Hľadaný výraz "eľ" v Slovníku cudzích slov

nájdených 828 výsledkov (7 strán)

 • ELA

  - Skratka učebného predmetu Elektrotechnika a automatizácia

 • elaborát

  - písomne vypracovaný návrh, úloha, námet a pod.

 • elácia

  - spôsob vyjadrovania vysokej miery vlastnosti

 • elaín

  - kyselina olejová, oleín

 • elán

  - horlivosť, nadšenie; rozmach, zápal

 • elán vital

  - životná energia, rozmach

 • elastancia

  - dielektrický odpor

 • elastasis

  - elastáza, enzým pripravený z pankreasu rozkládajúci elastín, zložku pružného spojiva organizmu

 • elasticita, elastičnosť

  - ohybnosť, pružnosť

 • elasticitas

  - elasticita, pružnosť

 • elasticus

  - elastický, pružný, vláčny

 • elastín

  - vláknitá bielkovina, súčasť svaloviny

 • elastinum

  - elastín, bielkovina obsiahnutá v elastických vláknach

 • elastoclasis

  - elastokláza, degeneratívny rozpad elastických vlákien

 • elastofibrosis

  - elastofibróza, fibroelastóza, nadmerný rast elastického a väzivového podporného tkaniva

 • elastoidosis

  - elastoidóza, kožné degeneratívne ochorenie elastického tkaniva sprevádzané tvorbou žltých uzlíkov

 • elastoidum

  - elastoid, substancia tvoriaca sa pri hyalínnej degenerácii elastických vlákien

 • elastolysis

  - elastolýza, rozklad, rozpad elastického tkaniva

 • elastoma

  - elastóm, nádor z elastického tkaniva (pseudoxanthoma)

 • elastomér

  - makromolekulová látka veľmi pružná pri normálnej teplote, napr. kaučuk, rýchlo nadobúdajúca pôvodné rozmery

 • elastooptika

  - náuka o zmenách optických vlastností látok vyvolaných mechanickým napätím

 • elastopathia

  - elastopatia, ochorenie elastického tkaniva

 • elastorrhexis

  - elastorexa, roztrhnutie vlákien elastického tkaniva

 • elastosis

  - elastóza, degeneratívne ochorenie elastického tkaniva

 • elatio

  - elácia, uchvátenie, vytŕženie, vzrušenie

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez porovnania komparatívom alebo superlatívom; jazykový pád pre pohyb zvnútra von

 • ELC

  - skratka pre Federation of European Food Additives & Food Enzymes Industries - Federácia európskych producentov potravinárskych prísad a enzýmov
  - Skratka učebného predmetu Elektrotechnické kreslenie

 • ELD

  - Skratka učebného predmetu Elektrické pohony v doprave

 • eldorádo

  - bájna krajina blahobytu a hojnosti; v prenesenom zmysle krajina hojnosti a blahobytu, vytúžený cieľ

 • ELE

  - Skratka učebného predmetu Elektronika

 • eleaté

  - grécka filozofická škola založená na učení o jedinom nemennom bytí

 • ELEC

  - skratka pre European League for Economic Cooperation - Európska liga pre hospodársku spoluprácu

 • electio

  - elekcia, výber, voľba

 • electivus

  - elektívny, vyberajúci, výberový, daný k výberu

 • electricus

  - "elektrický, rýchlo prebiehajúci
  - elektrický, rýchlo prebiehajúci

 • electroacustica

  - "elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak
  - elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak

 • electroanalysis

  - elektroanalýza, metóda analýzy elektrickým prúdom

 • electrobiologia

  - elektrobiológia, náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v živom organizme a ich prejavoch

 • electrobioscopia

  - elektrobioskopia, vyšetrovacia metóda umožňujúca pomocou špeciálnych prístrojov pohľad do rôznych dutín ľudského organizmu

 • electrocardiogramma

  - elektrokardiogram, záznam elektrických prúdov vznikajúcich pri činnosti srdcového svalu, registrácia bioelektrických potenciálov srdca, EKG

 • electrocardiographia

  - elektrokardiografia, vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca pomocou elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdcového svalu

 • electrocardiographon

  - elektrokardiograf, prístroj k prevádzaniu elektrokardiografie

 • electrocaustica

  - elektrokaustika, elektrokauterizácia, prevádzanie chirurgického výkonu elektrokauterom (napr. uzavretie ciev na zástavu krvácania), spálenie alebo prepálenie tkaniva pomocou kovovej slučky rozžeravenej elektrickým prúdom

 • electrocauter

  - elektrokauter, operačný prístroj k elektrokauterizácii, umožňujúci ničiť tkanivo teplom vznikajúcim pôsobením vysokofrekvenčného prúdu

 • electrochirurgia

  - elektrochirurgia, špeciálny odbor chirurgie využívajúci vysokofrekvenčný prúd k chirurgickým výkonom

 • electrocoagulatio

  - elektrokoagulácia, koagulácia tkaniva elektrickým prúdom, zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu

 • electrocontractilitas

  - elektrokontraktilita, (svalové) sťahy vyvolané elektrickým prúdom

 • electrocorticographia

  - elektrokortikografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov mozgovej kôry k diagnostickým účelom

 • electrodermatographia

  - elektrodermatografia, meranie a zaznamenávanie elektrického odporu kože

 • electrodiagnosis

  - elektrodiagnóza, zisťovanie choroby pomocou elektrického prúdu (napr. meraním elektrickej impedancie)

 • electrodiagnostica

  - elektrodiagnostika, vyšetrovanie využívajúce elektrický prúd, elektrickú dráždivosť alebo elektrickú impedanciu k rozpoznávaniu choroby

 • electroencephalogramma

  - elektroencefalogram, záznam bioelektrických potenciálov v mozgu prístrojom elektroencefalografom

 • electroencephalographia

  - elektroencefalografia, neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca mozgové potenciály a ich premeny v čase a priestoru, EEG

 • electroenterotomia

  - elektroenterotómia, elektrochirurgické otvorenie čreva

 • electrogastrographia

  - elektrogastrografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov pri sťahu žalúdka

 • electrogymnastike

  - elektrogymnastika, vyvolanie automatických a rytmických svalových sťahov dráždením elektrickým prúdom

 • electroimpulsotherapia

  - elektroimpulsoterapia, liečba srdcových dysrytmií (porúch srdcového rytmu) elektrickým podnetom (kardioverzia, kardiostimulácia)

 • electrokymographia

  - elektrokymografia, zaznamenávanie pohybov srdca a veľkých ciev s použitím elektrokymografu

 • electrolysis

  - elektrolýza, rozklad elektrolytu prechodom jednosmerného elektrického prúdu

 • electrolytos

  - "elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu
  - elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu

 • electromyographia

  - elektromyografia, zaznamenávanie bioelektrickej aktivity svalového aparátu, EMG

Pozri výraz EĽ v synonymickom slovníku slovenčiny.