Hľadaný výraz "reg" v Slovníku cudzích slov

nájdených 74 výsledkov (1 strana)

 • REG

  - Skratka učebného predmetu Regionálna gastronómia

 • regál

  - nábytok s otvorenými policami, etažér; výhradné právo panovníka na činnosti prinášajúce majetok

 • regata

  - preteky športových lodí; slávnosť na lodiach; modrobielo prúžkovaná bavlnená tkanina na zástery a pracovné oblečenie

 • rege, reggae

  - jamajský hudobný štýl, v podstate náboženského charakteru

 • regelácia

  - proces striedavého zamrzávania a rozmrazovania, roztápanie sa ľadu zvýšeným vonkajším tlakom a nové zmrazenie vzniknutej vody po odstránení tlaku

 • regelatio

  - regelácia, znovuzmrazenie

 • régence

  - prechodný umelecký sloh vo Francúzsku za panovania Ľudovíta XIV. a Ľudovíta XV., francúzske rané baroko

 • regenerácia

  - obnova, znovuvytvorenie
  - znovuzrodenie, náhrada odumretých častí organizmu novými

 • regenerát

  - regeneráciou obnovená časť orgánu alebo tkaniva

 • regeneratio

  - regenerácia, znovuvytvorenie, obnova, náhrada opotrebovaného alebo zničeného tkaniva rovnakým anatomicky aj funkčne rovnocenným tkanivom

 • regenschori

  - organista a zbormajster v katolíckych chrámoch

 • regent

  - zástupca panovníka v dobe jeho nemoci, neprítomnosti a pod., správca štátu; správca viacerých panstiev jedného majiteľa

 • regest

  - stručný opis obsahu písomností

 • regimen

  - riadenie, vedenie, stanovenie spôsobu (napr. fyzickej aktivity, diéty, životosprávy)

 • regiment

  - pluk; v prenesenom zmysle veľké množstvo ľudí

 • regio

  - smer, hraničná čiara, hranica, oblasť

 • región

  - krajina, krajinný celok, okrsok, oblasť, kraj, miesto, okruh; správny celok

 • regionalis

  - regionálny, krajový, miestny, vzťahujúci sa k určitej oblasti

 • regionalizmus

  - úsilie o väčšiu nezávislosť, samostatnosť regiónov; lokálne patriotické tendencie; umelecké hnutie tematicky aj obsahovo zamerané na danú oblasť

 • regionálne víno

  - označenie vína s chráneným zemepisným označením, ak hrozno z ktorého bolo vyrobené dosiahlo cukornatosť najmenej 15 °NM a najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg hrozna. Skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8,5 % obj. a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu.

 • regionálny

  - krajový, oblastný, týkajúci sa určitého miesta

 • register

  - abecedný zoznam, súpis

 • registrácia

  - zápis do zoznamu, záznam, zaznamenávanie

 • registratio

  - registrácia, záznam o pozorovaní údajov, úloh, prejavov

 • registratúra

  - zbierka úradných spisov a skriňa na ich ukladanie; zápis, záznam

 • registrovať

  - zaznamenať, zaznamenávať; písomne zachytávať priebeh jednania alebo prejavu; všímať si, postrehnúť

 • reglement

  - zvláštny predpis

 • reglementácia

  - úradná úprava, dozor, opatrenie

 • regolit

  - nepremiestený zvetralinový plášť, horná vrstva zemského povrchu z nespevneného materiálu v tropickom pásme, elúvium

 • regradácia

  - opätovné zlepšenie pôdy

 • regredient

  - osoba s postihovým právom, postihovateľ

 • regredujúci

  - ustupujúci, znovu sa vracajúci

 • regres

  - návrat, ústup; postih, náhrada, právo na náhradu; v logike postup od zvláštneho ku všeobecnému, od účinku k príčine

 • regresát

  - osoba, proti ktorej sa postih vykonáva, regresný dlžník

 • regresia

  - útlm, ústup, úpadok, pokles; štatistická metóda anatómie; pri niektorých duševných chorobách oživenie starých spomienok na udalosti a zážitky z detstva; ústup mora a obnaženie pevniny; spätný vývoj jedinca a zjednodušenie jeho funkcií; jednostranná závislosť náhodnej veličiny od inej; v biológii úchylka vo vývoji organizmu prejavujúca sa výskytom niektorých znakov predchádzajúcich vývojových etáp; v matematike závislosť jedného znaku vyšetrovaného javu na aritmetických priemeroch iného znaku
  - útlm, ústup, úpadok, pokles; štatistická metóda anatómie; pri niektorých duševných chorobách oživenie starých spomienok na udalosti a zážitky z detstva; ústup mora a obnaženie pevniny; spätný vývoj jedinca a zjednodušenie jeho funkcií; jednostranná závislosť náhodnej veličiny od inej; v biológii úchylka vo vývoji organizmu
  - útlm, ústup, úpadok, pokles; štatistická metóda anatómie; pri niektorých duševných chorobách oživenie starých spomienok na udalosti a zážitky z detstva; ústup mora a obnaženie pevniny; spätný vývoj jedinca a zjednodušenie jeho funkcií; jednostranná závislo

 • regressio

  - "regresia, spätný vývoj, návrat jedinca vo vývoji orgánov a funkcií do niektorých z predchádzajúcich etáp vývoja
  - regresia, spätný vývoj, návrat jedinca vo vývoji orgánov a funkcií do niektorých z predchádzajúcich etáp vývoja

 • regressivus

  - "regresívny, ustupujúci
  - regresívny, ustupujúci

 • regrút

  - odvedenec (na vojnu)

 • regula

  - pravítko, meradlo, smernica, pravidlo
  - pravidlo, predpis, smernica; rehoľa, rehoľné pravidlo

 • regulácia

  - úprava, usmerňovanie, riadenie, zámerný zásah do priebehu niečoho; udržovanie sledovanej veličiny na približne rovnakej hodnote alebo jej pozmeňovanie podľa určitých pravidiel; vodohospodárska úprava riečneho toku

 • regularis

  - regulérny, pravidelný, normálny, obvyklý

 • regulatio

  - regulácia, riadenie, usmerňovanie, úprava, plánovaný výkon

 • regulatív

  - príkaz, predpis, smernica; regulujúci činiteľ

 • regulátor

  - zariadenie na samočinnú reguláciu alebo osoba, ktorá niečo reguluje, usmerňovateľ, upravovateľ; chemický tlmivý roztok

 • regurgitácia

  - spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov

 • regurgitans

  - vracajúci sa, spätné prúdenie

 • regurgitatio

  - "regurgitácia, spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov, spätný pohyb prehltnutej potravy zo žalúdka do úst bez zvracania
  - regurgitácia, spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov, spätný pohyb prehltnutej potravy zo žalúdka do úst bez zvracania

Pozri výraz REG v synonymickom slovníku slovenčiny.