Hľadaný výraz "r" v Technickom slovníku

Nájdených 137 výsledkov (2 strán)

 • R&D

  - Research & Development Výskum a Vývoj

 • R/2

  - Komplexný softwarový systém pre podnikateľské spoločnosti vyvinutý spoločnosťou SAP uvedený na trh v roku 1979. Neskôr v 90-tych rokov bol nahradený verziou R/3.

 • R/3

  - Komplexný softwarový systém pre podnikateľské spoločnosti vyvinutý spoločnosťou SAP uvedený na trh v 90-tych rokoch. Je pokračovateľom verzie R/2 a pracuje na modeli klient/server. Integruje moduly ako napríklad financie, majetok, účtovníctvo, výroba, sklad, ľudské zdroje, CRM. Verzia s internetovým rozhraním nesie označenie mySAP.com.

 • RA

  - z angl. Radio Astronomy - rádioastronómia

 • Rack

  - Obalová aj nosná kovová krabica používaná k uloženiu počítaču a príslušenstva.

 • RAD

  - Rapid Application Development Koncepcia vývoja softwarových aplikácií, ktorá vznikla v 80-tych rokoch za účelom rýchlejšieho vývoja softwaru. Príkladom praktickej implementácie je IDE - Integrované Vývojové Prostredie Delphi postavené ako nadstavba pre programovací jazyk Pascal firmou Borland.

 • radarový detektor

  - zariadenie slúžiace k odhaleniu prítomnosti policajného radaru tak, aby vodiť stihol v dostatočnom časovom intervale prispôsobiť rýchlosť aktuánej povolenej rýchlosti. V SR je požívanie tohto zariadenia zakázané.

 • Radič

  - Riadiaca jednotka, ktorá sprostredkováva prenos informácií z pevnej pamäte / napr. hardisk/ do operačnej pamäte.

 • Radio button

  - Ovládací prvok pre grafické rozohranie. Ak sa používa sa viacej týchto prvkom naraz môže byť zapnutý/zvolený len jeden.

 • RADIUS

  - Remote Authentication Dial-In User Service Autentifikačný systém určený a využívaný predovšetkým poskytovateľmi ISP. Kľúčovou charakteristikou je centralizovaná ďialková autentifikácia užívateľov, ktorí sa prihlasujú do určitého systému/služby poskytovateľa ISP. Po zadaní ID a hesla užívateľom, ISP server pošle na overenie údaje do centrálneho RADIUS servera. Po overení údajov povolí prístup do služby ISP.

 • RAID

  - Redundant Array of Inexpensive Disks; systém správy pevných diskov, ktorý zabraňuje strate údajov pri havárii

 • RAM pamäť

  - /Random Access Memory/ Pamäť s ľubovolným prístupom. Informácie s tejto pamäte možno čítať aj do nej informácie zapisovať. Uchováva informácie dočasne po vypnutí počítača sa stratia.

 • RAMBUS

  - Nový druh pamäte vyvinutý Kalifornskou spoločnosťou RAMBUS. Pamäť pracuje s prenosovou frekvenciou 800MHz a viac, napájanie napätie 1.8V.

 • RAMDAC

  - čip na grafickej karte, ktorý premieňa digitálny obraz na analógový

 • ramdrive

  - program, ktorý simuluje disk (diskovú pamäť) v operačnej pamäti

 • random

  - náhodný

 • Random access Priamy prístup

  - Schopnosť počítača, alebo systému prejsť priamo na pamäťové miesto bez toho aby hľadal, alebo počítal od určitej pozície.

 • range

  - rozsah

 • RAR

  - Populárny pakovač bezstratovej kompresie.

