Hľadaný výraz "d" v Technickom slovníku

Nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • daily

  - denne

 • damage

  - poškodenie, havária, porucha

 • danger

  - nebezpečenstvo, nebezpečný

 • dark

  - temno, tma, tmavnutie

 • dash

  - pomlčka, prerušovaný

 • DAT tape

  - magnetická páska používaná na zálohovanie

 • Data Access Time

  - Prístupová doba. Udáva dobu potrebnú na presun hlavičiek nad požadovanú stopu a na nájdenie požadovaného sektoru. Je to súčet vyhľadávacieho času, doby prepnutia medzi hlavičkami a rotačného zdržania.

 • data transfer rate

  - rýchlosť prenosu dát

 • dataware house

  - viď dátový sklad

 • date

  - dátum

 • day

  - deň, termín

 • DBA

  - databázový administrátor, database administrator

 • DBF

  - Koncovka/Prípona databázového súboru.

 • DC

  - Direct Current; jednosmerný prúd

 • DCS

  - z angl. Digital Communications System, Digital Celullar System - digitálny komunikačný systém

 • DDR

  - v IT terminológii z angl. Double Data Rate - typ počítačovej pamäte

 • Debugger

  - Program určený na ladenie / odstraňovanie chýb v programoch.

 • debugging

  - ladenie, skúšanie

 • decimal point

  - desatinná čiarka

 • decripted

  - rozkódovaný

 • DECT

  - z angl. Digital Enhanced Cordless Telecommunications - rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie

 • dedicated server

  - vyhradený server; nie je na ňom možné pracovať ako na pracovnej stanici

 • Default

  - Základne nastavenia, základná stránka.

 • degaussing

  - demagnetizácia, odmagnetizovanie monitora

 • Del

  - Zmazať, vymazať.

 • delay

  - oneskorovanie, odklad

 • delete

  - vymazať

 • Delimiter

  - Oddeľovač. Znaky, ktoré sa v programe napísanom, v určitom programovacom jazyku nachádzajú pred a za identifikátormi a kľúčovými slovami.

 • delivery

  - dodávka, doručenie

 • demand

  - požiadavka

 • demonstration

  - ukážka, predvedenie

 • denied

  - zakázaný, odoprený

 • denote

  - poznámka

 • density

  - hustota

 • depression

  - zníženie, stlačenie

 • DES

  - Data Encryption Standard; norma na šifrovanie dát

 • DES Šifrovací systém

  - vyvinutý v laboratóriách firmy IBM. Kľúč mal 56 bitov a neskôr bol prelomený, preto sa používa jeho vylepšenie 3DES ,ktoré zakóduje údaje 3x tým istým spôsobom.

 • descending

  - klesanie, zostupný, od Z po A

 • description

  - popis

 • detach

  - oddeľovať, zrušiť spojenie

 • detect

  - zisťovať

 • development

  - vývoj, vyvíjanie

 • device

  - zariadenie, prístroj

 • Device driver ovládač zariadenia

  - Program, ktorý umožňuje operačnému systému ovládať externe zariadenie, periférie.

 • DHCP

  - Dynamic Host Configuration Protocol, Protokol pre prideľovanie dynamických IP adries zariadeniam pripojeným na sieť. Dynamická adresácia umožňuje prideľovať tomu istému zariadeniu odlišné IP adresy pri každom pripojení sa do siete.

 • dhrystone

  - výkonový test počítača pri operáciách s celými číslami

 • Diakritika

  - Označuje mäkčene a dĺžne v texte.

 • dial

  - voliť, vytáčať

 • dial up networking

  - telefonické pripojenie siete

 • difference

  - rozdiel, rozdielový

 • digital

  - číslicový

 • Digital zoom

  - Softwarové zväčšenie obrázku.

 • DIMM

  - Typ operačnej pamäte.
  - v IT terminológii z angl. Dual Inline Memory Module - typ pamäťovej zásuvky

 • DIP switch

  - Miniatúrny skupinka prepínačov, používaná pri nastavení hardvéru.

 • direct

  - priamo, priamy

 • directory

  - adresár, zložka

 • disable

  - zablokovať, znemožniť, vyradiť z prevádzky

 • discart

  - vyradit, vyhodiť

 • disconnect

  - odpojiť, prerušiť spojenie

 • DiSEqC

  - Digital Satellite Equipment Control - signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat. Používa sa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu natáčania paraboly

 • disinfect

  - dezinfikovať, odstrániť počítačové výrusy

 • disk array

  - diskové pole, technológia na zvýšenie bezpečnosti pri veľkých diskových kapacitách

 • display

  - obrazovka, zobraziť

 • Dithering

  - rozptýlenie

 • divide

  - delenie, oddeliť

 • DLL

  - Dynamická knižnica súčasť veľa programov.

 • DLMS

  - z angl. Digital Land Mobile System - digitálny pozemný pohyblivý systém

 • DMA Direct Memory Access

  - Priamy prístup do pamäte, prenos údajov medzi periférnymi zariadeniami a operačnou pamäťou bez účasti procesora.

