Hľadaný výraz "váž" v Slovníku cudzích slov

nájdených 163 výsledkov (2 strán)

 • VAZ

  - Skratka učebného predmetu Výroba železných kovov

 • vazal

  - za feudalizmu lénny poddaný; štát závislý na inom, spravidla mocnejšom štáte; v prenesenom zmysle podriadený, závislá osoba

 • vazari

  - v džude polovičný bod iponu

 • väzba

  - lokusy viazaných génov sa nachádzajú v merateľnej vzdialenosti na tom istom chromozóme.

 • väzbová nerovnováha

  - dve alely, ktoré sú v genetickej väzbe, sa vyskytujú súčasne na jednom chromozóme oveľa častejšie, ako by sa dalo očakávať na základe náhody.

 • važec

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - veštiť

 • vazelína

  - plastická zmes pevných a kvapalných uhľovodíkov, základ rôznych mastí

 • vazo-, vaz-

  - prvá časť zložených slov s významom cieva, cievny

 • vazoaktívny

  - ovplyvňujúci tonus cievnej steny

 • vazodilatácia

  - zníženie tonusu cievnej steny a jej následné rozšírenie
  - rozšírenie ciev

 • vazodilatancium

  - liek znižujúci tonus cievnej steny, t.j. rozširujúci cievu

 • Vazokonstrikcia

  - stiahnutie ciev, zníženie ich priemeru a tým zníženie prietoku krvi cez ne
  - zmrštenie, zúženie ciev

 • Vazomotorický

  - ovplyvňujúci prietok krvi cievami ( v zmysle zvýšenia, či zníženia)

 • vazoneuróza

  - prejavuje sa zvýšeným sťahom alebo rozšírením ciev

 • vazospasmus

  - kŕče zasahujúce cievy

 • vazotónia

  - napätie cievy

 • vazotonikum

  - liek spôsobujúci zvýšenie tlaku ciev

 • A-V blok

  - jedna z foriem porúch srdcového rytmu

 • ablatív

  - 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

 • akostné víno

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Obohacovanie sa bude robiť podľa tohto predpisu pre biele vína najviac do 22 °NM a pre červené najviac do 24 °NM.

 • akostné víno s prívlastkom

  - označenie kvality vína s chráneným označením pôvodu. Hrozno použité na výrobu akostného vína s prívlastkom musí byť osvedčené kontrolným ústavom podľa pravidiel vo vyhláške, ako platilo doteraz. Víno nesmie byť obohacované, chemicky konzervované, s výnimkou použitia oxidu siričitého. Víno musí súčasne spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Najvyšší hektárový výnos nesmie prekročiť 13 000 kg hrozna.

 • akreditív

  - bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby

 • aktív

  - súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie; pracovná schôdza

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád

 • aperitív

  - alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia

 • architráv

  - priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov

 • archív

  - zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely; budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená

 • autokláv

  - hrubostenná kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch

 • bantam, bantamová váha

  - váhová kategória do 54 kg u pästiarov, do 56 kg u vzpieračov a do 57 kg u zápasníkov

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • datív

  - tretí pád skloňovania

 • detektív

  - tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom podklade, určená na premietanie

 • dziévča

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčica

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dziévčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • dzívčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von

 • elév

  - žiak, čakateľ na miesto, odchovanec

 • genitív

  - druhý pád

 • imperatív

  - rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob

 • indikatív

  - oznamovací spôsob

 • infinitív

  - neurčitý spôsob slovies

 • islandský vápenec

  - číry skryštalizovaný vápenec

 • íván

  - v islamskej architektúre zaklenutý priestor, najčastejšie z pálených tehál, zdobený štukatúrou a obkladmi, otvorený oblúkom do vnútorného nádvoria mešity, paláca alebo domu

 • karbid vápnika

  - pôsobením vody sa z neho získava acetylén

 • kolektív

  - celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované; druh optickej šošovky

 • kolúzna väzba

  - uvalená na páchateľa, aby sa zabránilo kolúzii

 • komparatív

  - druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek

 • konjunktív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť

 • korektív

  - opravný, nápravný prostriedok

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov

 • kupážovanie vína

  - miešanie rôznych druhov, najmä šumivých, na zlepšenie akosti, tzv. sceľovanie vína

 • kyselina vínna

  - dôležitá kyselina, ktorá sa nachádza v mušte a všetkých orgánoch viniča; s vápnikom tvorí nerozpustný vínan vápenatý, ktorý je vo vodných roztokoch menej rozpustný ako hydrogénvínan draselný

 • kyslé víno

  - víno s vyššou kyslosťou; pri vyššej koncentrácii kyselín degustátor pociťuje v ústach ostrú až drsnú chuť vína

 • leitmotív

  - príznačný, vedúci motív skladby; vedúca, hlavná myšlienka

 • lokatív

  - pád vyjadrujúci miestne vzťahy, šiesty pád pri skloňovaní, lokál

 • masív

  - mohutný celok, zhluk; hlavný horský hrebeň; mohutné pohorie

 • motív

  - dôvod, podnet, pohnútka; námet, vedúca myšlienka umeleckého diela; najmenšia samostatná hudobná myšlienka

 • negatív

  - fotografická snímka s prevrátenými svetelnými hodnotami; fotografický, filmový alebo televízny obraz v doplnkových tónoch

 • nízko alkoholické víno

  - nápoj vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného vína

 • nominatív

  - prvý pád skloňovania

 • normatív

  - úradný predpis, pravidlo, smernica

 • numeratív

  - pád počítaného predmetu po číslovkách

 • objektív

  - spojná optická sústava; sústava šošoviek fotoaparátu alebo ďalekohľadu

 • oktáv

  - osemdenné slávenie sviatkov; ôsmy deň po sviatkoch; formát papiera alebo knihy s rozmerom polovice kvartu

 • opakované úseky DNA v sériovom usporiadaní

  - viacnásobné kópie jedného úseku DNA, ktoré sú usporiadané v sérii jedna za druhou v určitom úseku chromozómu.

 • optatív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie

 • pandántiv, pendentív

  - konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule

 • plné víno

  - víno s bohatou odrodovou arómou, harmonickým pomerom jednotlivých zložiek, (pri červených vínach najmä kyselín a trieslovín), ktoré pôsobia vyvážene v chuti a zanechávajú pekný dojem

 • polytechnická výchova

  - spája teoretické vyučovanie s výrobnou praxou

 • portatív

  - malý prenosný organ

 • pozitív

  - skutočný obraz fotografovaného predmetu; prvý stupeň prídavných mien a prísloviek

 • predikatív

  - vetný člen charakterizovaný tesným spojením so slovesnou sponou

 • preklúzia - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej

  - lehote

 • prerogatív

  - prednosť, výsada, výhradné právo

 • prezervatív

  - mužský antikoncepčný prostriedok, kondóm, primeros

 • primitív

  - človek na najnižšom stupni vývoja; zaostalý, hrubý, prostoduchý, nevzdelaný človek

 • Pyrrhovo víťazstvo

  - draho zaplatené, s veľkými stratami vydobyté (podľa víťazstva epýrskeho kráľa Pyrrha nad Rimanmi v roku 279 pred n.l.)

 • recitatív

  - v opere spev sólistu v jednej hlasovej polohe blízkej hovorenej reči, spevná deklamácia

 • reduktívne víno

  - víno vyrobené technológiou, ktorá minimalizuje pôsobenie vzduchu

 • regionálne víno

  - označenie vína s chráneným zemepisným označením, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 15 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu.

 • regulatív

  - príkaz, predpis, smernica; regulujúci činiteľ

 • rezultatív

  - druh minulého času, ktorý svojimi dôsledkami zasahuje do súčasnosti

 • sceľovanie vína

  - miešanie vín rovnakej odrody alebo rôznych odrôd s podobným charakterom, výsledkom je víno požadovaných vlastností

 • sikatív

  - chemické sušidlo

 • stáčanie vína

  - oddelenie čistého podielu vína od usadených kalov

 • statív

  - podstavec, stojan fotografického alebo iného prístroja

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • šumivé víno

  - víno vyrobené druhotným kvasením, ktoré môže prebiehať vo fľašiach (méthode traditionale), v tankoch (méthode charmat) alebo transverzným spôsobom (méthode transvals)

 • superlatív

  - tretí stupeň stupňovania; najvyššia chvála, najvyššie hodnotenie

 • šváb

  - hmyz s mäkkými krovkami

 • švábky

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zemiaky

 • švíbaľky

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zápalky

 • ťažké víno

  - prívlastok charakterizujúci plné, chuťovo výrazné až unavujúce víno

 • teleobjektív

  - optické zariadenie na fotografovanie vzdialených predmetov

 • tokajské víno

  - žlté víno vyrobené z tokajských odrôd (Furmint, Lipovina, Muškát žltý) oxidatívnou technológiou

 • transgresív

  - v jazykovede: prechodník

 • troyská váha

  - anglická jednotka váhy drahých kovov a kameňov

 • tybing - oceľový, liatinový alebo železobetónový dielec montovaných skruží v tuneloch a banských chodbách tyflológia

  - starostlivosť o zrakovo postihnuté osoby a ich spoločenské zaradenie

 • V

  - chemická značka vanádia
  - skratka pre vanád z angl. vanadium - chemický prvok s protónovým číslom 23
  - značka pre vanád; značka pre volt; rímska číslica päť

 • v.

  - skratka pre véna

Pozri výraz VÁŽ v synonymickom slovníku slovenčiny.