 • RAS

  - Remote Access Server; server, ktorý umožňuje prístup do lokálnej siete vzdialeným používateľom, napr. pracovníkom pobočky

 • raster graphics

  - rastrová grafika, obrázky vytvorené množstvom bodov, ich hustota určuje kvalitu obrázku

 • Rate

  - rýchlosť, frekvencia

 • raytracing

  - vyspelá forma fotorealistického zobrazenia, umožňuje výpočet zrkadlenia a lomu svetla v priesvitných objektoch

 • RD RAM

  - Rambus DRAM; najnovší typ pamäte

 • RDF

  - Resource Description Framework Špecifikácia jazyka pre reprezentovanie informácií a znalostí v prostredí internetu. Podporuje výmenu znalostí medzi internetovými aplikáciami -tvorbu sémantických webov. Tieto sú schopné z rôznych web aplikácií na internete, podporujúcich RDF špecifikáciu, ‘pozbierať’ informácie, integrovať ich a tak vytvoriť pridanú informačnú hodnotu. Napríklad z troch nezávislých databáz o výrobkoch, ich technických parametroch a predajcoch vytvoriť informačný prehľad pre nákupné rozhodovanie.

 • RE

  - z anglického Regarding, týkajúce sa

 • read

  - čítať, čítací

 • read only

  - iba na čítanie

 • read-only access

  - prístup iba na čítanie

 • README

  - Veľmi používaný názov pre súbor, ktorý je súčasťou programu, alebo softwarového produktu a obsahuje novinky a úpravy, ktoré sa nevošli do predošlých manuálov, základne údaje o produkte. Väčšinou je robený v jednoduchom formáte aby bol ľahko dostupný s mož

 • ready

  - stav pripravenosti

 • reason

  - dôvod, príčina

 • reboot

  - reštart, opätovné zavedenie systému

 • recall

  - zavolať opäť

 • receipt

  - príjem, potvrdenie, recept

 • receive

  - prijať
  - prijem

 • Recent files

  - Naposledy použité súbory

 • recognition

  - rozpoznávanie

 • recommendation

  - doporučenie, norma

 • reconnect

  - znovu nadviazať spojenie

 • record

  - údajový záznam, zápis

 • Record length

  - Veľkosť potrebná pre uloženie jedného rekordu udávaná v Byte.

 • recordable CD

  - zapisovateľný CD, možné je zapísať iba raz

 • recovery

  - regenerácia, obnovenie
  - obnovenie
  - zotavenie, obnovenie

 • rectangle

  - obdĺžnik

 • recykle bin

  - kôš

 • Red Hat Linux

  - Pravdepodobne najpoužívanejšia verzia operačného systému Linux. Produkt firmy Red Hat Software

 • redo

  - urobiť znovu

 • reduce

  - zmenšovať, zužovať, znižovať

 • redundancy

  - záložný, nadbytočný
  - nadbytočnosť

 • reference

  - odkaz, nadväzovací

 • Reference Manual

  - Základná príručka, referencia k programom, ktorej účelom je popísať presne jednotlivé časti a funkcie programu.

 • refill

  - znovu naplniť, opäť naplnený

 • Reflection

  - zrkadlenie, odraz

 • Refresh

  - Znovu načítanie dát prípadne obnovenie, aktualizáciu aktuálneho stavu.

 • refresh rate

  - obnovovacia frekvencia, počet prekreslení obrazovky za sekundu

 • refuse

  - odmietnuť

 • relase

  - uvolniť, odpojenie

 • relation

  - vzťah, väzba

 • relationship

  - nadväznosť, príbuznosť

 • reliability

  - spoľahlivosť

 • reminder

  - pripomienka

 • remote

  - vzdialený, diaľkové

 • Remote Bridge

  - Ethernetový most, ktorý spojuje dve alebo viac sieti LAN v prostredí Sieti WAN. Pre spojenie sú nutne vždy 2 tieto mosty každý na jednej strane

 • removable

  - odpojiteľný, vyberateľný

 • remove virus

  - odstrániť vírus

 • rename

  - premenovať

 • rendering

  - realistické zobrazenie objektov v priestore

 • Repeat

  - Vykonávať určitú činnosť viac krát za sebou - opakovať.

 • repeater

  - opakovač, aktívny prvok siete

 • reply

  - odpoveď, odpovedať

 • repository

  - Centrálne digitálne úložisko dát, miesto ktoré môže byť skladom pre viacero databáz. Sklad pre popisy, definície objektov, pravidiel, procesov, projektov, dátové štruktúty, dátové definície.

