Význam slova "zne" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 99 výsledkov (1 strana)

 • žnec ženca m. žatevný robotník;

 • znechať sa dok. spoľahnúť sa: rád sa z-á na iných;

 • nedok. znechávať sa -a

 • nedok. znechucovať

  // znechutiť sa sprotiviť sa (význ. 1): z-l sa mu taký spôsob života;

 • nedok. znechucovať sa

 • znechutene prísl.: z. sa odvrátiť;

 • znechutenosť -i ž.

 • znechutený príd. pociťujúci nechuť, ovládnutý nechuťou; svedčiaci o tom: odišiel z. (neúspechom);
  z. výraz tváre;

 • znechutiť dok. zbaviť chuti, vôle do niečoho: neúspech ho z-l;

 • znečistiť -sť/-i! dok. urobiť nečistým; zašpiniť, ušpiniť: z. ovzdušie, z-ené šatstvo;

 • nedok. znečisťovať

  // znečistiť sa stať sa nečistým; zašpiniť sa, ušpiniť sa: rieky sa z-ia odpadom;
  z. sa mastnotou;

 • nedok. znečisťovať sa

 • znečisťovateľ -a mn. -ia m. kto niečo znečisťuje: z. ovzdušia, prírody, životného prostredia;

 • znečisťovateľka -y -liek ž.

 • znecitlivieť -ie -ejú dok. stratiť citlivosť: poranené miesto z-elo

 • znecitliviť dok. zbaviť citlivosti, umŕtviť: z. ďasno injekciou;
  lokálne, úplné z-enie organizmu (pred operáciou)

 • znedeľnievať sa -a nedok. neos. blížiť sa, schyľovať sa k nedeli

 • znefunkčniť dok. urobiť nefunkčným, spôsobiť nefunkčnosť: z. odbory, výkonnú moc, z-ená vláda;

 • nedok. znefunkčňovať

 • nedok. znehodnocovať

  // znehodnotiť sa stať sa menej hodnotným: potraviny sa státím z-ia;

 • nedok. znehodnocovať sa

 • znehodnotiť dok. urobiť menej hodnotným, zbaviť hodnoty: z. tovar dlhým skladovaním, z-ená bankovka;

 • znehybnieť -ie -ejú dok. stať sa nehybným; zmeravieť: z. od ľaku, kĺb po úraze z-el

 • znehybniť dok. urobiť nehybným: z. zlomeninu fixovať;

 • nedok. znehybňovať

 • zneistieť -ie -ejú dok. stať sa neistým: po neúspechu z-l, pocit z-ia

 • zneistiť dok. spôsobiť neistotu: z. svojich partnerov, poistencov

 • znejasniť dok. urobiť nejasným, znezreteľniť: z. obraz;
  z. svoje zámery;

 • nedok. znejasňovať

 • znekvalitniť dok. spôsobiť, aby niečo bolo menej kvalitné, nekvalitné: z. výrobu;

 • nedok. znekvalitňovať

  // znekvalitniť sa stať sa menej kvalitným, nekvalitným;

 • nedok. znekvalitňovať sa

 • znelka -y -liek ž.

  1. lit. sonet: Kollárove z-y

  2. zvučka: rozhlasová, staničná z.;

 • znelkový príd.: z-á forma

 • znelo prísl.: z. vyslovovať;

 • znelosť -i ž.

 • zneľúbiť sa -i dok. znepáčiť sa, znevidieť sa: odišiel, čosi sa mu z-lo

 • znelý príd. jasne znejúci, zvučný: fon. z-é spoluhlásky tvorené za účasti hlasiviek, op. neznelé;

 • znemožniť dok.

  1. urobiť nemožným, prekaziť: z. protivníkovi plány, z. si ďalší postup

  2. expr. urobiť spoločensky nemožným: z-lo ho to v očiach iných;

 • nedok. znemožňovať

  // znemožniť sa expr. stať sa spoločensky nemožným: z-l sa pred všetkými;

 • nedok. znemožňovať sa

 • znemravnieť -ie -ejú dok. stať sa nemravným: mladý človek ľahko z.

 • znemravniť dok. urobiť nemravným, mravne pokaziť: z. mladých ľudí;

 • nedok. znemravňovať

 • znenávidieť -í -ia dok. pocítiť nenávisť k niekomu, niečomu, začať nenávidieť: z. soka, z. svoje okolie

 • znenazdania prísl. neočakávane, nenazdajky, znezrady: z. sa objavil

 • znenie -ia s. slovné vyjadrenie, formulácia: z. zákona, doslovné z. textu;
  pôvodné z. článku verzia

 • znepáčiť sa -i dok. prestať sa páčiť, zneľúbiť sa, znevidieť sa: z-la sa mu neúprimnosť kolegov

 • znepokojene prísl.