 • DME

  - z angl. Distance Measuring Equipment - zariadenie na meranie vzdialenosti

 • DMO

  - z angl. Direct Mode Operation - režim priameho spojenia

 • DMS

  - Document Management System Informačný systém, software, určený pre archivovanie, spravovanie a manažovanie údajov a informácií. Integruje funkcionality ako zaznamenávanie informácií (skenovanie papierových dokumentov), ich kategorizáciu, sprístupňovanie a vyhľadávanie. Informácie sú uložené v rôznych neštruktorovaných formátoch.

 • DMZ

  - Z anglického demilitarized zone, demilitarizovaná zóna. Používané napríklad vo firemnej sieti, kde časť serverov je dostupná pre zamestnancov/klientov navonok.

 • DNS

  - Domain Name Systém Systém doménových názvov Internetová služba, ktorá prekladá textový názov internetovej domény alebo emailovej adresy do IP adresy, ktorá je tvorená z číslic. Komunikácia medzi počítačmi resp. zariadeniami pripojenými do internetu sa totiž uskutočňuje prostredníctvom IP adries, a služba DNS umožňuje užívateľom internetu namiesto ťažko zapamätatelných IP adries využívať systém textových názvov.

 • DOC

  - Koncovka/Prípona súboru Word.

 • docking station

  - dokovacia stanica, rozširujúca stanica pre notebooky

 • domain

  - doména, sféra, oblasť

 • DoS

  - Denial of Service V súvislosti s využívaním internetu, prerušenie funkčnosti internetovej služby, najčastejšie nedostupnosť webovej stránky alebo elektronickej pošty. Najčastejšie spôsobené vedomým nepriateľským útokom. Obsahovo spadajúce do problematiky bezpečnosti informaćných systémov.

 • DOT

  - Koncovka/Prípona šablóny dokumentov v programe Word.

 • dot per inch

  - počet bodov na palec; kvalita tlače, zobrazenia

 • Double Side High Density

  - Výrazy použité pri disketách označujúce použitie obidvoch strán diskety pri hustom zápise dát.

 • Download

  - Výraz použivaný pri prenose súborov zo vzdialeného počítača na lokálny tzv. sťahovanie z Internetu.

 • DP

  - skratka pre zariadenia pre detekciu pohybu a ochranu

 • dpi

  - dots per inch; počet bodov na palec, jednotka kvality bodovej grafiky, tlače
  - počet bodov na palec; kvalita tlače, zobrazenia

 • drag

  - ťahanie, vlečenie, premiestniť

 • drag and drop

  - spôsob práce vo Windows, uchopenie objektu a jeho presun na iné miesto

 • Dragging

  - ťahanie

 • draw

  - kresba, ťahanie

 • drive

  - mechanika, pohon

 • DRM

  - z angl. Digital Radio Mondiale - svetové digitálne rádio

 • DSC

  - z angl. Digital Selective Calling - digitálne selektívne volanie

 • DSI

  - z angl. Detailed Spectrum Investigation - podrobné skúmanie spektra

 • DSL

  - Digital Subscriber Line; technológia digitálneho prenosu dát po telefónnom vedení

 • DSTN

  - Double Supertwisted Nematic; pasívny displej

 • DTP

  - Desktop Publishing; typografia pomocou počítačov

 • dualboot

  - používanie dvoch (prípadne viacerých) rôznych operačných systémov na jednom počítači. Pri štarte sa ako prvý pustí tzv. Boot Manager, ktorý dá na výber, aký operačný systém sa má spustiť.

 • Dump

  - Tento výraz sa používa pri výpise informácií z pamäti alebo programu.
  - Výpis z pamäte. Výpisom pamäti rozumieme zviditeľnenie súvislej časti pamäte. Výpis môže byť uskutočnení na obrazovku, alebo vytlačený. Používa sa aj pri tzv. dumpingu databázy kedy sú zviditeľňované dáta v databáze.

 • duplexing

  - zdvojenie harddisku, zápis tých istých dát na dva rôzne disky

 • Duplexný

  - Pojem , ktorý sa používa pri prenose dát a znamená, že prenos môže naraz prebiehať obidvoma smermi.

 • DV

  - skratka pre dlhé vlny

 • DVB

  - Digital Video Broadcasting - európsky MPEG štandard. písmeno, ktoré nasleduje za slovom DVB charakterizuje prenosovú cestu: (S-satelitná, T-terestriálna, C-káblová), žiže DVB-S, DVB-T a DVB-C.

 • DVB-T

  - z angl. Digital Video Broadcasting - Terrestrial - pozemské digitálne televízne vysielanie

 • DVI

  - digitálne rozhranie pre grafické karty a LCD monitory

 • DWH

  - viď dátový sklad, dataware house

 • A/D convertor

  - analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

 • Binárny kód Binary code

  - kód v, ktorom znaky pozostávajú iba z dvoch rôznych znakov napr. 0 a 1.

 • R&D

  - Research & Development Výskum a Vývoj

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: d, send to, result, kp, , naught, šuseň, iný, í, large, group, smerovač, c, r����, f
Ekonomický slovník: scy, vhy, fi ãƒâ ãƒâ ãƒâ, žreb, egr, tah, uah, pup, afssa, ã ria, tzz, vem, tacs, haã, anc