Hľadaný výraz "rádio" v Slovníku cudzích slov

nájdených 164 výsledkov (2 strán)

 • rádio

  - slangový výraz pre rozhlasový prijímač aj zariadenie

 • Radio button

  - Ovládací prvok pre grafické rozohranie. Ak sa používa sa viacej týchto prvkom naraz môže byť zapnutý/zvolený len jeden.

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • radio-

  - prvá časť zložených slov s významom žiarenie, elektromagnetické vlny; rádium, rádiový; rádio, rozhlasový prijímač

 • radioactivitas

  - radioaktivita, schopnosť niektorých atómových jadier rozpadať sa, obvykle spojená s emisiou jadrového žiarenia

 • radioactivus

  - rádioaktívny, týkajúci sa rádioaktivity, majúci schopnosť rádioaktívneho rozpadu

 • rádioaktivácia

  - vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

 • rádioaktivita

  - schopnosť niektorých atómových jadier vysielať rádioaktívne žiarenie, emitovať častice; prítomnosť rádioaktívnych látok

 • rádioaktívny

  - javiaci rádioaktivitu; súvisiaci s rádioaktivitou

 • radioangiographia

  - radioangiografia, izotopová metóda umožňujúca určiť rýchlosť krvného prúdu

 • rádioastronóm

  - odborník na rádiový výskum vesmíru

 • rádioastronómia

  - výskum vesmíru pomocou rádiového žiarenia, súčasť astronómie

 • radioautographia

  - rádioautografia, fotografická metóda detekcie rádioaktívnych lúčov a určenie lokalizácie rádioizotopu v histologických preparátoch alebo v tenkých rezoch tkaniva

 • radiobicipitalis

  - radiobicipitálny, týkajúci sa vretennej kosti a dvojhlavého svalu

 • rádiobiológ

  - odborník v rádiobiológii

 • radiobiologia

  - rádiobiológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami rádioaktívneho žiarenia na organizmus
  - výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na živé organizmy

 • radiocalcium

  - rádioaktívny izotop vápnika (napr. 45Ca)

 • radiocarboneum

  - rádioaktívny izotop uhlíka ( 14C)

 • radiocardiographia

  - "rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky
  - rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky

 • radiocarpalis

  - radiocarpeus, radiokarpálny, týkajúci sa, ležiaci medzi vretennou kosťou a zápästím

 • radiochemia

  - rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy
  - náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu

 • radiochromatographia

  - rádiochromatografia, chromatografická metóda s využitím jadrového žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu

 • radiocirculographia

  - "rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy
  - rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy

 • radiodermatitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodermatitis, radiodermitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodermitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • rádiodiagnostika

  - röntgenológia

 • radiodontia

  - rádiodoncia, zubná röntgenológia, vyšetrenie zubov, ich častí a okolia pomocou röntgenových lúčov

 • rádioekológia

  - výskum vplyvov ionizujúceho žiarenia na životné prostredie

 • radioelementum

  - rádioelement, rádioaktívny prvok

 • radioeliminatio

  - rádioeliminácia, zničenie tkaniva pomocou rádioizotopu (napr. štítnej žľazy)

 • rádiofarmakum

  - rádioaktívna látka používaná na diagnostické alebo terapeutické účely

 • rádiofor

  - puzdro obsahujúce rádioaktívne soli, používané pri liečbe

 • rádiofyzika

  - náuka o elektromagnetickom vlnení

 • rádiogénny

  - vytvorený rozpadom rádioaktívneho nuklidu

 • radiogramma

  - "rádiogram, röntgenový snímok
  - rádiogram, röntgenový snímok

 • radiographia

  - rádiografia, zobrazovanie s použitím rádioaktívneho žiarenia, zobrazovanie pomocou rtg lúčov