 • znepokojenie -ia s. nepokoj (význ. 1), obava: pocítiť z., vlna z-ia

 • znepokojený príd. ovládnutý nepokojom, obavou; svedčiaci o tom: z-í rodičia;
  z. pohľad;

 • znepokojiť -í -a dok. urobiť nepokojným, vyvolať obavu: správa ich z-la;

 • znepokojivo prísl.

 • znepokojivý príd. znepokojujúci: z. vývin udalostí;

 • nedok. znepokojovať

  // znepokojiť sa stať sa nepokojným, pocítiť obavu: z. sa nad osudom blízkych;

 • nedok. znepokojovať sa: nez-uj(te) sa!

 • znepokojujúci príd. vyvolávajúci nepokoj, znepokojivý: z-e správy;

 • znepokojujúco prísl.

 • znepriateliť -ľ! dok. uviesť do nepriateľstva: z. susedov;
  z-ené stránky;

 • nedok. znepriateľovať

  // znepriateliť sa dostať sa do nepriateľstva, pohnevať sa: s každým sa znepriatelí;

 • nedok. znepriateľovať sa

  // znepriateliť si urobiť nepriateľom, pohnevať si: z. si spolupracovníkov;

 • nedok. znepriateľovať si

 • znepríjemniť dok. urobiť nepríjemným, strpčiť: komáre im z-li pobyt (pri vode);

 • nedok. znepríjemňovať

 • znerovnoprávniť dok. urobiť nerovnoprávnym: z. uchádzačov o prácu;

 • nedok. znerovnoprávňovať

 • znervóznieť -ie -ejú dok. stať sa nervóznym, znervózniť sa: po dlhom čakaní z-el

 • znervózniť -i dok. urobiť nervóznym: napätie ho z-lo;

 • nedok. znervózňovať

  // znervózniť sa znervóznieť: skúšaný sa z-l;

 • nedok. znervózňovať sa

 • znesiteľne prísl.;

 • znesiteľnosť -i ž.

 • znesiteľný príd. kt. sa dá zniesť, znášať: z-é podmienky;

 • zneškodniť dok. urobiť neškodným: z. zločinca, z. mínu, z. súpera, z. strelu (na bránku);

 • nedok. zneškodňovať

 • nedok. znesväcovať

 • znesvätiť dok. neúctivým počínaním porušiť posvätnosť niečoho, znevážiť: z. hroby hrdinov, z. slávnostnú chvíľu;

 • znetvorene prísl.;

 • znetvorenina -y -nín ž. znetvorený, neprirodzený tvar; znetvorená podoba niečoho: to nie je človek, to je z.;
  z. románu

 • znetvorenosť -i ž.

 • znetvorený príd. zbavený normálnej, prirodzenej podoby, zdeformovaný: z-é údy;

 • znetvoriť dok. zbaviť normálnej, prirodzenej podoby, zdeformovať: popálenina ho z-la, rituálne z-enie kože;

 • nedok. znetvorovať

  // znetvoriť sa: od zlosti sa mu z-la tvár;

 • nedok. znetvorovať sa

 • nedok. zneuctievať -a, zneucťovať

 • zneuctiť dok. poškodiť na cti, znevážiť, zhanobiť: z. dobré meno človeka;
  z-ená žena;

 • zneužiť -je -jú dok. využiť na zlé, nečestné ciele: z. mladistvých na donášanie, z. (úradnú) moc, z. priateľstvo, dôveru;
  práv. pohlavné z-tie (osoby pod 15 rokov);

 • zneužiteľný príd. kt. sa dá zneužiť: z-é rozhodnutie

 • nedok. zneužívať -a

 • zneuznať dok. zbaviť uznania, ne(d)oceniť: z. niečie zásluhy;
  z-né dielo;

 • nedok. zneuznávať -a

 • znevážiť -i dok. zbaviť vážnosti, zneuctiť, zhanobiť: z. nevinného, z. meno, česť rodiny;
  z. výsledky práce;

 • nedok. znevažovať

 • znevidieť sa -í -ia dok. znepáčiť sa, zneľúbiť sa: z-lo sa mu robiť

 • znevýhodniť dok. spôsobiť niekomu nevýhodu: z. drobných podnikateľov, finačne z. záujemcu, z-ený uchádzač;

 • nedok. znevýhodňovať

 • znezrady prísl. neočakávane, nenazdajky, znenazdania: z. zahúkala sova

 • znezreteľniť dok. urobiť nezreteľnejším, nezreteľným, znejasniť: z. tok peňazí;

 • nedok. znezreteľňovať

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: zne, ruža, pohodlne, predsudok, diktát, fas, kategória, gec, prd, suplovat, dikt, zasypa, pech, pena, zv
Ekonomický slovník: hlk, bo, ži, ã inã, swj, obaã ã, rol, oup, eib, tko, hmn, ctx, fammu, ssk, recite
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV