Hľadaný výraz "psycho" v Slovníku cudzích slov

nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • psycho-

  - prvá časť zložených slov s významom duša, duch, duševný

 • psychoafektívny

  - týkajúci sa psychiky a emócií

 • psychoaktívny

  - pôsobiaci na psychiku

 • psychoanalepticus

  - psychoanaleptický, (liek) vzpružujúci, zvyšujúci vyššiu nervovú činnosť

 • psychoanalysis

  - psychoanalýza, liečba duševných chorôb, najmä neuróz, rozborom psychického diania (metóda propagovaná S. Freudom)

 • psychoanalýza

  - metóda psychologického výskumu zaoberajúca sa predovšetkým podvedomím

 • psychochirurgia

  - psychochirurgia, liečba duševných chorôb operačným výkonom na mozgu
  - chirurgická liečba psychických ochorení

 • psychochromaesthesia

  - psychochromestézia, druh synestézie, pri ktorej sú zmyslové podnety vnímané ako farby

 • psychodrama

  - psychodráma, liečebný postup, pri ktorom pacient hrá rolu obsahujúcu vlastnú konfliktnú situáciu
  - psychoterapeutická metóda využívajúca postupy plnenia – hrania – rôznych rolí
  - psychoterapeutická metóda využívajúca postupy plnenia - hrania - rôznych rolí

 • psychodyslepticus

  - psychodysleptický, vyvolávajúci psychotické stavy (napr. halucinogény)

 • psychofarmakológia

  - farmakológia pychických a nervových chorôb

 • psychofarmakum

  - liek ovplyvňujúci psychiku
  - prostriedok pôsobiaci upokojujúco na duševnú činnosť

 • psychofyziológ

  - odborník v psychofyziológii

 • psychofyziológia

  - odbor psychológie orientovaný na psychologické pochody súvisiace s fyziologickými procesmi centrálneho nervového systému

 • psychogenes

  - psychogénny, duševného, psychického pôvodu, psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychogenia

  - psychogénia, psychická podmienenosť choroby, vznik choroby na psychickom podklade
  - psychická porucha, ktorú vyvolávajú duševné stresy

 • psychogénny

  - psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychoglossia

  - psychoglózia, psychicky podmienená koktavosť

 • psychohygiena

  - psychohygiena, duševná hygiena, súhrn znalostí a opatrení vedúcich k ochrane duševného zdravia
  - súhrn preventívnych opatrení na udržanie duševného zdravia; duševná hygiena

 • psychokinesis

  - psychokinéza, explozívne, impulzívne konanie

 • psychokinéza

  - ovplyvňovanie pohybov neživých predmetov silou vôle, telekinéza

 • psychológ

  - odborník v psychológii

 • psychologia

  - psychológia, náuka o zákonitostiach, vývoji a prejavoch duševnej činnosti
  - veda o zákonitostiach a prejavoch duševnej činnosti; spôsob myslenia; duševný stav

 • psychomantia

  - okultný styk medzi dušami alebo s duchmi, vzývanie mŕtvych

 • psychometria

  - psychometria, meranie mentálnych schopností testami inteligencie
  - náuka o meraní duševných prejavov

 • psychomimeticus

  - psychomimetický, halucinogénny, vyvolávajúci prechodné psychotické stavy

 • psychomotilitas

  - psychomotilita, vplyv duševných prejavov na činnosť vegetatívneho nervového systému

 • psychomotoricus

  - psychomotorický, vo vzťahu k vôľou ovplyvneným svalovým pohybom, psychomotorický záchvat - forma epileptického záchvatu

 • psychoneurosis

  - psychoneuróza, psychogénne vzniknutá, funkčná, reverzibilná porucha vyššej nervovej činnosti

 • psychopaedia

  - psychopédia, odbor špeciálnej pedagogiky, zaoberajúci sa rozvojom, výchovou a vzdelávaním rozumovo zaostávajúcich osôb

 • psychopat

  - človek trpiaci psychopatiou

 • psychopathia

  - psychopatia, väčšinou vrodená duševná porucha, nenormálnosť, nevyrovnanosť osobnosti s asociálnymi rysmi

 • psychopathicus

  - psychopatický, nevyrovnaný, nenormálny

 • psychopathisatio

  - psychopatizácia, povahová anomália až asociálnosť, vyliečiteľná po odstránení somatickej choroby

 • psychopathologia

  - psychopatológia, odbor zaoberajúci sa odchylnými duševnými prejavmi

 • psychopatia

  - duševná porucha, duševná úchylnosť

 • psychopatológ

  - odborník v psychopatológii

 • psychopatológia

  - náuka o duševných chorobách

 • psychopédia

  - odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá dôsledkami mentálneho postihnutia detí, ich výchovou a vzdelávaním

 • psychopharmacologia

  - psychofarmakológia, odvetvie farmakológie zaoberajúce sa účinkom psychofarmák

 • psychopharmacon

  - psychofarmakon, látky, ktoré prednostne ovplyvňujú duševnú činnosť človeka

 • psychophysica

  - "psychofyzika, metóda v psychológii pokúšajúca sa určiť presné vzťahy medzi prostredím a jeho ""psychickým"" obrazom"
  - psychofyzika, metóda v psychológii pokúšajúca sa určiť presné vzťahy medzi prostredím a jeho ''psychickým'' obrazom'
  - psychofyzika, metóda v psychológii pokúšajúca sa určiť presné vzťahy medzi prostredím a jeho psychickým obrazom

 • psychophysiologia

  - psychofyziológia, interdisciplinárny odbor (patrí medzi neurovedy), zaoberajúci sa experimentálnym výskumom zložitých mozgových funkcií človeka, ktoré majú psychický (subjektívny) charakter

 • psychoprophylacticus

  - spôsob ukľudnenia (pacienta) vhodne zvoleným spôsobom jednania a chovania

 • psychoprophylaxis

  - "psychoprofylaxia, ochrana pred duševnými chorobami
  - psychoprofylaxia, ochrana pred duševnými chorobami

 • psychoreflexus

  - psychoreflex, reflex viazaný na spolupôsobenie duševných pochodov

 • psychosexualis

  - psychosexuálny, týkajúci sa psychiky a sexuálnych prejavov

 • psychosexuálny

  - týkajúci sa psychických prejavov sexuálneho života

 • psychosféra

  - oblasť prejavov duševného života

 • psychosis

  - psychóza, duševná choroba charakterizovaná poruchou myslenia a jednania s následným rozpadom osobnosti

 • psychosocialis

  - psychosociálny, týkajúci sa psychiky a správania jedinca vo vzťahu k spoločnosti

 • psychosociálny

  - duševný, súvisiaci so životom medzi ľuďmi

 • psychosomatica

  - psychosomatika, náuka o význame duševných pochodov pre vznik a priebeh telesných chorôb

 • psychosomatický

  - psychicky ovplyvňujúci fyziologický proces alebo jav

 • psychosomaticus

  - psychosomatický, týkajúci sa pôsobenia duševných pochodov na vznik a priebeh orgánových ochorení

 • psychosomatika

  - vedecká disciplína zaoberajúca sa problematikou vzťahu psychického a telesného zdravia i choroby

 • psychostimulancium

  - látka povzbudzujúca psychické funkcie

 • psychostimulans

  - psychostimulujúci, stimulujúci psychické funkcie, odstraňujúci duševnú únavu (napr. Kofeín, Amfetamín)

 • psychotechnika

  - druh aplikovanej psychológie skúmajúcej duševné schopnosti, napr. predpoklady pre výkon určitého povolania, pomocou špeciálnych testov
  - skúmanie duševných dispozícií ľudí na výkon určitého povolania

 • psychoterapeut

  - odborník v psychoterapii

 • psychoterapia

  - liečba duševných chorôb určitými technikami, športom, špeciálnym prístupom lekára k pacientovi a pod.

 • psychotest

  - slúži na zistenie psychických vlastností človeka; psychologický test

 • psychotherapia

  - psychoterapia, cieľavedomé liečebné pôsobenie na psychiku človeka

 • psychoticus

  - "psychotický, súvisiaci s duševnou poruchou
  - psychotický, súvisiaci s duševnou poruchou

 • psychotonicus

  - psychotonický, oživujúci nervovú činnosť

Pozri výraz PSYCHO v synonymickom slovníku slovenčiny.