 • rádiogravimetria

  - gravimetria pracujúca s rádioaktívnymi činidlami

 • radiohumeralis

  - radiohumerálny, nachádzajúci sa medzi vretennou a ramennou kosťou

 • radioimmunoanalysis

  - rádioimunoanalýza, RIA (z anglického radioimmunoassay), metóda saturačnej analýzy založená na kompetícii látky značenej rádioaktívnym izotopom a látky testovanej o špecifickú protilátku séra

 • radioiodum

  - rádiojód, rádioaktívny izotop jódu

 • radioisotopus

  - rádioizotop, nestabilné prírodné alebo umelo získané izotopy jednotlivých prvkov, ktorých jadrá samovoľne menia svoj energetický stav tým, že emitujú g-fotóny alebo nukleárne častice alebo zachytávajú elektróny z vnútorných vrstiev obalu a menia sa tak na iné nuklidy (rádioaktivita)
  - rádioizotop, nestabilné prírodné alebo umelo získané izotopy jednotlivých prvkov, ktorých jadrá samovoľne menia svoj energetický stav tým, že emitujú g-fotóny alebo nukleárne častice alebo zachytávajú elektróny z vnútorných vrstiev obalu a menia sa tak na

 • rádioizotop

  - nestabilný izotop

 • radiojodtherapia

  - rádiojódterapia, liečba rádioaktívnym jódom

 • radiokalium

  - rádioaktívny izotop draslíka (napr. 40K, 42K)

 • radiolaesio

  - rádiolézia, poškodenie vzniknuté ožarovaním

 • rádioliečba

  - rádioterapia

 • radiologia

  - rádiológia, náuka o röntgenovom a rádioaktívnom žiarení v oblasti medicíny, zaoberajúce sa diagnostickými a liečebnými možnosťami
  - náuka o rádioaktívnych látkach a o všetkých druhoch žiarení dôležitých v lekárstve, ich využívaní aj ochrane pred nimi

 • radiologicus

  - rádiologický, týkajúci sa rádiológie

 • rádiolokácia

  - meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn; rádionavigácia

 • rádiolokátor

  - zariadenie na zisťovanie rýchlosti a pohybov objektov metódou odrazu elektromagnetických vĺn, radar

 • radiolucens

  - svietiaci, prepúšťajúci lúče

 • radiolysis

  - rádiolýza, rozklad zlúčenín účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • rádiolýza

  - rozklad látok pôsobením žiarenia

 • rádiometeorológia

  - výskum pôsobenia atmosféry na ultrakrátke rádiové vlny

 • rádiometer

  - prístroj na meranie ionizujúceho žiarenia, rádioaktivity

 • rádiometria

  - odbor, ktorý sa zaoberá meraním energie prenášanej žiarením; náuka o rádioaktívnych vlastnostiach hornín

 • radiometron

  - rádiometer, prístroj na meranie niektorých fyzikálnych veličín v súvislosti s rádioaktívnym žiarením

 • radiomimeticus

  - rádiomimetický, napodobňujúci účinok rádioaktívneho žiarenia

 • radionatrium

  - rádioaktívny izotop sodíka (napr. 22Na, 24Na)

 • rádionavigácia

  - meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených elektromagnetických vĺn; rádiolokácia

 • radionecrosis

  - rádionekróza, odumretie tkaniva spôsobené rádioaktívnym žiarením

 • radioneuritis

  - radioneuritída, zápal nervu vyvolaný rádioaktívnym žiarením

 • radionucleides

  - rádionuklid(y), rádioaktívny atóm, ktorý podlieha rádioaktívnemu rozpadu

 • radioopacitas

  - rádioopacita, nepriepustnosť pre röntgenové lúče

 • radioparens

  - priepustný pre lúče

 • radiopathologia

  - rádiopatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami vzniknutými účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • radiopharmacon

  - "rádiofarmakon, zlúčenina, ktorá obsahuje vo svojej molekule rádioaktívny izotop niektorého prvku
  - rádiofarmakon, zlúčenina, ktorá obsahuje vo svojej molekule rádioaktívny izotop niektorého prvku

Pozri výraz RÁDIO v synonymickom slovníku slovenčiny.