 • request

  - požiadavka

 • required

  - potrebný, nevyhnutný

 • research

  - výskum, bádať

 • Reset

  - Okamžité zrušenie všetkých prebiehajúcich operacií a znovu spustenie počítača.

 • resident program

  - usadený, bývajúci program; program, ktorý je neustále prítomný v pamäti, stále beží, alebo je ho možné kedykoľvek aktivovať

 • resize

  - zmeniť veľkosť

 • resolution

  - grafické rozlíšenie, rozlišovacia schopnosť

 • resource

  - zdroj

 • response

  - odozva, ohlas

 • restart

  - znovuspustenie

 • Restart Reboot Ctrl Alt Del

  - Reštarovanie , znovu spustenie počítača.

 • restore

  - obnoviť, obnovovať, zrekonštruovať

 • restriction

  - obmedzenie

 • result

  - výsledok

 • retreival

  - vyhľadávanie, znovuvyhľadanie

 • Retrieve

  - Získavanie informácii, dát.

 • retry

  - skúsiť znovu

 • return

  - návrat, späť, odskok

 • retype

  - znovu napísať

 • rewind

  - previnúť späť

 • rewrite

  - prepísať

 • Reytracing

  - sledovania lúča

 • Rezidentný

  - Programy a dáta, ktoré sa pri štarte počítača zavedú do operačnej pamäte a zostávajú tam sa nazývajú rezidentné.

 • rezidentný program

  - usadený, bývajúci program; program, ktorý je neustále prítomný v pamäti, stále beží, alebo je ho možné kedykoľvek aktivovať

 • RFC

  - Request For Comments; požiadavka na vysvetlenie; dokumentačné súbory na internete

 • RFID

  - z angl. Radio Frequency Identification - rádiofrekvenčná identifikácia

 • RGB

  - red, green, blue; farebný model zložený z červenej, zelenej a modrej

 • ribbon

  - farbiaca páska do tlačiarne

 • right

  - vpravo; právo, nárok

 • right margin adjustement

  - nastavenie pravého okraja

 • RIP

  - Raster Image Processor; rastrovací procesor (zariadenie alebo program), ktorý robí prevod dát do rastru, ktorý tlačí osvitová jednotka (na filmy, ktoré sa používajú v tlačiarni)

 • RISC

  - Jedna sa o typ procesora, ktorý ma obmedzene inštrukcie čím sa zvyšuje jeho rýchlosť.

 • RLAN

  - z angl. Radio Local Area Network - rádiová miestna dátová sieť

 • roll

  - pretáčanie obrazu na monitore

 • ROM pamäť

  - /Read Only Memory/ Pamäť s trvale uloženými informáciami od výroby. Väčšinou obsahuje príkazy, ktoré riadia počítač prípadne iné zariadenie.

 • root

  - koreňový adresár; administrátor systému

 • rotate

  - otočiť

 • router

  - Zariadenie zapojené do počítačovej siete spájajúce dve alebo viac počítačových sietí. Súčasťou jeho funkcionality je určenie optimálne cesty medzi dvoma sieťami, po ktorej sú datové pakety prenášané, uloženie paketov do dočasnej pamäte a preposielanie paketov ďalej.
  - Smerovač. V sieti, kde dochádza k výmene paketov, router preskúma jednotlivé pakety a prepošle ich správnym smerom. Router môže tiež slúžiť ako most medzi dvoma LAN sieťami.

 • routine

  - časť programu, program

 • routing

  - smerovanie dát, trasa v sieti

 • rozhranie

  - spôsob prepojenia a komunikácie medzi zariadeniami; rozhranie v automobile medzi vodičom a autom je volant, pedále a páčky

 • Rozsah platnosti Scope

  - Každému identifikátoru v programe sa priradí oblasť v ktorej ho možno používať a odvolávať sa na neho.

 • RPG

  - Routine Programm Generator; programovací jazyk od IBM

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: táľ, kpi, merä, vnm, sjh, szl, šmu, vhl, krã â ã â ã â, óza, pgr, adiå, gre, ucx, elec