

  - pravdepodobnosť rekurencie znaku v rodine sa zakladá na predchádzajúcich skúsenostiach a nie na poznaní kauzálneho mechanizmu ochorenia.

 • empiricus

  - empirický, získaný skúsenosťou, založený na pozorovaní

 • empirismus

  - empirizmus, smer zdôrazňujúci skúsenosť ako základ všetkého poznania

 • emplastrum

  - náplasť

 • emprosthotonus

  - emprostotonus, oblúkovité napätie, ohnutie tela dopredu pri svalových kŕčoch

 • empyém

  - hnisavý zápal

 • empyema

  - empyém, nahromadenie hnisu v telovej dutine alebo orgáne (pri hnisavých zápaloch)

 • empyesis

  - empyéza, výsev hnisavých pľuzgierov (napr. u kiahní)

 • empyocele

  - empyokéla, nahromadenie hnisu v pupočnej krajine

 • emudatio

  - emundácia, vyčistenie, prečistenie

 • emulgens

  - emulgentný, rozptyľujúci

 • emulsio

  - emulzia, sústava dvoch alebo viacerých vzájomne nemiešateľných kvapalín v sebe jemne rozptýlených

 • emunctio

  - smrkanie

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • ateróm

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • autozóm

  - ktorýkoľvek chromozóm okrem pohlavných chromozómov. Človek má 22 párov autozómov.

 • chromozóm

  - štruktúra zložená z molekúl DNA, alebo RNA a bielkovín.

 • chromozóm Philadelphia (Ph1)

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm 22, ktorý sa za typických okolností nachádza v časti buniek kostnej drene pacientov s chronickou myeloickou leukémiou. Ide o recipročnú translokáciu medzi distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 22 a distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 9.

 • edém

  - opuch

 • ekosystém

  - základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

 • ekzém

  - zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti

 • enzým

  - bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment
  - látka, ktorá urýchľuje alebo spomaľuje biochemické reakcie v živých organizmoch. Enzýmy sú prevažne bielkoviny, ktoré ovládajú a zosúlaďujú chemické pochody v bunkách, ako aj trávenie, a vykonávajú aj viaceré ďalšie funkcie.

 • erytém

  - začervenanie kože

 • exantém

  - druh kožnej vyrážky

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:

 • Glaukóm

  - zelený zákal oka

 • granulóm

  - nezhubný nádor z granulačného tkaniva

 • hemangióm

  - nezhubný nádor z krvných ciev

 • hybridóm

  - bunky, ktoré vznikli fúziou mutovaných myelómových buniek iného typu, napr. zo sleziny imunizovanej myši. Hybridné bunky môžu rásť v kultúre a produkovať jedinú protilátku, ktorá špecificky zodpovedá antigénu použitému na imunizáciu myší. Monoklonálne protilátky majú vo výskume mimoriadny význam a využitie.

 • izochromozóm

  - abnormálny chromozóm s duplikáciou jedného ramena (tvoria ho dve ramená rovnakej dĺžky a so zrkadlovým obrazom usporiadania identických lokusov) a deléciou druhého ramena.

 • kondylóm

  - kožný výrastok podobný bradavici

 • kruhový chromozóm

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm s deletovanými koncami obidvoch ramien, pričom miesta zlomov sú znova spojené do kruhovitého tvaru.

 • lipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • lymfedém

  - miazgový opuch

 • m

  - znak pre stoličky dočasného chrupu

 • m.

  - v anatómii skratka pre sval (musculus)

 • M. D.

  - "Medicinae Doctor

 • malignóm

  - zhubný nádor

 • mániodepresívny

  - charakterizovaný striedaním manických a depresívnych fáz

 • melanoblastóm

  - najzhubnejší nádor na koži

 • melanóm

  - nádor zložený z melanoblastov

 • mezenchým

  - embryonálne tkanivo, ktoré vzniklo z mezodermu, organizmus z neho vytvára spojivo, svaly a cievy

 • myelóm

  - novotvar so skladbou kostnej drene
  - tumor, ktorý vychádza z klonu plazmatických buniek a produkuje jedinú protilátku.

 • myxedém

  - nahromadenie hlienových látok v podkoží ako príznak nedostatočnej funkcie štítnej žľazy

 • myxóm

  - nezhubný nádor z hlienového tkaniva

 • neurinóm

  - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov

 • nukleozóm

  - základná jednotka štruktúry DNA v procese kondenzácie chromatínu. Podrobnosti v texte.

 • Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

  - komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

 • ovplyvnený pohlavím

  - znak, ktorý nie je síce X-viazaný, ale jeho penetrancia a expresivita sa líši podľa pohlavia.